Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Fond for lyd og bilde - prosjektstøtte

Se vedtakslister

Søknadsfrist

sep

05

2023

Kl. 13:00

Formål

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak og fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film og billedkunst. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres åndsverk som skjer til privat bruk. 

Åpne alle

Hva kan få støtte?

Midlene i Fond for lyd og bilde skal fremme ny norsk produksjon og fremførelse og gjelder for fremtidig aktivitet i et prosjekt.

Prosjektstøtte i Fond for lyd og bilde er inndelt i seks ulike ordninger med egne formål.
Velg hvilken av de seks ordningene du vil søke i nedtrekkmenyen i søknadsskjemaet.

Det er mulig for en søker å sende flere søknader om ulike prosjekter til samme ordning i samme søknadsrunde. Det må fylles ut og sendes eget søknadsskjema for hvert prosjekt.

Det må dokumenteres at det fullførte prosjektet vil være tilgjengelige gjennom en eller flere offentlig tilgjengelige distribusjonskanaler, visningsarenaer eller spillesteder.

Fond for lyd og bilde innvilger ikke tilskudd til:

 • Arrangører 
 • Virksomheter med betydelig offentlig driftstilskudd/grunnfinansiering. 
 • Seminarer, studiereiser, ren reisevirksomhet eller utgifter til kurs eller utdanning.
 • Innkjøp, vedlikehold og drift av utstyr og instrumenter.
 • Produksjon og lansering av spill.
 • Forprosjekter, piloter og research.
 • Amatørvirksomhet eller til studenter som er i et utdanningsløp og er tilknyttet et studiested. Det kan gis tilskudd til de profesjonelles bidrag i samarbeidsprosjekter mellom profesjonelle og amatører.

Dette er formål i de 6 ordningene for prosjektstøtte i Fond for lyd og bilde:
 

Prosjektstøtte fonogram:

 • Det kan søkes tilskudd til musikkinnspilling av et ferdig album, EP, en singel eller en serie av singler fra samme artist.
 • Det må dokumenteres – ved å oppgi navn på distributør – at produktet vil bli tilgjengelig gjennom en eller flere profesjonelle distribusjonskanaler, som for eksempel en allment tilgjengelig strømmetjeneste med betalingsmur.
 • Digitale utgivelser må ha digitalt cover.

Se Markedsføring av musikkutgivelser i Fond for lyd og bilde

Se Fonograminnspilling i Norsk kulturfond


Prosjektstøtte musikk:

 • Det kan søkes tilskudd til enten en komponering av musikk eller til konserter/turnévirksomhet.
 • For søknader om komponering av musikk er det gjerne komponisten som står som søker.
 • For søknader om konserter/turnévirksomhet kan det søkes tilskudd til fremføring av fremtidige konserter/turnévirksomhet i Norge eller utlandet.

- Spillestedene for konsertene må ikke være fastlagt på søknadstidspunktet, men antall spillesteder må være bestemt fordi antallet er del av beregning i budsjettet. - -

- Det kan ikke søkes til oppsettinger hvor annet enn musikk er det vesentlige.

- Det kan ikke søkes om tilskudd til konsertvirksomhet som faller inn under arrangørordninger i Kulturdirektoratet. 

Ordningen Prosjektstøtte musikk omfatter ikke musikkinnspilling.  For dette formålet må det søkes tilskudd i ordningen Prosjektstøtte Fonogram.

Se Komposisjon og produksjon av musikk i Norsk kulturfond
Se Turné- og virksomhetstilskudd for musikere, artister, ensembler og band i Norsk kulturfond

Prosjektstøtte scene:

 • Det kan søkes tilskudd til produksjon av nye scenekunstforestillinger.
 • Ordningen gjelder produksjon av forestillingen, ikke forprosjekter eller utvikling.
 • Det må planlegges visninger eller fremførelser av det ferdige scenekunstprosjektet for et publikum på en fysisk arena. Premierested må oppgis. Oppgi gjerne også hvilke andre spillesteder hvor forestillingen er planlagt fremført.
 • Det kan i samme søknad også søkes om midler til markedsføring, PR eller annonsering av scenekunstprosjektet.
 • Dersom en offentlig finansiert institusjon/institusjonsteater oppgis som samarbeidspart, må det gå tydelig fram hva institusjonen bidrar med og hvem som har rettighetene til produksjonen det søkes tilskudd til.

Se ordningen Gjenopptakelse av sceneforestillinger i Fond for lyd og bilde

Se Ordninger for scenekunstproduksjon i Norsk kulturfond

Prosjektstøtte kortfilm og dokumentarfilm:

 • Det kan søkes tilskudd til produksjon og ferdigstilling av kortfilm og dokumentarfilm.
 • Det gis ikke tilskudd til forprosjekter, piloter eller research.
 • Prosjektet må ha norsk hovedprodusent med registrert virksomhet i Norge.
 • Fond for lyd og bilde fullfinansierer ikke filmprosjekter, men legger vekt på gjennomføringsevne. Det er mest hensiktsmessig å søke først når annen finansiering er på plass. I budsjettet må det oppgis hva som er sikre midler og hva som er omsøkte midler. Benytt kun forsiden dersom du vil vedlegge budsjett og finansieringsplan tilsvarende malen fra Norsk filminstitutt.
   

Se ordningen Markedsføring av kortfilm og dokumentarfilm i Fond for lyd og bilde

Se ordningen Norsk musikk i audiovisuelle produksjoner i Fond for lyd og bilde

Se nettside til Norsk filminstitutt, regionale filmsentre og fond og Viken filmsenter

Prosjektstøtte billedkunst:

 • Det kan søkes tilskudd til produksjon og formidling av digital kunst, videokunst og fotografi.
 • Det kan søkes tilskudd til performance og lydkunst som inngår i billedkunstprosjekter innenfor kategoriene digital kunst, videokunst og fotografi.
 • Det kan i tillegg i samme søknad søkes om midler til markedsføring, PR eller annonsering av billedkunstprosjektet.

Se ordningen Prosjektstøtte Visuell kunst i Norsk kulturfond


Prosjektstøtte tekst:

 • Det kan søkes tilskudd til tekst til musikk og til manusutarbeidelse for teater og audiovisuelle produksjoner (alle formater av film og serier).
 • Det gis kun tilskudd til utvikling av manusdelen.
 • Det gis ikke tilskudd til research til dokumentarfilm eller til produksjon av skjønnlitteratur som romaner, noveller, dikt eller tegneserier.
 • Det gis kun tilskudd til ferdig tekstproduksjon, ikke til forprosjekter eller piloter. 

Hvem kan søke?

Opphavspersoner, utøvende kunstnere og produsenter som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge kan søke.

Søkere til Fond for lyd og bilde må ha registrert bosted i Norge og hovedsakelig ha sitt kunstneriske virke i Norge. Jfr.  Forskrift om tilskudd fra Fond for lyd og bilde.

Virksomheter med betydelig offentlig driftstilskudd eller grunnfinansiering kan ikke motta tilskudd fra Fond for lyd og bilde. Dersom virksomheten mottar driftstilskudd eller annen grunnfinansiering over statsbudsjettet eller fra andre offentlige instanser, som for eksempel Norsk kulturråd, en kommune eller fylkeskommune, må dette oppgis i søknaden.

Det gis ikke tilskudd til amatørvirksomhet i Fond for lyd og bilde. Det kan gis tilskudd til de profesjonelles bidrag i samarbeidsprosjekter mellom profesjonelle og amatører.

Arrangører og festivaler kan normalt ikke motta tilskudd i Fond for lyd og bilde.

For arrangører: Se informasjon om ulike ordninger for arrangører i Norsk kulturfond

Krav til søknaden

Den som er hovedansvarlig for prosjektet skal stå som søker og må ha de nødvendige rettighetene til prosjektet det søkes tilskudd til.

Det må vises til et kunstnerskap og profesjonelt virke innenfor det kunstuttrykket ordningen man søker gjelder for. Bakgrunn og profil presenteres i vedlagt CV eller omtale.

Fond for lyd og bilde fullfinansierer ikke prosjekter, men legger vekt på gjennomføringsevne.
I budsjettet må det oppgis hva som er sikre midler og hva som er omsøkte midler.


Dersom du har søkt Fond for lyd og bilde med samme prosjekt tidligere skal det spesifiseres i prosjektbeskrivelsen i søknadsskjemaet hva som har skjedd av endringer i prosjekt og finansieringsplan siden sist.

Generelt om vedlegg:

 • Alle vedlegg skal være digitale og må være tilgjengelige i minimum 6 måneder etter søknadsfristen. 
 • Husk å oppgi passordet i kommentarfeltet for lenker til filmer i Vimeo etc.
 • OBS Vedlegg i lenker til skydelingstjenester som Dropbox eller Google Drive godkjennes ikke fordi filene da kan forbedres og redigeres i etterkant av innsendt søknad.
 • Eventuelle nettlenker må peke direkte til det aktuelle relevante materialet.

OBS: Fond for lyd og bilde tar ikke ansvar for å lete etter informasjon i portaler eller lete gjennom hele nettsider. 

 

Obligatorisk vedlegg

Prosjektstøtte fonogram:

 • CV eller omtale av kunstnerisk ansvarlig, hovedprodusenten og de viktigste medvirkende i prosjektet. Dette kan gjerne samles i en felles pdf.
 • En demo for fonogrammet som skal produseres skal vedlegges som lydfil. Alternativt kan siste utgivelse eller annen lydfil som er relevant for innspillingen det søkes om vedlegges (maks 2-3 lydfiler i .mp3-format). Forklar hva lydfilene er og hvordan de er relevante for søknaden.

Prosjektstøtte musikk:

 • CV eller omtale av kunstnerisk ansvarlig, hovedprodusenten og de viktigste medvirkende i prosjektet. Dette kan gjerne samles i en felles pdf.
 • Siste utgivelse, lydfil eller demo som er relevant for søknaden må vedlegges (maks 2 lydfiler i mp3-format). Forklar hva lydfilene er og hvordan de er relevante for søknaden.

Prosjektstøtte kortfilm og dokumentarfilm:

Dokumentarfilm:

 • CV eller omtale av kunstnerisk ansvarlig, hovedprodusenten og de viktigste medvirkende i prosjektet. Dette kan gjerne samles i en felles pdf.
 • Pilot. Sendes som lenke til Vimeo, YouTube eller tilsvarende tjeneste. Husk å oppgi passord hvis lenken er passordbeskyttet. Ikke benytt Google Drive, Dropbox, RushFiles og lignende delingsverktøy eller nettskytjenester.
 • Benytt kun forsiden dersom du vil vedlegge budsjett og finansieringsplan tilsvarende malen fra Norsk filminstitutt.

Kortfilm:

 • CV eller omtale av kunstnerisk ansvarlig, hovedprodusenten og de viktigste medvirkende i prosjektet. Dette kan gjerne samles i en felles pdf.
 • Manuskript i .pdf-format.
 • Showreel og eller tidligere arbeid. Sendes som lenke til Vimeo, YouTube eller tilsvarende tjeneste. Husk å oppgi passord hvis lenken er passordbeskyttet. Ikke benytt Google Drive, Dropbox, RushFiles og lignende delingsverktøy eller nettskytjenester.

Prosjektstøtte scene:

 • CV eller omtale av kunstnerisk ansvarlig, hovedprodusenten og de viktigste medvirkende i prosjektet. Dette kan gjerne samles i en felles pdf.
 • Materiale som er relevant for prosjektet det søkes midler til. Eventuelt korte og representative eksempler på tidligere arbeider/produksjoner. Forklar hva vedlegget er og hvordan det er relevant for søknaden.

Prosjektstøtte billedkunst:

 • CV eller omtale av kunstnerisk ansvarlig, hovedprodusenten og de viktigste medvirkende i prosjektet. Dette kan gjerne samles i en felles pdf.
 • Materiale som er relevant for prosjektet det søkes midler til. Eventuelt korte og representative eksempler på tidligere arbeider/produksjoner. Forklar hva vedlegget er og hvordan det er relevant for søknaden.


Prosjektstøtte tekst:

 • CV eller omtale av kunstnerisk ansvarlig, hovedprodusenten og de viktigste medvirkende i prosjektet. Dette kan gjerne samles i en felles pdf vedlagt.
 • Materiale som er relevant for prosjektet det søkes midler til. Eventuelt korte og representative eksempler på tidligere arbeider/produksjoner. Forklar hva vedlegget er og hvordan det er relevant for søknaden.
 • Midlene gjelder for et fremtidig manus. For søknader til manus for scene og filmproduksjon ikke vedlegges fullstendig manus, men synopsis av manus. 

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut det elektroniske søknadsskjema i Altinn. Tenk gjennom om du søker via Altinn-bruker som privatperson eller virksomhet. Det er dessverre ikke mulig å endre på dette i etterkant.

Les veiledning i hjelpeteksten i søknadsskjemaet ved å peke på spørsmålstegnet: ?
Kontakt brukerstøtte hvis du har tekniske problemer med for eksempel innlogging eller å knytte inn vedlegg i søknadsskjemaet.

E-support: support@kulturdirektoratet.no 

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Edge eller Chrome

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Søknadsveiledning

Før du kontakter en saksbehandler, må du ha lest informasjonen på nettsidene om den aktuelle ordningen. 

For tekniske spørsmål, send en e-post til support@kulturdirektoratet.no 
For andre spørsmål, send en e-post til flb@kulturdirektoratet.no 

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på kunstfaglig innhold, profesjonalitet, kvalitet, gjennomføringsevne og prosjektets relevans i forhold til formålet i den enkelte tilskuddsordning.

Tildelingene bygger på en helhetsvurdering av alle mottatte søknader til ordningen hver søknadsrunde. Kvalitetsmessige kriterier skal legges til grunn for vedtaket.

Det skal blant annet legges vekt på følgende momenter:

 • Vurderingene skal være basert på kunstnerisk skjønn
 • Midlene skal komme særlig de grupper til gode som er utsatt for privatkopiering
 • Støtten skal være prosjektorientert
 • Støtten skal fremme ny norsk produksjon og fremførelse
 • Geografisk og sjangermessig spredning av støtten.


Det legges vekt på at prosjektet eller formålet med søknaden er så konkret som mulig, med et realistisk budsjett og finansieringsplan for den planlagte produksjonen.

Søknadene hver søknadsfrist vurderes av det oppnevnte fagutvalget for hver ordning. Fagutvalget gjør vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med ordningens og fondets formål. Hvert fagutvalg leverer sin innstilling til styret som fatter vedtak. Styret for Fond for lyd og bilde.

Fond for lyd og bilde mottar langt flere søknader enn det er midler til i budsjettrammen for hver tilskuddsordning. Dette betyr at fagutvalgene og styret må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også kvalifiserte søkere og prosjekter med høy kunstnerisk kvalitet dessverre vil få avslag.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden til Fond for lyd og bilde

Rapportering for tilskudd fra Fond for lyd og bilde

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Fond for lyd og bilde.

Logo Norsk Fond for lyd og bilde

Logos English The Audio and Visual Fund

 

Generelt

Fond for lyd og bilde er en selvstendig fond med lovforskrift og en årlig økonomisk ramme fra Kulturdepartementet. Alle som mottar et tilskudd fra Fond for lyd og bilde må levere rapport og prosjektregnskap som viser hvordan tilskuddet er benyttet.

Tilskuddet skal benyttes til formålet det er bevilget til. Dersom tilskuddet ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Fond for lyd og bilde kreve at midlene blir tilbakebetalt. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd. Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde.

Når tilskudd innvilges vil tilskuddsmottaker motta en kontrakt for tilskuddet der vilkår og krav til rapportering fremkommer via Altinn. Kontrakten må aksepteres via Altinn. Tilskuddet utbetales i to rater. Første rate (50%) utbetales når søker har levert signert kontrakt for tilskuddet. Andre rate (50%) utbetales når søker har levert rapport for prosjektet og rapporten er godkjent av saksbehandler. Prosjektregnskap og rapport med dokumentasjon for fullført prosjekt leveres via Altinn. Regnskapet skal speile opprinnelig budsjett i søknaden og avvik kommenteres. Når tilskuddsbeløpet fra Fond for lyd og bilde er over kr 100 000 skal regnskapet være revidert av registrert eller statsautorisert revisor.

Revisjonskravet står i forskriften: Lovdata: Forskrift om tilskudd fra Fond for lyd og bilde

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering. Det første kommer 90 dager før fristen og rapportskjemaet blir da tilgjengelig i Altinn-bruker. Det andre varselet kommer 14 dager før rapportfristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Du etablerer selv i Altinn-bruker hvilken e-post og mobilnummer som skal få beskjeder om meldinger.
Les artikkel om strengere oppfølging.

Ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen hvis det er behov for mer tid til gjennomføring og utsatt rapportfrist. Hvis du venter til rapporteringsfristen er passert, vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler i første rate kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler blir tilbakeført til Fond for lyd og bilde og kommer annen kunstprosjekter til gode.

Se Veiledning om rapportering til Fond for lyd og bilde