Hopp til innhold

Dialogmøte om tilskuddsordninger for musikkfeltet

Velkommen til ope dialogmøte om Kulturrådets tilskotsordningar for musikkfeltet i Bergen.

23. mai 2024 kl. 12:00 - 16:00

Legg arrangementet i min kalender

USF Verftet på Sardinen, Bergen

Kulturrådet

Strømmes

I 2023 fekk Kulturrådet 3900 søknader til sju store tilskotsordningar for musikk. Det vart delt ut til saman 400 mill. kroner til 1670 mottakarar innanfor alle ledd i kjeda av produksjon, konsertformidling og utgiving av musikkinnspelingar. Dei største tilskotsordningane for musikk i landet bidreg til eit stort kunstnarisk og kulturelt mangfald i den store aktiviteten i musikkfeltet og musikknæringa. 

Utvalsleiarane og sekretariatet for dei fire musikkutvala i Kulturrådet inviterer musikkaktørar som musikarar, artistar, komponistar, miljø, arrangørar festivalar og verksemder, musikksenter og organisasjonar i heile landet til eit ope dialogmøte om nasjonale finansieringsordningar for det frie feltet for musikk.

Programmet er laga i samarbeid med det regjeringsoppnemnde musikkutvalet. Utvalet skal levera utgreiinga si i løpet av våren 2025 til Kultur- og likestillingsdepartementet. Utgreiinga skal gi ein heilskapleg gjennomgang av musikkfeltet som m.a. ser institusjonar, organisasjonar, frivilligheit, skaparar, utøvarar og verkemiddelapparatet i samanheng.

Felles mål for dagen er å klargjera Kulturrådets ordningar og moglegheiter og utfordringar i det frie feltet, og dessutan løfta fram kunnskap, erfaringar og perspektiv som kan bidra til analyse av korleis offentlege tilskot til musikklivet bør innrettast.

Me spør:

 • Korleis bør tilskotsordningane for dei som skapar, produserer og framfører musikk blir innretta framover? Er ordningane opne for alle musikkuttrykk, praksisar og kulturar?
 • Verkar tilskotsordningane til å skapa attraktive produksjonar med profesjonelle standardar i produksjon og kunstnarøkonomi?
 • Korleis skal dei store tilskotsordningane for musikkfestivalar og konsertarrangørar vidareutvikla arenaer og auka tilgang til musikk for publikum i heile landet?
 • Korleis kan dei faste verksemdene på Kulturrådet sine ordningar (band, ensemble, arrangørar og festivalar) sikrast langsiktig utvikling innanfor budsjettrammer som ikkje aukar?

Påmeldingsfristen er satt til 20. mai. Arrangementet blir strøymt på nettsidene våre.

Meld deg på innspelsmøtet her

Førebels program

Del 1: Velkommen

11.30 – Velkomst, kaffi og te 

12.00 – Velkommen ved medlemmer av Kulturrådet, Ivar Vogt og Nasra Ali Omar. Dei er også leiarar av kvart sitt musikkutval, høvesvis arrangør- og festivalutvalet og musikkutvalet for komposisjon, produksjon og andre musikktiltak. Leiar for musikkutvalet for turné og ensemble, Gro Bergrabb, og leiar av utvalet for innspelings- og publiseringsstønad, Jan Bang, deltek òg.

Presentasjon av det regjeringsoppnemde musikkutvalet som er med på møtet, og rolla og opplegget deira ved utvalsleiar Sigrid Røyseng.

12.10-12.50 – Kulturrådet informerer om ordningar og arbeidet i utvala

Kulturrådet har ansvar for å finansiera det frie feltet i musikk mellom institusjonane og marknadsbåren og produksjon og formidling av musikk.  Dette inkluderer prioritering av søknader og tildeling av tilskotsmidlar i musikkutvala, og dessutan utvikling av tilskotsordningar og enkeltsatsingar. 

Kulturrådet gir ei oversikt over tilskotsordningane og Kulturrådet sitt ansvar og oppgåver i musikkfeltet – v/Preben von der Lippe, fagansvarleg for musikk i Kulturdirektoratet.

Intervju med utvalsleiarane for musikk for å få innsikt i dette arbeidet:

 • Ivar Chelsom Vogt
 • Nasra Ali Omar
 • Gro Bergrabb
 • Jan Bang 

Intervjuer: Øystein Strand, direktør for avdeling for kunstnarleg produksjon og formidling i Kulturdirektoratet

Del 1: Innlegg og panelsamtale om tilskotsordningane

12.50-13.45 – Tilskot til å skapa musikk og framføra musikk

 • Korleis bør tilskotsordninga for komposisjon og andre former for musikkskaping vere innretta i framtida? Korleis stimulera institusjonar og arrangørar til å bestilla, samarbeida og formidla musikkproduksjon?

Faste ensemble versus turnéestøtte til band, artistar og musikarar

 • Talet på søknader til turné- og verksemdtilskot har auka med 75 prosent sidan 2018. Korleis kan tilskotsordninga gi utviklingshøve og dynamikk for faste ensemble og band og samtidig gi rom for det aukande talet på artistar, musikarar og band på ordninga?

Utgiving og formidling av innspelt musikk

 • Kven blir utgivarane i framtida av musikk- og artistdrivne labler, agentur for publisering av masterar, eller tradisjonelle plateselskap? Kva for høve har den innspelte musikken i dag, og kva betyr han for kunstnarane når inntektene forsvinn i strøymeøkonomien?

Paneldebatt med innleiande bidrag frå inviterte deltakarar. Det vil bli opna for inspel frå salen. 

Moderator: Ida Habbestad, dagleg leiar i Norsk Komponistforening

Paneldeltakarar:

 • Else Olsen Storesund – komponist
 • Benedicte Maurseth – musikar og komponist
 • Odd Martin Skålnes, musikar, musikkprodusent og manager. Medlem av utvalet for turné- og verksemdstilskot
 • Bjarne Kvinsland – komponist, produsent og manager
 • Utvalsleiarar i Kulturrådet deltek i panelet

Pause

13.45-14.00 - Kaffi, te, frukt og småbakst

Del 2: Levande musikk, stader og folk!

14.00-14.50 - Er dei statlege verkemidla for konsertarrangørar og festivalar treffsikre? Me ønskjer innspel til ein festival- og arrangørpolitikk som kan fremja utviklinga av festivalar og arrangørar i spennet mellom ein kommersiell marknad og eit kulturpolitisk samfunnsoppdrag.

 • Korleis bør Kulturrådet prioritera for å sikra musikalsk og sjangermessig mangfald samtidig som dei gir meir føreseielege vilkår for etablerte festivalar?

Paneldebatt med innleiande bidrag frå inviterte deltakarar. Det vil bli opna for innspel frå salen.

Moderator: Tone Østerdal, direktør i Music Norway og tidlegare dagleg leiar Norske kulturarrangørar 

 • Sølvi Lien – kunstnarleg og administrerande direktør Førdefestivalen 
 • Erik Henningsen – forskar og utgreiar i festivalevalueringa
 • Miloud Guiderk – konsertarrangør, kunstnarleg leiar Cosmopolite, Oslo
 • Trude Storheim – styreleiar Norske kulturarrangørar
 • Mira Svartnes Thorsen - berekrafts- og utviklingsleiar, Dirty Old Town og festivalsjef i Ravnedalen Live
 • Utvalsleiarar i Kulturrådet deltek i panelet

Kort pause

Del 3: NOU-utvalet presenterer og opnar for dialog

15.00-1600 – Introduksjon av NOU-utvalet, mandat og arbeidet med utgreiinga v/utvalsleiar Sigrid Røyseng.

Ordningane i Kulturrådet rettar seg mot det frie feltet. Det utgjer ein viktig del av den norske musikkpolitikken. Parallelt spelar musikklivet seg ut når skapande, utøvande og formidlande innsats og opplevingar går føre seg i offentleg finansierte institusjonar, som del av næringslivet, i frivillig innsats og sivilsamfunn, i opplæring og som del av utdanningssystemet.

 • Kva for ringverknader, synergiar, spenningar og konkurranseforhold går føre seg i samvirket mellom det frie feltet og andre deler av musikklivet?
 • Kva for behov må ein heilskapleg musikkpolitikk ta høgd for, der også andre verkemiddel, pengestraumar og finansieringsformer er i spel?
 • Er det offentlege verkemiddelapparatet i takt eller i utakt med høve, utfordringar og behov i musikklivet? Og kva bør musikkutvalets utgreiing leggja vekt på?

Panelsamtale og korte inviterte innlegg: Ein politikk for heilskapen av musikklivet.

Paneldeltakarar: 

 • Susanna Wallumrød, artist
 • Harald Furre, administrerande direktør, Kilden teater- og konserthus
 • Gry Bråtøymyr, daglig leier Norsk Jazzforum
 • Bjørnar Habbestad, Nymusikk 
 • Liliana Palanca Pereira, DJ, kurator og arrangør

Moderator: Trude Marit Risnes, Musikkutvalet (NOU-utvalet)

Dialog: Me opnar for innspel frå salen.

Seminarslutt klokka 16.00