Hopp til innhold

Nordisk konferanse om samisk immateriell kulturarv

November 2022 arrangerte Kulturdirektoratet og Sametinget en konferanse om samisk immateriell kulturarv. Her finner du rapport fra arrangementet. Opptak kommer snart.

3. - 4. november 2022

Legg arrangementet i min kalender

Ringve Musikkmuseum, Trondheim og Zoom

Sametinget og Kulturrådet

Strømmes

You can find information in English and Sámi  languages further down on this page.

Konferansen skal øke forståelsen for og bevisstheten om samisk immateriell kulturarv med utgangspunkt i bærekraftig utvikling. Gjennom faglige innlegg og debatter, vil konferansen bidra til en bred diskusjon rundt vern og videreføring av praksiser, tradisjoner, språk og kunnskap i Sápmi. Sivilsamfunnet er selve omdreiningspunktet for videreføring av kunnskap og praksiser, og sentrale aktører og institusjoner skal diskutere hvilke mekanismer som hemmer og fremmer videreføring av urfolkskunnskap og kunnskapsdeling i stort. 

Konferansen inngår i Norges formannskap i Nordisk ministerråd i 2022 og følger opp arbeidet med implementeringen av UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven av 2003. Konferansen er et samarbeid mellom Sametinget i Norge og Kulturrådet, og andre parter fra Finland og Sverige.

Les rapport fra seminaret (på engelsk)

Program

Torsdag 3. november 11.30-17.30

10.30-12.25: Registrering på Ringve musikkmuseum

11.30-12.15: Lunsj

12.30 Velkommen ved Sametinget/Kulturrådet.

12.35: Åpningsinnlegg ved statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann i Kultur- og likestillingsdepartementet og Samisk parlamentarisk råd.
 

13.00: Praksiseksempel ved Dáiddadállu, Samisk kunstnerkollektiv. Hvordan bidrar Dáiddadállu til at samiske tradisjoner, praksis, kunnskap og ferdigheter (immateriell kulturarv) blir videreført?

13.10: Hovedinnlegg ved Kirstine Møller, Grønlands nasjonalmuseum og arkiv. Møller skal snakke om arbeidet med vern og videreføring av immateriell kulturarv med utgangspunkt i nominasjonen «Inuit drum dancing and singing» som ble innskrevet på UNESCOs liste i 2021.

13:40-14:00: Pause

14.00: Panelsamtale mellom aktører i Norden som har innskrivinger på UNESCOs lister/fortegnelse. Er lister/registre en egnet måte å verne og videreføre immateriell kulturarv? Hvilke innvirkning har arbeidet med nominasjonen hatt på selve praksisen/tradisjonen, og hvilken betydning har nominasjonsarbeidet hatt for ulike aktører som har vært involvert?

 • Matti Hakamäki, Finland: Kaustinen fiddle playing and related practices and expressions Innskrevet i 2021 på representativ liste over menneskehetens immaterielle kulturarv
 • Meg Nömgård /Tina Winther, Sagobyden Museum, Sverige: The Land-of-Legends programme, for promoting and revitalizing the art of storytelling in Kronoberg Region Innskrevet i 2018 på registeret over gode vernepraksiser
 • Tore Friis Olsen, Forbundet Kysten, Norge: Nordic clinker boat traditions – from Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden Innskrevet i 2021 på representativ liste over menneskehetens immaterielle kulturarv

Moderator: Marit Myrvoll, sosialantropolog og forsker ved SANKS / Sámi Klinihkka og tidligere medlem av fagkomiteen for immateriell kulturarv i Kulturrådet.

15.00: Overordna refleksjoner ved Ove Stødle, daglig leder ved Mearrasiida, duojár og båtbygger.

15.10-15.30 Pause

15.30: Praksiseksempel med utgangspunkt i mattradisjoner. Hvordan arbeider kokken Kristoffer Åström med å videreføre samiske tradisjoner gjennom sin kokkegjerning? Hvordan fikk Kristoffer selv denne kunnskapen – og hva gjør han for å videreføre sin kunnskap?

15.40: Panelsamtale med utgangspunkt i tre ulike tradisjoner/praksiser/kunnskaper/ferdigheter om problemstillinger knyttet til eventuell listeføring av samiske praksiser/tradisjoner på et overordna nivå.

 • Joiketradisjonen ved Frode Fjellheim, Nord Universitet
 • Duodji-tradisjonen ved Catarina Utsi, Sámiid Duodji
 • Stedsnavn ved Kaisa Helander, Sámi allaskuvlla/Samisk høgskole

Moderator: Marit Stranden, medlem av fagkomiteen for immateriell kulturarv i Kulturrådet

16.50: Oppsummering og refleksjoner ved Maja Kristine Jåma, Sametingsråd (NSR)

17.00: Praksiseksempel om festivaler som arena for videreføring av immateriell kulturarv ved Raasten Rastah. Hvordan bidrar festivaler til at immateriell kulturarv blir videreført. Hvordan arbeider Raasten Rastah festivalen spesielt med vern og videreføring av tradisjoner/praksiser og ferdigheter?

17.15: Takk for i dag.

19.00 Middag på Rockheim

Fredag 4. november (09.00-13.00)

09.00: Velkommen ved Kulturrådet/Sametinget

09.05: Praksiseksempel om samarbeidsprosjekt mellom museum og frivillige duodjeutøvere for å videreføre kunnskap om samisk immateriell kulturarv, ved Sissel Ann Mikkelsen fra Árran lulesamisk senter

09.15: Panelsamtale om kommersialisering av kulturarv. Hvilke mekanismer hemmer videreføring av kunnskap og tradisjoner, og hvilke mekanismer fremmer videreføring? Hvilke utfordringer møter ulike aktører i feltet? Ved å øke kunnskap om temaet vil vi kunne bidra til at ulike aktører utvikler gode strategier som vil kunne bidra til vern og videreføring av immateriell kulturarv.

 • Solveig Ballo, Sápmi næringshage
 • Oskar Östergren Njajta, produsent og filmskaper
 • Jacob Adams, Universitetet i Stavanger
 • Katarina Barruk, musiker og joiker

Moderator: Silja Somby, Sametinget

10.20-10.35: Pause

10.35: Innlegg: Institusjonenes rolle i arbeid med vern og videreføring av immateriell kulturarv. Hvordan kan institusjoner som museer og arkiv bidra i vern og videreføring av immateriell kulturarv – både som kunnskapsinstitusjoner, men også som møteplass for ulike aktører. Hvilke rolle tar ulike institusjoner i arbeidet med å verne og videreføre immateriell kulturarv.

 • AIDA-prosjekt, et samarbeid mellom Samearkivet, Ájtte - Svenskt Fjäll- og Samemuseum og Samisk høgskole v/Gunnvor Guttorm, Samisk høgskole
 • RiddoDuottarMuseat v/ Jelena Porsanger, 3D-scanning av gjenstander og bruk av teknologien i repatriering og samarbeid med lokalsamfunn.
 • Saemien Sijte v/Håkon Hermanstrand, om stedsnavn og hellige steder
 • Sijti Jarnge Samisk språk- og utviklingssenter v/ Josefina Skerk, om prosjektet LINGOTELL

11.45-12.00: Pause

12.00 Innledning og samtale: Hvordan kan myndighetsinstitusjoner i Norge, Sverige og Finland bidra til at samisk immateriell kulturarv blir løftet på tvers av landegrensene?

Innledning ved Brit Holtebekk Kultur- og likestillingsdepartementet om Norges rolle i ordførerskapet i Nordisk ministerråd og Eva Englund, sekretariatet i Nordisk Ministerråd om Nordisk ministerråds arbeid

Samtale om arbeidet med immateriell kulturarv og pansamiske utfordringer.

 • Sametingene i Finland, Sverige og Norge
 • Kulturrådet i Norge
 • Museiverket i Finland
 • Institut for Språk och folkminnen i Sverige.

12.55 Takk for nå og vel hjem.

Nordic Conference on Sámi Intangible Cultural Heritage

Time: November 3 and 4, lunch to lunch

Location: Trondheim – Ringve Musikkmuseum, MiST

The purpose of the conference is to increase knowledge, understanding and awareness of Sámi intangible cultural heritage with the sustainability goals as a backdrop. The conference will contribute to a broad discussion around safeguarding of intangible cultural heritage in Sápmi. The civil society is in the centre for the work with intangible cultural heritage, and we will invite key actors and institutions to participate in discussions regarding mechanisms that inhibit and promote the passing on of indigenous and traditional knowledge. The aim of the conference is to develop good strategies to ensure that important knowledge, skills and practices will be passed on to the next generation.

The conference contributes to the program for Norway's presidency of the Nordic Council of Ministers and will also follow up the work on the implementation of UNESCOs convention of safeguarding intangible cultural heritage of 2003. The event is a collaboration between the Sámi Parliament in Norway and Arts Council Norway, in addition to relevant institutions in Sweden and Finland.

The presentations will be available in English, and the conference will be streamed. A link for the streaming will be made available at the conference startup. You do not need to register to follow the streaming.

Register here

Binding registration. Due to capacity and catering, we ask that you let us know at least one week in advance if you are prevented from participating.

 

Program

Thursday 3 November 11:30-17:30

10:30-12:25 Registration at Ringve Music Museum

11:30-12:15 Lunch

12.30: Welcome by the Sámi Parliament/Arts Council Norway.

12.35: Opening statement by Odin Adelsten Aunan Bohmann, Secretary of State of the Ministry of Culture and Gender Equality and the Sámi Parliamentary Council.
 

13.00: Practical example by Dáiddadállu, Sámi Artist Collective. How does Dáiddadállu contribute to the safeguarding of Sámi traditions, practice, knowledge and skills (Intangible Cultural Heritage)?

13.10: Keynote address by Kirstine Møller, Greenland National Museum and Archives. Kirstine Møller will talk about the work to preserve and safeguard Intangible Cultural Heritage (ICH), drawing on the nomination "Inuit drum dancing and singing" which was inscribed on UNESCO's list in 2021.

13.40-14.00 Break

14.00: Panel discussion between actors in the Nordic countries with inscriptions on UNESCO lists. Are lists/inventories a suitable way of safeguarding intangible cultural heritage? What impact has working on the nomination had on the practice/tradition itself, and what significance has the work had for the various actors involved?

 • Matti Hakamäki, Finland: Kaustinen fiddle playing and related practices and expressions Inscribed in 2021 on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity
 • Meg Nömgård /Tina Winther, Sagobyden Museum, Sweden: The Land-of-Legends programme, for promoting and revitalizing the art of storytelling in Kronoberg Region Inscribed in 2018 on the Register of Good Safeguarding Practices
 • Tore Friis Olsen, the Coastal Federation, Norway: Nordic clinker boat traditions – from Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden. Inscribed in 2021 on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity

Moderator: Marit Myrvoll, social anthropologist and researcher at SANKS / Sámi Klinihkka and former member of the Advisory Committee for Intangible Cultural Heritage in Arts Council Norway.

15.00: Overall reflections by Ove Stødle, CEO of Mearrasiida, duojár and boatbuilder.

15.10-15.30 Break

15.30: Practical example based on food traditions. How does chef Kristoffer Åström work to safeguard Sámi traditions through the act of cooking? How did Kristoffer himself gain this knowledge – and what is he doing to pass on his knowledge?

15.40: Panel discussion on issues linked to the possible listing of Sámi practices/traditions on a large scale, based on three different traditions/practices/skills.

 • The yoik tradition by Frode Fjellheim, Nord University
 • The duodji tradition by Catarina Utsi, Sámiid Duodji
 • Place names by Kaisa Helander, Sámi University of Applied Sciences

Moderator: Marit Stranden, member of the Expert Committee for Intangible Cultural Heritage in Arts Council Norway

16.50: Summary and reflections by Maja Kristine Jåma, Sámi Parliamentary Council (NSR)

17.00: Practical example on festivals as an arena for passing on ICH with a focus on Raasten Rastah. How festivals contribute to transmitting ICH. How does Raasten Rastah in particular work on safeguarding traditions/practices and skills?

17.15: Thank you.

19.00: Dinner at Rockheim.

Friday 4 November 9.00-13.00

09.00: Welcome by Arts Council Norway/Sámi Parliament

09.05: Practical example of collaborative projects between museums and voluntary duodji practitioners to pass on knowledge of Sámi ICH, by Sissel Ann Mikkelsen of the Árran Lule Sámi Centre

09.15: Panel discussion on the commercialisation of cultural heritage. What mechanisms hinder the safeguarding of knowledge and traditions, and what mechanisms promote safeguarding? What challenges do various actors in the field face? By increasing knowledge on the topic, we will be able to help different actors develop effective strategies that will contribute to the safeguarding of intangible cultural heritage.

 • Solveig Ballo, Sápmi Næringshage
 • Oskar Östergren Njajta, producer and filmmaker
 • Jacob Adams, University of Stavanger
 • Katarina Barruk, musician and yoiker

Moderator: Silja Somby, Sámi Parliament

10.20-10.35: Break

10.35: Presentation: The role of institutions in safeguarding intangible cultural heritage. How institutions such as museums and archives can contribute to the safeguarding of intangible cultural heritage – both as knowledge institutions but also as a meeting place for various actors. The roles that different institutions play in the work to safeguard intangible cultural heritage.

 • The AIDA project, a collaboration between the Sámi Archives, the Ájtte - Swedish Mountain and Sámi Museum, and the Sámi University of Applied Sciences with Gunnvor Guttorm, Sámi University of Applied Sciences
 • Jelena Porsanger of RiddoDuottarMuseat on 3D scanning of objects and the use of technology in repatriation and collaboration with the local community.
 • Håkon Hermanstrand of South Sámi Museum on place names and holy places
 • Josefina Skerk of Sijti Jarnge Sámi Language and Development Centre on the LINGOTELL project

11.45-12.00: Break

12.00: Introduction and discussion: How can government institutions in Norway, Sweden and Finland collaborate across national borders to elevate Sámi intangible cultural heritage?

Introduction by Brit Holtebekk, Royal Norwegian Ministry of Culture on Norway's role in the presidency of the Nordic Council of Ministers, and Eva Englund of the Nordic Council of Ministers' Secretariat on the work of the Nordic Council of Ministers.

Discussion on relating to the safeguarding of intangible cultural heritage and pan-Sámi challenges.

 • The Sámi Parliaments of Finland, Sweden and Norway
 • Arts Council Norway
 • Finnish Heritage Society
 • Swedish Institute for Language and Folklore.

12.55: Thanks for coming. Have a safe journey home.

Konferánsa sámi immateriála kulturárbbis

Áigi: Skábmamánu 3.-4.b., lunššas lunšii.

Báiki: Troandin - Ringve Musikkmuseum, Mist

Konferánsa álgá duorastaga skábmamánu 3.b. dii. 12.30, (lunša 11.30-12.30) ja loahpahuvvo borademiin bearjadaga skábmamánu 4.b. dii. 13.00.

Duorastat skábmamánu 3.beaivi 11.30-17.30

10.30-12.25: Sisa čálihit Ringve musihkkamuseas

11.30-12.15: Lunša

12.30: Sámediggi/Kulturráđđi sávvá bures boahtima

12.35 :Rahpansáhkavuorru, mainna Kultur- ja dásseárvodepartemeanta ja Sámi parlamentáralaš ráđi stáhtačálli, Odin Adelsten Aunan Bohmann, álggaha.

13.00: Hárjehallanovdamearka Dáiddadálus, Sámi dáiddárkollektiiva. Movt Dáiddadállu váikkuha ahte sámi árbevierut, hárjehallan, gelbbolašvuohta ja máhtolašvuohta (eahpeávnnaslaš kulturárbi) fievrriduvvo viidásit boahtte bulvii?

13.10: Váldosáhkavuorru, Ruonáeana nationálamusea ja arkiiva Kirstine Møller. Møller galgá hupmat eahpeávnnaslaš kulturárbbi suddjema ja viidásit fievrrideame barggu birra, mas álgovuođđun lea nominašuvdna «Inuit drum dancing and singing» mii sisačálihuvvui UNESCO listui 2021:s.

13.40-14.00 Boddu

14.00: Panelaságastallan gaskal Davviriikka aktevrraid geain lea sisačáliheapmi UNESCO listtuin/logahallamiin. Leatgo listtut/registarat heivvolaš vuogit suddjet ja viidásit fievrridit eahpeávnnaslaš kulturárbbi? Makkár váikkuhusat nominašuvnna barggus leat leamašan árbevieru/barggu oktavuođas, ja makkár mearkkašupmi nominašuvnna barggus lea leamašan iešguđetge aktevrraide geat leat leamašan oassin das?

 • Matti Hakamäki, Suopma: Kaustinen fiddle playing and related practices and expressions 2021:s sisačálihan olmmošsohkagotti eahpeávnnaslaš kulturárbbi ovddastuslaš listui
 • Meg Nömgård /Tina Winther, Sagobyden Musea, Ruoŧŧa: The Land-of-Legends programme, for promoting and revitalizing the art of storytelling in Kronoberg Region 2018:s sisačálihan registarii mas buorit suodjaluspráksisat leat
 • Tore Friis Olsen, Kysten searvi, Norga: Nordic clinker boat traditions – from Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden 2021:s sisačálihan representatiiva listui mas lea sáhka olmmošsohkagotti eahpeávnnaslaš kulturárbi

Moderator: Marit Myrvoll, SANKS / Sámi klinihka sosiálaantropologiija ja dutkii ja ovddeš miellahtu eahpeávnnaslaš kulturárbbi fágakomiteas Kulturráđis.

15.00: Mearrasiida, duojár ja fanashuksen beaivválaš jođiheaddji, Ove Stødle, cealká reflekšuvnnaid.

15.10-15.30 Boddu

15.30: Práksisovdamearka mas álgovuođđu lea biebmoárbevierru. Movt goahkka Kristoffer Åström fievrrida sámi árbevieruid go ráhkada biepmu? Movt Kristoffer oaččui dán máhtolašvuođa – ja maid bargá son vuoi fievrrida viidásiid iežas máhtolašvuođa?

15.40: Panelaságastallan váttisvuođačuolmma birra mii lea čadnon vejolaš listui mas sámi práksisat/árbevierut bajitdásis leat, mas álgovuođđun leat golbma iešguđetge lágan árbevierut/hárjehallamat /gelbbolašvuođat/máhtolašvuođat.

 • Juoiganárbevierru Frode Fjellheim j, Davvi Universiteta
 • Duodji-árbevierru Catarina Utsi, Sámiid Duodji
 • Báikenamat Kaisa Helander, Sámi allaskuvlla

Moderator: Marit Stranden, miellahtu eahpeávnnaslaš kulturárbbi fágakomiteas Kulturráđis

16.50: Čoahkkáigeassu ja reflekšuvnnat, Maja Kristine Jåma, Sámediggeráđđi (NSR)

17.00: Práksisovdamearka festiválaid birra mat sáhttet leat arenain viidásit fievrridit eahpeávnnaslaš kulturárbbi, Raasten Rastah. Movt festiválat barget eahpeávnnaslaš kulturárbbiin vuoi viidásit fievrridit dan. Movt Raasten Rastah festivála earenoamážiid bargá suddjemin ja viidásit fievrridemiin árbevieruid/práksisiid ja máhtolašvuođaid olis?

17.15: Giitu otná beaivvi ovddas.

19.00: Mállásat Rockheim

Bearjadat skábmamánu 4.beaivi 09.00-13.00

09.00: Kulturráđđi/Sámediggi savvá bures boahtima

09.05: Práksisovdamearka ovttasbargoprošeavtta birra gaskal musea ja eaktodáhtolaš duojáriid, movt viidásit fievrridit máhtolašvuođa sámi eahpeávnnaslaš kulturárbbi. Sissel Ann Mikkelsen Árran julevsámegiel guovddážis

09.15: Panelaságastallan kulturárbbi gávppálašvuođa birra. Makkár mekanismat hehttejit máhtolašvuođa ja árbevieru viidásit fievrrideami, ja makkár mekanismat ovddidit viidásit fievrrideami? Makkár hástalusaid deaividit dat iešguđetge aktevrrat? Jus lasihit máhtolašvuođa dán temás, de sáhttit mii váikkuhit dasa ahte iešguđetge aktevrrat ovdánahttet buriid strategiijaid mat sáhttet váikkuhit eahpeávnnaslaš kulturárbbi suddjemii ja viidásit fievrrideapmái.

 • Solveig Ballo, Sápmi næringshage
 • Oskar Östergren Njajta, Produseantta ja filbmadahkki
 • Jacob Adams, Stavanger Universitehta
 • Katarina Barruk, Musihkar ja juoigi

Moderator: Silja Somby, Sámediggi

10.20-10.35: Boddu

10.35: Sáhkavuorru: Institušuvnna rolla eahpeávnnaslaš kulturárbbi suddjen ja viidásit fievrrideami rolla.

Movt institušuvnnat nu dego museat ja arkiiva sáhttet váikkuhit suddjet ja viidásit fievrridit eahpeávnnaslaš kulturárbbi – dego máhtolašvuođainstitušuvdna, muhto maiddai deaivvadanbáikin iešguđetge aktevrraide. Makkár rolla iešguđetge institušuvnnat váldet go barget eahpeávnnaslaš kulturárbbi suddjemin ja viidásit fievrridemiin.

 • AIDA-prošeakta, ovttasbargu gaskal Sámearkiivva, Áitte – Ruoŧa Várre- ja Sámemusea ja Sámi allaskuvlla/Gunnvor Guttorm, Sámi allaskuvla
 • RiddoDuottarMusea /Jelena Porsanger, 3D-govvalohkki dávviriiguin ja geavahit teknologiija ruovttoluottafievrrideamis ja ovttasbargu báikegottiin.
 • Saemien Sijte / Håkon Hermanstrand, báikenamaid birra ja bassi namaid birra
 • Sijti Jarnge Sámi giella- ja ovdánahttinguovddáš / Josefina Skerk, LINGOTELL prošeavtta birra

11.45-12.00: Boddu

12.00: Láidehus ja ságastallan: Movt Norgga, Ruoŧa ja Suoma eiseváldeinstitušuvnnat sáhttet váikkuhit ahte sámi eahpeávnnaslaš kulturárbi loktejuvvo riikkarájiid gaskkas?

Kultur- ja dásseárvodepartemeanta Brit Holtebekk álggaha dainna makkár rolla Norggas lea sátnejođihangottis Davviriikkalaš ministtarráđis ja čállingoddi Davviriikkalaš ministtarráđis, Eva Englund, muitala Davviriikkalaš ministtarráđi barggu birra

Ságastallan eahpeávnnaslaš kulturárbbi barggu birra ja sámegielat hástalusaid birra.

 • Suoma, Ruoŧa ja Norgga Sámedikkit
 • Norgga kulturráđđi
 • Suoma museiverket (kulturárbbi kantuvra)
 • Ruoŧa giella ja álbmotmuitogirjji institušuvdna

12.55: Giitu dán hávvái ja mannet dearvan ruoktot.

Konferanse saemien immaterijelle kultuvreaerpien bïjre

Saemiedigkie jïh Kultuvreraerie Noerhtelaanti konferansem saemien immaterijelle kultuvreaerpiem öörnede Tråantesne gålkoen 3. jïh 4. b. 2022.

Sïjsebïeljelimmiemierie konferansese lea 26-10.2022.

Bïeljelh daesnie jis edtjh meatan årrodh 

Sïjsebïeljelimmie vïedteldihkie. Kapasiteeten jïh beapmoen gaavhtan birrebe datne bïeljelh minngemes aktem våhkoem åvtelhbodti jis ih læjhkan maehtieh båetedh.

Ulmie konferansine lea goerkesem jïh voerkesvoetem saemien immaterijelle kultuvreaerpien bïjre lissiehtidh mij nænnoes evtiedimmiem våaroeminie åtna. Faageles håalomi jïh digkiedimmiej tjïrrh konferanse sæjhta vijries digkiedimmiem vedtedh vaarjelimmien jïh sertemen bïjre daajrojste, aerpievuekijste jïh praksisijstie Saepmesne. Sivijle seabradahke lea ojhte dïhte vihkielommes sijjie gusnie daajroeh jïh praksish guhkiebasse serteste, jïh mijjieh edtjebe vihkeles aktöörh jïh institusjovnh bööredidh digkiedidh mah mekanismh mah sertiestimmiem aalkoeåålmegedaajroste jïh daajroejuekiemistie heerredieh jïh eevtjieh.

Konferanse lea bielie Nöörjen åejvieladtjeraereste Noerhtelaanti ministereraeresne 2022 jïh guhkiebasse barka implementeereminie UNESCO:n konvensjovneste vaarjelimmien bïjre immaterijelle kultuvreaerpeste jaepeste 2003. Konferanse lea laavenjostoe Nöörjen Saemiedigkien jïh Kultuvreraerien gaskem, jïh jeatjah guejmieh Soemeste jïh Sveerjeste. Konferanse straejmesåvva.

Konferanse aalka duarstan gålkoen 3.b. ts. 12.30, (lunsje 11.30 – 12.30) jïh orreje maalestahkine bearjadahken, gålkoen 4.b. ts. 13.00.

Jis jïjjedimmiem Tråantesne daarpesjh konferansesne, Kultuvreraerie tjïehtjelh reserveereme jienebh hotelline, vielie bïevnesh vöölemes daennie sæjrosne.

Programme

Gålkoen 3.b.

Jeenjesh leah UNESCO:n vearteneaerpielæstoen bïjre govleme. UNESCO:n læstoeh jïh bijjieguvvieh immaterijelle kultuvreaerpien bijjelen eah leah seamma åehpies. Læstoeh leah dorjesovveme dejnie aajkojne daajroem jïh voerkesvoetem immaterijelle kultuvreaerpien bïjre eevtjedh. Konferansen voestes biejjien edtjebe dååjrehtimmieh vihkeles aktöörijste Noerhtelaantine govledh mah sijjen praksisem/aerpievuekieh UNESCO:n læstojde buakteme. Datne åadtjoeh Kirstine Møllerem govledh, Kruanalaanten nasjonaalemuseumistie jïh våarhkoste, mij immaterijelle kultuvreaerpien bïjre soptseste jïh altese lahtesen våarome lea inuihten tråammadaanhtsoe jïh -laavlome Kruanalaanteste.

Frode Fjellheim, Kaisa Rautio Helander jïh Catarina Utsi sijhtieh daajroejuekemen jïh praksisi bïjre soptsestidh mah leah ektiedamme vuelide, sijjienommide jïh duadtan. Dah edtjieh aaj digkiedidh mejtie lea hijven åssjalommese læstoejgujmie gosse edtja saemien immaterijelle kultuvreaerpiem vaarjelidh jïh jåerhkedh.

Gålkoen 4. b.

Doh minngemes jaepieh saemien aktöörh leah ovmessie gyhtjelassh digkiedamme saemien kultuvren kommersialiseeremen bïjre. Konferansen mubpien biejjien juriste Piia Nuorgam, Solveig Ballo jïh Oscar Östergren Njajta daam teemam digkiedidh tjoevkesisnie gyhtjelassijste mah leah vaarjelimmien jïh jåerhkemen bïjre immaterijelle kultuvreaerpeste.

Dan mænngan edtjebe govledh maam råållide våarhkoe- jïh museumeinstitusjovnh maehtieh barkosne vaeltedh vaarjelimmesne jïh jåerhkiemisnie saemien aerpievuekijste, praksisijstie jïh daajroste. Dokumentasjovne, digitaliseereme jïh sjïehteladteme gaavnedimmiesijjijste jïh daajroesertiemistie leah teemaj gaskem daan boelhken. Datne åadtjoeh govledh guktie Saemien Sijte, RiddoDuottarMuseat jïh aktöörh pansaemien prosjekteste AIDA daejnie teemine barkeminie.

Minngemes programmesne sæjhta digkiedidh guktie maahta bööremeslaakan laanteraasti rastah barkedh saemien immaterijelle kultuvreaerpiem lutnjedh. Datne åadtjoeh håalomh govledh Noerhtelaanti ministereraereste jïh soptsestallemem gaskem Saemiedigkieh Nöörjesne, Sveerjesne jïh Soemesne jïh institusjovnh mah dïedtem utnieh konvensjovnem implementeeredh dejnie golme laantine.

Konferansesne jienebh saemien aktöörh sijhtieh hijven vuekieh åehpiedehtedh vaarjelimmien jïh jåerhkemen bïjre immaterijelle kultuvreaerpeste.

Konferánssa sáme immateriála kultuvrárbe birra

Ájgge: Basádismáno 3.-4. biejvijt, lunsjas - lunssjaj.

Bájkke: Roandem – Ringve Musikkmuseum, MiST 


Konferánssa álggá duorastagá basádismáno 3. biejve kloahkka 12.30, (lunsja 11.30-12.30) ja låhpaduvvá bårådimijn bierjjedagá basádismáno 4. biejve kloahkka 13.00.


Konferánsa ulmme l  dádjadusáv ja berustimev lasedit sáme immateriála kultuvrraárbe birra  guoddelis åvddånimev vuodon. Fágalasj sáhkavuoroj ja dágástallamij baktu galggá konferánssa vájkkudit vijdes ságastallamijda suodjalime ja máhtudagá, árbbedábij ja adnema joarkedimij birra Sámen. Sahtesebrudahka l ietjastis vuodo máhto ja adnema joarkedimij, ja ájggop guovdásj akterajt ja institusjåvnåjt bivddet dágástalátjit makkir mekanisma hieredi ja åvdedip iemeálmmukmáhto joarkedimev ja máhttojuohkemav. Ulmme l  åvddånahttet buorre stratesjijjajt sihkarastátjit jut ájnas máhtto joarkeduvvá boahtte buolvvaj.

Konferánsajn sihti tjalmostit iesjguhtiklágásj vuogijt suoddjit ja máhtov ja adnemav joarkedit, ja åtsådit suodjalimbargo hieredusájt, vaj vaddá buorep vuodomáhtudagáv joarkátjit bargujn låpptitjit sáme dájdav ja kultuvrav. Ulmmen la aj dilev hiebadip máhtulasjvuodatsieggimij 2003-konvensjåvnå bargo hárráj iesjguhtiklágásj akterajn Sámen.
Konferánssa l  aktisasjbarggo Vuona Sámedikke ja Norsk Kulturråd gaskan, duodden Svieriga ja Suoma oassálasstij. Sáme rádjerasstijiddje bargo la åvdeduvvam ájnas ækton adnema, árbbedábe, giela ja máhto joarkedimijda Sámen - juoga mij la dættoduvvam moatten aktijvuodajn maŋemus jagijt.

Konferánssa strijmmiduvvá.