Hopp til innhold

Søk støtte

Tilskuddsordning

Ekstraordinær utlysning i forbindelse med koronakrisen

Se vedtakslister

Viktig melding:

Det blir ikke flere utlysninger av denne ekstraordinære ordningen i forbindelse med koronasituasjonen. Vi henviser til de øvrige ordinære tilskuddsordningene i Kulturfondet. Det er anledning til å søke til de ordinære ordningene med samme prosjekt man har søkt om til koronautlysningen, dersom prosjektet er relevant innenfor en annen ordning.

Formål

Koronasituasjonen medfører avlysning av kulturarrangementer, opphevelse av oppdrag og reduserte inntekter for kunstnere, kulturarbeidere, arrangører og tjenesteleverandører. Ofte må planlagt produksjonssamarbeid settes på vent, og det er lagt store begrensinger på muligheten til å oppleve kunst og kultur for publikum.

I denne situasjonen lyser rådet ut en ekstraordinær, tverrgående tilskuddsordning med kortere saksbehandlingstid enn hva som er vanlig. Ordningen skal bidra til produksjon og formidling innenfor og på tvers av områdene visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturvern og tidsskrift og kritikk. Formålet er å bygge opp under og stimulere til kreativitet og eksperimentering i møte med de begrensingene som legges i forbindelse med koronaviruset. Utlysningen skal både bidra til kunst- og kulturopplevelser for varierte målgrupper, legge til rette for at det reflekteres rundt den situasjonen koronautbruddet har gitt, samt stimulere til utvikling av arbeidsmåter, formidlingsplattformer og ulike former for publikumsdeltakelse.

Ordningen skal være et supplement til de faste tilskuddsordningene i Kulturfondet, som fortsatt vil utlyses og behandles som normalt framover (med de justeringer som løpende framkommer her).

Åpne alle

Hva kan det søkes tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til å:

 • Skape nytt innhold innenfor rådende produksjonsvilkår og -rammer
 • Tilpasse eksisterende produksjoner/verk/innhold til formidling i nye kanaler eller på nye måter
 • Utvikle arbeids- og produksjonsmåter, kuratorgrep og formidlingsvirksomhet tilpasset koronasituasjonen

Det kan søkes tilskudd til både kommende/nye prosjekter, og prosjekter som er utviklet eller gjennomført etter at regjeringen innførte restriksjoner for arrangementer og arenaer 12. mars. Ordningen retter seg primært mot prosjekter som skal gjennomføres i 2020.

Dersom prosjektet det søkes om henger sammen med prosjekt det allerede er søkt eller skal søkes støtte til fra de ordinære tilskuddsordningene, enten til forrige eller kommende søknadsfrist, skal det i søknaden og budsjettet redegjøres for hvordan disse søknadene henger sammen.

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

Det gis normalt ikke støtte til

 • tiltak som er gjennomført før restriksjoner ble innført 12. mars, med mindre det dreier seg om tilpasning av et gjennomført tiltak til ny situasjon
 • aktiviteter det allerede er gitt tilskudd til fra Kulturfondet, med mindre det dreier seg om selve tilpasningen av et tiltak til ny situasjon
 • flerårige prosjekter
 • rene student- og utdanningstiltak, kurs, opplæring o.l.
 • ordinær drift av virksomheter
 • dekking av underskudd
 • prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål, jf. Lov om Norsk kulturråd § 1.

Hvem kan søke?

Privatpersoner, private og offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke. Ordningen retter seg mot det profesjonelle kunst- og kulturlivet, og innenfor kulturvern også de frivillige aktørene. Relevante søkere er for eksempel enkeltkunstnere, kunstnergrupper, produsenter, kuratorer/programmerere, arrangører, formidlingsarenaer, forlag, lag og organisasjoner - innenfor og på tvers av områdene visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturvern og tidsskrift og kritikk.

Søker må ha norsk personnummer eller være registrert i enhetsregisteret med norsk organisasjonsnummer. Prosjektet kan involvere utenlandske medvirkende eller samarbeidspartnere.

Institusjoner med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond. Det kan gjøres unntak for tiltak som kommer det frie feltet til gode.

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

All sentral informasjon om prosjektet skal legges inn i feltene i søknadsskjemaet (tekst og tall). I tillegg ber vi om vedlegg for utdypende informasjon, der det er relevant:

 • Kortfattet CV for medvirkende
 • Lyd-/video-/bildefiler (ikke lenker)
 • Spesifisert budsjett

Merk filene med navn på prosjektet og evt. medvirkende

 

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

 

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av alle søknader til Norsk kulturfond legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet.

I prioriteringen av søknadene vil det legges særlig vekt på å støtte tiltak som:

 • bidrar til at bredden og mangfoldet i kulturlivet styrkes og at nye stemmer og uttrykk utvikles og når ut til publikum i unntakssituasjonen
 • utforsker produksjonsmåter, arbeidsmetoder, kurateringsgrep, formidlingsplattformer og formater som kan ha varig verdi i kunst- og kulturfeltet
 • bidrar til refleksjon, debatt, dokumentasjon, dialog og deltakelse i en helt ukjent situasjon
 • innebærer tilpasset og kreativ merbruk og gjenbruk av eksisterende verk/innhold/materiale
 • gir barn og ungdom tilgang til kunst og kultur på plattformer og i kanaler relevante for dem
 • fremmer samarbeid mellom flere aktører, underleverandører og mellomledd i og utenfor kulturfeltet

Andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen er gjennomføringsevne, geografisk spredning og bredde i uttrykk og sjangre.

Manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller motta lavere støtte enn det er søkt om.

Hvem vurderer søknaden?

Søknadene vurderes av fagutvalg oppnevnt av rådet. Faglig utvalg for ekstraordinær koronautlysning vurderer søknaden på grunnlag av faglig kunstnerisk skjønn i samsvar med formålene til Norsk kulturfond og ekstraordinær utlysning i forbindelse med koronasituasjonen.

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter, og søker skal oppgi andre finansieringskilder i budsjettet. Det kan gjøres unntak i denne ordningen, der det er godt argumentert for at andre inntektskilder ikke er tilgjengelige.

Kulturrådet kan, i kontrakt for tilskudd, stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet bli redusert deretter.

Slik behandles søknaden

Faglig utvalg for ekstraordinær koronautlysning vil gjøre vedtak i søknadene 3. - 5. juni, offentliggjøring av vedtak skjer i etterkant av dette møtet.

Se mer om hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Utbetaling av tilskuddet skjer i rater. Vanligvis vil de første 80 % av tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten. De resterende 20 % utbetales når Kulturrådet har godkjent rapport og regnskap.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Bevilgningen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjettet eller tidsplanen må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport/regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som er holdt tilbake vil da kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond.

Tilskuddsmidler som ikke er nyttet etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet.

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet. 

Logo kan lastes ned her

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter og det er relevant, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser. I forbindelse med økt digital formidling i koronasituasjonen forutsettes det særlig at tilskuddsmottakere setter seg inn i og følger rettighetsforvalterorganisasjonenes regelverk for innmelding og betaling for bruk av verk/innhold i digitale/sosiale medier. Hvordan ivaretakelse av opphavsrett og godtgjørelse for bruk er ivaretatt skal framkomme av rapport og regnskap.

På forespørsel skal tilskuddsmottaker gi akkreditering til minimum to representanter fra Kulturrådet.

Rapportering og regnskap

Tilskuddsmottaker skal sende inn rapport og regnskap senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet. 

Presseomtale og publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Det kan ikke tas ut utbytte av midler som er mottatt i støtte fra Norsk kulturfond. Om arrangementer/tiltak går med overskudd, skal en eventuell omdisponering eller overføring av midler gitt som tilskudd fra Norsk kulturfond forhåndsgodkjennes av Kulturrådet.

Merk at Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i kontrakten. 

Revisjon

Tilskudd over kr 200 000 skal revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom samme prosjekt er gitt tilskudd fra flere ordninger i Norsk kulturfond og tilskuddene til sammen utgjør over kr 200 000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse.

Merk at Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapportfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Evaluering

Dersom det blir aktuelt med evaluering av prosjektet det er gitt tilskudd til, plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon om Kulturrådet krever det.

Kontakt