Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Forsøksordning med distribusjon av kulturfondbøker til skolebibliotek

Se vedtakslister

Viktig melding:

Fristen for å søke forsøksordningen gikk ut i desember 2019, og alle vedtaksbrev ble sendt ut i januar 2020. 

Det blir ikke flere muligheter til å søke om å bli omfattet av ordningen i forsøksperioden.

Formål

Innkjøp til skolebibliotek er en treårig forsøksordning (2020-2022) med det formålet å gi barn og unge tilgang til et større utvalg av nye norske bøker gjennom skolebiblioteket enn de har i dag. 

Ordningen sørger for innkjøp og distribusjon av kulturfondbøker til skolebibliotek i grunnskolen. Gjennom ordningen vil titler for barn og unge på Innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur, Innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa og Innkjøpsordningen for nye norske tegneserier bli distribuert.

Forsøksordningen vil bidra med kunnskap om hva økt tilgang til litteratur i skolebiblioteket betyr for unges lesing. Gjennom ordningen vil man også bidra til kartlegging  av hvilke skolebibliotek som har ressurser til å ta imot og formidle litteratur for barn og unge gjennom innkjøp og distribusjon i regi av Norsk kulturråd. Prosjektet skal også sørge for en oversikt over hvilke skolebibliotek som allerede får videredistribuert innkjøpte titler fra folkebibliotek gjennom ordinære innkjøpsordninger for barn og unge.
 

Åpne alle

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om å delta i forsøksordningen og dermed motta bøker som er tilpasset målgruppe barn og unge (1.-10. trinn). Titlene som distribueres til skolebibliotekene gjennom forsøksordningen er:

  • påmeldt Innkjøpsordningen for skjønnlitteratur i kategori 1
  • kvalitetsvurdert og innkjøpt på Innkjøpsordningen for skjønnlitteratur i kategori 2
  • kvalitetsvurdert og innkjøpt på Innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa for barn og unge
  • kvalitetsvurdert og innkjøpt på Innkjøpsordningen for tegneserier

Skolebibliotekene som inkluderes i ordningen forplikter seg til å motta og formidle alle bøkene som inngår i forsøksordningen i de tre årene forsøksordningen varer, samt overholde oppbevaringsplikten som gjelder for innkjøpsordningene.

Titlene distribueres direkte til de skolebibliotekene som inkluderes i forsøksordningen, og kommer utenom den ordinære distribusjonen av bøker på innkjøpsordingene. 
 

Hvem kan søke?

Skolebibliotek i grunnskolen (1. til 10. trinn) som har bibliotek i skolens lokaler og som har et budsjett for skolebiblioteket som sikrer en personalressurs. 

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innen søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

 

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Brukerstøtte

Har du problemer med å registrere deg, logge deg på, velge skjema eller sende vedlegg? Kontakt brukerstøtte

Før du søker

Du kan velge å søke enten som kontaktperson med eget fødselsnummer, eller på vegne av virksomheten med organisasjonsnummer. Hvis du søker med organisasjonsnummer på vegne av virksomheten, må du ha rollen "utfyller/innsender". Den som skal tildele deg rollen, finner veiledning for dette under "søke eller akseptere tilskudd på vegne av virksomhet" her: https://www.kulturradet.no/palogging. 

Når du har mottatt rollen "utfyller/innsender" kan du klikke på "Gå til søknadsskjemaet" under. I første bilde som kommer opp etter pålogging i altinn, spørres det om hvem som skal vøre gyldig aktør. Her må du velge virksomheten før du går videre. Se bildeeksempel.

Vurdering av søknaden

Søknaden skal inneholde dokumentasjon på at søker har bibliotek i skolens lokaler og har et budsjett for skolebiblioteket som sikrer en personalressurs. Den skal også inneholde en kort, overordnet plan for formidling av bøkene som inngår i forsøksordningen, samt en begrunnelse for hvorfor skolen og skolebiblioteket ønsker å delta i forsøksprosjektet. Hvis skolen allerede får videredistribuert bøker fra Kulturrådets innkjøpsordninger for barn og unge fra et folkebibliotek, skal dette oppgis i søknaden. Alle disse punktene vil inngå i Kulturrådets vurdering. 

Beregning av tilskudd

Søkere på denne ordningen vil ikke motta tilskudd ut over bøkene som distribueres til skolebibliotekene.

Utbetaling til forlag og forfatter, og tilbakebetaling ved eventuell underkjenning av titler, vil følge samme retningslinjer som Kulturrådets innkjøpsordninger for litteratur.

Bortfall av tildeling

Tildelingen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

 

Kulturrådet kan holde tilbake bøker dersom det avdekkes at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

 

Vesentlige endringer i ressurssituasjon, lokaler eller formidlingsplan, eller andre forhold som påvirker deltakelsen i prøveordningen, må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Rapportering

Skolebibliotekene skal rapportere årlig gjennom et eget rapporteringsskjema fra Kulturrådet.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det.

Kontaktperson

Jone Erøy

E-post:  jone.eroy@kulturradet.no  
Telefon: 404 11 650