Hopp til innhold

Søk støtte

Utviklingsprogram – Kulturrådet

Internasjonalt bærekraftsprogram for musikk- og scenekunstaktører

Se vedtakslister

Viktig melding:

I samarbeid med  Arts Council England, Statens kunstfond i Danmark og Julie’s Bicycle lyser Kulturrådet ut: 

Utviklingsprogram: Bærekraft i internasjonal turnévirksomhet og internasjonalt samarbeid på musikk- og scenekunstfeltet – Norge, Danmark og England

Programmet er i to faser og omfatter deltakelse i digitalt kompetanseutviklingsprogram og mulighet for å søke prosjektmidler. 

Hva er formålet med utviklingsprogrammet?

Kunstnerisk utveksling på tvers av landegrenser er en viktig del av det profesjonelle musikk- og scenekunstfeltet. Samtidig har reise- og turnévirksomhet en klimamessig kostnad. Etter hvert som klimakrisen blir stadig mer alvorlig øker behovet for at kunst- og kultursektoren forstår sitt miljøavtrykk og utvikler nye måter å dele kunst på, som bidrar til den globale omstillingen til en bærekraftig framtid. 

Kulturrådet tilbyr, i samarbeid med Julie’s Bicycle, Arts Council England og Statens kunstfond i Danmark, et utviklingsprogram som skal hjelpe profesjonelle musikk- og scenekunstaktører i Norge, Danmark og England å utvikle nyskapende og bærekraftige tilnærminger til internasjonal turnévirksomhet og internasjonalt samarbeid og co-produksjon.

Programmet bygger på Arts Council England og Julie’s Bicycles Accelerator-program, et utdannelses-, ledelses-, erfaringsutvekslings- og mentorprogram for å stimulere kulturvirksomheter til å styrke egen bærekraftspraksis.

Utviklingsprogrammet har allerede hatt to vellykkede runder i Danmark og England i 2021/22 og 2022/23, og i 2023 blir også Kulturrådet med i samarbeidet.

Åpne alle

Hvem kan søke?

Små og mellomstore aktører i det profesjonelle musikk- og scenekunstfeltet kan søke. 

Vi ser etter søkere med 

 • vilje og kapasitet til å øke egen bærekraftsinnsats
 • ønske om å ta i bruk egen kreativitet for å utvikle ny bærekraftig tenkning og praksis for internasjonalt samarbeid 
 • erfaring med internasjonal turnévirksomhet/internasjonalt samarbeid 

Søkere kan være ensembler, arenaer, arrangører, kompanier, spillesteder, festivaler, produsenter, band eller enkeltkunstnere innenfor et bredt spekter av sjangre innen musikk og scenekunst.

Nasjonale musikk- og scenekunstinstitusjoner med driftstilskudd over statsbudsjettets kap 323/post 70 vil ikke bli prioritert. 

Hva går utviklingsprogrammet ut på?

FASE 1: DIGITALE SESJONER – KOMPETANSEHEVING OG ERFARINGSDELING

24 søkere (åtte fra Norge, åtte fra Danmark og åtte fra England) blir valgt ut til deltakelse i et tremåneders interaktivt digitalt kurs som utforsker nøkkelutfordringer omkring turné- og reisevirksomhet. 

Programmet vil gjennom tankevekkende innlegg, diskusjoner og praktiske oppgaver ta opp temaer som bærekraftige turnéer, bærekraftig produksjon og samarbeid, klimarettferdighet, systemforandring og omstilling. Julie’s Bicycle vil lede programmet og vil også invitere inn gjesteinnledere. 

Sesjonene skal inspirere deltakerne til å samarbeide med hverandre og utvikle konsepter som svarer på programmets målsettinger. 
 
Hver sesjon er på to timer (kl. 10.30-12.30) og finner sted på følgende datoer:
Februar: 1., 8., 15., 22., 29.
Mars: 7., 14., 21. 
April: 18., 25.
Mai: 2.

Sesjonene foregår på engelsk.

Det forventes at deltakerne følger hele programmet.

FASE 2: PROSJEKTFINANSIERING

Nettverksbygging mellom de engelske, danske og norske deltakerne er en viktig del av kompetanseprogrammet. Deltakerne vil bli invitert til å danne samarbeid seg i mellom og utvikle prosjekter med utgangspunkt i programmets tematikk og målsettinger, som de kan søke om prosjekttilskudd til å gjennomføre. 

Prosjekter kan omfatte for eksempel å skape nytt kunstnerisk innhold, prøve ut nye metoder og modeller for distribusjon, formidling og deling eller annen utforsking og utvikling. 

Søknadene skal sendes inn i perioden 18. mars - 30. april 2024, og skal inneholde budsjett, prosjektbeskrivelse og tidsplan, samt omtale av hvordan prosjektet svarer på målsettingene for pilotprogrammet. Deltakerne vil få nærmere informasjon om søknadsprosessen. 

Vi vil oppfordre til samarbeid som involverer deltakere fra alle tre land. Prosjekter som blir valgt ut kan oppnå tilskudd på inntil £ 30 000 (ca. 400 000 norske kroner) for trepartsamarbeid eller inntil £ 20 000 (ca. 260 000 norske kroner) for topartssamarbeid. 

Periode for prosjektgjennomføring vil være september 2024 - september 2025. Prosjektene vil få én-til-én oppfølging og veiledning fra Julie’s Bicycle gjennom prosessen fra utvikling til gjennomføring.

Prosjekter som får tilskudd må levere rapport og regnskap, som viser hvordan tilskuddet er brukt.

Hvordan søker jeg?

Please note: applications must be submitted in English / Merk: søknad må skrives på engelsk! Søknader som leveres på norsk eller andre språk vil bli avvist. 

Gå til søknadsskjema

Søknad må sendes inn gjennom skjemaet. Du må svare på spørsmålene som stilles i skjemaet innenfor den tekstlengden som er oppgitt i hvert felt. 

Vær oppmerksom på:

 • Du som søker er ansvarlig for å holde deg innenfor den tekstlengden som er oppgitt for hvert felt i søknadsskjemaet. Hvis teksten er lengre vil det som er overskytende ikke bli vurdert. 
 • Det er ikke mulig å lagre endringer i skjemaet underveis. Du må derfor planlegge hva du skal skrive i hvert felt før du fyller ut alt samlet og sender inn skjemaet. Hvis det er sendt inn flere søknader fra samme søker vil vi behandle den søknaden som er sendt inn sist. 

Vi tar ikke imot 

 • søknader per epost eller brev
 • vedlegg til søknaden 
 • søknader som kommer inn etter søknadsfristen

Søknaden er offentlige dokumenter som andre kan be om å få se. Ved forespørsel om innsyn gjør vi en vurdering av om det er opplysninger som må unntas av person- eller konkurransehensyn

Søknadene vil bli delt med sekretariat og ekspertpanel med medlemmer fra Kulturrådet, Arts Council England, Statens kunstfond Danmark og Julie’s Bicycle i forbindelse med vurdering av søknadene. 

Hvordan vurderer vi søknaden?

Når vi skal velge ut deltakere til kompetansprogrammet tar vi med i vurderingen

 • kunstneriske kvaliteter 
 • din/deres erfaring med internasjonal turnévirksomhet eller internasjonalt samarbeid
 • hvilken betydning du/dere forventer at deltakelsen i programmet vil ha på din/deres turné- og samarbeidspraksis

I utvelgelsen vil vi også ta hensyn til bredde når det gjelder

 • aktørerenes omfang og type
 • kunstform, sjanger og geografi 

Hvem vurderer søknadene?

Kulturrådet, Statens kunstfond Danmark og Arts Council England oppnevner fire eksperter hver fra musikk- og scenekunstfeltet til å delta i et panel som vurderer søknadene og fatter beslutninger om deltakelse og tilskudd. Julie’s Bicycle er også representert. 

Hvert lands eksperter lager en kortliste fra de innkomne søknadene fra sitt land, og det samlede panelet diskuterer kortlistene og fatter vedtak. 

Eksperter oppnevnt av Kulturrådet er:

Emnet Gaim Kebreab (f. 1981), bosatt i Oslo (Oslo). Kebreab er CEO for Amara Pil og fast ansatt kunstnerisk rådgiver for Riksteatret. Gjennom Amara Pil er hun kulturpolitisk og strategisk rådgiver i både det institusjonelle og frie kunst og kulturfeltet, og har lang fartstid som produsent for Riksteatret og etablerte kompanier, deriblant Tori Wrånes. Kebreab innehar flere verv; hun er blant annet styreleder for Teater Manu, utvalgsmedlem i Kulturrådet, i tillegg til at hun sitter i styret for Oslo World og Norsk teater- og orkesterforening.  Kebreab har i tillegg til en solid teaterfaglig bakgrunn og erfaring med det visuelle kunstfeltet, museumssektoren og fra film og tv. 

Rasmus Jørgensen (f. 1976), Vestfold og Telemark. Jørgensen er utdannet komponist med mastergrad fra Mills College i Oakland, USA, der han også studerte performancekunst og sang. Siden avsluttede studier i 2003 har han arbeidet innenfor et fysisk, musikalsk performanceuttrykk, som medskapende utøver i diverse teater- og musikk-ensembler (Ning, Mobile Homes, D-Moor, mfl.), og ikke minst med en rekke egne énmannsforestillinger i grenseland mellom fortellerteater og performance (bl.a. flere produksjoner ved Black Box Teater og for Den kulturelle skolesekken). 

Alice Marie Jektevik (f. 1989) bosted Tana. Jektevik er kulturprodusent, prosjektleder og daglig leder i eget foretak Gába AS. Hun har vært ansvarlig produsent med program- og lederansvar for Riddu Riddu 2018-2020 og produsent for Markomeannu i 2022. Hun har ledet forprosjektet Samisk Hus Tromsø (2020-2021), vært gjesteprodusent ved kunstnerboligen Lásságámmi (2022), og jobbet med arkiv- og digitaliseringsprosjekt med Mari Boine (2021). Jektevik har hatt råds- og styreverv, slik som Samisk programråd/Kringkastingsrådet, ungdomsorganisasjonen Noereh, og Samisk Hus Oslo. Hun er nåværende utvalgsmedlem i musikk- og festivalarrangørordningen. Skapte klubbkonseptet Idja - Sámi Club Night i 2015 i samarbeid med Riksscenen og Oslove Noereh. Jektevik er utøvende kunstner i DJ-kollektivet Article 3, og nåværende prosjektleder for musikkartistene Hildá Länsman og Lávre Johan Eira, samt komiker Isalill Kolpus.

Jan Bang (f. 1968), bosted Kristiansand. Bang er musiker, plateprodusent, komponist og professor. Som musiker og produsent har Bang spilt konserter og utgitt album med en rekke musikere som bl.a Jon Hassell, David Sylvian, Sly & Robbie, Nils Petter Molvær, Arve Henriksen, Eivind Aarset, Stefano Bollani, Arve Henriksen osv. En rekke utgivelser og filmmusikk har mottatt anerkjennelse og priser, som filmene Jakten på hukommelsen og Victoria, og utgivelsen The Height of the Reeds. Bang har undervist i elektronisk musikk ved institutt for rytmisk musikk ved Universitetet i Agder. Han er dessuten kunstnerisk leder for Punkt-festivalen, som han etablerte sammen med Erik Honoré i 2005.
 

Når får jeg svar?

Alle søkere får et svarbrev innen to uker etter vedtaket er gjort. 

Deltakere til kompetanseprogrammet blir annonsert i midten av januar 2024. 

Prosjektsamarbeid som får tilskudd blir annonsert i mai 2024. 

Bakgrunnsinformasjon

Kulturrådet deltar i samarbeidet om utviklingsprogrammet for å være med å tilrettelegge for at produksjon, distribusjon og formidling av kunst og kultur bidrar til økt bærekraft i samfunnet, slik det står i rådets strategi for perioden 2021-24

Den norske andelen av midlene som deles ut gjennom programmet kommer fra Norsk kulturfond.

Her finner du informasjon om de andre partnerne i pilotprogrammet:
Julie’s Bicycle       

Arts Council England     
If you are an applicant based in England, you should apply here: International Touring and Environmental Responsibility Fund | Arts Council England

Statens kunstfond, Danmark     
Hvis du er søker med base i Danmark skal du søke her: Internationalt udviklingsprogram: Klimamæssigt bæredygtige samarbejder for musik- og scenekunstaktører