Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte musikk

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. juni 2021

Tilbake til 2021 (Alle)

Om søknadsrunden

74 konsertarrangører er bevilget 8,3 millioner kroner i tilskudd

122 søknader kom inn til arrangørordningen denne runden. Totalt 109 søknader av disse ble behandlet. De resterende søknadene ble enten avvist, trukket eller fikk utsatt behandling.

Koronasituasjonens innvirkning på søknadene og tendenser i søknadsmaterialet

30 av søknadene redegjør for hvordan korasituasjonen kan/vil komme til å påvirke virksomheten i søknadsperioden. Av disse er det 19 som eksplisitt oppgir tapte billettinntekter. Ingen av søkerne oppgir at de skal gjennomføre strømmede/digitale konserter.

Et ganske stort antall (47) av søknadene omhandler konserter som skal gjennomføres i 2022. Noen av disse argumenterer fortsatt for økte utgifter for smittevern for våren 2022. Sannsynligheten for at det vil bli aktuelt med tiltak også neste år har blitt vurdert som høy. Det er ca. en fjerdedel av søknadene som i en eller annen form argumentert med koronasituasjonen. 21 søkere oppgir tapte billettinntekter på grunn av smittevernsrestriksjoner.

Sjangerfordeling og geografisk spredning

Søknadene som kom inn denne runden fordeler seg slik på sjangerkategoriene:

Sjanger

Søknader*

Bevilgninger

Antall

Andel av total

Antall

Innvilgelses-andel

Flere sjangre musikk

49

40,16 %

31

63,27 %

Jazz/improvisasjonsmusikk

15

12,30 %

12

80,00 %

Folkemusikk/tradisjonsmusikk

10

8,20 %

7

70,00 %

Verdensmusikk

3

2,46 %

1

33,33 %

Klassisk/ samtidsmusikk

25

20,49 %

14

56,00 %

Populærmusikk

20

16,39 %

9

45,00 %

Sum

122

1

74

60,66 %

*Ikke-behandlede søknader er med i tallgrunnlaget

Den fylkeskommunale fordelingen ser slik ut:

Fylkeskommune

Søknader*

Bevilgninger

Antall

Andel av total

Antall

Innvilgelses-andel

Agder

9

7,38 %

6

66,67 %

Innlandet

10

8,20 %

6

60,00 %

Møre og Romsdal

8

6,56 %

4

50,00 %

Nordland

4

3,28 %

2

50,00 %

Oslo

20

16,39 %

11

55,00 %

Rogaland

8

6,56 %

4

50,00 %

Troms og Finnmark

7

5,74 %

7

100,00 %

Trøndelag

15

12,30 %

7

46,67 %

Vestfold og Telemark

5

4,10 %

3

60,00 %

Vestland

14

11,48 %

9

64,29 %

Viken

22

18,03 %

15

63,64 %

Utlandet

0

0,00 %

0

-

Sum

122

1

74

60,66 %

*Ikke-behandlede søknader er med i tallgrunnlaget

Fordelt per landsdel er oversikten slik:

Landsdel

Søknader*

Bevilgninger

Antall

Andel av total

Antall

Innvilgelses-andel

Nord-Norge

11

9,02 %

9

81,82 %

Trøndelag

15

12,30 %

7

46,67 %

Vestlandet

30

24,59 %

17

56,67 %

Østlandet

57

46,72 %

35

59,65 %

Sørlandet

9

7,38 %

6

66,67 %

Utlandet

0

0,00 %

0

-

Sum

122

1

74

60,66 %

*Ikke-behandlede søknader er med i tallgrunnlaget

Utvalgets vurderinger og prioriteringer

14 av søkerne – altså i overkant av 10 % av alle søknadene – oppgir at de hovedsakelig har konserter rettet mot barn og unge. Ti av disse mottok tilskudd på til sammen 1 370 000 kr. Innvilgelsesprosenten ligger høyere for prosjekter som i hovedsak er rettet mot denne målgruppen enn for søknadsbunken som helhet. Til sammen 40 av søkerne skal presentere én eller flere konserter for målgruppen.

Det er flere konsertserier rettet spesielt mot ungdom denne runden. De fleste er tidligere tilskuddsmottakere på ordningen, men det er også noen nye. Av de elleve prosjektene som kun retter seg mot barn og unge, ble kun to avslått.

Også for søknader fra helårsarrangører ligger innvilgelsesprosenten høyt: hele 88 % (44 av 50) av søkerne som har jevnlig aktivitet gjennom hele året, har mottatt tilskudd.

Syv av søknadene arrangerer til sammen elleve konserter med samiske utøvere. Én av disse arrangørene skal arrangere fem konserter med samiske utøvere. Resten av dem skal arrangere én konsert med samiske utøvere hver. Fire av arrangørene med samisk musikk på programmet, mottok tilskudd. Til sammen ble åtte samiske konserter innvilget tilskudd. 

I underkant av 15 % av søkerne – 18 arrangører – gjennomfører helt eller delvis sine konserter på kulturhus. 13 av disse ble innvilget tilskudd, og innvilgelsesprosenten for kulturhussøknadene ligger på i overkant av 72 %.

17 av søkere gjennomfører sine konserter hovedsakelig i kirker og tolv av disse er innvilget tilskudd. Ytterligere to søkere har noe aktivitet i kirken.

Kun åtte av søkerne beskriver klima- og miljøinsentiver og seks av disse mottok tilskudd.

14 av de omsøkte tiltakene omhandler gratiskonserter og seks ble innvilget. Alle disse er prioritert ut ifra et mangfoldsperspektiv. Gratiskonserter – også digitale – kan være med på å undergrave publikums betalingsvilje og kan på sikt redusere artisters og arrangørers inntjeningsmuligheter. I ordningens reviderte retningslinjer er det derfor lagt til et krav om at utelatelse av billettinntekter i budsjettet særskilt skal begrunnes. Bevilgningene til gratiskonsertene er vedtatt hovedsakelig fordi søknadene er gode tiltak for ulike publikumsgrupper.

For søknadene som har budsjettert med billettinntekter, utgjør disse fra 1,8 % til 89,9 % av totalbudsjettet, så her er spennet stort. Elleve av budsjettene utgjøres av 50 % eller mer billettinntekter. Tolv av de omsøkte prosjektene har totalbudsjett på 1 million kroner eller mer. Seks av disse ble innvilget tilskudd på til sammen 1 275 000 kr.

Totalt er det søkt om tilskudd til over 1 000 konserter. Søknadene som ble innvilget, søkte til sammen om tilskudd til ca 750 konserter.

Musikkutvalget har etterlyst større mangfold av både søkere og publikumsgrupperinger på ordningen. Dette er fortsatt en utfordring. 28 av søknadene er fra arrangører som tidligere ikke har søkt arrangørordningen. 13 av søknadene fra nye søkere ble innvilget. Mangfold er fortsatt en utfordring, og utvalget har gitt klare signaler på at søkerveileding skal prioriteres fremover.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 122

Søknadssum: 23 373 079 kr

Antall tildelinger: 73

Tildelingssum: 8 267 000 kr

Søknader som kommer inn til Arrangørstøtte musikk blir behandlet i Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2021 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 26.8.2021

  • Vedtak i rådsmøte: 22. - 23.9.2021

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Frank Kvarstein Arendalsuka - 16.08-20.08.2021 Flere sjangre musikk Agder 2021 100000 26.8.2021 Avslått 0 Arnt Ansten Josefsen Arnt Ansten Josefsen - 19.09.2021-20.09.21 Populærmusikk Viken 2021 69000 26.8.2021 Avslått 0 BAR-DUS AS Bar-Dus AS - 1. juni til 18. sept, (7 arrangemang) Populærmusikk Trøndelag 2021 549300 26.8.2021 Avslått 0 BRILLIANCE LIVE AS Brilliance Live - Høst 2021 Populærmusikk Vestland 2021 400000 26.8.2021 Avslått 0 OLAVSHALLEN AS Endelig Onsdag - Olavshallen - 15.sept-1.des 2021 Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 250000 26.8.2021 Avslått 0 FESTIVAL Ø Festival Ø - Festival Ø 2021 Populærmusikk Viken 2021 250000 26.8.2021 Avslått 0 FORENINGEN HEDALEN KULTURFORUM Foreningen Hedalen Kulturforum - 06.08.21 - 8.08.21 Flere sjangre musikk Innlandet 2021 300000 26.8.2021 Avslått 0 HAVGAPROCK Havgaprock - 2021 Populærmusikk Møre og Romsdal 2021 200000 26.8.2021 Avslått 0 HIP HOP PÅ MÅNEN Hip Hop På Månen - 2021 Populærmusikk Viken 2021 300000 26.8.2021 Avslått 0 ALEXANDER AGA RØYNSTRAND Intimkonsertar i Jaunsenstova - Haust 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Vestland 2021 90000 26.8.2021 Avslått 0 JAZZ AS Justerfestivalen -Jazzgala 2021 - 29-31.juli Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2021 50000 26.8.2021 Avslått 0 GRÜNERLØKKA KULTURHUS AS KLASSISK PÅ PARK - 01.11-31.12 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 753000 26.8.2021 Avslått 0 KONSERTGALLERIET KonsertGalleriet - 2021-2023 Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 75000 26.8.2021 Avslått 0 LEGEND TRONDHEIM Legend konsertserie - 01.08.2021 - 31.12.2021 Populærmusikk Trøndelag 2021 125000 26.8.2021 Avslått 0 LEGEND TRONDHEIM Legend ungdomskonserter høst 2021 - 01.08.2021 - 31.12.2021 Populærmusikk Trøndelag 2021 150000 26.8.2021 Avslått 0 LUIS A MEDINA CAPOTE Luison y Trio son de Cuba - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2021 98500 26.8.2021 Avslått 0 MANDAL SOKN Mandal sokn - kirkekonserter - September - November 2021 Klassisk/samtidsmusikk Agder 2021 40000 26.8.2021 Avslått 0 Maren Myrvold Maren Myrvold og Moshuset - Høst 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 20000 26.8.2021 Avslått 0 GOD NOK Mini God Nok 2021 - Juli 2021 Flere sjangre musikk Nordland 2021 100000 26.8.2021 Avslått 0 STUDENTERSAMFUNNET Musikkomiteen (SiB) - Høst 2021 Flere sjangre musikk Vestland 2021 12000 26.8.2021 Avslått 0 DAG HOEL FILMPRODUKSJON AS Norge vårt Norge  - 02.06.2021 - 01.10.2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2021 181000 26.8.2021 Avslått 0 VÅLER KIRKELIGE FELLESRÅD Olavsvikua - Mai 2022 Flere sjangre musikk Innlandet 2022 50000 26.8.2021 Avslått 0 OPERAKYSTEN OperaKysten - 01.08.21-16.01.22 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2021 50000 26.8.2021 Avslått 0 ARY ILARIANO DUARTE MORAIS Oslo Lusofoni Festival 2021 - Høst 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 150000 26.8.2021 Avslått 0 RAGNVALD WERNØE Ragnvald Wernøe - "Sirkus Vaudeville - in Symphony" Vår 2022 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2022 80000 26.8.2021 Avslått 0 SMALLTOWN SUPERSOUND AS Smalltown Supersound på Munch - Konsert med Smalltown Supersound artister 2022 Flere sjangre musikk Oslo 2022 100000 26.8.2021 Avslått 0 Johan Frøvik Egdetveit Svein Tang Wa 75 år-jubileumskonsert - 08.11.21-12.11.21 Populærmusikk Rogaland 2021 143000 26.8.2021 Avslått 0 TLA AS Tom And Lello - Sommer 2021 Flere sjangre musikk Rogaland 2021 300000 26.8.2021 Avslått 0 FORENINGEN LAÜGET Trollfestival 2021 - 27.-28. August 2021 Klassisk/samtidsmusikk Møre og Romsdal 2021 70000 26.8.2021 Avslått 0 ELIN MARIE CHRISTENSEN Tønsberg Kammer - Høst 2021 og Vår 2022 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2021 75000 26.8.2021 Avslått 0 Ehud Shlomo Udi Shlomo - Høst 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2021 50000 26.8.2021 Avslått 0 VEGARHEIM KULTURHUS EVENT AS Vegarheim Kulturhus Event AS - 08 - 11 juli 2021 Populærmusikk Agder 2021 900000 26.8.2021 Avslått 0 VERKET SCENER AS Verket Scene - 30.10.2021-31.12.2021 Flere sjangre musikk Viken 2021 200000 26.8.2021 Avslått 0 FØRDE INTERNASJONALE FOLKEMUSIKKFESTIVAL VestaFolk - Haust 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Vestland 2021 50000 26.8.2021 Avslått 0 GISLE KROGSETH PLEIUS MUSIKK Vestfold Gitarforum 2021 - September til november 2021 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2021 50000 26.8.2021 Avslått 0 ANTIKK MUSIKK Antikk Musikk Program høst 2021 - 15.8-31.12 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2021 98000 26.8.2021 Bevilget 65000 HILDR SKANSEN AS Byhagen Live - sommer 2021 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2021 50000 26.8.2021 Bevilget 25000 BØ JAZZKLUBB Bø jazzklubb - 2022 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2022 350000 26.8.2021 Bevilget 300000 DALANE BLUES FESTIVAL Dalane Bluesfestival - 2021 Populærmusikk Rogaland 2021 200000 26.8.2021 Bevilget 200000 DRAMMEN SCENER AS Drammen Scener AS  - 12.08-17.12 2021  Flere sjangre musikk Viken 2021 300000 26.8.2021 Bevilget 300000 DØLEN KONSERTSERIE Dølen Konsertserie - Høst 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Agder 2021 100000 26.8.2021 Bevilget 75000 UNJARGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE Eddemannak - 1.4.21 - 6.9.21 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Troms og Finnmark 2021 85000 26.8.2021 Bevilget 40000 ELEFANTTEATERET AS Elefantteateret - musikalske møter - Høst 2022 Flere sjangre musikk Rogaland 2022 320396 26.8.2021 Bevilget 150000 STIFTELSEN GRUNERLØKKA LUFTHAVN Elektroakustisk foajé - 1. januar 2022 - 1. januar 2023 Flere sjangre musikk Oslo 2022 155500 26.8.2021 Bevilget 155000 ETNISK MUSIKKLUBB AS Etnisk Musikklubb - Høst 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Viken 2021 70000 26.8.2021 Bevilget 50000 FRANK OLE BONSAKSEN Fjellgården Øvre Ljøen Amfi - Sommer 2021 juni, juli og august Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2021 100000 26.8.2021 Bevilget 80000 FLORØ KULTURHUS Florø Kulturhus - Jazz i Speilsalen - Haust 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestland 2021 60000 26.8.2021 Bevilget 60000 ÅL KYRKJELEGE FELLESRÅD Folkemusikkgudsteneste Av kjelder klåre - 2022 - 2024 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Viken 2022 170000 26.8.2021 Bevilget 150000 FRI FORM FRI FORM - 2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Innlandet 2022 180000 26.8.2021 Bevilget 180000 FRIFORM KIRKENES Friform Kirkenes - 2022 og 2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Troms og Finnmark 2022 102000 26.8.2021 Bevilget 60000 FRIFORM KIRKENES Friform Kirkenes - 2022 og 2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Troms og Finnmark 2023 102000 26.8.2021 Bevilget 60000 KONGSBERG OG JONDALEN SOKN Glogerakademi - Høst 2021 Flere sjangre musikk Viken 2021 180000 26.8.2021 Bevilget 80000 Gunnhild Pedersen Tønder Gunnhild Tønder - 01.01.2022-31.12.2022 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2022 320000 26.8.2021 Bevilget 200000 AKSEL HØGENHAUG Halden Eksperimentelle KunstSenter - Høst 2021 Flere sjangre musikk Viken 2021 42764 26.8.2021 Bevilget 40000 HAMAR JAZZKLUBB Hamar Jazzklubbs høstprogram - ultimo august 21 - ultimo desember 21 Jazz/improvisasjonsmusikk Innlandet 2021 100000 26.8.2021 Bevilget 80000 SUNNIVA ELIASSEN Harstadserien - Høst 2021 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2021 70000 26.8.2021 Bevilget 50000 HEME DINE Heme dines året rundt-konserter - 2022 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Innlandet 2022 65000 26.8.2021 Bevilget 60000 HOF KULTURKIRKE Hof kulturkirke - Høst 2021 Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2021 150000 26.8.2021 Bevilget 30000 ELLEN LINDQUIST MUSIKK Huskonsertene v. Ellen Lindquist Musikk - august 2021-august 2022 Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 42500 26.8.2021 Bevilget 40000 ELLEN LINDQUIST MUSIKK Huskonsertene v. Ellen Lindquist Musikk - august 2021-august 2022 Flere sjangre musikk Trøndelag 2022 55500 26.8.2021 Bevilget 50000 INDERØY JAZZFORUM Inderøy jazzforum - klubbkonserter - 2022 - 2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2022 175000 26.8.2021 Bevilget 150000 INDERØY JAZZFORUM Inderøy jazzforum - klubbkonserter - 2022 - 2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2023 180000 26.8.2021 Bevilget 150000 JAZZKLUBBEN VOLDA ØRSTA Jazzklubben Volda Ørsta - 2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2022 116000 26.8.2021 Bevilget 100000 KALOTTSPEL Kalottspel heilårsarrangement 2022 - 2022 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2022 280000 26.8.2021 Bevilget 200000 Øyvind Sørum Kammermusikk i Nes kirke - mars 2022- november 2022 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2022 70000 26.8.2021 Bevilget 70000 TØNSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Klingende kirkelandskap i Tønsberg - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold og Telemark 2022 356000 26.8.2021 Bevilget 100000 KULTURENHETEN Konsertserie for Ungdom - Høst 2021 Populærmusikk Trøndelag 2021 110000 26.8.2021 Bevilget 75000 LILLESTRØM SOKN Konsertserie Lillestrøm kirke høst 2021 - September - desember 2021 Flere sjangre musikk Viken 2021 60000 26.8.2021 Bevilget 40000 TOLLEF ØSTVANG Konsertserien UTPOST - 2022 Flere sjangre musikk Innlandet 2022 100000 26.8.2021 Bevilget 100000 KRISTIANSAND JAZZVESEN Kristiansand Jazzvesen høst 2021 - 16.8 - 1.12 Jazz/improvisasjonsmusikk Agder 2021 110000 26.8.2021 Bevilget 80000 STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Kunsthuset Kabuso - 1.7.-31.12.2021 Flere sjangre musikk Vestland 2021 170000 26.8.2021 Bevilget 120000 FRITIDSKLUBBER I EIDSVOLL Meierigården Scene - August - desember 2021 Populærmusikk Viken 2021 80000 26.8.2021 Bevilget 60000 BARNEFESTIVALEN AS Minimusikk - 2022 Flere sjangre musikk Oslo 2022 450000 26.8.2021 Bevilget 300000 MUNKEBUSINESS ARRANGØR FORENING Munkebusiness høsten 2021 Flere sjangre musikk Agder 2021 60000 26.8.2021 Bevilget 60000 MYLDR AS MYLDR: Sommerprogram på Storlihytta. - 11. Juni - 29. August Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2021 95000 26.8.2021 Bevilget 95000 GAMLEBYEN FESTIVALDRIFT AS Månekonserter 2021 - 01.06.21 - 01.09.21 Flere sjangre musikk Viken 2021 300000 26.8.2021 Bevilget 200000 NESODDEN JAZZKLUBB Nesodden jazzklubb 2022 - 2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Viken 2022 565000 26.8.2021 Bevilget 300000 NORDNES FESTIVALPRODUKSJON Nordnes Festivalproduksjon - 2021 Populærmusikk Vestland 2021 78000 26.8.2021 Bevilget 60000 NY MUSIKK KRISTIANSAND Ny Musikk Kristiansand - Høst 2021 Klassisk/samtidsmusikk Agder 2021 50000 26.8.2021 Bevilget 40000 BRØLØY Nye Hjorten Konsrtserie - 31.8.21 - 7.12.21 Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 50000 26.8.2021 Bevilget 40000 NYMUSIKK BODØ Nymusikk Bodø - vår 2022 Flere sjangre musikk Nordland 2022 66600 26.8.2021 Bevilget 40000 KONSERTSERIEN PERIFERIEN - NYMUSIKK OSLO nyMusikk Oslo, Periferien - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2022 160000 26.8.2021 Bevilget 125000 NY MUSIKK ØSTFOLD nyMusikk Østfold 1. halvår 2022 - Vår 2022 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2022 219930 26.8.2021 Bevilget 200000 GRØNEFED KULTURTUN AS Ogna Scene - Grønefed Kulturtun AS - 01.07.21- 31.12.21 Flere sjangre musikk Rogaland 2021 578938 26.8.2021 Bevilget 180000 Ingrid Vetlesen Opera + Pub - Høst 2021 Klassisk/samtidsmusikk Agder 2021 26192 26.8.2021 Bevilget 20000 OPERA I TELEMARKS VENNEFORENING Opera i Telemarks venneforening - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2021 286500 26.8.2021 Bevilget 60000 VÅLER KIRKELIGE FELLESRÅD Orgelfestivalen i Våler i Solør - September 2021 Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2021 30000 26.8.2021 Bevilget 30000 EFTELØT SOKN Orgelinnvielse i Efteløt kirke - Vår 2022 Flere sjangre musikk Viken 2022 65000 26.8.2021 Bevilget 30000 LARVIK SOKN Orgelserien César Franck 200 år - 27.03.2022-27.11.2022 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold og Telemark 2022 30000 26.8.2021 Bevilget 30000 OSAFESTIVALEN AS Osascena - 01.01.2022 - 31.12.2022 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Vestland 2022 200000 26.8.2021 Bevilget 130000 NORGES FLAMENCOFORBUND Oslo International Flamenco Festival - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2021 140000 26.8.2021 Bevilget 50000 PARKEN KULTURHUS Parken kulturhus - 2022 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2022 100000 26.8.2021 Bevilget 80000 OSLO KOMMUNE KULTURETATEN Popsenteret - Barnas kulturbryggeri - vår 2022, høst 2022 Populærmusikk Oslo 2022 296550 26.8.2021 Bevilget 100000 RISØR KOMMUNE Risørhuset kulturhus - Høst 2021 og Vår 2022 Flere sjangre musikk Agder 2021 31045 26.8.2021 Bevilget 15000 RISØR KOMMUNE Risørhuset kulturhus - Høst 2021 og Vår 2022 Flere sjangre musikk Agder 2022 85480 26.8.2021 Bevilget 60000 ROCKEKLUBBEN I VARANGER Rockeklubben i Varanger 2021-2022 - Høst 2021 - Vår 2022 Populærmusikk Troms og Finnmark 2021 180000 26.8.2021 Bevilget 150000 BENDIK FINNERUD - SUNDAY CLASSICS Saturday Classics 2022 - 26 februar 2022 til 10 desember 2022 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2022 100000 26.8.2021 Bevilget 80000 SCENEVENT UNJARGA/NESSEBY ScenEvent UnjárgaNesseby høstprogram 21 - 01.08.2021 - 31.12.2021 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2021 100000 26.8.2021 Bevilget 100000 STIFTELSEN GRUNERLØKKA LUFTHAVN Scratch lounge - 2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2022 133600 26.8.2021 Bevilget 75000 SOGNDAL KULTURHUS Sogndal Kulturhus - 2021-2022 Flere sjangre musikk Vestland 2021 100000 26.8.2021 Bevilget 40000 SOGNDAL KULTURHUS Sogndal Kulturhus - 2021-2022 Flere sjangre musikk Vestland 2022 100000 26.8.2021 Bevilget 40000 SOGNDAL KULTURHUS Sogndal Kulturhus - 2021-2022 Populærmusikk Vestland 2021 99500 26.8.2021 Bevilget 40000 SOGNDAL KULTURHUS Sogndal Kulturhus - 2021-2022 Populærmusikk Vestland 2022 99500 26.8.2021 Bevilget 40000 SOGNDAL KULTURHUS Sogndal Kulturhus - 2021-2022 Flere sjangre musikk Vestland 2021 50000 26.8.2021 Bevilget 20000 SOGNDAL KULTURHUS Sogndal Kulturhus - 2021-2022 Flere sjangre musikk Vestland 2022 98000 26.8.2021 Bevilget 60000 SPIKERSUPPA LYDGALLERI Spikersuppa Lydgalleri - 1. Januar 2022 - 7. Mars 2022 Flere sjangre musikk Oslo 2022 45000 26.8.2021 Bevilget 40000 TRANSFORM TransformFOLK høsten 2021 - August - desember 2021 Verdensmusikk Trøndelag 2021 250000 26.8.2021 Bevilget 200000 TREVAREFABRIKKEN AS Trevarefabrikken - september 2021 - mars 2022 Flere sjangre musikk Nordland 2021 1000000 26.8.2021 Bevilget 200000 TRONDHEIM JAZZFORUM Trondheim Jazzforum - 2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2022 300000 26.8.2021 Bevilget 200000 TRONDHEIMFOLK TrondheimFOLK 2022 - 2022 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2022 400000 26.8.2021 Bevilget 300000 TYNSET JAZZKLUBB Tynset jazzklubb - Vår 2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2022 70000 26.8.2021 Bevilget 60000 AKKS STAVANGER UFLAKKS Stavanger  - 2021 Populærmusikk Rogaland 2021 350000 26.8.2021 Bevilget 150000 VENELAGET FOR BEDEHUSET FREDHEIM Venelaget for bedehuset Fredheim - 2021 Flere sjangre musikk Vestland 2021 32000 26.8.2021 Bevilget 32000 WIP- WOMENS INTERNATIONAL PARTY WIP - Women´s international party 2021 - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 100000 26.8.2021 Bevilget 50000 PARKTEATRET SCENE AS Yngling 2022 - 1. januar - 31. desember 2022 Populærmusikk Oslo 2022 500000 26.8.2021 Bevilget 300000 ØVRE RÆLINGEN SOKN Øvre Rælingen sokn - Høsten 2021 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2021 100000 26.8.2021 Bevilget 60000