Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte musikk

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 3. juni 2020

Tilbake til 2020 (Alle)

Om søknadsrunden

132 søknader kom inn til fristen 3. juni 2020. Av disse ble to avvist fordi det ble søkt tilskudd til aktivitet som lå utenfor ordningens formål eller fordi det ble søkt tilskudd til avlyste konserter. Én søknad ble avvist fordi den kom inn etter søknadsfrist. Én søknad ble trukket av søker. To søknader fikk utsatt behandling.

Det ble løftet fire habilitetssaker. I de fire sakene ble det aktuelle utvalgsmedlemmet funnet inhabil, og fratrådte under behandlingen av den aktuelle saken.

Fire søknader omhandlet festivaler som skal gjennomføres i 2020. Ingen av disse ble innvilget tilskudd.

64 av søknadene har begrunnet deler av eller hele søknaden med koranasituasjonen. Av disse er det 34 som eksplisitt oppga tapte billettinntekter. 13 oppga at de skulle, eller muligens skulle, gjennomføre strømmede konserter. Kun tre av disse redegjorde klart for en betalingsordning for strømmede konsertene.

Søknadene som kom inn denne runden fordelte seg slik på sjangerkategoriene:

Sjanger Antall søknader Andel av totalt antall søknader Vedtatte bevilgninger Innvilgelsesprosent
Flere sjangre musikk 46 35 % 27 59 %
Jazz/improvisasjonsmusikk 14 11 % 9 64 %
Folkemusikk/tradisjonsmusikk 4 3 % 3 75 %
Verdensmusikk 3 2 % 1 33 %
Klassisk/samtidsmusikk 27 20 % 15 56 %
Populærmusikk 38 29 % 10 26 %

Fordelt på fylkene, så antall søknader og vedtak slik ut:

Fylke Antall søknader Andel av totalt antall søknader Vedtatte bevilgninger Innvilgelsesprosent
Agder 9 7 % 4 44 %
Innlandet 8 6 % 2 25 %
Møre og Romsdal 6 5 % 4 67 %
Nordland 6 5 % 3 50 %
Oslo 34 26 % 16 47 %
Rogaland 7 5 % 3 43 %
Troms og Finnmark 8 6 % 5 63 %
Trøndelag 12 9 % 9 75 %
Vestfold og Telemark 14 11 % 6 43 %
Vestland 15 11 % 4 27 %
Viken 13 10 % 9 69 %

27 av søkerne oppga at de hadde konserter rettet mot barn og unge og 18 av disse mottok tilskudd. 3 av tilskuddsmottakerne rettet seg i sin helhet mot aldersgruppen.

7 av søkerne skulle arrangere konserter med samiske utøvere og 5 av disse ble innvilget

12 søkere skulle gjennomføre helt eller delvis sine konserter på kulturhus og 7 ble innvilget tilskudd.

15 av søkere skulle gjennomføre sine konserter helt eller delvis sine konserter i kirker, hvor av 9 hadde all sin omsøkte aktivitet i kirken. 9 av disse mottok tilskudd.

9 av søkerne beskrev klima- og miljøinsentiver. 7 av disse ble innvilget.

Denne runden var det 6 ungdomslag som søkte støtte til arrangørvirksomhet. Alle mottok tilskudd. 5 av disse er nye søkere på ordningen. Disse søknadene ble samlet vurdert som et positivt initiativ og til å være et godt arrangørpotensial i nettverket av forskjellige ungdomslag rundt omkring i Norge.

I den overordnede vurderingen la utvalget særlig vekt på bevisst tenkning i programmeringen, omfang, geografisk spredning, historikk og gjennomføringsevne, realistisk budsjettering av utgifter og finansieringsplan.

Omtrent halvparten av søknadene redegjorde ikke for koronasituasjonen, verken når det gjelder tiltak eller hvordan de generelt var påvirket av situasjonen. Dette var ikke et eksplisitt krav stilt til søkerne, men i utlysningen var ordningen midlertidig utvidet til å dekke flere koronarelaterte endringer og tiltak. Utgifter til dette kunne tas med i budsjettet og danne grunnlag for en høyere søknadssum. At kun halvparten av søkerne redegjorde for koronasituasjonen, fremsto for både utvalg og administrasjon som overraskende.

57 av søknadene søkte midler til aktivitet i 2021, og de kan derfor være avventende med å legge for mye vekt på eventuelle justeringer og endringer i aktiviteten grunnet koronasituasjonen. En annen grunn kan også være at det er ulikt hvor mye noen av søkerne er preget av situasjonen, da enkelte har en publikumsoppslutning som ikke tilsier drastiske endringer.

Et annet generelt inntrykk er at det var en del uklarheter i søknadene når det gjaldt smittevernstiltak: Et mindretall av søknadene oppga strømmede konserter som et alternativ, og det var mye usikkerhet rundt antall strømmekonserter, betalingsform og gjennomføring i de fleste av disse. Det var også få som eksplisitt argumenterte med lavere billettinntekter, selv om de generelt redegjorde for utfordringer vedrørende smittevern.

Utvalget har også gjort nye vurderinger og prioriteringer på grunn av koronasituasjonen, blant annet ved å justere enkelte tilskuddsmottakere opp fra tidligere bevilgninger grunnet økte utgifter og reduserte inntekter. Kravet til kvalitet har fortsatt vært det samme. Utvalget valgte ikke å prioritere søknader som utelukkende var til smittevernstiltak. Begrunnelsen for dette var at de er usikre på i hvilken grad dette vil åpne opp en praksis som ikke er håndterbar gitt rammen for ordningen.

Det er på det nåværende tidspunkt ingen indikasjoner på at nedgangen i antall søknader skyldes koronasituasjonen. Dette er ikke det samme som å konkludere med at det ikke er aktører som har avsluttet sin virksomhet grunnet denne situasjonen.

Utover utvalgets vurderinger og prioriteringer sett i lys av koronasituasjonen, ble det gjort flere av de samme overordnete grepene som tidligere; blant annet ved å ta særlig hensyn i kirkemusikksøknader og øke bevilgningen til de mer etablerte og større arrangørene.

Ti av de omsøkte tiltakene var gratiskonserter. Ingen av disse ble bevilget tilskudd. Gratiskonserter – også digitale – kan være med på å undergrave publikums betalingsvilje og kan på sikt redusere artisters og arrangørers inntjeningsmuligheter. Det var som vanlig et stort spenn i hvor stor del av budsjetterte inntekter i øvrige søknader som er billettinntekter. Billettinntekter utgjorde alt fra 0,3% til 81,7% av søknadenes totalbudsjetter. Billettinntekter utgjorde 50% eller mer av totalbudsjettene i 17 saker.

Administrasjonens og utvalgets holdning er at det er klokt å holde de opprinnelige formålene med arrangørordningen adskilt fra arrangørenes behov for kompensasjon som følge av publikumsbegrensninger knyttet til regler for smittevern, slik at søknader om kompensasjon primært ikke skal rettes til arrangørordningen. Samtidig er det viktig å understreke at feltet i stor grad står overfor en situasjon hvor hver konsertproduksjon vil være mer kostnadskrevende i lang tid fremover, og at det er vanskelig å helt se bort fra dette i søknadene og behandlingen av dem. Behov for kompensasjon med bakgrunn i gjeldende smittevernregler, henvises til egne ordninger for dette.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.6.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 26. - 27.8.2020

  • Vedtak i rådsmøte: 23. - 24.9.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
AKKS BERGEN AKKS Bergen Jubileumsmarkering - 2020 Populærmusikk Vestland 2020 65000 27.8.2020 Avslått 0 MUSIKKENS VENNER NORDHORDLAND Musikkens venner Nordhordland - Beethovenvariasjoner 2020 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2020 42400 27.8.2020 Avslått 0 EIK GRUPPEN AS Sommer I Norge - 1. juli til 16. august Populærmusikk Oslo 2020 600000 27.8.2020 Avslått 0 BUKT AS BUKTKULTUR - 2020-2021 Populærmusikk Oslo 2020 600000 27.8.2020 Avslått 0 BUKT AS BUKTKULTUR - 2020-2021 Populærmusikk Oslo 2021 600000 27.8.2020 Avslått 0 BUKT AS BUKTKULTUR - 2020-2021 Populærmusikk Oslo 2022 600000 27.8.2020 Avslått 0 REBELS MUSIC Rebels Music - Sommer 2020 Flere sjangre musikk Innlandet 2020 150000 27.8.2020 Avslått 0 Bjørn Willumsen Alo Produksjoner as - 0106-3107 Populærmusikk Nordland 2020 176000 27.8.2020 Avslått 0 GREGERS "Made in Hamar" - 2020-2021 Flere sjangre musikk Innlandet 2020 200000 27.8.2020 Avslått 0 GREGERS "Made in Hamar" - 2020-2021 Flere sjangre musikk Innlandet 2021 400000 27.8.2020 Avslått 0 GREGERS "Made in Hamar" - 2020-2021 Flere sjangre musikk Innlandet 2022 400000 27.8.2020 Avslått 0 DOMKIRKENS SOKN Domkirkens konserter - 2021 Flere sjangre musikk Viken 2021 300000 27.8.2020 Avslått 0 INTERPULS Interpuls - Vår 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 90000 27.8.2020 Avslått 0 HEMNESJAZZ Hemnes Jazzforums klubbdrift - 2020 - 2021 - 2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2020 284000 27.8.2020 Avslått 0 HEMNESJAZZ Hemnes Jazzforums klubbdrift - 2020 - 2021 - 2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2021 310000 27.8.2020 Avslått 0 HEMNESJAZZ Hemnes Jazzforums klubbdrift - 2020 - 2021 - 2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2022 310000 27.8.2020 Avslått 0 Alfred Olav Gammelsæter Fredsmusikk,Alfred Gammelsæter - 01.10.2020-31.12.2020 Klassisk/samtidsmusikk Agder 2020 250000 27.8.2020 Avslått 0 VULKAN QUARTET DA Vulkan Concert Series - august 2020 - mai 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 48000 26.8.2020 Avslått 0 Christian Hundsnes Grøvlen Konsertserien Ferd - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 80000 27.8.2020 Avslått 0 Christian Hundsnes Grøvlen Konsertserien Ferd - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2022 80000 27.8.2020 Avslått 0 LEGEND TRONDHEIM Konsertdugnad Trondheim - 01.06.2020 - 30.09.2020 Flere sjangre musikk Trøndelag 2020 115000 27.8.2020 Avslått 0 VILLA VEIERLAND AS Konsertprogram Sommeren 2020 - 2020 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2020 95000 27.8.2020 Avslått 0 ÅSHILD SPIKKELAND MUSIKK OG TEATER Julefavoritter fra Hjemlandet - 01.12.2020 - 22.12.2020 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2020 13400 27.8.2020 Avslått 0 KULTURKLUBBEN KulturKlubben - Høst 2020 Flere sjangre musikk Agder 2020 45611 27.8.2020 Avslått 0 SØRLANDETS MATFESTIVAL EVENT AS Torvfest - 10. og 11.juli Flere sjangre musikk Agder 2020 80000 27.8.2020 Avslått 0 LEIF BRÅTEN Leif Bråten Lyd - 15 mai-15 aug 2020 Populærmusikk Viken 2020 90000 27.8.2020 Avslått 0 STIFTELSEN KULTURHUSET USF Stiftelsen Kulturhuset USF - Konserter, redusert kapasitet høst 2020 Flere sjangre musikk Vestland 2020 1500000 24.9.2020 Avslått 0 MATS KJELSRUD EVENT&DJ PLEY - 2020 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2020 180000 27.8.2020 Avslått 0 STEFANO GIUSTI Stefano Giusti - høst 2020 Flere sjangre musikk Vestland 2020 22700 27.8.2020 Avslått 0 BRENN ALT SA Brenn Alt SA - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 113560 27.8.2020 Avslått 0 TRONDHEIM JAZZFORUM Trondheim Jazzforum - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2021 300000 27.8.2020 Avslått 0 TUNE PARK DA Tune Park Digital Session - August 2020 Populærmusikk Vestland 2020 120000 27.8.2020 Avslått 0 ÅLESUND KOMMUNE Kulturstrøm - september-desember 2020 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2020 50000 27.8.2020 Avslått 0 VESTSIDENS MUSIKKORPS Vestsidens Musikkorps - Juni 2020 - November 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Vestfold og Telemark 2020 50000 27.8.2020 Avslått 0 TRONDHEIM STAGE AS Trondheim Stage AS - 2020-2021 Flere sjangre musikk Trøndelag 2020 1250000 27.8.2020 Avslått 0 TRONDHEIM STAGE AS Trondheim Stage AS - 2020-2021 Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 1450000 27.8.2020 Avslått 0 OPERAKYSTEN OperaKysten - Juni 2020-februar 2021 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2020 200000 27.8.2020 Avslått 0 ANDERS VANGENS VENNEFORENING Konsertserien Opera i Telemark - 31.10.2020-14.11.2020 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold og Telemark 2020 255000 27.8.2020 Avslått 0 HUSFEST ERDAL Gjensyn - Sommer 2020 Populærmusikk Oslo 2020 150000 27.8.2020 Avslått 0 HUNSFEST AS Hunsfest AS - Sommer 2020 - 19.juni til 15.august Populærmusikk Agder 2020 130000 27.8.2020 Avslått 0 ERA KONSERTER & UNDERHOLDNING AS Sommerteltet i Jørpelandsvågen - Sommer 2020 Populærmusikk Rogaland 2020 200000 27.8.2020 Avslått 0 TOLLEF ØSTVANG Konsertserien UTPOST - 2021 Flere sjangre musikk Innlandet 2021 90000 27.8.2020 Avslått 0 IN THE MIX STYLE LEFICURA Musikk til Alle - Høst 2020 - Høst 2022 Flere sjangre musikk Oslo 2020 508569 27.8.2020 Avslått 0 IN THE MIX STYLE LEFICURA Musikk til Alle - Høst 2020 - Høst 2022 Flere sjangre musikk Oslo 2021 508569 27.8.2020 Avslått 0 IN THE MIX STYLE LEFICURA Musikk til Alle - Høst 2020 - Høst 2022 Flere sjangre musikk Oslo 2022 508569 27.8.2020 Avslått 0 Lars Mossefinn Den forvitnelege countryfestivalen - 4.-6. september 2020 Flere sjangre musikk Vestland 2020 80000 27.8.2020 Avslått 0 Lars Mossefinn Den forvitnelege countryfestivalen - 4.-6. september 2020 Flere sjangre musikk Vestland 2021 150000 27.8.2020 Avslått 0 Lars Mossefinn Den forvitnelege countryfestivalen - 4.-6. september 2020 Flere sjangre musikk Vestland 2022 200000 27.8.2020 Avslått 0 PARKTEATRET SCENE AS Ynglingkonserter 2021 - 2021 Populærmusikk Oslo 2020 450000 27.8.2020 Avslått 0 PARKTEATRET SCENE AS Ynglingkonserter 2021 - 2021 Populærmusikk Oslo 2021 1250000 27.8.2020 Avslått 0 PARKTEATRET SCENE AS Ynglingkonserter 2021 - 2021 Populærmusikk Oslo 2022 1300000 27.8.2020 Avslått 0 4/4 FORUM FOR TAKT OG TONE 4_4 Forum for takt og tone - 01.06.2020-01.11.2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2020 68500 27.8.2020 Avslått 0 TYSVÆR KOMMUNE RESULTATOMRÅDE KULTUR Tysværtunet kulturhus digitalt program - 25.05-31.08 (31.10) Populærmusikk Rogaland 2020 200000 27.8.2020 Avslått 0 Pernille Meidell Breton Cassette - Breton Matinee - 2020 -2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 96000 27.8.2020 Avslått 0 TONGA PRODUKSJONER AS Musikal Musikal! - Høst 2020 Verdensmusikk Vestfold og Telemark 2020 200000 27.8.2020 Avslått 0 TONGA PRODUKSJONER AS The Best of Motown - Soul - Sommer 2020 Populærmusikk Vestfold og Telemark 2020 250000 27.8.2020 Avslått 0 CAPPELLMESTEREN SCENE Cappellmesteren Scene - Resterende konserter i 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 40000 27.8.2020 Avslått 0 CAPPELLMESTEREN SCENE Cappellmesteren Scene - Resterende konserter i 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2021 40500 27.8.2020 Avslått 0 CAPPELLMESTEREN SCENE Cappellmesteren Scene - Resterende konserter i 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2022 41000 27.8.2020 Avslått 0 GAMLEBYEN FESTIVALDRIFT AS Månekonserter sommeren 2020 - 15.06 - 15.09.2020 Flere sjangre musikk Viken 2020 350000 27.8.2020 Avslått 0 Jørgen Larsson Oseana - Levende kunst - 3.6.20-1.12.20 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2020 270000 27.8.2020 Avslått 0 BLÅ BOOKING AS Blå Utendørsscene i Brenneriveien 11 - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 275000 27.8.2020 Avslått 0 ARONNESROCKEN Aronnesrocken - 1.maii 2020 til 31.august 2020 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2020 100000 27.8.2020 Avslått 0 KILDEN TEATER OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS Kilden Kultur - Jazz 2020 - Mai - november 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Agder 2020 230200 27.8.2020 Avslått 0 PARK EVENT AS Parkbiografen i 100 - Høsten 2020 og våren 2021 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2020 120300 27.8.2020 Avslått 0 PARK EVENT AS Parkbiografen i 100 - Høsten 2020 og våren 2021 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2021 120300 27.8.2020 Avslått 0 STAVANGER KONSERTHUS IKS Stavanger Konserthus - 1 september - 22 desember 2020 Flere sjangre musikk Rogaland 2020 436160 27.8.2020 Avslått 0 STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Kunsthuset Kabuso - 1.7.-31.12.2020 Flere sjangre musikk Vestland 2020 75000 27.8.2020 Avslått 0 DET NORSKE SOLISTKOR Det Norske Solistkor  - Produksjoner 2020  Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 95000 27.8.2020 Avslått 0 TROMSØYSUND SOKN Konsertserier i Ishavskatedralen - 2020-2022 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2020 143343 27.8.2020 Avslått 0 TROMSØYSUND SOKN Konsertserier i Ishavskatedralen - 2020-2022 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2021 756538 27.8.2020 Avslått 0 TROMSØYSUND SOKN Konsertserier i Ishavskatedralen - 2020-2022 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2022 794365 27.8.2020 Avslått 0 TERMINALEN BYSCENE AS Terminalen Byscene - Vi er her  - September - desember 2020  Populærmusikk Møre og Romsdal 2020 776000 27.8.2020 Avslått 0 BRILLIANCE LIVE AS Brilliance Live - juni - desember 2020  Flere sjangre musikk Vestland 2020 500000 27.8.2020 Avslått 0 LIVESTOCK EVENT Livestock Event - 11.07.2020 Populærmusikk Innlandet 2020 30000 27.8.2020 Avslått 0 MARIKA SCHULTZE PRODUCTIONS Quarantine Opera - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 500000 27.8.2020 Avslått 0 MARIKA SCHULTZE PRODUCTIONS Quarantine Opera - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 500000 27.8.2020 Avslått 0 MARIKA SCHULTZE PRODUCTIONS Quarantine Opera - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2022 500000 27.8.2020 Avslått 0 ARTILLUS Else Krogh-Hansen Kunsthagen - 7. Juni - 30. September Jazz/improvisasjonsmusikk Viken 2020 210000 27.8.2020 Avslått 0 VADSØ JAZZKLUBB/ VARANGERFESTIVALEN Vadsø Jazzklubb - 2020 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2020 850000 27.8.2020 Avslått 0 FOLKEAKADEMIET TEVEBU Folkeakademiet TeVeBu - Høst 2020 Verdensmusikk Vestfold og Telemark 2020 120000 27.8.2020 Avslått 0 TÅRNET KULTURARENA AS Tårnet Kulturarena - 20.06.2020 -31.08.2020 Populærmusikk Oslo 2020 1000000 27.8.2020 Avslått 0 ELLEN LINDQUIST MUSIKK Huskonsertene - august 2020-juni 2021 Flere sjangre musikk Trøndelag 2020 50000 27.8.2020 Bevilget 40000 ELLEN LINDQUIST MUSIKK Huskonsertene - august 2020-juni 2021 Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 50000 27.8.2020 Bevilget 40000 STUDIO STABBUR Rune Mikael Glimsdal Stabbur Amfi - 2020 - 2021 Flere sjangre musikk Innlandet 2020 25000 27.8.2020 Bevilget 25000 STUDIO STABBUR Rune Mikael Glimsdal Stabbur Amfi - 2020 - 2021 Flere sjangre musikk Innlandet 2021 75000 27.8.2020 Bevilget 75000 Øyvind Sørum Kammermusikk i Kulturkirken Nes 2021 - Mars-november 2021 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2021 70000 27.8.2020 Bevilget 70000 FORUM FOR SCENEKUNST Forum for scenekunst - 2020 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2020 50000 27.8.2020 Bevilget 40000 HELGÅLEIREN AS Ogna Scene i Helgåleiren - Høst 2020 - Vår 2021 Flere sjangre musikk Rogaland 2020 449000 27.8.2020 Bevilget 200000 HELGÅLEIREN AS Ogna Scene i Helgåleiren - Høst 2020 - Vår 2021 Flere sjangre musikk Rogaland 2021 321750 27.8.2020 Bevilget 150000 FRI FORM FRI FORM - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Innlandet 2021 180000 27.8.2020 Bevilget 180000 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN Hilmarscena  - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2021 1200000 27.8.2020 Bevilget 700000 MUSIKKENS VENNER MANDAL Musikkens Venner Mandal - 01.09 til 20.11. 2020 Klassisk/samtidsmusikk Agder 2020 75500 27.8.2020 Bevilget 60000 KLASSISK I DRØBAK Klassisk i Drøbak - Desember 2020-April 2021 Flere sjangre musikk Viken 2021 95000 27.8.2020 Bevilget 80000 UNGDOMSLAGET LIV, VONHEIM Ungdomslaget LIV Vonheim - 01.09.2020 - 31.12.2022 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2020 75000 27.8.2020 Bevilget 75000 UNGDOMSLAGET LIV, VONHEIM Ungdomslaget LIV Vonheim - 01.09.2020 - 31.12.2022 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2021 150000 27.8.2020 Bevilget 75000 KULTURTJENESTER DAVID SCOTT HAMNES Kultur i Ilen menighet - September 2020-desember 2021 Flere sjangre musikk Trøndelag 2020 20000 27.8.2020 Bevilget 20000 KULTURTJENESTER DAVID SCOTT HAMNES Kultur i Ilen menighet - September 2020-desember 2021 Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 300000 27.8.2020 Bevilget 150000 NY MUSIKK ØSTFOLD nyMusikk Østfold - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2021 272600 27.8.2020 Bevilget 225000 NYMUSIKK VESTFOLD nyMusikk Vestfold - 01.08.2020-01.06.2021 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2020 41800 27.8.2020 Bevilget 40000 NYMUSIKK VESTFOLD nyMusikk Vestfold - 01.08.2020-01.06.2021 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2021 71500 27.8.2020 Bevilget 70000 BENDIK FINNERUD - SUNDAY CLASSICS Saturday Classics - 20 februar til 11 desember 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 100000 27.8.2020 Bevilget 80000 SANDNES ROCKEKLUBB Sandnes Rockeklubb - Konserter Høst 2020 og Vår 2021 Flere sjangre musikk Rogaland 2020 60000 27.8.2020 Bevilget 60000 SANDNES ROCKEKLUBB Sandnes Rockeklubb - Konserter Høst 2020 og Vår 2021 Flere sjangre musikk Rogaland 2021 60000 27.8.2020 Bevilget 60000 KRISTIANSAND JAZZVESEN Kristiansand Jazzvesen høst 2020 - 19.8 - 11.12 Jazz/improvisasjonsmusikk Agder 2020 110000 27.8.2020 Bevilget 80000 OSAFESTIVALEN AS OSASCENA - 0101-3112 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Vestland 2021 200000 27.8.2020 Bevilget 120000 SORTLAND JAZZ OG VISEKLUBB Sortland jazz og viseklubb - Høsten 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2020 75000 27.8.2020 Bevilget 50000 GLOBAL OSLO MUSIC Global Oslo Music produksjoner 2021 - 01.01.-31.12.2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 600000 27.8.2020 Bevilget 500000 KONSERTFORENINGA Blow Out! - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2021 658000 27.8.2020 Bevilget 350000 BRAGERNES SOKN Orgelkonserter i Bragernes kirke - 01.02.2021 - 23.12.2021 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2021 114000 27.8.2020 Bevilget 90000 LARVIK SOKN Toccata - 28. februar- 28. november 2021 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold og Telemark 2021 30000 27.8.2020 Bevilget 30000 HUGNAD UNGDOMSLAG Hugnad UL - 2021 Flere sjangre musikk Viken 2021 125000 27.8.2020 Bevilget 50000 NY MUSIKK KRISTIANSAND Ny musikk Kristiansand - 7.9.2020 - 7.11.2020 Klassisk/samtidsmusikk Agder 2020 30000 27.8.2020 Bevilget 30000 NYMUSIKK BODØ Nymusikk Bodø høsten 2020 - oktober-november 2020 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2020 38238 27.8.2020 Bevilget 30000 OSLO KOMMUNE KULTURETATEN Popsenteret - Barnas Kulturbryggeri - Høst 2020, vår 2021, høst 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2020 166770 27.8.2020 Bevilget 100000 OSLO KOMMUNE KULTURETATEN Popsenteret - Barnas Kulturbryggeri - Høst 2020, vår 2021, høst 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 184290 27.8.2020 Bevilget 100000 JAZZKLUBBEN VOLDA ØRSTA Jazzklubben Volda Ørsta - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2021 88000 27.8.2020 Bevilget 80000 ÅMDAL UNGDOMSLAG Åmdal Scene - Fyrste halvår 2021 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2021 125000 27.8.2020 Bevilget 50000 ANTIKK MUSIKK Antikk Musikk høsten 2020 - Høst 2020 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2020 100000 27.8.2020 Bevilget 80000 UNGDOMSLAGET UTHEIM Ungdomslaget Utheim - første halvår 2021 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2021 125000 27.8.2020 Bevilget 50000 THE VIC AS Victoria Cafe og Pub - Sommer 2020 Flere sjangre musikk Vestland 2020 303832 27.8.2020 Bevilget 70000 BØ JAZZKLUBB Bø jazzklubb konsertprogram 2021 - 2021 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2021 300000 27.8.2020 Bevilget 300000 MUSIKKENS VENNER I SARPSBORG OG OMEGN Konsertserie høsten 2020 - 01.09.2020 - 30.11.2020 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2020 60000 27.8.2020 Bevilget 60000 KRISTIANSUND KAMMERMUSIKKSERIE Kristiansund Kammermusikkserie - Høst 2020 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2020 30000 27.8.2020 Bevilget 30000 STRANDGATA 22. AS Bastard Bar 2. halvår 2020 - 01.07.2020 - 31.12.2020 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2020 220000 27.8.2020 Bevilget 130000 UNGDOMSLAGET FRAMSTEG Ungdomslaget Framsteg, Framtun scene - 2021 Flere sjangre musikk Vestland 2021 265000 27.8.2020 Bevilget 60000 TRANSFORM TransformFOLK høsten 2020 - Aug-des 2020 Verdensmusikk Trøndelag 2020 200000 27.8.2020 Bevilget 160000 Tord Gustavsen Dype Åndedrag - Musikalske meditasjoner - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 160000 27.8.2020 Bevilget 140000 Gunnhild Pedersen Tønder Barokke onsdager på Oslo Ladegård - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 180000 27.8.2020 Bevilget 160000 BLÅ ROCK CAFE AS Blå Rock Cafe 2.halvår 2020 - 01.07.2020 - 31.12.2020 Populærmusikk Troms og Finnmark 2020 190000 27.8.2020 Bevilget 100000 SPIKERSUPPA LYDGALLERI Spikersuppa Lydgalleri - Ice Ice Baby - 01.10.2020 - 28.02.2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 40000 27.8.2020 Bevilget 40000 LARVIK KULTURHUS BØLGEN KF Barnebølgen og Nye Bølger høst 2020 - Høsten 2020 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2020 150000 27.8.2020 Bevilget 110000 MØLLERGATA KULTURHUS AS Revolver - Drømmedager - 08.05.2020 - 25.07.2020 Populærmusikk Oslo 2020 150000 27.8.2020 Bevilget 100000 E.A.J LIVE ERIK ANDRE JOHANSEN Live And Kicking - 2020-2021 Flere sjangre musikk Nordland 2020 40000 27.8.2020 Bevilget 40000 KRANTZ Krantz - 01.01.2021-31.12.2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 100000 27.8.2020 Bevilget 100000 BARNEFESTIVALEN AS Minimusikk - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 350000 27.8.2020 Bevilget 120000 VERKET SCENER AS Verket Scene - 01.08.2020 - 31.12.2020 Populærmusikk Viken 2020 225000 27.8.2020 Bevilget 100000 NY MUSIKK nyMusikks program 2021 og 2022 - 2021 og 2022 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 430000 27.8.2020 Bevilget 300000 NY MUSIKK nyMusikks program 2021 og 2022 - 2021 og 2022 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2022 350000 27.8.2020 Bevilget 300000 DRAMMEN SCENER AS Drammen Scener AS - 20.08 2020-20.12.2020 Flere sjangre musikk Viken 2020 300000 27.8.2020 Bevilget 300000 TØNSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Klingende kirkelandskap i Tønsberg - 2021 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2021 318000 27.8.2020 Bevilget 150000 DØLEN KONSERTSERIE Dølen Konsertserie - Høst 2020 Flere sjangre musikk Agder 2020 75000 27.8.2020 Bevilget 45000 UL FRAM UL Fram, Kvæfjord - 2021 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2021 185000 27.8.2020 Bevilget 90000 Emil Storløkken Åse PØKK - Høst 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2020 80000 27.8.2020 Bevilget 50000 NESODDEN JAZZKLUBB Nesodden jazzklubb 2021 - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Viken 2021 260000 27.8.2020 Bevilget 250000 CHRISTIAN MEAAS SVENDSEN MU - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2021 16000 27.8.2020 Bevilget 16000 STIFTELSEN GRUNERLØKKA LUFTHAVN Grünerløkka Lufthavn 2021 - november 2020 – november 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2020 52325 27.8.2020 Bevilget 25000 STIFTELSEN GRUNERLØKKA LUFTHAVN Grünerløkka Lufthavn 2021 - november 2020 – november 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 156975 27.8.2020 Bevilget 75000 SVARTLAMOEN KULTUR- OG NÆRINGSSTIFTELSE Svartlamon Kultur- og Næringsstiftelse - Konserter høst 2020 Populærmusikk Trøndelag 2020 172050 27.8.2020 Bevilget 130000 KAFÉ HÆRVERK AS Kafe Hærverk - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 500000 27.8.2020 Bevilget 350000 HORTEN KOMMUNE Sommerkonsert-serie - 24.6.20 - 17.08.20 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2020 62500 27.8.2020 Bevilget 50000 FRITT FALL Fritt Fall - Høst 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 100000 27.8.2020 Bevilget 60000 TRONDHEIMFOLK TrondheimFOLK - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2021 400000 27.8.2020 Bevilget 300000 KONSERTSERIEN PERIFERIEN - NYMUSIKK OSLO nyMusikk Oslo, Periferien 2021 - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 190000 27.8.2020 Bevilget 125000 AKKS STAVANGER UFLAKKS Stavanger - juni 2020- juni 2021 Populærmusikk Rogaland 2020 370000 27.8.2020 Bevilget 100000 BYSCENEN DRIFT AS Alternativ sommerprogram 2020 - Sommer 2020 Flere sjangre musikk Trøndelag 2020 170090 27.8.2020 Bevilget 80000 Jarl Strømdal Trondheim Gitarklubb - Høst 2020 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2020 40700 27.8.2020 Bevilget 20000