Hopp til innhold

Søk støtte

Museumsprogram

Digitalisering og digital samlingsforvaltning (AVSLUTTET)

Se vedtakslister

Viktig melding:

Utviklingsprogrammet hadde søknadsfrist i 2018 for perioden 2018-2020. Alle midler i programmet er delt ut.

Formål

Kulturrådet ønsker med dette programmet å bidra til mer data, bedre data og åpnere data gjennom god og effektiv dokumentasjon og produksjon, god infrastruktur og gode fellesressurser. Målet er bedre digital oversikt og tilgang til museumssamlingene.

Les mer om bakgrunnen for programmet

Åpne alle

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som har tydelig overføringsverdi, og som bidrar til å løfte kvalitet, kunnskap og kompetanse i hele eller deler av museumssektoren. Søknader kan for eksempel inkludere kompetansehevende tiltak, utvikling av metodikk, infrastruktur, verktøy, standarder og veiledninger.

Kulturrådet inviterer blant annet til prosjekter der effektive produksjonsløyper for digitalisering er et mål. Slike produksjonsmiljøer bør tilby fellestjenester for flere museer, f.eks. i en region, og gjerne i samarbeid med aktører i andre sektorer. Slike prosjekter må følge materialet helt ut til brukerne i form av gode representasjoner av relevant museumsinnhold merket for fri viderebruk.

Kulturrådet ønsker prosjekter som bidrar til (videre-)utvikling av digitale verktøy som har betydning for flere museer, eksempelvis Primus og Digitalt museum. Også fellesressurser som kan bidra til kvalitet og effektivitet i den digitale samlingsforvaltningen kan gis tilskudd. Eksempel på en slik ressurs er KulturNav for vokabularer og autoritetsregistre. Prosjekter kan dreie seg om infrastruktur for, eller innhold i slike ressurser. I slike prosjekter må et langsiktig ansvar for forvaltning av data og tjenester plasseres.

Prosjekter som bidrar til enklere klarering og forvaltning av rettigheter, f.eks. gjennom overordnede avtaler og systemer, kan inngå i programmet.

Kulturrådet ønsker også prosjekter som utforsker merverdier ved digital samlingsforvaltning, f.eks. gjennom maskinelle metoder for høsting og formidling av samlingsdata, autogenerering av metadata, statistikk m.m.

Det oppfordres til tverrfaglige prosjekter som inneholder flere av de nevnte elementene.

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

Det gis normalt ikke tilskudd til ordinære drifts- og kjerneoppgaver, unntatt dersom konkrete vilkår i programmene tilsier det. Unntaket her kan være prosjekter for utvikling av metoder og standarder.

Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt.

Hvem kan søke?

Museer kan søke. Det oppfordres til samarbeid mellom flere museer, og museer i samarbeid med andre relevante aktører. Prosjekter i regi av de faglige museumsnettverkene blir prioritert.

Krav til søknaden

Les også alle hjelpetekstene i skjemaet. Disse er merket med «?».

Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Tilskudd til ren digitalisering av analogt innhold forutsetter dokumenterte planprosesser (bl.a. for prioritering), bruk av eller bidrag til etablerte standarder for formater og dokumentasjon, og felles infrastruktur og tjenester. I tillegg skal data som genereres av prosjektene være åpne, dvs. lesbare for menneske og maskin, og merket med åpen lisens (NLOD, Creative Commons). En åpen lisens skal tillate kopiering og deling, endring og sammenstilling, og kommersiell bruk.

I prosjekter som innebærer utvikling av felles ressurser, verktøy o.l. skal langsiktig ansvar for det utviklede produktet/innholdet plasseres.

Obligatoriske vedlegg

 • Relevante strategi- og plandokumenter.

Beregning av tilskudd

For søknader til utviklingsprogrammer for museer vil det forventes egenfinansiering. Medfinansiering av privat og/eller offentlig karakter kan også være en fordel.

Kulturrådet kan, i kontrakt for tilskudd (heretter kontrakten), stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet bli redusert deretter.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknader til programmet for digitalisering og digital samlingsforvaltning vektlegges prosjekter som:

 • Utvikler god digital infrastruktur og gode fellesressurser
 • Bidrar til å øke kvantitet, kvalitet og åpenhet i den digitale samlingsforvaltningen
 • Bidrar til effektive produksjonsløyper for digitalisering
 • Bruker eller videreutvikler standardiserte formater, ressurser og verktøy (eksempelvis Spectrum, KulturNav, Primus, DigitaltMuseum)

For alle programmene vurderes søknadene etter følgende kriterier:

 • Overføringsverdi til hele eller deler av museumssektoren
 • Samarbeid mellom flere museer og/eller andre relevante aktører
 • Prosjekter i regi av de faglige museumsnettverkene
 • Tverrfaglighet i en bred museumsfaglig kontekst
 • Forankring i strategier og planer
 • Egenfinansiering
 • Lokal/regional forankring i form av medfinansiering, samarbeid om fellestjenester o.l.
 • Profesjonalitet, kvalitet og gjennomføringsevne
 • Relevans i forhold til programmenes formål

Forsinkelser som ikke er avtalt, eller manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, vil bli vektlagt i vurderingen av søknaden.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden til museum
 

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Utbetaling for alle utviklingsprogrammer for museer skjer i årlige rater. Utbetaling skjer på høsten i vedtaksåret. Det reelle prosjekt-/budsjettåret vil derfor kunne være det påfølgende året. Hele det årlige tilskuddsbeløpet utbetales når søker har akseptert kontrakten.  

Bortfall av tilskudd – akseptfrist

Tildelingen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Revisjon

For tilskudd over kr 400.000 skal regnskapet revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom samme prosjekt er gitt tilskudd fra flere ordninger i Norsk Kulturrådet og tilskuddene til sammen utgjør over kr 400.000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annen offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse.

Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Rapportering og regnskap

Tilskuddsmottaker skal sende inn årlig del-/statusrapport samt sluttrapport og regnskap senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet.

Presseomtale og publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i kontrakten.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet.

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet. Logo kan lastes ned fra Kulturrådets nettsider.

Tilskuddsmottakere på utviklingsprogrammer for museer forventes å delta og eventuelt holde innlegg på samlinger og arrangementer for Kulturrådet, samt å legge til rette for fri viderebruk av resultatene av prosjektene.

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.