Hopp til innhold
Informasjonsmøte

Informasjonsmøte: utlysning til funksjonshemmedes historie og kulturarv

Med denne utlysingen ønsker Kulturrådet ved Faglig utvalg for kulturvern å gi pengestøtte til prosjekter som gir økt kunnskap om den norske funkishistorien.

1. november 2023 kl. 10:00 - 11:30

Legg arrangementet i min kalender

Digitalt

Kulturrådet

Funksjonshindrede er den største minoriteten i Norge. Forholdene for, erfaringene fra og holdningene til denne gruppen er i liten grad løftet fram i lyset. Funksjonshemmede er sjelden prioritert i allmenne historiske oversiktsverker, i museene og i kulturvernfeltet generelt. Temaområdet er lite dokumentert, og jo lenger tilbake i historien, desto færre er kildene.

Med denne utlysingen ønsker Kulturrådet ved Faglig utvalg for kulturvern å gi pengestøtte til prosjekter som gir økt kunnskap om den norske funkishistorien - om individers liv, om organisasjoners kamp, politikkutvikling og institusjonshistorie. Vi ønsker tiltak som kartlegger, dokumenterer, bevarer eller formidler ulike aspekter ved feltets historie og kulturarv helt fram til i dag.

Påmelding

Har du tilretteleggingsbehov, kan det oppgis i påmeldingsskjemaet.

Vi håper flest mulig melder seg på for nærmere informasjon og eventuelle spørsmål.

Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 18. oktober

Regionalt møte Kreativt Europa - veiledninger

Kreativt Europa med veiledning i Agder

torsdag 13. oktober veileder Kristin Bolgård og Per Dehlin fra Kulturdirektoratet og Kreativt Europas kulturdesk potensielle prosjektledere / organisasjoner for europeiske kulturprosjekter fra Agder. Møtene skjer i Fylkeshuset. Påmelding nødvendig. De som eventuelt ikke får plass på en av veiledningene vil få tilbud om digitale veiledninger på et senere tidspunkt. Her er det først til mølla!

13. oktober 2023

Legg arrangementet i min kalender

Fylkeshuset, Kristiansand

Kulturdirektoratet og Agder fylkeskommune

Påmelding her (påmeldingfrist 5. oktober)
 
Kreativt Europa er EUs program for kulturelt samarbeid. Programmet er åpent for et bredt spekter av kulturaktører innen ulike sjangre. Hovedformålet er å styrke kulturelt samarbeid og mangfold i Europa, for å bidra til å løse felles europeiske problemstillinger og utfordringer. Å styrke en felles europeisk identitet, og verne kulturarv, språk og kulturelt mangfold er viktige elementer i programmet.
 
Norge deltar i Kreativt Europa på lik linje med medlemslandene i EU og andre programland i EUs naboregioner. Til sammen deltar ca. 40 land. Programmet gir norske kulturaktører støtte til samarbeid, kunnskapsutveksling, nettverksbygging og kompetanseheving, gjennom aktiviteter som for eksempel utveksling av aktører og produksjoner på tvers av landegrenser, felles produksjoner, utforsking av nye forretningsmodeller og utvikling av digitale løsninger. Et av målene er å skape bedre vilkår for profesjonelle kunstnere.
 
Påmeldingsfrist 5. oktober 2023

13. oktober vil det bli mulighet for individuelle veiledninger med organisasjoner i Kristiansand.

Dag 1 er et åpent informasjonsseminar for alle som er nysgjerrige på disse ordningene, mens dag 2 er rettet mot potensielle søkere som har konkrete ambisjoner om å gå i gang med søknadsprosessen. De er individuelle 45 minutters veiledningsmøter med organisasjoner som kan være interessert i Kreativt Europa og som kan tenke seg å være prosjektledere i et europeisk prosjekt. Disse veiledningsmøtene foregår i Fylkeshuset, Kristiansand 13. oktober. Dersom din organisasjon ønsker et slikt møte, melder du fra om dette i det felles påmeldingsskjemaet. De som ikke får plass vil få tilbud om digitalt møte/veiledning over Teams.

Jobber du med film og spill, så er ikke dette seminaret rettet mot disse feltene, da mediadesken for Kreativt Europa i Norsk Filminstitutt er ansvarlige for denne delen av programmet. Ta gjerne kontakt med dem for nærmere informasjon.

Arrangører:

       Agder fylkeskommune