Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Amatørteaterprosjekter om utenforskap

Se vedtakslister

Viktig melding:

Denne tilskuddsordningen er en enkeltutlysning i 2019 knyttet til temaet for Kulturrådets årskonferanse –  utenforskap. Søknadsskjemaet er nå åpent - se under.

Formål

Formålet er å støtte amatørteaterprosjekter som tematiserer utenforskap

Tematisk ramme

Med dette tiltaket oppfordrer Kulturrådet amatørteaterfeltet til å søke prosjekter som speiler og uttrykker virkeligheten for ulike deler av befolkningen og gir en stemme til grupper og individer som ikke opplever å bli hørt. 

Uttrykket utenforskap kan tolkes på flere måter. Det kan være opplevelsen av utenforskap ved å mangle eller savne sosiale relasjoner (psykologisk) eller å mangle sosiale koblinger i samfunnet (sosiologisk). 

Åpne alle

Hvem kan søke?

Både privatpersoner og organisasjoner som virker innen det frivillige amatørteaterfeltet kan søke. Med frivillighet menes at aktiviteten blir foretatt uten økonomiske vederlag. Medlemsorganisasjoner kan ikke søke på vegne av sine medlemslag eller grupper.

Hva kan få støtte?

Det kan søkes om tilskudd inntil 100 000 kroner totalt til et amatørteaterprosjekt som favner temaet utenforskap. Det kan søkes tilskudd til:

 • Kostyme/maske: Leie eller kjøp av kostyme eller materialer til å lage egne kostymer. Inkluderer maske, sminke og lignende (maksimalt 20 000 kroner).
 • Scenografi og rekvisitter: Leie/kjøp av scenografi og rekvisitter, eller materialer til å lage egne scenografiske elementer (maksimalt 30 000 kroner).
 • Lokaler: Leie av lokale til prøver og fremføringer (maksimalt 30 000 kroner).
 • Teknisk utstyr: Leie av teknisk utstyr i forbindelse med en fremføring. Gjelder utstyr som lyd- og lysutstyr, røykmaskin, projektor og lignende (maksimalt 40 000 kroner).
 • Bistand fra profesjonelle aktører: Honorar til ekstern profesjonell bistand fra for eksempel teaterinstruktør, dramatiker, koreograf, musiker, skuespiller, scenograf, lys- og lydtekniker, dramaturg og lignende. NB! Vedkommende kan ikke være en fast deltaker i gruppen eller i nær familie med deltakere i gruppen (maksimalt 100 000 kroner).

Det gis ikke tilskudd til:

 • aktiviteter i regi av en statlig eller kommunal virksomhet
 • aktiviteter som inngår i studie- og undervisningstiltak
 • aktiviteter som har som formål å generere økonomisk overskudd 
 • aktiviteter som gir økonomiske fordeler for nær familie
 • aktiviteter utenfor Norge
 • dekning av underskudd
 • driftskostnader

Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt. 

Vurdering av søknaden

Behandlingen av søknaden gjennomføres av Kulturrådets fagadministrasjon. Ved vurdering av søknadene legges det vekt på søknadens relevans for ordningens formål.

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsskjema og sendes inn, sammen med eventuelle vedlegg, innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Ved søknad om bistand fra profesjonell aktør skal CV og intensjonsavtale følge søknaden. Søknader og vedlegg som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningens formål, vil bli avvist.

Vi viser også til punkt 10 om rapportering.

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten og «Krav til søknaden» på denne nettsiden nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. Pass også på å lese alle hjelpetekstene. Disse finner du i søknadsskjemaet, merket med «?». Det er viktig at du leser «Krav til søknaden» samtidig som du fyller ut søknadsskjemaet.

Har du problemer med å registrere deg, logge deg på, velge skjema eller sende vedlegg? Se svar på ofte stilte spørsmål.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Beregning av tilskudd

Tildelingsbeløp beregnes ut fra den totale avsetningens begrensninger og antall innkomne søknader. 

Vilkår for utbetaling

Alle søkere vil få et vedtaksbrev via Altinn. Tilskuddsmottakere får en kontrakt som inneholder vilkårene for støtte. Tilskuddet blir utbetalt etter at kontrakten er akseptert. Tilskuddet utbetales til det kontonummeret som blir oppgitt ved aksept i Altinn. Dersom det oppgis et annet kontonummer enn det vi har registrert fra før, vil kontonummeret gjelde for alle tildelinger fra Kulturrådet. 

Tildelingen faller bort dersom kontrakten ikke er akseptert innen fristen. Fristen er angitt i kontrakten og denne må aksepteres via Altinn. 
Ved å akseptere kontrakten forplikter tilskuddsmottaker seg til å gjennomføre aktiviteten i samsvar med søknaden og i henhold til vilkår og frister som fremgår av kontrakten. Tilskuddsmottaker aksepterer også at støtten kan kreves tilbakebetalt ved brudd på vilkårene.

Dersom tilskuddsmottaker ikke kan/ikke ønsker å akseptere tilskuddet og betingelsene, kan kontrakten avvises. Det er da viktig at det begrunnes i kommentarfeltet i Altinn. 

Rapportering og regnskap

Rapport skal leveres gjennom Altinn. Tilskuddsmottaker skal fylle ut et forenklet rapportskjema som vil bli tilsendt i Altinn.

Det skal redegjøres for bruken av tilskuddet og leveres kvitteringer på alle utgifter senest tre måneder etter at aktiviteten er avsluttet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Tilskuddsmottaker skal melde fra dersom det er avvik fra søknaden. Kvitteringer og fakturaer skal scannes og legges ved rapporteringsskjemaet. Som bilag godkjennes ikke ordrebekreftelser, pakksedler, bankterminalutskrifter eller nettbankutskrifter, eller bilag som er adressert til andre enn gruppen eller enkeltpersoner i gruppen. Søker skal oppbevare originale bilag i minst ett år etter at rapporten er levert.

Eventuelt restbeløp kan benyttes på andre utgifter knyttet til amatørteateraktiviteter, så lenge de samsvarer med retningslinjene til ordningen. Benyttelsen av overskytende midler må dokumenteres ved kvittering. 

Tilskuddsmottaker vil motta en påminnelse om rapporteringsfristen i sin innboks i Altinn før rapporteringsfristen er utløpt. Tilskuddsmottaker er selv ansvarlig for å søke om en eventuell endring av rapporteringsfrist. Dersom fristen ikke overholdes, vil Kulturrådet kreve tilskuddet tilbakebetalt.

Tilbakebetaling av tilskudd

Dersom det ikke rapporteres innen fristen eller at tilskuddsmidlene ikke brukes etter forutsetningene, skal tilskuddet tilbakebetales til Kulturrådet. Dersom tilskuddet er gitt på bakgrunn av uriktige opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene, kan Kulturrådet kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake. Dette kan også få konsekvenser for fremtidige tildelinger.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det. 

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet.

Logo kan lastes ned fra Kulturrådets nettsider

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.