Hopp til innhold

Søk støtte

Tilskuddsordning - Kulturrådet

Den automatiske innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for voksne

Se vedtakslister

Søknadsfrister

aug

15

2024

Kl. 13:00

okt

15

2024

Kl. 13:00

Formål

Formålet med den automatiske innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for voksne er at det blir skapt, utgitt, spredt og lest ny norsk skjønnlitteratur. Kulturrådet stiller et minstekrav til utgivelsenes kvalitet og innkjøpene skal samlet sett bidra til stor bredde i norsk litteratur.

Bøkene som kjøpes inn tilgjengeliggjøres gjennom Biblioteksentralen direkte til norske folkebibliotek for utlån i Norge.

Folkebibliotekene skal ivareta og gi tilgang til de innkjøpte bøkene i minst fem år. Utgivelsesåret regnes som første år.

Forvaltning av ordningen

Kulturrådet forvalter ordningen og midlene kommer fra Norsk kulturfond. Kulturdirektoratet er sekretariat.

Åpne alle

Hva kan meldes på?

En forfatter kan i utgangspunktet kun ha påmeldt/søknad om innkjøp av én bok for voksne og én bok for barn og unge til innkjøpsordningene for skjønnlitteratur hvert kalenderår. Enbokregelen gjelder for de skjønnlitterære ordningene under ett, selektive og automatiske. Søknad om eventuell dispensasjon fra denne regelen sendes av forlagene i forkant av den første utgivelsen. Søknaden må begrunnes.

Under ordningen kjøpes det inn ny norsk skjønnlitteratur i papir- og e-bokformat. Ny norsk skjønnlitteratur er her definert på følgende måte:

a) «Skjønnlitteratur»

 • Med «skjønnlitteratur» menes i utgangspunktet utgivelser innenfor sjangrene roman, novelle, kortprosa, lyrikk, dramatikk og bildebok. I denne ordningen er det voksne som er primær målgruppe for den litteraturen som kjøpes inn.
 • Dramatikk i bunden form anses som lyrikk.
 • En utgivelse skal fremstå som et helhetlig skjønnlitterært verk. Dette gjelder også bildebøker og andre utgivelser med betydelige visuelle innslag, samt antologier.
 • Utgivelser som har et overveiende faktabasert eller faglig innhold regnes som «skjønnlitteratur», dersom de har et tilstrekkelig dikterisk preg.

b) «Ny»

 • Med «ny» menes bøker som kommer ut som originalverk i samme år som søknadsåret. Som originalverk inkluderes bøker oversatt fra samisk og nasjonale minoritetsspråk til norsk, der det første originalverket på samisk og nasjonale minoritetsspråk ikke er mer enn fem år gammelt på søknadstidspunktet.
 • For dikt og novellesamlinger kan under halvparten av innholdet være trykket tidligere, men utgivelsen skal fremstå som et helhetlig nytt verk.
 • Gjendiktninger av lyrikk til norsk anses som originalverk.
 • Posthume utgivelser som ellers innfrir kravene, godkjennes som nye inntil fem år etter forfatterens død.

c) «E-bok»

 • Med «e-bok» forstås her tekster digitalisert for lesing på en elektronisk plattform og som tilsvarer den versjonen som er trykket på papir.

d) «Norsk»

 • Med «norsk» menes i denne sammenhengen utgivelser skrevet på bokmål, nynorsk eller dialekt.
 • Norskkravet anses innfridd for bøker oversatt til norsk fra samisk, nasjonale minoritetsspråk og andre språk så fremt det er et originalverk.

Legg merke til at det skilles mellom lettlest og tilrettelagt litteratur:

 • Lettlest litteratur blir behandlet som andre bøker under ordningen.
 • Tilrettelagt litteratur for lesesvake (med enkelt innhold) vil ikke bli behandlet under ordningen. Forlaget skal benytte frister og skjema for tilskuddsordningen for litteraturprosjekt. Dersom en bok får tilskudd, vil forlaget og forfatteren få tilskudd etter betalingsmodellene, og forlaget skal sende bøker til Biblioteksentralen som distribuerer videre til norske folkebibliotek. Søknader om støtte til slike verk blir behandlet av faglig utvalg for litteratur.

Krav til påmeldingen

Norske forlag og utgivere kan melde på bøker til ordningen. Det forutsettes at det er inngått avtale med forfatter og eventuelt andre opphavspersoner for verket som meldes på ordningen.

En påmelding består av søknadsskjema og trykt bok. Søknadsskjemaet er hoveddokumentet, og må sendes inn før boka kommer ut og innenfor oppgitte frister for at boka skal bli godkjent for behandling. 

For alle påmeldinger skal trykt bok sendes direkte til det aktuelle vurderingsutvalgets medlemmer umiddelbart etter at den foreligger. Et eksemplar skal i tillegg sendes Kulturrådets sekretariat. For påmeldinger som gjelder gjendiktninger, må i tillegg originalverket sendes inn. Leveringsadresse:

Innkjøpsordningene for skjønnlitteratur
Kulturdirektoratet
Postboks 4808 Nydalen
0422 Oslo

Leseeksemplarene blir ikke returnert.

Søknadsfrister:

 • ca. 15. desember for titler som utgis i perioden 01.01.-28.02
 • ca. 15. februar for titler som utgis i perioden 01.03.-30.04
 • ca. 15. april for titler som utgis i perioden 01.05.-30.06
 • ca. 15. juni for titler som utgis i perioden 01.07.-31.08
 • ca. 15. august for titler som utgis i perioden 01.09.-31.10
 • ca. 15. oktober for titler som utgis i perioden 01.11.-31.12

Det forutsettes at boka gis ut innenfor den perioden det søkes om innkjøp. Dersom utgivelsen blir forsinket må forlaget gi beskjed per e-post til: post@kulturdirektoratet.no om at den skal flyttes til en senere påmeldingsrunde.

Dersom forfatter og utgiver er samme person, må et vedlegg som dokumenterer at utgivelsen har gjennomgått en uavhengig redaksjonell kvalitetskontroll følge søknaden. Dokumentasjonen skal bestå av en kort uttalelse fra en uavhengig konsulent/redaktør som skal ha gått gjennom manuskriptet før utgivelse.

Ved tvil om sjanger eller primærmålgruppe skal utgiveren registrere utgivelsen i den sjangeren og sende den trykte boka til det utvalget den mener er mest relevant. Tvilstilfeller skal merkes i søknadsskjemaet.

Kulturrådet kan bestemme at en søker for en periode ikke får melde på utgivelser dersom vilkårene for tidligere påmeldinger ikke er innfridd, som for eksempel dersom et tilbakebetalingskrav ikke blir innfridd til oppgitt frist.

Det skal leveres 623 papirbøker og 150 e-bøker. Alle titler, med unntak av bildebøker, meldes på og kjøpes inn som både trykt bok og e-bok. Dersom e-bok ikke kan leveres, skal det søkes om dispensasjon i forkant av påmelding til ordningen. Søknaden må begrunnes.

Forutsetninger for og konsekvenser av påmelding

At innkjøpsordningen er automatisk innebærer at de påmeldte titlene sendes bibliotekene på utgivelsesdato, slik at bibliotekene kan tilby sine lånere bøkene så raskt som mulig. Kulturrådet forhåndsutbetaler i tillegg forlagsandelen og forfatterhonoraret før bøkene er vurdert for innkjøp.

Når en tittel er påmeldt ordningen er utgiver ansvarlig for videreformidlingen av forfatterhonoraret, som forfatteren beholder uavhengig av innkjøp.

Det er viktig å være oppmerksom på at påmelding til ordningen utgjør en økonomisk risiko for utgiver. I de tilfellene en påmeldt bok ikke godkjennes etter retningslinjenes punkt 7, vil hele det forhåndsutbetalte beløpet kreves tilbakebetalt av Kulturrådet uten at papireksemplarene som er levert og/eller sendt til bibliotekene blir returnert utgiver. Dersom boka ikke blir kjøpt inn, skal utgiver betale tilbake hele beløpet, både utgiverens og forfatterens andel.

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten og retningslinjene for ordningen nøye før du begynner å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet. Pass også på å lese alle hjelpetekstene. Disse finner du i søknadsskjemaet, merket med «?».

Har du problemer med å registrere deg, logge deg på, velge skjema eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalt nettleser

For at skjemaet skal være mest mulig brukervennlig anbefaler vi følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Chrome.

Søknadsfristen er endelig, og søknader som kommer inn etter fristen vil bli avvist.

 

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

Påmeldte titler som innfrir de formelle kravene, blir behandlet av ett av tre vurderingsutvalg:

I diskusjonen om minstekravene til kvalitet skal utvalgene blant annet legge vekt på om de påmeldte utgivelsene

 • fremstår som helhetlige litterære verk
 • innehar tilstrekkelige kunstneriske, språklige og håndverksmessige kvaliteter
 • har vært underlagt et nødvendig redaksjonelt arbeid

Vurderingsutvalgene er delegert vedtaksmyndighet fra Kulturrådet. Lister over behandlede bøker skal legges fram for Kulturrådet til orientering.


Vurderingsutvalgene kan flytte påmeldingen til vurdering i et annet utvalg enn det forlaget har sendt bøker til. Det er da det siste utvalget som har endelig vedtaksmyndighet. Vurderingsutvalget kan også flytte tittelen til vurdering i et annet utvalg dersom utgivelsen vurderes å høre til en annen innkjøpsordning. I slike tilfeller vil utgiver bli kontaktet før tittelen flyttes.

Utvalgene kan innhente faglige konsulentuttalelser, for eksempel i forbindelse med vurderingen av utgivelser oversatt fra samisk eller bildebøker. Ved gjendiktninger vil administrasjonen innhente konsulentuttalelse om den språklige gjengivelsen av diktene til norsk, og konsulentuttalelsen vil forelegges vurderingsutvalget for lyrikk.

Hvert vurderingsutvalg oppnevnes av Kulturrådet for to år av gangen og med mulighet for gjenoppnevning. Utvalgene skal representere en bredde i litteratursyn og kunnskap om ulike sjangre og samlet besitte en kombinasjon av forfatter-, forlags- og bibliotekerfaring og/eller bakgrunn fra akademia relevant for det aktuelle vurderingsutvalg. I vurderingsutvalget for lyrikk skal det alltid være ett medlem med erfaring fra gjendiktning og i vurderingsutvalget for prosa må ett av medlemmene i tillegg til annen kompetanse også besitte kompetanse innen kriminallitteratur.

Ved tvil om kvaliteten og uenighet om hvorvidt boka skal kjøpes inn, hentes to faste ekstralesere inn. Disse leser de aktuelle bøkene og deltar i vurderingsutvalgets diskusjon nummer to om innkjøp, hvor så beslutning fattes.

Slik blir søknaden behandlet

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra boken blir påmeldt til den blir kjøpt inn og sendt til bibliotekene.

Slik behandles søknaden om innkjøp av bøker

Levering av bøker og tilgjengeliggjøring i bibliotek

Forlagene skal levere trykte bøker og e-bøker på utgivelsesdato til Biblioteksentralen, som sørger for videre utsending til folkebibliotekene. Leveransen skal være fra utgivelsens førsteopplag.

Det skal leveres 623 papirbøker og 150 e-bøker.

Se Biblioteksentralens nettsider for en beskrivelse av levering av e-bøker. 

Leveringsadresse for papirbøker:

Biblioteksentralen
OrbitArena
Industriveien 18
2069 Jessheim

Samtidig som bøkene leveres til distributøren, skal faktura sendes Kulturrådets sekretariat. Forfallsdato skal være 30 dager etter leveransen av bøker, og det skal fremkomme tydelig hvilken ordning og påmeldingsrunde boka er påmeldt. Dersom bøker og faktura ikke er levert senest 14 dager etter utgivelsesdato, anses påmeldingen som annullert. 

Bøkene som kjøpes inn tilgjengeliggjøres gjennom Biblioteksentralen direkte til norske folkebibliotek for utlån i Norge. Bøkene leveres både som trykte bøker og e-bøker. Bildebøker leveres kun som trykte bøker. Folkebibliotekene skal ivareta og gi tilgang til de innkjøpte bøkene i minst fem år. Utgivelsesåret regnes som første år. Kulturdirektoratet inngår avtaler med distributører for trykte bøker og e-bøker, der blant annet digital sikkerhet tillegges stor vekt.

Folkebibliotekene beholder utsendte papirbøker uavhengig av om boken blir vurdert som god nok for innkjøp. Bøker som ikke er vurdert som gode nok for innkjøp er unntatt bibliotekenes oppbevaringsplikt. Dersom en påmeldt bok får avslag, vil tilgangen til e-boken stenges når igangsatte utlån er utgått.

Betaling

Kulturrådet betaler ett beløp direkte til utgiver for hele innkjøpet. Beløpet skal fordeles mellom utgiver og forfatter på bakgrunn av sjangerspesifikke betalingstabeller. Beløpene som oppgis i betalingsmodellen kan justeres årlig, og vil være avhengig av Stortingets budsjettbehandling for hvert år.

Etter en gjennomgang av påmeldingene til runde 1 (utgivelsestidspunkt januar og februar), runde 2 (utgivelsestidspunkt mars og april) og runde 3 (utgivelsestidspunkt mai og juni) i 2024 på den automatiske innkjøpsordningen for skjønnlitteratur for voksne er det en avkortning i forlagsutbetalingene på 14 %.

For titler påmeldt til runde 1-3/2024, skal disse betalingstabellene brukes

For titler påmeldt til runde 1-5/2023, skal disse betalingstabellene brukes

For titler påmeldt til runde 6/2023, skal denne betalingstabellen brukes

Betalingstabeller for 2024

PROSA VOKSEN – 623 P-BØKER OG 150 E-BØKER

Format og målform Forfatter Forlag Faktura til Norsk kulturfond
Både p-bok og e-bok begge målformer  97 000* 166 500** 263 500**

*Innbakt i forfatterhonoraret ligger eventuelle honorarer også til illustratør, gjendikter, o.l. Samme fordelingsnøkkel skal benyttes som i kontrakt inngått mellom forlag og opphavsmenn. Dersom forfatteren har bidratt økonomisk til bokproduksjonen og dermed redusert kostnadene til forlaget, skal forfatterens andel av betalingen for et innkjøp økes med samme beløp. Forlagsandelen reduseres tilsvarende.

**For den automatiske ordningen vil det avhengig av påmeldingstallene for den enkelte runde kunne komme avkortninger i forlagsutbetalingene. Honorarene til forlag for den enkelte runde regnes ut i etterkant av påmeldingsfristen. For 2024 vil det være et tak på forlagsavkortningene på 14 %.

LYRIKK VOKSEN – 623 P-BØKER og 150 E-BØKER

Format og målform Forfatter Forlag Faktura til Norsk kulturfon
Både p-bok og e-bok begge målformer  87 500* 119 500** 207 000**

*Innbakt i forfatterhonoraret ligger eventuelle honorarer også til illustratør, gjendikter, o.l. Samme fordelingsnøkkel skal benyttes som i kontrakt inngått mellom forlag og opphavsmenn. Dersom forfatteren har bidratt økonomisk til bokproduksjonen og dermed redusert kostnadene til forlaget, skal forfatterens andel av betalingen for et innkjøp økes med samme beløp. Forlagsandelen reduseres tilsvarende.

**For den automatiske ordningen vil det avhengig av påmeldingstallene for den enkelte runde kunne komme avkortninger i forlagsutbetalingene. Honorarene til forlag for den enkelte runde regnes ut i etterkant av påmeldingsfristen. For 2024 vil det være et tak på forlagsavkortningene på 14 %.

DRAMATIKK VOKSEN– 623 P-BØKER OG 150 E-BØKER

Format og målform Forfatter Forlag Faktura til Norsk kulturfond
Både p-bok og e-bok begge målformer  68 000* 107 500** 175 500**

*Innbakt i forfatterhonoraret ligger eventuelle honorarer også til illustratør, gjendikter, o.l. Samme fordelingsnøkkel skal benyttes som i kontrakt inngått mellom forlag og opphavsmenn. Dersom forfatteren har bidratt økonomisk til bokproduksjonen og dermed redusert kostnadene til forlaget, skal forfatterens andel av betalingen for et innkjøp økes med samme beløp. Forlagsandelen reduseres tilsvarende.

**For den automatiske ordningen vil det avhengig av påmeldingstallene for den enkelte runde kunne komme avkortninger i forlagsutbetalingene. Honorarene til forlag for den enkelte runde regnes ut i etterkant av påmeldingsfristen. For 2024 vil det være et tak på forlagsavkortningene på 14 %.

BILDEBØKER VOKSEN (FIREFARGET OG SVARTHVITT) – 623 P-BØKER

Format og målform Forfatter Forlag Faktura til Norsk kulturfond
P-bok begge målformer  97 000* 123 000** 220 000**

*Innbakt i forfatterhonoraret ligger eventuelle honorarer også til illustratør, gjendikter, o.l. Samme fordelingsnøkkel skal benyttes som i kontrakt inngått mellom forlag og opphavsmenn. Dersom forfatteren har bidratt økonomisk til bokproduksjonen og dermed redusert kostnadene til forlaget, skal forfatterens andel av betalingen for et innkjøp økes med samme beløp. Forlagsandelen reduseres tilsvarende.

**For den automatiske ordningen vil det avhengig av påmeldingstallene for den enkelte runde kunne komme avkortninger i forlagsutbetalingene. Honorarene til forlag for den enkelte runde regnes ut i etterkant av påmeldingsfristen. For 2024 vil det være et tak på forlagsavkortningene på 14 %.

Faktura

I henhold til økonomireglementet i staten utbetaler ikke Kulturrådet fakturaer til virksomheter som har forfalte tilbakebetalingskrav. Faktura må sendes elektronisk i EHF-format. Elektronisk fakturaadresse er Norsk kulturfonds organisasjonsnummer 891 991 762. Elektronisk faktura er ikke pdf-fil i e-post eller link til fakturahotell. For mer informasjon om EHF-faktura, se dfo.no/kundesider/fakturahandtering.

Fakturaen må inneholde følgende informasjon:

 • IO-nummer
 • hvilken innkjøpsordning boka er påmeldt
 • hvilken påmeldingsrunde boka er påmeldt
 • navn på forlag, forfatter og tittel
 • målform (bokmål eller nynorsk)
 • sjanger (prosa, lyrikk, dramatikk eller bildebok)
 • ISBN-nummer for trykt bok
 • ISBN-nummer for e-bok
 • beløp

Ofte stilte spørsmål

Har du spørsmål om innkjøpsordningene for ny norsk skjønnlitteratur? Les ordningens retningslinjer og siden med ofte stilte spørsmål før du tar kontakt med oss.

Ofte stilte spørsmål til innkjøpsordningene for ny norsk skjønnlitteratur