Hopp til innhold

Seminar: Kunstbøker til folket

Kunst- og kunstnarbøker er ein rik og mangfaldig sjanger som fortener eit større publikum. I 2022 etablerte Kulturrådet ein pilot for distribusjon og formidling av slike publikasjonar. Kulturrådet inviterer til seminar for å summere opp erfaringar og for å diskutere korleis slike bøker kan nå ut til folket.

30. mai 2024 kl. 11:30 - 16:30

Legg arrangementet i min kalender

Oplandia senter for samtidskunst, Lillehammer

Kulturrådet

Strømmes

Dei siste ti åra har det vore ei sterk auke i produksjonen av kunst- og kunstnarbøker. Dette er bøker om kunst og kunstnarar, eller bøker som set kunsten inn i ein større teoretisk eller samfunnsmessig samanheng. Det kan òg vere bøker som er meint som eigne kunstverk, og som blir stilt ut som kunst. Eksperimenteringa med materiale og form er ofte markant.

Kulturrådet si tilskotsordning for kunstfaglege publikasjonar og manusutvikling har gjennom mange år støtta både bøker som kunst og bøker om kunst, blant anna kunstnarbøker, fotobøker, større katalogar, fanziner, monografiar, magasinseriar og ulike hybridbøker. Samtidig har kunstbokbransjen lenge vore prega av stram økonomi og manglande strukturar for distribusjon, formidling og innkjøp. Bøkene vert gitt ut på småbokforlag, ofte i få eksemplar, og dei vert som regel presentert og seld på kunstbokmesser, i nisjebokhandlar, på utstillingsstader, eller i samband med kunstnarsamtalar.

Kunst- og kunstnarbøker fortener eit større publikum. I 2022 initierte difor Kulturrådet ein pilot for distribusjon og formidling av slike publikasjonar. Åtte prosjekt fekk tilskot. Nokre av dei er praktiske, medan andre har ei undersøkjande og metodisk vinkling. Alle har bidratt til å samle erfaringar som det er viktig å dele vidare.

I forkant av opninga av kunstbokmessa B*stard under litteraturfestivalen på Lillehammer, inviterer Kulturrådet til seminar for å samle og dele erfaringar frå piloten for distribusjon og formidling av kunst- og kunstnarbøker. Alle dei åtte pilotprosjekt vert presentert, og det vert innlegg og panelsamtale med aktørar i feltet.

Seminaret er gratis. Påmelding er naudsynt om du vil delta fysisk, men ikkje om du vil følgje seminaret digitalt.

Du kan melda deg på her

Foreløpig program

11:30: Dørene opnar, lunsj 

12:15: Jonas Ekeberg: Velkommen 

12:20: Merete Jonvik: Innleiing 

12:30: Inger Eri: Historia til ordninga kunstfaglege publikasjonar og manusutvikling

12:45: Prosjektpresentasjon

 • Jessica Williams (Hverdag Books): Produksjon og utstillingar av kunstnarbøker med Jessica Williams og fleire ved House of Foundation
 • Vilde Andrea Brun og Siri Leira (Oplandia senter for samtidskunst): Utvikling av kunstbokhandelen B*stard
 • Maja Hattvang Larsen (St. Hans kommunikasjon og Bjarne Bare): Verktøykasse for distribusjon og formidling av kunst- og kunstnarbøker
 • Ann Kristin Stølan (Pamflett): Kunstbokhandel på Entrée I Bergen

13:45: Pause

14:00: Prosjektpresentasjon

 • Randi Annie Strand og Imi Maufe (Codex Polaris): Seminar i samband med utstillinga «Kunstnerboken: unik og mangfoldig» ved Kristiansand kunsthall
 • Sesella Fossan Knutsvik (Sølvberget bibliotek og kulturhus): Innkjøp og formidling av kunstnarbøker på biblioteket 
 • Karin Nygård og Lotte Grønneberg (Torpedo): Digital antologi om distribusjon og formidling av kunstnerisk publisering
 • Christian Tunge (Heavy Books): Vandrande bokmøbel

15:00: Pause med kaffi og kanelsnurrar

15:20: Panelsamtale: Korleis skal me få kunstbøkene ut til folket?

Deltakarar: Jan Freuchen, Mona Gjessing, Karen Christine Tandberg, Elin Maria Olaussen, Vilde Andrea Brun og Jonas Ekeberg (ordstyrar). 

16:15: Jorunn Veiteberg: Oppsummering

16:30: Inger Eri og Jonas Ekeberg: Takk for i dag og vel heim

Medvirkende

Kulturarven som mål, middel og motstandskraft

Riksantikvaren og Kulturdirektoratet inviterer til nasjonalt seminar om beredskap i museer, bibliotek og arkiv 16.-17. oktober i Oslo.

16. - 17. oktober 2024

Legg arrangementet i min kalender

Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsensgate 110, Oslo

Riksantikvaren og Kulturdirektoratet

Seminaret Kulturarven som mål, middel og motstandskraft skal belyse norske kulturinstitusjoners rolle i sammenheng med dette temaet. For hvilken funksjon og ansvar har museer, arkiv, bibliotek og andre i dette store bildet? Hvilke oppgaver utfører de som kan sees i sammenheng med beredskap? Og er de godt nok rustet mot mulige trusler og angrep? Hva kan kulturinstitusjonene gjøre for å være forberedt? Hva forplikter de seg til å gjøre?

På seminaret skal spørsmålene ovenfor sees spesielt i sammenheng med Unescos konvensjon om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt (1954) og annen konvensjon (1999) og Unescos konvensjon av 1970 om tiltak for å forhindre ulovlig handel med kulturgjenstander. Seminarets arrangører, Riksantikvaren og Kulturdirektoratet, spiller en sentral rolle i oppfølgingen og av disse konvensjonene, som handler om å beskytte kulturarv mot angrep, ødeleggelse, tyveri og ulovlig omsetning så vel i freds- som i krigstid. Direktoratene er likevel ikke alene om dette ansvaret, da konvensjonene er internasjonale forpliktelser som forplanter seg til både regionalt og lokalt nivå, slik den nasjonale totalberedskapens ansvarsprinsipper for beredskap også gjør.

Ved å belyse og diskutere kulturarv både som mål, middel og motstandskraft, håper vi også å kunne belyse og diskutere beredskap fra ulike vinklinger, og med det oppnå seminarets følgende mål:

 • Styrke kulturinstitusjonenes forståelse av trusselbilder og erkjennelse av mulige trusler;
 • Styrke kulturinstitusjonenes bevissthet om at de har en plass, rolle og ansvar i det totale beredskapsarbeidet;
 • Utveksle informasjon og kunnskap om beredskapsløsninger og -behov i kulturinstitusjonene, for med det å få indikasjoner på hvordan vi alle best kan jobbe videre.

Program og påmeldingsinformasjon kommer.

Informasjonsmøte om etablerte verksemder og kunstnarskap

Kulturrådet inviterer til digitalt informasjonsmøte tysdag 7. mai 2024.

Teatergruppa Katma er blant dei som får tilskot frå Kulturrådet. Dei skaper interaktive framsyningar for barn og unge. Foto: Mariell Amelie Lind-Hansen

Teatergruppa Katma er blant dei som får tilskot frå Kulturrådet. Dei skaper interaktive framsyningar for barn og unge. Foto: Mariell Amelie Lind-Hansen

7. mai 2024 kl. 11:00 - 12:00

Legg arrangementet i min kalender

Digitalt

Kulturrådet

I forkant av søknadsfrist 4. juni inviterer vi til eit digitalt informasjonsmøte. Denne gongen vektlegg vi tilskotsordningane Fri scenekunst - etablerte verksemder og Fri scenekunst - kunstnarskap (tidl. Basisfinansiering av frie scenekunstgrupper).

Etter ein innleiande presentasjon opnar vi for spørsmål. Da kan du òg ta opp ting du lurer på om søknadsprosessen og scenekunstordningane generelt. Møtet passar spesielt godt for etablerte scenekunstnarar, men også for andre søkarar som ønsker å lære meir om tilskotsordningane.

På møtet får du vite meir om:

 • Fri scenekunst – kunstnarskap 
 • Fri scenekunst – etablerte verksemder
 •  Kva tilskotsordningar som har frist denne runden 
 • Korleis du kan gå fram for å få rettleiing eller stille spørsmål
 • Generelle søknadstips

Det er seniorrådgivarane Hedda Abildsnes og Marit Grimstad Eggen frå faggruppa for scenekunst i Kulturdirektoratet som informerer.

Møtet er digitalt og opent for alle, men krev påmelding. Du får tilsendt lenke til møtet i forkant.

Du kan melde deg på møtet her

Teknologien utvikler seg raskere i dag enn vi kunne se for oss for kort tid siden. Måten vi produserer kunst og kultur på vil endres i stadig hurtigere takt, ikke minst gjennom fremveksten av kunstig intelligens. Nye digitale plattformer påvirker hvordan kulturuttrykk oppfattes og formidles, og endrer også hvordan publikum bruker og opplever kulturlivet. For å styrke kultursektoren er det viktig at kunstnere og kulturaktører aktivt deltar i å utforske, utfordre og utnytte ny teknologi.

Kulturdirektoratet skal bidra til å øke innovasjonskraften i kultursektoren, med fokus på ny teknologi.

Sammen med eksperter fra kunst- og kulturfeltet og teknologisektoren skal vi:

- teste ny teknologi for å gi erfaring og innsikt til kultursektoren

- tilrettelegge for flere innovative samarbeidsarenaer mellom teknologiaktører og kultursektoren

- utfordre strukturene i kultursektoren for å finne løsninger som bidrar til mer innovasjon

Ta kontakt

Har du som kulturaktører forslag til konkrete tester vi bør gjøre med ny teknologi, som vil gi viktig erfaring og innsikt for kultursektoren, ta kontakt.