Hopp til innhold
Vedtaksliste

Fri scenekunst - prosjekt (teater)

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 4. september 2018

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

Av i alt 131 innkomne søknader til fristen 04.09.2018 har fagutvalget behandlet 128 søknader.

2 søknader ble avvist på formelt grunnlag, eller anmodet trukket av søker. 1 søknad ble flyttet fra fri scenekunst-dans. Av 129 søknader var 63 til barne- og ungdomsprosjekter.

Det foreligger vedtak om bevilgninger til i alt 33 produksjonssøknader, hvorav 13 av disse er til barne- og ungdomsprosjekter. I tillegg har fagutvalget behandlet 1 sak som «ekte sak i flere utvalg» som kom inn på Gjesteoppholdsstøtten.

Iscenesatte strategier for fremtidens utfordringer.

Årets siste tildelinger innenfor prosjektstøtte fri scenekunst – dans og teater viser mange kunstnere som ønsker å skape scenekunst som forholder seg til mulige strategier for fremtidens utfordringer.

Anno 2050 Dystopi og Håp. Anders Nybø vil skape en iscenesatt apokalyptisk situasjon i et tilfluktsrom i Ålesund hvor målet er å bli bevisst maten vi spiser og hvordan den blir høstet og produsert. Hva skal vi gjøre når vi ikke lenger kan spise det vi vanligvis gjenkjenner som mat?

Susie Wang vil med Mount Ever skape et scenisk uttrykk som de kaller en "kroppslig arkeologi" der de graver fram forhold, egenskaper og drifter vi ellers gjerne helst skjuler under dekke av humanisme og sivilisasjon. Skrekkelementet, uhyggen vil bli fremtredende, og fagutvalget leser det som et treffende bilde på samtidens utfordringer.

Sjur Marqvardsen vil i samarbeid med internasjonale Bombina Bombast også gestalte en mulig fremtidsvisjon, et skrekkscenario om roboter og et dysfunksjonelt samfunn. De vil utfordre publikum ved å skape en skikkelse, chatbot, med kunstig intelligens som utarter seg på en tilnærmet menneskelig måte gjennom et interaktivt «teater-spill».

Ut av den sorte boksen i dialog med andre steder og rom i samfunnet.

Et særtrekk ved denne tildelingsrunden er danseprosjekter som skjer utendørs og teaterprosjekter som tar utgangspunkt i andre steder og rom enn de mest vanlige eksisterende teaterrom.

Folkets dans-Træna ved Astrid Groseth. I dette utendørsprosjekt vil Groseth og hennes samarbeidspartnere nærme seg Træna med arkitektens kartleggende blikk og dansernes bevegelseskunnskap. De vil skape en sosial kulturell begivenhet basert på å lese øyen først i et makroperspektiv, og deretter zoome inn og skape et mer personlig materiale. Groseth og Co vil skape en ny form for dans, som gir stedet Træna en ny identitet og forståelse av stedet. Utgangspunktet er først en arkitektonisk lesning av hele området, og undersøkelser rundt hva som er et godt sted å være, som deretter overføres til bevegelser i samarbeid med Trænas beboere i alle aldre.

Med Spør gresset-det vet vil Draug produksjoner ved Stina Therese Lorås Hessaa se på forholdet mellom seg selv og sitt opphavs natur og kultur. Det hele satt opp utendørs på Kargenes i Kvalsund. Hun beskriver et scenario hvor disse elementene ikke står i direkte gjensidig forhold til hverandre. Hun søker i stedet en poetisk kompleksitet. Kulturen skal leses inn naturen. Hun vil trekke inn sin personlige identitetssøken og urfolkssammenhenger og la disse møte sitt estetiske grunnsyn. Hessaa kjenner på fraværet av sine sjøsamiske røtter og dette setter preg på hennes kunstneriske praksis.

Vandrende-Håp. Prosjektet til Mårten Spångberg er et forsøk på å finne eller rettere sagt frigi kunstens potensial på steder der samtidig kunstproduksjon er lite utbredt. Dette er et lyttende arbeid som handler om å komme på innsiden av nye steder ved å være der over tid. Spørsmål om hvilken rolle og kraft kunsten har i dagens samfunn ligger til grunn for dette arbeidet. Sammen med kunstnere bosatt i Nordland fylke vil han oppsøke Træna og Dverberg og forsøke å finne en plass i lokalsamfunnets kulturliv. Ambisjonen er å utvikle Vandrende-Håp i samarbeid med lokalsamfunnet. Fagutvalget er interessert i hvordan prosjektene til Spångberg og Groseth utfyller hverandre.

Skarpe blikk på samfunnet

Deise Nunes/Golden Mirror arts får tilskudd til Kalunga: Extended. Prosjektet springer ut av en tvingende nødvendighet av å fortelle den gjemte og glemte historien om Norges kolonialistiske fortid og medvirkning i slavehandelen. Slaveskipet «Fredensborg» som sank i 1768 danner utgangspunkt for dette prosjektet som vil forsøke å gi en sterk sanselig erfaring og et perspektiv på Norge sett fra den afrikanske diasporaen. Fagutvalget for dans legger spesielt vekt på betydningen av de perspektivene Golden Mirror arts tilføyer scenekunstfeltet i Norge.

Juni Dahr vil med Svalbard movements skape og fremføre historier om kvinner i arktiske strøk. Bakteppet dannes av den skjeve historien om gruvedrift og menn som er den historien de fleste best kjenner til. Dahr ser her en mulighet til å vektlegge kvinnenes rolle i den settingen, deres overlevelse og indre liv, noe som er en relativt underkommunisert del av historiene fra de arktiske strøk. Hun spør, "Hvorfor søker mennesker mot en så ekstrem geografisk yttergrense som Svalbard", og hun vil i det stedsspesifikke i Taubanesentralen på Svalbard at skal man oppleve en autentisitet i uttrykket, eller en annen form for «sannhet».

Med Yoga for theatres tar Hans Petter Melø Dahl utgangspunkt i sin personlige historie rundt sin grandonkel som var en høytstående nazist i Norge, og som var en naturelsker og forkjemper for en sunn livstil. Hans grandonkel ble fengslet etter krigen, og utviklet seg i etterkant til å bli kunstner som malte stille naturalistiske landskaper. I et bilde fra -67 ble Melø Dahl portrettert som blåbærplukkende 3-åring i et norsk landskap. I co-produksjon med Nationaltheatret, vil Melø Dahl fortelle sin personlige historie i lys av elementer fra nazismens ideologi og samtidig trekke inn sammenfallende elementer fra indisk filosofi.

Nye kunstnerskap

Denne runden var det mange nye søkere både mot dans og teater, og det ble tildelt støtte til flere.

Fra dansefeltet kan nevnes, Lisa Colette Bysheim, med Ekko 2, Karen Eide Bøen med Frank og Elena, og Mirte Bogaert med And there is a chair. Alle kunstnerne er basert i Bergen og samtlige representerer en relativt ny tilvekst av dansekunstnere i Bergen. Selv om samtlige av produksjonene er svært vesensforskjellige i uttrykk er de alle av undersøkende karakter, og samtlige vil bli vist i forskjellige sammenhenger ved BIT teatergarasjen.

Denne runden ble det også bevilget til nye kunstnere i teateret som Sunniva Arnesdatter Fliflet fra Kristiansand som med WHITE GIRL vil beskrive hvordan sosiale forskjeller også skaper kulturelle preferanser gjennom et bredt utvalg tekster, og med Christina Hagens diktsamling White Girls som utgangspunkt. Korte sinte indre monologer av skandinavere på tur i den tredje verden. Man ser for seg en iscenesettelse av et «landskap» mellom åpenbaring og psykose i et slags karakterdrama med dansekunstneren Kristin Ryg Helgebostad i hovedrollen.

Ibrahim Fazlic søker etter friksjon og debatt med forestillingen En muslimsk negerjoik på svensk i Norge. Han spør "Hva betyr det egentlig å være norsk?", og det iscenesatte spørsmålet stilles fra mange forskjellige vinklinger. Han vil undersøker rasetilhørighet, rasisme og norskhet i noe han selv kaller et kitch-estetisk, rasistisk «gameshow». Han tar utgangspunkt i sine egne erfaringer som en hvit, biseksuell middelklassemann og kulturelt muslim som ble født på Sjøvegan asylmottak utenfor Harstad i 1994 og senere vokste opp i et rekkehus på Melhus. Fazlic skaper teater, men har intensjonsavtale med Dans i Trøndelag om residens og visninger noe som understreker den økende sammensmeltningen av dans og teater. Premieren blir i Harstad på festspillene i Nord-Norge juni 2019.

For et ungt publikum

Fagutvalgene for dans og teater har valgt å løfte frem enkelte prosjekter for et ungt publikum. Dette er prosjekter som i både form og innhold har potensialet til å berike scenekunsttilbudet til de unge.

JordbærKake av Nelly Wintherhalder har en dramaturgi som skaper et bilde på hvordan en sosionom arbeider med skilsmisser, samtaler med foreldre og barna adskilt for deretter møtes i fellesskap og sammen jobbe mot å forstå en helhet. Det overordnede grepet med å dele inn barn og voksne i to grupper og oppleve historien hver for seg i to forskjellige forestillingsrom finner fagutvalget som et grep som godt reflekterer tematikken. I voksendelen "KAKE", vil de voksne kunne kjenne på tomheten man kan føle i slike saker gjennom kun å observere barna.

Corentin JPM Leven går med sin forestilling +/- inn på en tematikk som berører en god del mennesker, enten direkte eller noen man kjenner. Om sykdom, og i Levens prosjekt, en beskrivelse av livet etter man er diagnostisert som HIV-positiv. Stykket handler om mennesker i samfunnets randsoner som bærer på en potensiell dødelig sykdom i kroppen, hvordan det oppleves av den syke og hvordan samfunnet ser på det hele. +/- gir signaler om en ekspressiv visualitet og man ser et tydelig et estetisk forhold til kroppen og prosjektet er beskrevet på en overbevisende måte.

Forholdet mellom dans og teater

Vi opplever flere søknader fra kunstnere som tidligere fikk tilskudd fra danseavsetningen, men som nå søker og mottar tilskudd fra teater avsetningen. Det er flere kunstnere som ser ut til å arbeide i gråsonen mellom dans og teater og som følgelig er usikker på hvor de skal rette søknaden sin.

Et eksempel er prosjektet til danserkunstner Nina Biong. Biong får tilskudd over teateravsetningen til Inni. Det handler om hva som skjer i kroppen under puberteten. Målet er å stimulere interessen for hva som skjer inni oss, hvordan hjernen, nervene, tankene og organene samarbeider og hva som er med på å forme vår identitet fra innsiden. De ønsker å se på forholdet mellom kontrollerbare og ukontrollerbare fysiske og mentale prosesser med en danseforestilling rettet mot tenåringer.

Musikkteater og figurteater

Det kom også denne runden inn mange søknader rundt musikkteater, men få figurteatersøknader.

Chris Erichsen- Alt vi gjør er forgjeves (eller ikke)

Visuelt kan dette lett se ut som en pønke-versjon av Verdensteateret, med flere skulpturelle low-tech objekter og en prosjekt skapt med en DIY holdning. Det er konsertsituasjonen som er motoren i arbeidet, og Erichsen med sine samarbeidspartnere vil integrere mange ulike elementer og skape en ny type helhet. Fagutvalget tror at Erichsen også vil kunne nå et publikum som vanligvis ikke går eller forholder seg til teater.

Yngvild Aspeli vil med Moby Dick iscenesette Melvilles historiske roman med seks skuespillere, et tjue-talls figurer, video-projeksjoner på røyk, en oktobass og en naturstor hval.

Karakterene i historien vil hovedsakelig være representert av figurer, og figurspillerne skal representere de gåtefulle blindpassasjerene. Fagutvalget ser at dette kan bli stort og virkningsfullt. I stedet for å spille alle detaljene i romanen skaper Aspeli visuelle gestalter/figurer/objekter som innehar samme kompleksitet som forholdene i dramaet, men på en annen måte. Ingenting er entydig og det vil ikke denne oppsettingen heller bli. Det hele skal skapes og fremføres i Nordland i samarbeid med Nordland teater som går inn i produksjonen med 1.000.000 kr.

Geografi

Det er stor geografisk spredning denne runden, fagutvalgene har bevilget til prosjekter som skal vises fra Finnmark i nord til Vest-Agder i sør.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 129

Søknadssum: 63 334 026

Antall tildelinger (vedtak og tilrådinger): 33

Antall tildelinger til BU-prosjekter: 13

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.9.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 27.11.2018

  • Vedtak i rådsmøte: 12. - 13.12.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelMålgruppeVisningsstedFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
PARA FILM & TEATER DA Mann. Jeg? Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 650000 27.11.2018 Avslått 0 Kaja Egeberg LYRALYRA 13-15 Danmark Østfold Møre og Romsdal 2019 195000 27.11.2018 Avslått 0 Marita Kjetland Rabben En sannhet med modifikasjoner Ikke oppgitt Trøndelag Oslo Bergen Oslo 2018 195000 27.11.2018 Avslått 0 BØES FILM OG TEATER Jeanne Bøe Vendepunkt 16+ Telemark Telemark 2019 90000 27.11.2018 Avslått 0 Linda Cecilie Gabrielsen Jeg gir faen i magnoliaen? Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 689000 27.11.2018 Avslått 0 Helene Tungesvik Skogland Jeg kan ikke leve baklengs 18+ Akershus Rogaland 2019 335000 27.11.2018 Avslått 0 DANSEARENA NORD The Great Transition (arbeidstittel) Ikke oppgitt Finnmark Finnmark 2019 250000 27.11.2018 Avslått 0 FABEL AS Forandring Ikke oppgitt Troms Finnmark Oslo 2019 480000 27.11.2018 Avslått 0 Tobias Shaw Petersen Togetthere 13+ Trøndelag Buskerud Danmark Utlandet 2019 124000 27.11.2018 Avslått 0 Helene Langseth Solberg DE TO 11-16 Oslo Akershus 2018 275500 27.11.2018 Avslått 0 Torborg Igland Disse vidunderlige linjer - fra pilot til teater Ikke oppgitt Aust-Agder Aust-Agder 2019 200000 27.11.2018 Avslått 0 ROBSRUD & DEAN AS Ferdinand 6-12 Oslo Vestfold Akershus 2019 463528 27.11.2018 Avslått 0 DRIFT LIKSOM AS Gjemmested Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 669014 27.11.2018 Avslått 0 DRIFT LIKSOM AS Baltic Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 675634 27.11.2018 Avslått 0 DRIFT LIKSOM AS Skolesekken din er en spillefilm 6-12 Nordland Oslo 2019 636913 27.11.2018 Avslått 0 Camilla Dahl Johannessen Open House - Stavanger + Oslo Ikke oppgitt Oslo Rogaland Oslo 2019 424990 27.11.2018 Avslått 0 JANNE WETTRE arbeidstittel: TO (Snakk, eller stygt og vakkert...) 6-12 Akershus Oslo 2019 210000 27.11.2018 Avslått 0 STIFTELSEN FERSKE SCENER Muohtadivggažat - Snøklokker Ikke oppgitt Troms Finnmark Troms 2020 1250000 27.11.2018 Avslått 0 PANTER TANTER PRODUKSJONER BERIT RUSTEN Rosa Luxemburg og jeg Ikke oppgitt Trøndelag Trøndelag 2019 346000 27.11.2018 Avslått 0 ØRJAN STEINSVIK Stallo røver en pike 3-6 Oslo Nordland Troms Finnmark Troms 2019 65000 27.11.2018 Avslått 0 LANDSBYSPELET EVENT "Tango for to" Ikke oppgitt Oppland Oppland 2019 200000 27.11.2018 Avslått 0 BARNAS MUSIKKTEATER AS Da Gulli reiste med virvelvinden 1-5 Vest-Agder Vest-Agder 2019 100000 27.11.2018 Avslått 0 LILLE ELVEDALEN KULTURBRASSERIE - HALVOR RISET GRANRUD Fra Steia Til Chat Noir - En hyllest til Arvid Nilssen Ikke oppgitt Hedmark Oslo 2018 40000 27.11.2018 Avslått 0 STIFTELSEN FERSKE SCENER Blodklubben #2 og #3 16+ Troms Troms 2019 1000000 27.11.2018 Avslått 0 Liv Aakvik "Hysj!" Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 323140 27.11.2018 Avslått 0 TEATER LEIKHUS DA Jeg gikk meg over sjø og land 5-9 Oslo Oslo 2019 70000 27.11.2018 Avslått 0 YMIST. AS Melancholia II Ikke oppgitt Hordaland Rogaland Oslo Trøndelag Oslo 2019 1000000 27.11.2018 Avslått 0 Tone Aminda Gøytil Lund Jean-Philippe Rameau - Anacreon Ikke oppgitt Oslo Akershus 2019 700000 27.11.2018 Avslått 0 Magne Aasbrenn Dialektmusikalen "Nå prekær vi" 12+ Østfold Østfold 2019 488000 27.11.2018 Avslått 0 ØYTEATERET Drømmeritt 6-8 Oslo Oslo 2019 250000 27.11.2018 Avslått 0 LISA CHARLOTTE BAUDOUIN LIE Blue Bordell (søknad om tilleggsbevilgning) Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 350000 27.11.2018 Avslått 0 COLOMBINE, SCENEKUNST - LIVSKUNST Snømannland 4-10 Møre og Romsdal Møre og Romsdal 2018 300000 27.11.2018 Avslått 0 DESIREE VAKSDAL 1, 2, 3, 4, I won't take no anymore 12-19 Oslo Oslo 2019 350000 27.11.2018 Avslått 0 Maria Nkechi Sørflaten Agwumaro And og Døden 0-6 Oslo Oslo 2019 100000 27.11.2018 Avslått 0 NICOLE S C INGEMANN After Liverpool - Dekonstruert Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 344750 27.11.2018 Avslått 0 TIGERSTADSTEATRET AS INGENTING 13-15 Oslo Oslo 2019 800000 27.11.2018 Avslått 0 MØRCK UNDERHOLDNING Drivved 4-8 Oslo Møre og Romsdal Oslo 2019 100000 27.11.2018 Avslått 0 DET NORSKE MIKROTEATRET AS De Utilfredse Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 400000 27.11.2018 Avslått 0 MARIT SEHL MUSIKK Operagalla - hos oss! Ikke oppgitt Buskerud Akershus Buskerud 2019 50000 27.11.2018 Avslått 0 HOUSE OF STORIES Lene Teigen TIDEN UTEN BØKER Ikke oppgitt Oslo Møre og Romsdal Telemark Østfold Oslo 2019 730000 27.11.2018 Avslått 0 Ellen Bendu Ja, vi elsker 13+ Oslo Akershus 2019 255940 27.11.2018 Avslått 0 RIMFROST PRODUKSJONER SA Utvik Senior 18-25 Troms Nordland Troms 2019 800000 27.11.2018 Avslått 0 SAGLIOCCO ENSEMBLE AS To ord! (Deux mots!) 14-18 Oslo Telemark Vestfold Telemark 2019 275000 27.11.2018 Avslått 0 BABYOPERA SA Orfeus Sorg og Kong Vinters Smerte 0-3 Oslo Akershus 2019 1200000 27.11.2018 Avslått 0 Helene Tungesvik Skogland SØSTRE: Du som aldri forsvinner Ikke oppgitt Nordland Rogaland 2019 230000 27.11.2018 Avslått 0 DET STILLE TEATERET ANS Bertil blir grei 4-10 Oslo Buskerud 2019 410000 12.12.2018 Avslått 0 Susanne Gjesdal Øglænd ORFEOS GARDEROBE Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 1300000 27.11.2018 Avslått 0 OPERAKOLLEKTIVET - KLASSISK SANG OPERA OG EVENT PATRICK EGERSBORG Systemet 20+ Oslo Vest-Agder Trøndelag Troms Hordaland Oslo 2020 1000000 27.11.2018 Avslått 0 STIFTELSEN ELDEN I detta krig! För vem gjer de sina liv? Ikke oppgitt Trøndelag Trøndelag 2019 450000 27.11.2018 Avslått 0 ASCHIM ANTIKLIMAKS Fra en annen virkelighet 18-25 Oslo Oslo 2019 122000 27.11.2018 Avslått 0 TORMOD CARLSEN Soirée for sirkulære tilstander Ikke oppgitt Oslo Hordaland Trøndelag Oslo 2019 1121000 27.11.2018 Avslått 0 LEMUR ANS Enemy of the people Ikke oppgitt Trøndelag Oslo 2019 650000 27.11.2018 Avslått 0 HISTORIEVISERNE DA Rød Tråd 16+ Hedmark Hedmark 2019 300000 27.11.2018 Avslått 0 STIFTELSEN TEATER JOKER VERSAILLES 9-13 Oslo Akershus 2019 950000 27.11.2018 Avslått 0 NINA BEATHE OSSAVY YGGR 6-12 Akershus Akershus 2019 350000 27.11.2018 Avslått 0 THEATER F Odysseen en indre og en ytre reise Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 1200000 27.11.2018 Avslått 0 Heidi Ruud Ellingsen Vei mot Sol Ikke oppgitt Oslo Oppland Nordland Troms Oslo 2019 480000 27.11.2018 Avslått 0 PETTER WIIK AS cabaret Ikke oppgitt Hele landet Vestfold 2018 200000 27.11.2018 Avslått 0 SCENEKRAFT AS LYDEN av krig 12-25 Rogaland Rogaland 2019 555000 27.11.2018 Avslått 0 Mikaela Johanne Bruhn Aschim "After the End" av Dennis Kelley, Antiteateret 16-30 Oslo Oslo 2019 300000 27.11.2018 Avslått 0 KATTA I SEKKEN Anne M Helgesen Anda, Petra og Ulven 6-12 Vestfold Telemark Buskerud Oslo Vestfold 2019 550000 27.11.2018 Avslått 0 BARE TEATER Møtet Ikke oppgitt Nordland Troms Nordland 2019 320000 27.11.2018 Avslått 0 EILERTSEN & GRANADOS TEATERKOMPANI ANS Teatret Ikke oppgitt Nordland Nordland 2018 520000 27.11.2018 Avslått 0 AMUND SJØLIE SVEEN NORDTING Pilgrimsreise 2019 12+ Finnmark Troms Akershus 2019 700000 27.11.2018 Avslått 0 Pia Maria Roll Jessen Bandung 2020 12+ Oslo Oslo 2019 1500000 27.11.2018 Avslått 0 Janne Hoem The nights of Yukio - Calling Oyunohara Ikke oppgitt Japan Oslo Vestfold 2019 486600 27.11.2018 Avslått 0 Julie Borthne Westreng Dr.Semmelweis 10-19 Akershus Akershus 2019 50000 27.11.2018 Avslått 0 INGEBORG DAHLSTEDT LARSEN Sinbad 6-12 Østfold Oslo Akershus Akershus 2019 180000 27.11.2018 Avslått 0 SNAKK FOR DEG SJØL AS Søvnløs 16-19 Nordland Troms Finnmark Troms 2019 600000 27.11.2018 Avslått 0 Stine Sandnes Kvinnemonologene Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 300000 27.11.2018 Avslått 0 PURPLE PRODUCTION Herman Bernhoft Brandstifterne Ikke oppgitt Oslo Møre og Romsdal Oslo 2019 960000 27.11.2018 Avslått 0 INGVILD EKNES Derrick Ikke oppgitt Rogaland Hordaland 2019 50000 27.11.2018 Avslått 0 VESLEMØY'S MUSIQUE Berg Mordet på Minde - et morsomt, musikalsk mordmysterium Ikke oppgitt Hordaland Hordaland 2018 100000 27.11.2018 Avslått 0 KATTA I SEKKEN Anne M Helgesen Himmelske visjoner på Slottsfjellstårnet Ikke oppgitt Vestfold Vestfold 2019 2300000 27.11.2018 Avslått 0 Eirik Willyson Odalen Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 650000 27.11.2018 Avslått 0 STIFTELSEN NONCOMPANY Amateur Night -at Capitol Hill Ikke oppgitt Trøndelag Hordaland Hordaland 2019 941570 27.11.2018 Avslått 0 Ingvild Storhaug ET! 6-12 Hordaland Oslo Oslo 2019 650000 27.11.2018 Avslått 0 KULLA PRODUCTIONS AS KULLA - konsertforestilling av og med Thea Hjelmeland Ikke oppgitt Hordaland Oslo Sogn og Fjordane Trøndelag Rogaland Hordaland 2019 380000 12.12.2018 Avslått 0 Marie Hafnor Arbeidstittel "Never AFK" 12-25 Oslo Akershus 2019 500000 27.11.2018 Avslått 0 KOMPANI KRAPP ANS Krapp møter demens. Ikke oppgitt Hordaland Hordaland 2019 400000 27.11.2018 Avslått 0 ERLER TEATERKOMPANI SA Daisy Detektiv 4-7 Hedmark Nordland Oslo 2019 730000 27.11.2018 Avslått 0 EVEN STANDAL VESTERHUS Hvis vi er alt 18+ Oslo Oslo 2019 400000 27.11.2018 Avslått 0 ALICJA ZIOLKO PlatonPlatina 18+ Oslo Oslo 2019 190000 27.11.2018 Avslått 0 Rune Dahl Bjørnsen KOMInikaSHOW - et revyshow om kommunikasjon 12-18 Akershus Aust-Agder Buskerud Hedmark Oppland Oslo Telemark Vest-Agder Vestfold Østfold Oslo 2019 200000 27.11.2018 Avslått 0 PAC - PERFORMING ARTS COLLECTIVE SA Vaginamonologene 16+ Oslo Oslo 2019 250000 27.11.2018 Avslått 0 Nina Bendiksen Zetterlund - musikk munn mot øre Ikke oppgitt Nordland Oslo 2019 185000 27.11.2018 Avslått 0 Barbro Djupvik The poetry of Space - tilleggsbevilgning 15-18 Buskerud Trøndelag 2019 250000 27.11.2018 Avslått 0 Idun Ofstad Vik Det kosmiske manifest Ikke oppgitt Hordaland Sogn og Fjordane Hordaland 2019 640000 27.11.2018 Avslått 0 GOOD VIBES ENTERTAINMENT NORWAY DA Trollala og julen som forsvant 6+ Hordaland Hordaland 2019 80000 27.11.2018 Avslått 0 MAIKEN FREDRIKKE VEMBRE Trærne blør 15+ Nordland Nordland 2019 200000 27.11.2018 Avslått 0 ANNE CECILIE LIE BILLEDKUNSTNER Entangled Formations Ikke oppgitt Tjekkia Oslo Akershus 2019 27000 27.11.2018 Avslått 0 ACTING FOR CLIMATE Into the Water 15-25 Danmark Østfold Oslo Vestfold Sverige Tyskland Vestfold 2019 800000 27.11.2018 Avslått 0 MARY ANN SKRETTEBERG ANDERSEN Døtre Ikke oppgitt Oslo Buskerud 2019 915000 27.11.2018 Avslått 0 EMILIE HETLAND Revolutionary Ikke oppgitt Rogaland Utlandet 2019 750000 27.11.2018 Avslått 0 KATRINE BØLSTAD KOMPANI Universitetet: Kunnskapsformidling for kulturfeltet Ikke oppgitt Oslo Vestfold 2019 400000 27.11.2018 Avslått 0 MC CALL Dave + Golly: Norway and US Premiere Ikke oppgitt Oslo USA Oslo 2019 590000 27.11.2018 Avslått 0 ÅARJELHSAEMIEN TEATERE AS Astakk-en samisk krittring Ikke oppgitt Nordland Trøndelag Nordland 2019 300000 12.12.2018 Bevilget 300000 Sadik Aziz Bawan Brev til Guden Ikke oppgitt Hordaland Hordaland 2019 150000 27.11.2018 Bevilget 150000 FORENINGEN STATSTEATERET 2066 - Atter en Konge Ikke oppgitt Oslo Hordaland Rogaland Oslo 2019 1500000 27.11.2018 Bevilget 900000 Tage Marius Kolbenstvedt GJENNOM GARDEN 13-19 Oslo Akershus 2019 175000 27.11.2018 Bevilget 175000 CORENTIN JPM LEVEN +- 18+ Oslo Oslo 2019 350000 27.11.2018 Bevilget 350000 METTE BRANTZEG SKRIK FRA NORDHUE Ikke oppgitt Hedmark Hedmark 2019 350000 27.11.2018 Bevilget 350000 VIBEKE FLESLAND HAVRE Platons drikkegilde - samtaler om kjærlighet 16-19 Hordaland Oppland Hordaland 2019 230000 27.11.2018 Bevilget 200000 SILJE LINDBERG Feilvare 18-25 Trøndelag Trøndelag 2019 500000 27.11.2018 Bevilget 500000 Jørn Morstad Ordfabrikken 3-6 Akershus Oslo 2019 80000 27.11.2018 Bevilget 80000 NELLY WINTERHALDER JordbærKake 6-9 Oslo Oslo 2019 900000 12.12.2018 Bevilget 900000 DOMINIKA MINKACZ- SIRA Opp-Ned (arbeidstittel) 0-3 Hordaland Polen Hordaland 2019 200000 27.11.2018 Bevilget 200000 Laurens William Julian Malstaf TRO, HÅP og termodynamikk Ikke oppgitt Troms Hongkong Troms 2019 800000 27.11.2018 Bevilget 600000 IBRAHIM FAZLIC PRODUKSJONER EN MUSLIMSK NEGERJOIK PÅ SVENSK I NORGE (EMNJPSIN) Ikke oppgitt Troms Trøndelag 2019 285000 27.11.2018 Bevilget 285000 MARITEA DÆHLIN I WANT TO BE TRADITIONAL Ikke oppgitt Oslo Telemark Østfold Hordaland Hedmark Oslo 2019 460000 27.11.2018 Bevilget 460000 Jeppe Kristensen Cleos fremtid Ikke oppgitt Vest-Agder Vest-Agder 2019 370000 27.11.2018 Bevilget 370000 YNGVILD ASPELI Moby Dick Ikke oppgitt Nordland Tyskland Frankrike Hedmark 2019 1000000 27.11.2018 Bevilget 800000 Runa Borch Skolseg Det Siste Epos Ikke oppgitt Sverige Sogn og Fjordane Oslo Akershus 2019 550500 27.11.2018 Bevilget 550000 ØYTEATERET MIKROBIA 12-25 Vestfold Oslo Oslo 2019 730000 27.11.2018 Bevilget 730000 Sunniva Arnesdatter Fliflet White Girl Ikke oppgitt Vest-Agder Hordaland 2019 350000 27.11.2018 Bevilget 350000 ANDERS NYBØ Anno 2050 - dystopi og håp? 15+ Møre og Romsdal Oslo 2019 650000 27.11.2018 Bevilget 650000 TINE SKJOLD TAPT 16-30 Oslo Oslo 2019 200000 27.11.2018 Bevilget 200000 NEITHER NOR Underground Ikke oppgitt Frankrike Hordaland Georgia Hordaland 2019 620000 27.11.2018 Bevilget 620000 CHRIS ERICHSEN Alt vi gjør er forgjeves (eller ikke) Ikke oppgitt Telemark Oslo Sverige Oslo 2019 134000 27.11.2018 Bevilget 130000 FIRST KISS PRODUCTION AI Partiet 18+ Troms Oslo Trøndelag Sverige Østfold 2019 760000 27.11.2018 Bevilget 760000 Hans Petter Melø Dahl Yoga for Theatres Ikke oppgitt Oslo Hordaland Utlandet 2019 750000 27.11.2018 Bevilget 750000 Naja Lee Jensen Mørke og Natur Ikke oppgitt Danmark Sverige Trøndelag Finnmark Utlandet 2018 200000 27.11.2018 Bevilget 200000 Hanne Ramsdal FA(R)EN Ikke oppgitt Oslo Telemark Hordaland Oppland Oslo 2019 264234 27.11.2018 Bevilget 260000 KAREN HOUGE I didn´t know this about you 18+ Oslo Akershus 2019 510000 27.11.2018 Bevilget 510000 FNUGG TEATER Bjørnis og de røde prikkene 3-6 Hordaland Hordaland 2019 90000 27.11.2018 Bevilget 90000 Trine Johanne Falch MOUNT EVER (arb.tittel) Ikke oppgitt Møre og Romsdal Oslo Oslo 2019 1211000 27.11.2018 Bevilget 900000 STIFTELSEN VISJONER Svalbard Movements Ikke oppgitt Svalbard Oslo 2019 900000 12.12.2018 Bevilget 800000 BIONG DANS Inni 10-15 Akershus Trøndelag Oslo 2019 570000 27.11.2018 Bevilget 570000 FORTELLERHUSET Kampen om ordet 6-25 Oslo Buskerud Finnmark Hedmark Oslo 2018 379713 27.11.2018 Bevilget 350000