Hopp til innhold

Søk støtte

Forsøksordning

Likestillings­prosjekter på musikkfeltet (Avsluttet)

Se vedtakslister

Viktig melding:

Denne ordningen er avsluttet. Ordningen er ikke videreført i statbudsjettet for 2014.

Formål

Det er satt av 1 mill. kroner til en forsøksordning som skal gå til likestillingsprosjekter på musikkfeltet i 2013. Ordningen opprettes for å støtte og stimulere strategisk arbeid mot en bedre kjønnsbalanse i musikklivet.

Åpne alle

Tidligere utlysningstekst

Hva kan få støtte

Tiltak og prosjekter som har som formål å fremme likestilling og bedre kjønnsbalansen på musikkfeltet. Det stilles ikke spesielle krav til prosjektenes karakter og omfang utover ordningens formål, men relevante områder kan være:

  • ulike rekrutteringstiltak for å skape en bedre kjønnsbalanse i musikklivet
  • prosjekter som tar for seg normkritisk tenkning, holdninger og rollemodeller
  • prosjekter som bidrar til å skape nye eller videreutvikle allerede eksisterende strukturer og nettverk


Det gis ikke støtte til:

  • Investering i utstyr
  • Arrangementer som har funnet sted før gjeldende søknadsfrist
  • Ordinær virksomhet/driftskostnader
  • Skoletur eller studier

Hvem kan søke

Ordningen stiller ikke særlige krav til hvem som kan søke. Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte fra prosjekter/tiltak som støttes av Kulturrådet.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets overordnede strategi for musikkfeltet vurderes også. Andre hensyn i den samlede prioriteringen er gjennomføringsevne, geografisk fordeling og kulturelt mangfold.

For denne ordningen legges det særlig vekt på prosjektenes potensial for å bidra til langsiktige effekter for et mer likestilt musikkliv. Andre perspektiver som vil bli vurdert er tilgjengelighet og overføringsverdi til andre deler av musikkfeltet. Prosjektets potensial for å kunne gi ny innsikt og legge til rette for kunnskapsdeling vil også bli vurdert.

Søknadene vurderes av Musikkutvalget for utøver- og produksjonsstøtte, oppnevnt av Norsk kulturråd, som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med støtteordningens formål.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller motta lavere tilskudd enn det er søkt om.

Kulturrådet fullfinansierer normalt ikke prosjekter, og det bør budsjetteres med andre finansieringskilder.

Som hovedregel gis det ikke tilskudd til prosjekter og arrangementer som er igangsatt før gjeldende søknadsfrist.