Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte musikk

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. desember 2020

Tilbake til 2021 (Alle)

Om søknadsrunden

116 konsertarrangører er bevilget 12,5 mill. i støtte

195 søknader kom inn til fristen 2. desember 2020. Fem av søknadene kom inn etter fristen og ble av den grunn avvist, mens hele 12 andre søknader ble avvist fordi de ikke innfrir de formelle kravene som fremgår av ordningens retningslinjer. Ytterligere én søknad ble trukket av søker. Totalt ble177 søknader behandlet denne runden.

Annen form for totrinnsbehandling

Koronasituasjonen og Kulturdepartementets ordninger som Kulturrådet forvalter, samt rekordhøye antall søknader til andre musikkordninger, har beslaglagt mange av Kulturrådets administrasjonsressursene de siste månedene. På grunn av denne ekstraordinære situasjon ble det besluttet at administrasjonen ikke skulle lage innstillinger til arrangørsøknadene denne runden, men heller legge til rette for en annen form for totrinnsbehandling; utvalaget har laget innstillingene mens det er Rådet som gjort vedtakene i sakene. 

Koronasituasjonens innvirkning på søknadene og tendenser i søknadsmaterialet

I administrasjonens gjennomgang av søkernes historikk ble allikevel noen aspekter ved søknadene forsøkt fanget opp, slik at det kan brukes til statistikkformål og som støtte i utvalgsmøte. Til tross for et mangelfullt grunnlag, har det vært mulig å trekke ut noen statistiske fremstillinger på bakgrunn av den informasjonen administrasjonen har fanget opp i forberedelsene til utvalgsmøte. 

30% av de omsøkte konsertene er planlagt i første kvartal 2021 eller desember 2020. Totalt er det søkt om tilskudd til over 2 500 konserter.

Søknadene og vedtakene som kom inn denne runden fordeler seg slik på sjangerkategoriene:

Sjanger

Søknader*

Vedtak

Antall

Andel av total

Antall

Innvilgelses-prosent*

Flere sjangre musikk

64

32,82 %

31

48,44 %

Jazz/improvisasjonsmusikk

30

15,38 %

25

83,33 %

Folkemusikk/tradisjonsmusikk

12

6,15 %

7

58,33 %

Verdensmusikk

8

4,10 %

6

75,00 %

Klassisk/ samtidsmusikk

48

24,62 %

33

68,75 %

Populærmusikk

33

16,92 %

14

42,42 %

Sum

195

1

116

59,49 %

*Ikke-behandlede søknader er med i tallgrunnlaget

Den fylkesvise fordelingen ser slik ut:

Fylkeskommune

Søknader*

Vedtak

Antall

Andel av total

Antall

Innvilgelses-prosent*

Agder

17

8,72 %

10

58,82 %

Innlandet

20

10,26 %

12

60,00 %

Møre og Romsdal

8

4,10 %

6

75,00 %

Nordland

4

2,05 %

4

100,00 %

Oslo

36

18,46 %

20

55,56 %

Rogaland

13

6,67 %

7

53,85 %

Troms og Finnmark

11

5,64 %

8

72,73 %

Trøndelag

21

10,77 %

11

52,38 %

Vestfold og Telemark

17

8,72 %

10

58,82 %

Vestland

22

11,28 %

14

63,64 %

Viken

25

12,82 %

14

56,00 %

Utlandet

1

0,51 %

0

0,00 %

Sum

195

1

116

59,49 %

*Ikke-behandlede søknader er med i tallgrunnlaget

Av andre interessante momenter, kan følgende nevnes:

Andre kategorier

Søknader*

Vedtak

Antall

Andel av total

Antall

Innvilgelses-prosent*

Kulturhus

15

7,69 %

14

93,33 %

Helårsarrangør

138

70,77 %

101

73,19 %

BU (50% eller mer)

7

3,59 %

5

71,43 %

Festival

17

8,72 %

7

41,18 %

Kirke (50% eller mer)

29

14,87 %

16

55,17 %

Utvalget syntes det var overraskende få refleksjoner over pandemien og hvordan dette påvirker arrangørene. Dette behøver ikke å bety så mye annet enn at det er uttrykk for at situasjonen oppleves som svært usikker for det kommende året, og at det er vanskelig for flere aktører å gjøre noe annet enn å planlegge som vanlig. Flere av søkerne har også søkt kompensasjon- og/eller stimuleringsordningen.

En annen klar vedvarende tendens gjennom 2020 har vært at et lavere antall søknader sammenlignet med 2019. Dette er også tilfelle denne runden. Det er ca. 40 færre søknader sammenlignet med fjoråret. Tidligere har denne nedgangen blitt forklart med at stadig flere søker for lengre tidsperioder, og at det også bevilges støtte til mange av disse. I løpet av 2021 bør dette analyseres nærmere, da koronasituasjonen åpenbart vil fortsette å påvirke arrangørfeltet. Etter hvert som Kulturrådet stadig får mer og mer informasjon om avlyste, utsatte og endrede konsertprosjekter, vil det kunne gis en bedre redegjørelse for situasjonen. 

Utvalgets vurderinger og prioriteringer 

Utvalget har i ganske stor grad valgt å ikke gjøre store justeringer på grunnlag av koronasituasjonen. Det er selvfølgelig umulig å gjøre vurderinger som er helt løsrevet fra pandemien, men utvalget har i stor grad gjort innstillinger som skal bidra til en eller annen form for stabilitet for feltet. I en usikker tid, er det ekstra vanskelig for søkere å redegjøre godt for en søknadsperiode, og dette er det generelt tatt hensyn til i vurderingene. 

Det er ikke innvilget tilsagn for 2022 eller 2023, med mye av den samme begrunnelsen som for festivalordningen. Det bør gjøres nye vurderinger av søkere til ordningen, etter hvert som resultatet for 2020 og 2021 blir tydeligere. Støttebehov for 2022 og fremover vil naturlig sterkt preges av pandemien, og effekten av de særordningene som er etablert for imøtekomme utfordringene i feltet. Selv om det i dag kan være utfordrende å definere grenseoppgangene mellom arrangørstøtte musikk, kompensasjons- og stimuleringsordninger samt det så måtte være av mere lokale/kommunale tiltak, så vil effekten bli tydeligere etter hvert som vi får rapporter og nye søknader til behandling.

Barn og unge

En relativ stor andel av søkerne har diverse tiltak for å gjøre det ordinære konserttilbudet tilgjengelig for de under 18 år, men disse er tas ikke med i vår statistikk på eller omtale av tendenser på området. 

Søkerne til arrangørstøtte musikk som arrangerer helt eller delvis konserter rettet mot gruppen barn og unge er innenfor alle sjangerkategoriene som Kulturrådet benytter, og gir samlet et variert konserttilbud til målgruppen. 

Det har tidligere vært påpekt at det er en del «gjengangere» i tilbudet rettet mot barn og unge. Det er vanskelig å avgjøre om dette er tilfellet for denne søknadsrunden. Det er også positive tiltak for nye produksjoner, og håper er at disse etter hvert blir å se på programmet hos søkerne til ordningen. 

Tall fra søknadsrunden

  • Antall søknader: 177
  • Søknadssum: 50 754 387
  • Antall tildelinger: 116
  • Tildelingssum: 12 545 000

Søknader som kommer inn til ordningen arrangørstøtte musikk blir behandlet i musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.12.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
BAR-DUS AS Bar-Dus AS - Vinter 2020 Verdensmusikk Trøndelag 2020 580150 15.3.2021 Avslått 0 BERG-KRAGERØ MUSEUMS VENNER Berg-Kragerø Museumsvenner - 2021 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2021 90000 15.3.2021 Avslått 0 BIE PRODUKSJON AS Bie produksjon - Første halvår 2021 Flere sjangre musikk Viken 2021 3750000 15.3.2021 Avslått 0 BRAGERNES SOKN Bragernes kirke 150 år - Medio og ultimo 2021 Flere sjangre musikk Viken 2021 60000 15.3.2021 Avslått 0 BREMSNES SOKN Bremsnes Sokn - 2021 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2021 143000 15.3.2021 Avslått 0 BRILLIANCE AS Brilliance AS - Diamond Club på SALT, Oslo 2021 Populærmusikk Vestland 2021 200000 15.3.2021 Avslått 0 BRILLIANCE LIVE AS Brilliance Live - Vår 2021 Populærmusikk Vestland 2021 300000 15.3.2021 Avslått 0 LENA NYMARK Den eksperimentelle scene - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 80000 15.3.2021 Avslått 0 DIRTY OLD TOWN AKTIESÆLSKAB AS Dirty Old Town presenterer: Bendiks - 01.06.2021 - 15.08.2021 Flere sjangre musikk Agder 2020 1500000 15.3.2021 Avslått 0 David Walter Jean Maiwald EIKAM- Eiksmarka kammermusikk - 5.-7.februar Flere sjangre musikk Viken 2021 100000 15.3.2021 Avslått 0 FOLKEAKADEMIET VENNESLA Et liv i Farger - Vår 2021 Flere sjangre musikk Agder 2021 100000 15.3.2021 Avslått 0 OPERA TIL FOLKET Gamle Raadhus Scene  - 01.03.2021–31.12.2021  Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 200000 15.3.2021 Avslått 0 GAMLEBYEN KULTUR AS Gamlebyen Kultur AS - April 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Viken 2021 50000 15.3.2021 Avslått 0 GITARER VED FJORDEN AS Gitarer ved Fjorden - Juni 2021 - September 2024 Flere sjangre musikk Viken 2021 200000 15.3.2021 Avslått 0 GITARER VED FJORDEN AS Gitarer ved fjorden - Oktober 2021 - Vår 2024 Verdensmusikk Viken 2021 200000 15.3.2021 Avslått 0 GOSPELKORET ABRAHAM Gospelkoret Abraham - Høst 2020 Flere sjangre musikk Rogaland 2020 90000 15.3.2021 Avslått 0 GUDBRANDSDAL MUSIKKFEST AS Gudbrandsdal Musikkfest - 2021-2023 Flere sjangre musikk Innlandet 2021 150000 15.3.2021 Avslått 0 BCAP AS Gyldenpris Kunsthall - 2021 Flere sjangre musikk Vestland 2020 800000 15.3.2021 Avslått 0 HOLMGÅRD KONSERT- OG KULTURPRODUKSJON Holmgård konsert- og kulturproduksjon - Sommerkonserter 2021 Flere sjangre musikk Innlandet 2021 100000 15.3.2021 Avslått 0 KAMPEN KAFFEBAR AS Jazz på Kampen: Kampen Kaffebar AS - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2020 358069 15.3.2021 Avslått 0 KAFESYNK KAROLINE NORDBY Kafésynk - Barn (arbeidstittel) - Sommer 2021 Verdensmusikk Oslo 2021 400000 15.3.2021 Avslått 0 ISAK HARBITZ MUSIC KAOS Music - Onsdagskaos - Januar - Juni 2021 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2020 276763 15.3.2021 Avslått 0 KLASSISK VED HAVET Klassisk ved Havet - 17.06.21-18.07.21 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold og Telemark 2021 50000 15.3.2021 Avslått 0 Edle Stray-Pedersen Komposisjon av David Maiwald - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Viken 2021 100000 15.3.2021 Avslått 0 KONSERTKLANEN Konsertklanen - Konsert med Aaslandbros 2021 og konsert med artist TBA 2021 Flere sjangre musikk Rogaland 2021 110500 15.3.2021 Avslått 0 MAKE MUSIC AS Konsertserie "The Art of the studio" - Våren 2021 Flere sjangre musikk Viken 2021 90000 15.3.2021 Avslått 0 KREAM MUSIC AS KREAM - 2021 Populærmusikk Vestland 2021 140000 15.3.2021 Avslått 0 KONSERTFORENINGA Ladyfest Oslo 2021 - 03.12.2020 - 31.08.2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 100000 15.3.2021 Avslått 0 LEGEND TRONDHEIM Legend Trondheim - 01.01.2021 - 30.06.2021 Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 100000 15.3.2021 Avslått 0 OSTARA BAR AS Live Jazz, Klassisk og Opera - Hele 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 401000 15.3.2021 Avslått 0 Marie Antoinette Kalager Sølverud Livekonsert på Løkfabrikken - 2020-2022 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2021 300000 15.3.2021 Avslått 0 MADE IN AFRICA Made in Africa Oslo - Vår 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 1100000 15.3.2021 Avslått 0 MELLOMBELS AS Mellombels AS - Våren 2021 Populærmusikk Rogaland 2021 100000 15.3.2021 Avslått 0 MIG TAUTRA SA MIG Tautra ASA - 22.-25. juli 2021 Populærmusikk Trøndelag 2021 500000 15.3.2021 Avslått 0 STIFTELSEN VINTERFESTSPILL I BERGSTADEN MiniViB - ViBs barnefestspill - 2021 Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 90000 15.3.2021 Avslått 0 STIFTELSEN GRUNERLØKKA LUFTHAVN MIR eksperymental - 2021-2022 Flere sjangre musikk Oslo 2021 44400 15.3.2021 Avslått 0 SKI SOKN Musikkutvalget Ski menighet - 2021 Flere sjangre musikk Viken 2021 65000 15.3.2021 Avslått 0 NORD-TROMS PRIDE Nord-Troms Pride - 2021 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2021 150000 15.3.2021 Avslått 0 BRØLØY Nye Hjorten Konsertserie - vår 2021 - Vårhalvåret 2021 Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 75000 15.3.2021 Avslått 0 NY MUSIKK nyMusikk presenterer Tøyen stafett - 2021-2022 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 350000 15.3.2021 Avslått 0 Ingrid Vetlesen Opera + Pub - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Agder 2021 99960 15.3.2021 Avslått 0 ØVRE RÆLINGEN SOKN Orgel og svele i Øvre Rælingen kirke - 2021-2023 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2021 30000 15.3.2021 Avslått 0 PK EVENT AS PK Event - 01.10.20 - 31.10.20 Populærmusikk Troms og Finnmark 2020 375000 15.3.2021 Avslått 0 PROHIBITION AS Prohibition Club - 1.januar 2021 - 1. mai 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2021 50000 15.3.2021 Avslått 0 RAULAND UTVIKLING ANS Rauland Utvikling ANS - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 150000 15.3.2021 Avslått 0 STIFTELSEN ROSESLOTTET 2020 Roseslottet - Mai 2021-Oktober 2021 Flere sjangre musikk Viken 2021 500000 15.3.2021 Avslått 0 QUATTRO AS Salong-Q - 2021-2022 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 150000 15.3.2021 Avslått 0 SKA- SMÅKONSERTARRANGØRENE Småkonsertarrangørene - Første halvår 2021 Flere sjangre musikk Rogaland 2021 30000 15.3.2021 Avslått 0 ØSTRE FREDRIKSTAD SOKN Sommerkonsertene i Østre Fr.stad krk - juni til august 2021 Flere sjangre musikk Viken 2021 130000 15.3.2021 Avslått 0 SONIC TRANSMISSIONS SONIC TRANSMISSIONS NORTH - SESONG 2021 - 4. februar - 5. november, 2021 Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 680000 15.3.2021 Avslått 0 FIRST AID RECORDS AS Sort Messe  - Vår 2021 Verdensmusikk Vestland 2021 30000 15.3.2021 Avslått 0 Tora Karen Elisabeth Augestad Stillhetsfestivalen på Ladegården - 2022 Flere sjangre musikk Viken 2022 80000 15.3.2021 Avslått 0 TORSCH BOOKING TOR SCHJØLBERG Torsch Booking - nov2021- mars 2022 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2021 334000 15.3.2021 Avslått 0 KIRKELIG KULTURVERKSTED AS Tre Konserter samspill Norge Midtøsten - Mars 2021 Verdensmusikk Oslo 2021 250000 15.3.2021 Avslått 0 Ehud Shlomo Udi Shlomo og Rosendal Teater - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2021 45000 15.3.2021 Avslått 0 Maren Myrvold Ullinsvin-konsertene - Vår og høst 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 50000 15.3.2021 Avslått 0 SANDEFJORD KOMMUNE KULTUR, IDRETT OG FRITID Unge voksne- i Hjertnes foaje - 15.02-15.12.2021 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2021 240000 15.3.2021 Avslått 0 STJØRDAL KIRKELIGE FELLESRÅD Vandringskveldene i Stjørdal kirke - 2021 Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 19400 15.3.2021 Avslått 0 Oda Margrethe Ormbostad VEKAO 2021 - 2021 Flere sjangre musikk Vestland 2021 449500 15.3.2021 Avslått 0 VIERLIVE AS VIERLIVE - 2021 Populærmusikk Oslo 2021 500000 15.3.2021 Avslått 0 WIP- WOMENS INTERNATIONAL PARTY WIP - Women´s international party 2021 - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 200000 15.3.2021 Avslått 0 JOSEFINE VISESCENE 14 konserter Josefine VIsescene - 03.02 til 19.05. 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 197000 15.3.2021 Bevilget 150000 4/4 FORUM FOR TAKT OG TONE 44 Forum for takt og tone - 1.1.2021-31.12.2021 Flere sjangre musikk Nordland 2021 150000 15.3.2021 Bevilget 60000 ABACOM AUDUN BAKKERUD Agora Kulturkafé - 2021 Flere sjangre musikk Viken 2021 300000 15.3.2021 Bevilget 125000 GAMLEBYEN OG GRØNLAND SOKN Alternative kirkemusikkfestival - 24. - 26. september 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 125100 15.3.2021 Bevilget 80000 ANTIKK MUSIKK Antikk Musikk Program vår 2021 - 1.1-30.6 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2021 116000 15.3.2021 Bevilget 65000 ARENDAL JAZZKLUBB Arendal jazzklubb - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Agder 2021 320000 15.3.2021 Bevilget 250000 ASKER KAMMERKONSERTER Asker Kammerkonserter - Vår og høst 2021 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2021 75000 15.3.2021 Bevilget 60000 ATHLETIC SOUND AS Athletic Live - 2021-2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Viken 2021 200000 15.3.2021 Bevilget 150000 IMPROBASEN Barnas Jazzkafé - 2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2022 190000 15.3.2021 Bevilget 120000 LARVIK KULTURHUS BØLGEN KF Barnebølgen og Nye Bølger vår 2021 - Våren 2021 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2021 150000 15.3.2021 Bevilget 110000 PORSGRUNN KOMMUNE Barnespeilet, barneforestillinger - 2021 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2021 100000 15.3.2021 Bevilget 100000 BUDSJORD AS Barokk på Budsjord 2021 - 15.juni - 15.august 2021 Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2021 181805 15.3.2021 Bevilget 30000 STRANDGATA 22. AS Bastard Bar - 1. halvår 2021 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2021 520000 15.3.2021 Bevilget 100000 BERGEN INTERNASJONALE KULTURSENTER Bergen Internasjonale Kultursenter - 01.03.2021-31.12.2021 Flere sjangre musikk Vestland 2021 150000 15.3.2021 Bevilget 60000 BERGENS KAMMERMUSIKKFORENING (BK) Bergens Kammermusikkforening - 04.11.20 - 10.12.21 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2021 228334 15.3.2021 Bevilget 135000 BLUENOTE SANDEFJORD BlueNote Sandefjord - 01.01.2021 - 31.06.2020 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2021 35000 15.3.2021 Bevilget 35000 BLÅ ROCK CAFE AS Blå Rock Cafe - 1. halvår 2021 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2021 300000 15.3.2021 Bevilget 100000 BUKTA TROMSØ OPEN AIR FESTIVAL Bukta Live - 01.01.2021 - 30.06.2021 Populærmusikk Troms og Finnmark 2021 500000 15.3.2021 Bevilget 120000 ØYAFESTIVALEN AS Camp Øya - Vår 2021 Populærmusikk Oslo 2021 300000 15.3.2021 Bevilget 100000 FOLKEMUSIKKLUBBEN COLUMBI EGG Columbi Egg konsertserie - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Vestland 2021 200000 15.3.2021 Bevilget 200000 CULTURE CENTER TUDDAL NORWAY (CCTN) AS Culture Center Tuddal Norway - vår 2021-2024 Flere sjangre musikk Oslo 2021 167500 15.3.2021 Bevilget 130000 DOMKIRKEN MUSIKK AS STAVANGER Domkirken Musikk AS - "Søndag i Sentrum" - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2021 500000 15.3.2021 Bevilget 250000 DRAMMEN JAZZFORUM Drammen Jazzforum Vårsemester 21 - Vår 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Viken 2021 95000 15.3.2021 Bevilget 40000 DRAMMEN SCENER AS Drammen Scener AS  - 1. januar 2021- 1.juni 2021 Populærmusikk Viken 2021 300000 15.3.2021 Bevilget 300000 ENSEMBLE ALLEGRIA Ensemble Allegria - Konsertserien NÅ - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 150000 15.3.2021 Bevilget 125000 KONSERTFORENINGA Femme Brutal 2021 - 01.01.2021 - 31.12.2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 250000 15.3.2021 Bevilget 200000 FLEKKEFJORD JAZZKLUBB Flekkefjord Jazzklubb - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Agder 2021 120000 15.3.2021 Bevilget 100000 Marita Kjetland Rabben Flygel til lunsj - Vår 2021 og heile 2022 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 28748 15.3.2021 Bevilget 20000 FOLKEMUSIKKSCENA PÅ RAULAND Folkemusikkscena på Rauland - Hele året 2021 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2021 190000 15.3.2021 Bevilget 190000 GITARKONSERTSERIEN Gitarkonsertsereien sesongen 2021 - 1.1.2021 - 31.12.2021 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2021 20000 15.3.2021 Bevilget 20000 GJØVIK SOKN Gjøvik menighetsråd - Sommer 2021 Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2021 50000 15.3.2021 Bevilget 25000 ANDERS S. HANA Gorrlaus - høst 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Rogaland 2021 50000 15.3.2021 Bevilget 50000 GRENLAND JAZZFORUM Grenland Jazzforum 2021 - 1.1.2021 - 31.12.2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold og Telemark 2021 400000 15.3.2021 Bevilget 200000 HAARKLOUFESTIVAL Haarkloufestival - Vår 2021 Flere sjangre musikk Vestland 2021 21000 15.3.2021 Bevilget 20000 HADELAND JAZZFORUM Hadeland Jazzforum - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Innlandet 2021 115000 15.3.2021 Bevilget 115000 HAMAR BLUESKLUBB Hamar Bluesklubb - 01.01.2021-31.12.2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Innlandet 2021 150000 15.3.2021 Bevilget 120000 Jan Rune Pedersen Helårstilbud konserter Mandal Jazzklubb - Hele 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Agder 2021 105000 15.3.2021 Bevilget 70000 HOF KULTURKIRKE Hof kulturkirke - Vår 2021 Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2021 30000 15.3.2021 Bevilget 30000 HORTEN JAZZCLUB Horten Jazzclub - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold og Telemark 2021 150000 15.3.2021 Bevilget 100000 NIDAROS DOMKIRKE OG VÅR FRUE SOKN I begynnelsen var orgelet 2021 - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2021 100000 15.3.2021 Bevilget 100000 JAZZSIRKELEN 04 Jazzsirkelen 04 - 01.01.2021 - 31.12.2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2021 150000 15.3.2021 Bevilget 100000 JØLSTER JAZZKLUBB Jølster Jazzklubb - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestland 2021 100000 15.3.2021 Bevilget 60000 KALLIJOEN ÄÄNI - LYDEN AV SKALLELV Kallijoen ääni - musikalsk program - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Troms og Finnmark 2021 241800 15.3.2021 Bevilget 50000 AASMUND KALDESTAD Kammermusikk i Halden - Februar til november 2021(Vårprogram og Høstprogram) Klassisk/samtidsmusikk Viken 2021 80000 15.3.2021 Bevilget 60000 KRISTIANSUND KAMMERMUSIKKSERIE Kammermusikk Kristiansund-vår 2021 - mars til juni 2021 Klassisk/samtidsmusikk Møre og Romsdal 2021 35000 15.3.2021 Bevilget 30000 KARMØYGEDDON METALKLUBB Karmøygeddon konserter 2021 - 01.01 - 31.12 - 2021 Populærmusikk Rogaland 2021 174000 15.3.2021 Bevilget 165000 MUSIKKENS VENNER AVD. FLEKKEFJORD Klassisk Crossover - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Agder 2021 136000 15.3.2021 Bevilget 100000 TAMIL SANGAM I NORGE Kollywood-festivalen 2021 - 01.01.2021 - 31.12.2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 600000 15.3.2021 Bevilget 70000 KONSERTFORENINGA Konsertserien F - eks 2021 - 01.01.2021 - 31.12.2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 180000 15.3.2021 Bevilget 100000 KRISTIANSAND JAZZVESEN Kristiansand Jazzvesen  - vår 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Agder 2021 120000 15.3.2021 Bevilget 80000 KULLEBUNDEN JAZZ Kullebunden Jazz - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Viken 2021 115000 15.3.2021 Bevilget 80000 OSLO SELSKAPSLOKALE AS Latin Live Music - 01.01.2021-31.06.2021 Verdensmusikk Oslo 2021 330786 15.3.2021 Bevilget 100000 LILLESTRØM SOKN Lillestrøm menighet - Februar 2021 - Juni 2021 Flere sjangre musikk Viken 2021 55000 15.3.2021 Bevilget 50000 KJEMPEHYGGELIG AS Lokal Bar – Scene – Klubb - Konserter Vår + Høst 2021 Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 200000 15.3.2021 Bevilget 175000 MUSIKKENS VENNER DRAMMEN Lørdagskonserter 2021 - februar 2021 - desember 2021 Flere sjangre musikk Viken 2021 176350 15.3.2021 Bevilget 70000 MORRADI Morradi - 01.01.2021 - 01.01.2022 Verdensmusikk Oslo 2021 632000 15.3.2021 Bevilget 100000 ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD Musikk i Slemmestad - Vår og høst 2021 Flere sjangre musikk Viken 2021 250000 15.3.2021 Bevilget 200000 MUSIKKENS VENNER ARENDAL Musikkens Venner Arendal - 2021 - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Agder 2021 110000 15.3.2021 Bevilget 100000 MUSIKKENS VENNER EIKER Musikkens Venner Eiker - Vår 2021 Flere sjangre musikk Viken 2021 35000 15.3.2021 Bevilget 35000 MUSIKKENS VENNER GRIMSTAD Musikkens Venner Grimstad - 01.01.2021-31.05.2021 Klassisk/samtidsmusikk Agder 2021 40000 15.3.2021 Bevilget 40000 NORTH OF AS North Of Sunday Matiné - 2021 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2021 128800 15.3.2021 Bevilget 50000 NY MUSIKK KRISTIANSAND Ny musikk Kristiansand - Vår 2021 Klassisk/samtidsmusikk Agder 2021 50000 15.3.2021 Bevilget 40000 NYMUSIKK BODØ NyMusikk Bodø - våren 2021 Flere sjangre musikk Nordland 2021 96800 15.3.2021 Bevilget 30000 NY MUSIKK TRONDHEIM nyMusikk Trondheim - 2021 Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 290000 15.3.2021 Bevilget 200000 5K PRODUCTIONS AS O-Beats - Høst 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 200000 15.3.2021 Bevilget 50000 AVALDSNES SOKN Olavsdagene på Avaldsnes - Juli 2021 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2021 50000 15.3.2021 Bevilget 30000 OPERAFEST RØYKENVIK AS Operafest Røykenvik - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2021 500000 15.3.2021 Bevilget 200000 STIFTELSEN SENTER FOR TIDLIGMUSIKK Orfeo konsertserier 2021-2022 - Høst 2021 - Vår 2022 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2021 250000 15.3.2021 Bevilget 150000 TØNSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Orgelmatiné i Tønsberg domkirke - 2021 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2021 116000 15.3.2021 Bevilget 90000 DOMKIRKEN SOKN Orgelpluss-konserter - Februar 2021 - november 2021 Flere sjangre musikk Agder 2021 348000 15.3.2021 Bevilget 200000 OSLO AFRO ARTS FESTIVAL Oslo Afro Arts Festival 2021 - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 300000 15.3.2021 Bevilget 100000 OSLO QUARTET SERIES Oslo Quartet Series - Høst 2021 tom vår 2023 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 250000 15.3.2021 Bevilget 125000 ÅLESUND KOMMUNE Parken kulturhus - konsertprogram 2021 - 2021 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2021 143000 15.3.2021 Bevilget 75000 PØKK - KONSERTSERIE FOR IMPROVISERT MUSIKK PØKK-konsertserie for improvisert musikk - Vår 2021 og høst 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2021 216000 15.3.2021 Bevilget 50000 RADIKAL AS Radikal AS - Vår 2021 Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 200000 15.3.2021 Bevilget 125000 RIMI...PRODUKSJONS OG VISNINGSPLATTFORM RISK- 'Enveloping Sound' music series - 2021 høst Flere sjangre musikk Rogaland 2021 140000 15.3.2021 Bevilget 50000 HAVFERD AS SALT - 1.1. - 31.08.2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 1071364 15.3.2021 Bevilget 200000 MARKOMEANNU SEARVI Samifisering avd Evenskjer - Januar - august 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Troms og Finnmark 2021 300000 15.3.2021 Bevilget 100000 ASKER KULTURLIV Sekkefabrikken Kulturhus - 1.1.21 - 31.12.21 Flere sjangre musikk Viken 2021 110000 15.3.2021 Bevilget 110000 SKIENSJAZZDRAGET Skiensjazzdraget - Våren 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold og Telemark 2021 80000 15.3.2021 Bevilget 60000 GRAN KIRKELIGE FELLESRÅD Sommerkonserter 2021 - 27.06.2021 - 08.08.2021 Flere sjangre musikk Innlandet 2021 54000 15.3.2021 Bevilget 50000 STANGVIKFESTIVALEN Stangvikfestivalens konsertserie - Kalenderåret 2021 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2021 100000 15.3.2021 Bevilget 50000 STAVANGER BLUESCLUB Stavanger Blues Club - 01.01.2021 - 31.12 - 31.12.2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2021 180000 15.3.2021 Bevilget 130000 STIFTELSEN HULEN Stiftelsen Hulen - Året 2021 Flere sjangre musikk Vestland 2021 365000 15.3.2021 Bevilget 200000 STORD JAZZKLUBB Stord Jazzklubb - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestland 2021 200000 15.3.2021 Bevilget 190000 STORYVILLE JAZZ CLUB Storyville Jazz Club - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2021 250000 15.3.2021 Bevilget 235000 STUDENTHUSET CITY SCENE AS Studenthuset City Scene - Vår 2021 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2021 200000 15.3.2021 Bevilget 100000 SIMEN SKOE Sumarprogram på Øykjelykkjesetra 2021 - Sumar 2021 Flere sjangre musikk Innlandet 2021 58000 15.3.2021 Bevilget 30000 SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK Sunday World - 2021 Verdensmusikk Oslo 2021 245500 15.3.2021 Bevilget 125000 SUNNDAL JAZZKLUBB Sunndal Jazzklubb - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2021 100000 15.3.2021 Bevilget 60000 SVARTLAMOEN KULTUR- OG NÆRINGSSTIFTELSE Svartlamon Kultur- og næringsstiftelse - Konserter vinter vår 2021 Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 734846 15.3.2021 Bevilget 115000 TANTE GERDAS SCENE Tante Gerdas Scene - 2021 Flere sjangre musikk Innlandet 2021 130000 15.3.2021 Bevilget 130000 THE NORTH COUNTRY FAIR The North Country Fair - 1. januar - 31. desember 2021 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2021 90000 15.3.2021 Bevilget 90000 HAUGESUND KINO OG KONSERTHUS KF Til Barna, Fra Festiviteten - Mars - oktober 2021 Flere sjangre musikk Rogaland 2021 150000 15.3.2021 Bevilget 60000 TRANSFORM TransformFOLK våren 2021 - 5.jan - 20 juni 2021 Verdensmusikk Trøndelag 2021 220000 15.3.2021 Bevilget 160000 TREVAREFABRIKKEN AS Trevarefabrikken - februar 2021 - august 2021 Flere sjangre musikk Nordland 2021 950000 15.3.2021 Bevilget 120000 TRONDHEIM KONSERTKOLLEKTIV Trondheim Konsertkollektiv - 2021 Populærmusikk Trøndelag 2021 200000 15.3.2021 Bevilget 150000 TUNE INTO GJØVIK JAZZKLUBB Tune into Gjøvik jazzklubb - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Innlandet 2021 175000 15.3.2021 Bevilget 120000 TYNSET JAZZKLUBB Tynset jazzklubb konsertserie vår 2021 - Vår 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2021 90000 15.3.2021 Bevilget 50000 AKKS TRONDHEIM UFLAKKS Trondheim - 2021-2022 Populærmusikk Trøndelag 2021 250000 15.3.2021 Bevilget 60000 NYMUSIKK INNLANDET UNGE INNLANDET 2021 - Februar - desember 2021 Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2021 80000 15.3.2021 Bevilget 80000 URIJAZZ JAZZKLUBB FOR TØNSBERGREGIONEN Urijazz jazzklubb for Tønsbergregionen - 2021 - hele året Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold og Telemark 2021 300000 15.3.2021 Bevilget 300000 S16 HALDEN BEVARING OG UTVIKLING AS VANNVOGNA KONSERT OG KUNSTHALL - Konsertprogram Vår sommer 2021 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2021 330000 15.3.2021 Bevilget 100000 THE VIC AS Victoria Cafe og Pub - Januar ut mars Flere sjangre musikk Vestland 2021 250000 15.3.2021 Bevilget 70000 VILLA LUNDE MUSIKKFORENING Villa Lunde Musikkforening - 2021-2023 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2021 364000 15.3.2021 Bevilget 200000 Lars Mossefinn Voss jazzklubb - 01.01.2021-31.12.2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestland 2021 196000 15.3.2021 Bevilget 110000 VOXLAB VoxLAB - 21.12.2020 - 31.12.2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 250000 15.3.2021 Bevilget 180000 MUNKEBUSINESS ARRANGØR FORENING Vårprogram Munkebusiness arr. forening - 01.01- 2021 - 30.08 - 2021 Populærmusikk Agder 2021 120000 15.3.2021 Bevilget 60000 HAMAR JAZZKLUBB Vårsesong Hamar Jazzklubb - 01.01.21 -31.05.21 Jazz/improvisasjonsmusikk Innlandet 2021 100000 15.3.2021 Bevilget 50000 ØSTKANTEN BLUESKLUBB Østkanten bluesklubb - 2021 Populærmusikk Oslo 2021 320000 15.3.2021 Bevilget 300000 KULTURHUSET ØSTRE AS Østre konsert arr. serie 2021 - 01.01.2021 - 31.12.2021 Flere sjangre musikk Vestland 2021 200000 15.3.2021 Bevilget 100000 NY MUSIKKS KOMPONISTGRUPPE Årsprogram NyMusikks Komponistgruppe - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 200000 15.3.2021 Bevilget 200000