Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Historiske spel

Se vedtakslister

Søknadsfrist

des

05

2023

Kl. 13:00

Formål

Tilskuddsordningen er prosjektmidler som skal bidra til utvikling av nye spel og gi etablerte spel mulighet til kontinuitet og økt kvalitet. Spelaktiviteten skal inngå som et ledd i å styrke kulturaktiviteten og egenidentiteten i lokalsamfunnet. Spelaktiviteten skal inkludere og stimulere til bred deltakelse.

Åpne alle

Hva kan få tilskudd?

Historiske spel er regionale og lokale oppsetninger som tar utgangspunkt i fjern eller nær fortid. Tematikken i spelet skal ha tilknytning til spillestedet og hentes fra myter, sagn, litteratur eller en historisk hendelse. 

 • Aktørene i spelet skal være amatører eller det deltar både amatører og profesjonelle utøvere.
 • Spelet skal være forankret i lokalt kulturliv og kan spilles både innendørs og utendørs.
 • Spelet skal ha tematisk tilknytning til spillestedet/regionen.
 • Spelet skal ha frivillig dugnadsinnsats.
 • Spelet skal fremføres det året midlene tildeles.
 • Spelet skal ha kompetanse/erfaring i bærende funksjoner.
 • Spelet skal være billettert og åpent for allmennheten.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

 • Etablering av nye spel i det første oppsetningsåret.
 • Videreutvikling av etablerte spel.
 • Utgifter som er knyttet til spelets prosjektperiode.

Prosjekttilskuddet kan omfatte inndekning av utgifter til lønn eller honorarer til medvirkende profesjonelle kunstnere og andre profesjonelle aktører innenfor prosjektperioden. I tillegg kan det søkes om midler til produksjonsutgifter og administrasjonsutgifter innenfor prosjektperioden.

Det kan søkes om tilskudd inntil 300 000 kroner.

Det gis ikke tilskudd til:

 • driftsformål (som husleie, strøm og oppgradering av spillested, investering av utstyr og lønnskostnader til faste ansatte utenfor prosjektperioden)
 • å bygge opp egenkapital; nedskriving av tidligere underskudd, avsetninger til fond eller kjøp av eiendom
 • forprosjekt
 • spelfrie år
 • digitale prosjekter
 • prosjekter som faller utenfor støtteordningens formål

Forsinkelser som ikke er avtalt, eller manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden. 
 

Hvem kan søke

Privatpersoner, private institusjoner, offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke. 

Institusjoner med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke tilskudd. Unntak kan vurderes for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet.
 

Krav til søknaden

Søknad leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsskjema og sendes inn, sammen med vedlegg, innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til en hver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader og vedlegg som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningens formål, vil bli avvist. 

Alle felt i søknadsskjemaet skal være utfylt, inkludert søknadsskjemaets budsjett og søknadssum.

Søknaden skal redegjøre for spelets målsetting og betydning i lokalsamfunnet/regionen. Omfang av frivillig innsats skal synliggjøres. Etablerte spel skal tydeliggjøre hva som skal videreutvikles i prosjektet. Dette skal også synliggjøres i budsjettet, gjerne i søknadsbudsjettets kommentarfelt. Det bør komme fram hvordan spelet er organisert, inkludert organisasjonsform og eierskap, samt oversikt over sentrale medvirkende, både profesjonelle og amatører. Det understrekes at søknaden skal gjelde det omsøkte prosjektet (selve teaterproduksjonen) og ikke den årlige driften/andre prosjekter.

Prosjektbeskrivelse 

Prosjektbeskrivelsen skal redegjøre for spelets målsetting og den tematiske tilknytningen til spillstedet. Informasjon om og refleksjon over tema, virkemidler og eventuelle andre elementer av betydning. Nyopprettede spel bør presentere idéen og hvordan spelet skal utvikles. Etablerte spel skal tydeliggjøre hva som skal videreutvikles. Det bør komme fram hvordan spelet er organisert.

Medvirkende, framdriftsplan og økonomi  

Det må komme fram hvordan spelet er organisert med oversikt over prosjektansvarlige og sentralt medvirkende, både amatører og profesjonelle, og deres funksjon. Framdriftsplanen skal beskrive spelets organisatoriske og kunstneriske framdrift, planlagt premieredato og antall forestillinger. Sluttdatoen for prosjektet skal være siste forestillingsdato.

Prosjektbudsjett

 • Det skal settes opp et prosjektbudsjett. Driftsbudsjett godkjennes ikke. Budsjettet skal synliggjøre egenfinansieringen i spelet og vise at det er søkt lokal og regional delfinansiering. 
 • Alle tilskudd, inkl. tilskuddet fra Kulturrådet, skal spesifiseres med beløp og tilskuddsyterens navn. 
 • Spel med helårsdrift skal føre opp en forholdsmessig andel av driftsinntekter som speiler utgifter (lønn til faste ansatte og administrasjonsutgifter) innenfor prosjektperioden. Dette skal kommenteres og tydeliggjøres i budsjettet.
 • Eventuelt overskudd fra siste gjennomførte spel skal føres inn i budsjettet

Obligatoriske vedlegg til søknaden  

 • Synopsis som kort oppsummerer handlingen og den historiske hendelsen/tematikken med lokal tilknytning. 
 • En kort scene eller utdrag fra manuskriptet.
 • En oversikt over spesifiserte honorarer til profesjonelle kunstnere/faglige medvirkende som inkluderer rolle og navn. Det henvises til CREO/Norsk skuespillerforbund/NoDa for veiledning. 
 • Etablerte spel skal sende inn prosjektrapport og prosjektregnskap fra forrige gjennomførte spel (kopi av innsendt rapport til Kulturrådet lastes opp fra Altinn). Regnskapspliktige helårsvirksomheter skal i tillegg legge ved siste ferdige årsrapport og årsregnskap med resultat, balanse og noter. 

Andre relevante vedlegg til søkanden 

 • Lydfiler, bildemateriale, anmeldelser, nettsider og lignende som presenterer spelet utover prosjektbeskrivelsen. Slike vedlegg bidrar til å styrke Kulturrådets kjennskap til spelet og styrke grunnlaget for behandlingen av søknaden. 

 

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet. 

Har du tekniske utfordringer med Altinn eller søknadsskjemaet?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Chrome.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Slik behandles søknaden

Søknadene vurderes av et fordelingsutvalg, som gjør sin vurdering ut fra kulturfaglig skjønn. Fordelingsutvalget gir tilrådninger ut fra en samlet vurdering av de innkomne søknader. Direktøren i Kulturrådet fatter vedtak. 

Se medlemmer i fordelingsutvalget for historiske spel

Hva blir vektlagt i vurderingen?

Hensyn som er sentrale i vurderingen av søknaden er:

 • faglig innhold, kvalitet, og relevans i forhold til ordningens formål 
 • om prosjektet er tilstrekkelig utviklet
 • frivillig innsats
 • kompetanse/erfaring i bærende funksjoner
 • virksomhetens økonomi og økonomistyring 
 • om budsjettet fremstår uforholdsmessig høyt sammenlignet med arrangementets størrelse, markedspriser og det alminnelige kostnadsnivået på feltet
 • lokal og regional medfinansiering 
 • gjennomføringsevne, organisering, ressursutnyttelse, muligheter for egeninntjening 
 • søknadens vektlegging av inkludering, tilgjengelighet og redusert miljøbelastning 
   

Andre hensyn som tas med i betraktning i den samlede prioriteringen av søknader er gjennomføringsevne, geografisk fordeling, kulturelt mangfold og tilskuddsbehov.  

Kulturrådet kan, i vedtaksbrevet for tilskudd, stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. 

Mangelfulle søknader kan avslås. Forsinkelser som ikke er avtalt, eller manglende rapportering fra tidligere tildelinger kan føre til at søknaden avslås.

Vilkår ved tildeling

Utbetaling 

Tilskuddsmottakere vil først få et tilsagn om midler, sendt til kontaktpersonens e-postadresse. Tilsagn om tilskudd blir gitt med forbehold om Kulturdepartementets fordeling av spillemidler til kulturformål det aktuelle år, samt om faktisk spilleoverskudd vil avvike fra prognosen. Disse midlene vil bli stilt til disposisjon etter at fordeling av Norsk Tippings spilleoverskudd er kjent. Dersom Kulturrådet mottar et mindre beløp til fordeling enn antatt, vil alle tilskuddene bli redusert. Dersom beløpet til fordeling blir høyere enn antatt, vil tilskuddene bli høynet deretter.

Når det endelige tilskuddet er vedtatt, sendes det ut en kontrakt via Altinn. Sluttdatoen for prosjektet skal være siste forestillingsdato.

Etter at kontrakten er akseptert utbetales tilskuddet til det kontonummeret som blir oppgitt ved aksept i Altinn. Dersom det oppgis et annet kontonummer enn det vi har registrert fra før, vil kontonummeret gjelde for alle tildelinger fra Kulturrådet. 

Tilskuddet skal benyttes til formålet innen ett år etter at tilskuddet er tildelt. 

Bortfall av tilskudd – akseptfrist 

Tildelingen faller bort dersom tilskuddsmottaker ikke har akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Kontrakten må aksepteres via Altinn. 

Ved å akseptere kontrakten forplikter tilskuddsmottaker seg til å gjennomføre i samsvar med søknaden og i henhold til vilkår og frister som fremgår av kontrakten. Tilskuddsmottaker aksepterer også at tilskuddet kan kreves tilbakebetalt ved brudd på vilkårene i kontrakten.

Dersom det foreligger vesentlige endringer i forhold til innsendt søknad når kontrakten skal aksepteres, skal tilskuddsmottaker akseptere med forbehold om godkjenning av endringene. Tilskuddsmottaker må da laste opp vedlegg hvor det redegjøres for endringene, for eksempel nytt budsjett. Dersom tilskuddsmottaker ikke kan/ikke ønsker å akseptere tilskuddet og betingelsene, kan kontrakten avvises. Det er da viktig at det begrunnes i kommentarfeltet i Altinn. 
 

Endringer etter aksept

Tilskuddsmottaker skal i god tid melde fra hvis prosjektet ikke kan gjennomføres etter at tilsagn er gitt.

Tilskuddsmottaker skal i god tid melde fra dersom det er avvik fra søknaden etter aksept av kontrakt. Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller fremdriftsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet. 

En endring vil alltid anses som vesentlig hvis: 

 • hovedaktører endres 
 • antallet forestillinger blir høyere eller lavere 
 • arena for gjennomføring av spelet endres 
 • budsjettet endres med mer enn 10% 

Også andre vesentlige endringer enn de som her er nevnt må godkjennes av Kulturrådet. Ved usikkerhet om hva som representerer ‘vesentlige endringer’, ta kontakt med Kulturrådet.
 

Rapportering og regnskap

Prosjektrapport og prosjektregnskap skal leveres via Altinn senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Rapport og regnskap skal være undertegnet/sendes inn av styreleder eller daglig leder i virksomheten/organisasjonen. Tilskuddsmottaker vil motta en påminnelse om rapporteringsfristen i sin innboks i Altinn før rapporteringsfristen er utløpt. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden. Tilskuddsmottaker er selv ansvarlig for å søke om en eventuell endring av rapporteringsfrist. Dersom fristen ikke overholdes vil Kulturrådet kreve tilskuddet tilbakebetalt. 

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer 90 dager før rapporteringsfristen og det andre 14 dager før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse.

Prosjektrapport og prosjektregnskap skal settes opp på en slik måte at det kan sammenholdes med innsendt prosjektbeskrivelse og søknadsbudsjett. Det understrekes at rapport og regnskap skal gjelde det omsøkte prosjektet (selve teaterproduksjonen) og ikke den årlige driften/andre prosjekter. 

Prosjektapporten skal inneholde: 

 • en kort oppsummering av prosjektet 
 • redegjørelse for omfanget av frivillig innsats 
 • redegjørelse for gjennomføring – antall forestillinger og antall publikummere 

Prosjektregnskapet:

 • Driftsregnskap godkjennes ikke. 
 • Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere, herunder kommunale og fylkeskommunale tilskuddsytere, skal spesifiseres i regnskapet med tilskuddsyterens navn og beløp. Driftstilskudd skal kommenteres og det skal føres opp en forholdsmessig andel av driftstilskuddet som speiler en forholdsmessig andel av utgifter som faller innenfor prosjektperioden (lønn til faste ansatte og administrasjonsutgifter).
 • Det skal redegjøres for overskudd og det forutsettes at overskudd overføres til egenkapitalen og benyttes til spelets neste produksjon. Overskudd skal synliggjøres i spelets neste søknadsbudsjett.
 • Avvik på mer enn 10% mellom prosjektregnskap og budsjett i søknaden skal kommenteres.

Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Tilskuddsmottakere skal oppbevare all dokumentasjon om at vilkårene for å motta tilskudd er oppfylt i fem år etter søknadsåret.

Revisorkontroll 

Dersom tilskuddet av spillemidler til kulturformål er kr 400 000 eller høyere skal regnskapet være kontrollert av statsautorisert eller registrert revisor, eventuelt av kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan. 

Tilbakebetaling av tilskudd 

Dersom det ikke rapporteres innen fristen eller at tilskuddsmidlene ikke brukes etter forutsetningene, skal tilskuddet tilbakebetales til Kulturrådet. Dersom tilskuddet er gitt på bakgrunn av uriktige opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene, kan Kulturrådet kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake. Dette kan også få konsekvenser for fremtidige tildelinger.

Evaluering 

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det. 

Kontrolladgang

Kulturdepartementet, revisor av spillemidlene og Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere at spillemidlene til kulturformål nyttes etter forutsetningene. Departementet viser til det generelle pålegget Stortinget har gitt forvaltningen om å føre kontroll med tilskudd til "offentlig eller privat virksomhet som ellers ikke er undergitt statlig kontroll”, jf. § 10 andre ledd i Stortingets bevilgningsreglement.

Ledelsens og styrets ansvar 

Ledelsen/styret for virksomheten har ansvar for at forvaltningen skjer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Virksomheten/organisasjonen skal ha oversikt over økonomien og sørge for at forholdet mellom budsjetterte og faktiske utgifter og inntekter er under kontroll til enhver tid.

Ledelsen/styret skal sørge for betryggende kontroll med bokføring og formuesforvaltning. Dette innebærer blant annet at tilskuddsmidlene ikke kan forvaltes på en måte som innebærer risiko for tap og/eller at midlene stilles til disposisjon for andre formål enn de er tiltenkt. Denne interne kontrollen kan ikke erstattes av kontrollen som utføres av ekstern revisor. Ledelsen/ styret skal påse at virksomheten/organisasjonen benytter tilskuddet etter fastsatte vilkår og forutsetningene som er gitt ved tildelingen av midlene. Kulturrådet skal informeres dersom det oppstår vesentlige avvik.»

Andre betingelser 

Ved presentasjoner og i rapporter skal det opplyses at prosjektet er støttet av Kulturrådet. Logo kan lastes ned her

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett. Det forventes at tilskuddsmottaker sikrer god tilgjengelighet til arenaen, også for publikummere med nedsatt funksjonsevne.