Hopp til innhold
Vedtaksliste

Gjesteoppholdsstøtte for arenaer, arrangører og festivaler

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 3. mars 2020

Tilbake til 2020 (Alle)

Om søknadsrunden

Kulturrådet har denne runden gitt tilskudd til en rekke gjesteopphold for kuratorer, kunstnere og fagpersoner ved arenaer over hele landet. 22 søknader ble behandlet, med et samlet søknadsbeløp på nærmere 8 millioner kroner. I alt ble 13 søknader om gjesteopphold prioritert for støtte.

Flere av søknadene representerer et behov og ønske om langsiktig utvikling ved arenaene, gjennom å invitere inn kuratorer, kunstnere og fagpersoner som kan tilføre ny kompetanse eller styrke sentrale strategiske satsinger. Blant tildelingene er flere gjesteopphold i spennet fra det internasjonale til det lokale og stedsspesifikke, og gjesteopphold som inngår i større samarbeidsprosjekter. Karakteristisk for søknadsrunden er at flere prosjekter går aktivt inn i sentrale problemstillinger og tematikker som preger samfunnsdebatten, som dekolonisering, LHBTQ-spørsmål, cyber-sikkerhet og alderdom, med kunstneriske metoder og perspektiver. Slik bidrar gjestekuratorene og -kunstnerne til nyanser, kunnskap og innsikt på disse områdene – noe som gagner både arenaene, publikum og kunstfeltet for øvrig. Søknadsbunken inneholder også flere sterke barne- og ungdomsprosjekter.

Søknadene kommer fra aktører som festivaler, kunstnerdrevne visningssteder, organisasjoner, kunstforeninger, kompetansesentre, regionale kunstsentre m.fl. Brorparten av arenaene jobber innenfor det visuelle kunstfeltet, men det er også flere scenekunstprosjekter blant søknadene. I tillegg kommer enkelte søknader fra tverrkunstneriske aktører, og noen litteratur- og musikkarenaer. Denne fordelingen følger opp tendensen med at ordningen i hele sin virkeperiode har truffet bedre i enkelte kunstområder, særlig i det visuelle og det tverrfaglige/tverrkunstneriske, og blant mer spesialiserte kunstarenaer. Tendensen reflekteres også i tildelingene. Det synes å være et stort potensiale til å nå ut til arenaer innenfor litteratur og musikk, og blant allmenne arenaer som kulturhus.

Flere av søknadene har en internasjonal profil – 13 av søknadene denne runden gjelder internasjonale gjester invitert til arenaer i Norge. De fleste av de internasjonale gjestene kommer fra Vest- og Sentral-Europa, og spesielt Storbritannia er i stor grad representert. Søknadsbunken rommer også gjester fra Danmark, Indonesia, USA, Chile og Hongkong, for å nevne noe. Det har blitt gitt tilskudd til sju gjesteopphold for internasjonale kuratorer og kunstnere.

Søknadene er relativt jevnt geografisk fordelt, bortsett fra at verken Troms og Finnmark eller Agder er representert. Flere av søknadene om gjesteoppholdstilskudd kommer fra arenaer som befinner seg på små steder. Kulturrådet har bl.a. innvilget tilskudd til flere gjesteopphold som vil foregå i kommuner med under 7 000 innbyggere, som Inderøy, Ringebu, Sunndalsøra og i flere av kommunene i Vesterålen.

Beste praksis-prosjekter

Kvaliteten på flere av søknadene er vurdert å være høy, og søknadsbunken rommer flere ambisiøse, langsiktige og vidtspennende gjesteopphold.

Et framtredende eksempel på dette er den internasjonale samtidskunstfestivalen Borealis i Bergen, som har invitert den amerikanske eksperimentelle aktivisten, perkusjonisten, dirigenten og komponisten Marshall Trammell til tre lengre opphold. Gjennom intervensjoner, workshops og kunstnerisk utforsking, vil Trammel koble sammen grasrotaktivisme, organisasjonsutvikling, kuratering og formidling i arbeidet opp mot festivalen. Trammell vil videreutvikle og styrke festivalens samarbeid med ideelle organisasjoner i Bergen, øke stabens kompetanse på grasrotaktivisme, og over lengre tid bidra med sine kunstneriske perspektiver inn i kurateringen av festivalen.

Nitja senter for samtidskunst (tidl. Akershus kunstsenter) sitt prosjekt Young Curators Residency kan også løftes fram som en av de sterkeste søknadene denne runden. I samarbeid med Praksis Oslo har senteret tatt initiativ til et mentorbasert utviklingsprogram for framtidas kuratorer. Sju ungdommer og unge voksne i alderen 16–21 år deltar i et seks ukers langt prosjekt, der de får veiledning, kunnskap og verktøy til å realisere kunstprosjekter som engasjerer dem. Samtidig som ungdommene utvikler sin kompetanse innen kuratering, vil Nitja få nye stemmer inn i sitt programarbeid, i tillegg til en verdifull innsikt som vil gagne arenaens strategiske utviklingsarbeid.

Greenlightdistrict-festivalen står også for to ambisiøse gjesteoppholdsprosjekter denne runden. Festivalen har blant annet satt i gang en målrettet styrking av sin barne- og ungdomssatsing, gjennom å invitere kunstnerne og kunstformidlerne Stine Gonsholt og Siri Sandersen til et gjesteopphold. I samarbeid med en rekke lokale og regionale aktører skal gjestekuratorene kartlegge eksisterende kunstformidlingstilbud for barn og unge i regionen, og arbeidet skal resultere i en formidlingsstrategi for Greenlightdistrict. I tillegg skal de utforme, koordinere og produsere et formidlingsprogram for barn og unge.

Barne- og ungdomsprosjekter

Kulturrådet har i 2019 og 2020 satt av 1 million kroner innenfor ordningen til en særskilt satsing på prosjekter som skal stimulere til utvikling av programinnhold og styrking av arbeidet med produksjon og formidling rettet mot barn og unge ved norske kunst- og kulturarenaer. Disse midlene kommer i tillegg til ordningens ordinære budsjettramme, og gjaldt for søknadsfristene i september 2019 og mars 2020.

Ni av søknadene denne runden gjelder gjesteoppholdsprosjekter som særlig skal stimulere til utvikling av programinnhold og styrking av arbeidet med produksjon og formidling rettet mot barn og unge ved kunst- og kulturarenaer. Flere av disse representerer grundige og ambisiøse satsinger på publikumsutvikling, kuratering med og for målgruppa, utvikling av nye formidlingskonsepter og langsiktig kompetanseheving. Noen av gjesteoppholdene er rendyrkede barne- og ungdomsprosjekter, mens det i andre tilfeller inngår i en del av en samlet virksomhet som også inkluderer andre målgrupper. Nitja senter for samtidskunst sitt utviklingsprosjekt for unge kuratorer, og

Greenlightdistricts barne- og ungdomssatsing med Stine Gonsholt og Siri Sandersen, som er omtalt i avsnittene over, er gode eksempler på ambisiøse og solide barne- og ungdomssatsinger som har blitt prioritert denne runden. Her kan også barne- og ungdomsprosjekter ved Tenthaus, Piksel Festival, Dance Link og Rom for kunst og arkitektur trekkes fram.

Potensiale for å nå bredere ut

Søknadstallet er ikke høyt, men sett opp mot søknadstallet på ordningen de siste to årene, kan det likevel tyde på en liten oppgang. Det har over lengre tid vært en tendens på ordningen at søknadsmassen er preget av aktører som kjenner Kulturrådet godt, og det er få helt nye søkere til ordningen. Kulturrådet mener gjesteoppholdsordningen har et stort potensiale for å nå ut til flere arenaer. Den er åpen for de fleste type kunst- og kulturarenaer, som kulturhus, litteraturhus og bibliotek, spillesteder, klubber og konsertscener, kunsthaller, kunstforeninger og visningssteder, museer, organisasjoner, programmerende scener, arrangører og festivaler. Målet er å gi arenaene mulighet til faglig og kunstnerisk utvikling gjennom å støtte gjesteopphold for eksterne kuratorer, arrangører eller kunstnere som inviteres til samarbeid om programutvikling og kunstproduksjon ved arenaene. Kulturrådet ønsker seg flere søknader fra et bredt kunst- og kulturfelt, og jobber med å promotere ordningen opp mot ulike søkergrupper.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 22

Søknadsbeløp: kr 7 947 855

Antall tildelinger: 13

Tildelingsbeløp: kr 2 615 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.3.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 13. - 15.5.2020

  • Vedtak i rådsmøte: 10. - 11.6.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
EGERSUND TANGOVERKSTED (ETV) e Caro; Glorvigen; di Giorgio; Cannataro - Tonehuset. Egersund 2020 Scenekunst Rogaland 2020 51000 15.5.2020 Avslått 0 SPRANG LANDSDELSSCENE FOR DANS " Med døra på gløtt" Gjesteopphold - Sprang Landsdelsscene for dans 2020 Scenekunst Viken 2020 80000 15.5.2020 Avslått 0 FOSSEKLEIVA KULTURSENTER Kevin Titzer og Vision Mechanics - Fossekleiva kultursenter 2021-2023 Tverrfaglig Viken 2021 610800 15.5.2020 Avslått 0 FOSSEKLEIVA KULTURSENTER Kevin Titzer og Vision Mechanics - Fossekleiva kultursenter 2021-2023 Tverrfaglig Viken 2022 610800 15.5.2020 Avslått 0 FOSSEKLEIVA KULTURSENTER Kevin Titzer og Vision Mechanics - Fossekleiva kultursenter 2021-2023 Tverrfaglig Viken 2023 610800 15.5.2020 Avslått 0 OSTERØY KUNSTLAG Wenche Kvalstad Eckhoff - Kunstverkstaden v. Osterøy kunstlag - sommar 2020 Visuell kunst Vestland 2020 120000 15.5.2020 Avslått 0 SPRANG LANDSDELSSCENE FOR DANS Fragments`sensations - Sprang Landsdelsscene for dans 2020 Scenekunst Viken 2020 100000 15.5.2020 Avslått 0 ART REPUBLIC AS kunstnere, kuratorer, produsenter, andre - Art Republic Visuell kunst Rogaland 2020 80000 15.5.2020 Avslått 0 ART REPUBLIC AS kunstnere, kuratorer, produsenter, andre - Art Republic Visuell kunst Rogaland 2021 20000 15.5.2020 Avslått 0 ALDEA AS Curatron - Aldea 2020-2022 Visuell kunst Vestland 2020 130000 15.5.2020 Avslått 0 ALDEA AS Curatron - Aldea 2020-2022 Visuell kunst Vestland 2021 260000 15.5.2020 Avslått 0 ALDEA AS Curatron - Aldea 2020-2022 Visuell kunst Vestland 2022 260000 15.5.2020 Avslått 0 COMNICON 5 gjestekunstnere - Comnicon 2020 Litteratur Rogaland 2020 48400 15.5.2020 Avslått 0 TOU SCENE AS Runa Borch Skolseg og Huy Le Vo - Tou, 2020-2023 Scenekunst Rogaland 2020 350000 15.5.2020 Avslått 0 TOU SCENE AS Runa Borch Skolseg og Huy Le Vo - Tou, 2020-2023 Scenekunst Rogaland 2021 350000 15.5.2020 Avslått 0 TOU SCENE AS Runa Borch Skolseg og Huy Le Vo - Tou, 2020-2023 Scenekunst Rogaland 2022 350000 15.5.2020 Avslått 0 KVASBØ TORBJØRN Katrine Køster Holst - Fjøset, Ringebu Prestegard 2020 Visuell kunst Innlandet 2020 50000 15.5.2020 Bevilget 50000 SKIENS KUNSTFORENING Anna Ihle m.fl. - Greenlightdistrict 2020-2022 Visuell kunst Vestfold og Telemark 2020 200000 15.5.2020 Bevilget 200000 SKIENS KUNSTFORENING Anna Ihle m.fl. - Greenlightdistrict 2020-2022 Visuell kunst Vestfold og Telemark 2021 50000 15.5.2020 Bevilget 50000 AKERSHUS KUNSTSENTER Stine Marie Jacobsen m. fl. - NITJA Young Curators Residency 2020-2022 Visuell kunst Viken 2021 410755 15.5.2020 Bevilget 350000 ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR Ingrid Halland, Trygve Ohren - ROM for kunst og arkitektur, 2020 Tverrfaglig Oslo 2020 110000 11.6.2020 Bevilget 100000 BOREALIS Marshall Trammell - Borealis 2020-2021 Musikk Vestland 2020 105333 15.5.2020 Bevilget 105333 BOREALIS Marshall Trammell - Borealis 2020-2021 Musikk Vestland 2021 67667 15.5.2020 Bevilget 67667 DANS I TRØNDELAG AS Renata Piotrowska - Dans i Trøndelag 2020 Scenekunst Trøndelag 2020 170000 15.5.2020 Bevilget 119000 SKIENS KUNSTFORENING Stine Gonsholt, Siri Sandersen - Greenlightdistrict 2020-2022 Visuell kunst Vestfold og Telemark 2020 200000 15.5.2020 Bevilget 200000 SKIENS KUNSTFORENING Stine Gonsholt, Siri Sandersen - Greenlightdistrict 2020-2022 Visuell kunst Vestfold og Telemark 2021 150000 15.5.2020 Bevilget 150000 SKIENS KUNSTFORENING Stine Gonsholt, Siri Sandersen - Greenlightdistrict 2020-2022 Visuell kunst Vestfold og Telemark 2022 50000 15.5.2020 Bevilget 50000 DANCE LINK AS DansIT, Stine Nilsen, TS Crew og Candoco - In2IT International Dance Festival 2020-2023 Scenekunst Møre og Romsdal 2020 250000 15.5.2020 Bevilget 109000 TENTHAUS GUDSKUL - tenthaus 2021 Visuell kunst Oslo 2021 330000 15.5.2020 Bevilget 330000 CODA OSLO INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL Ulf Nilseng m flere - CODA Oslo International Dance Festival 2021 Scenekunst Oslo 2021 198300 15.5.2020 Bevilget 198000 PIKSEL PRODUKSJONER LTD 5 kunstnere og kuratorer over 3 år. - Piksel Festival 2020-2022 Visuell kunst Vestland 2020 152000 15.5.2020 Bevilget 152000 PIKSEL PRODUKSJONER LTD 5 kunstnere og kuratorer over 3 år. - Piksel Festival 2020-2022 Visuell kunst Vestland 2021 152000 15.5.2020 Bevilget 72000 PIKSEL PRODUKSJONER LTD 5 kunstnere og kuratorer over 3 år. - Piksel Festival 2020-2022 Visuell kunst Vestland 2022 204000 15.5.2020 Bevilget 124000 STIFTELSEN NORDLAND AKADEMI FOR KUNST OG VITENSKAP 30 gjestekunstnere - AiR Vesteraalen (AiRV) 2021 Tverrfaglig Nordland 2021 100000 15.5.2020 Bevilget 100000 TRØNDELAG SENTER FOR SAMTIDSKUNST Hilde Methi med flere - Tøndelag senter for samtidskunst 2020 - 2023 Visuell kunst Trøndelag 2020 266000 15.5.2020 Bevilget 88000