Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Litteraturskaping med barn og unge

Se vedtakslister

Formål

Formålet med forsøksordningen er å stimulere litteraturfeltet til å samarbeide med barn i alderen 0-18 år om skaping av litteratur. Ordningens varighet er to år, med siste søknadsfrist i juni 2019.

Åpne alle

Hva kan få støtte?

Prosjekter der den primære målsettingen er samarbeid mellom barn/unge fra 0-18 år og profesjonelle forfattere/illustratører. Prosjektene skal dreie seg om skaping av litteratur. Prosjektene kan dreie seg om å skape litteratur i tradisjonell forstand eller de kan ta utgangspunkt i en utvidet forståelse av litteraturbegrepet hvor litteraturen ikke nødvendigvis befinner seg mellom to permer. Det kan være samarbeid hvor det skapes og skrives lyrikk, romaner, illustrasjoner og sakprosa mm. Samarbeidet kan omfatte ulike deler av skriveprosessen og konkretiseres gjennom ulike arbeidsformer.

Målet er å lete frem prosjekter som etterstreber kunstnerisk autonomi for de unge medvirkende, slik at de gis en frihet til selv å uttrykke seg gjennom litterære uttrykk i samarbeid med profesjonelle aktører. Til søknadsfristene i desember 2017 og 2018 ønskes samarbeidsprosjekter med barn fra 0 til 12 år, og til søknadsfristene i juni 2018 og 2019 ønskes samarbeidsprosjekter med ungdom fra 12 til 18 år.

Hva kan du ikke søke støtte til?

Under forsøksordningen gis det ikke støtte til:

  • Ordinær drift av organisasjoner og institusjoner
  • Undervisningsmateriell
  • Rene opplæringstiltak, som leseopplæring og skrivekurs
  • Tiltak/prosjekter som allerede er gjennomført
  • Student- og utdanningstiltak
  • Forskning
  • Formidling og innkjøp av ferdige litterære verk

Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt.

Hvem kan søke?

Privatpersoner, private institusjoner, offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke. Institusjoner med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond. Unntak kan vurderes for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet.

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle forfattere og/eller illustratører. Med profesjonell menes en person som har sitt kunstneriske virke som hovedgeskjeft og dermed også har en andel av sine inntekter fra dette. Andre profesjonelle kunstnere med utdanning fra en kunstinstitusjon og/eller som i hovedsak lever av sitt kunstneriske virke kan også involveres i prosjektet.

Det er en forutsetning at prosjektet/tiltaket gjennomføres i samarbeid med barn/unge som bor i Norge.

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal (Altinn) innen utløpet av søknadsfristen.  Det er to søknadsfrister i året, rundt 1. desember og 1. juni. Første søknadsfrist for piloten er 5. desember 2017. Siste søknadsfrist er i juni 2019.

Søknaden må leveres med følgende obligatoriske vedlegg:

  • CV-er på de profesjonelle medvirkende
  • Filmfil (mp4, ogg) på 2-3 minutter som presenterer prosjektet for en jury bestående av ungdom i alderen 16-17 år.

Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som ikke tilfredstiller de formelle kriteriene nedfelt i disse retningslinjene, vil bli avvist. Filmfil i mp4-format (maks 500 mb) bør lastes opp i god tid før søknadsfristens utløp, så ikke nettkapasitet og andre hindringer står i veien for å få levert fullstendig søknad innen fristen. 

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

Vurderingen av søknadene til desemberfristene foretas av et utvalg bestående av barn i 10-11 års alder (5./6. trinn), som innstiller til Faglig utvalg for litteratur.

Til søknadsfristene i juni vil et utvalg bestående av ungdommer i 16-17 års alder innstille til Faglig utvalg for litteratur. Barnas/ungdommenes vurdering av søknadsprosjektets kvalitet og relevans i forhold til formålet om samarbeid er avgjørende, men de skal også vektlegge gjennomføringsevne, geografisk fordeling og prosjektenes fordeling på ulike aldersgrupper og bredden i prosjektene sett under ett. Det er prosessen, og ikke nødvendigvis det litterære resultatet som er vurderingsobjekt i disse prosjektene. Faglig utvalg for litteratur vil gi et tilskudd til barnas/ungdommenes vurderingsarbeid.

Søknader om prosjekter som ikke treffer ordningens formål, eller som ikke involverer profesjonelle kunstnere/forfattere vil bli administrativt avvist.

Beregning av tilskudd

Hvis en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet kunne bli redusert deretter. Midler kan også øremerkes til deler av et prosjekt, dersom det er aktuelt.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden blir sendt inn til vedtakene blir offentleggjort.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Første del av tilskuddet, 80 %, utbetales normalt innen 3 uker fra kontrakten er akseptert. Siste del av tilskuddet, 20 %, utbetales når rapport og regnskap er sendt inn og godkjent.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Tilsagn om tilskudd bortfaller dersom det ikke er anmodet om utbetaling av tilskuddet innen 1 år etter at tilsagnsbrev er mottatt av søker.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjekt, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Dersom tilskuddsmottakeren ikke nytter tilskuddet etter forutsetningene, kan Kulturrådet kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake. Kulturrådet utbetaler de fleste tilskuddene i rater. Ved manglende innsending av rapport/regnskap vil Kulturrådet holde tilbake det beløpet som ikke er utbetalt. Forsinkelser som ikke er avtalt, eller mangelfull rapportering kan få konsekvenser for søkeren i neste søknadsrunde.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet.

Logo kan lastes ned her

Rapportering og regnskap

Forskrift om tilskudd fra Norsk kulturråd § 10 beskriver regler om rapportering. Generelt skal tilskuddsmottaker senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet, sende en rapport til Norsk kulturråd om gjennomføringen av tiltaket og prosjektregnskap som viser hvordan tilskuddet er brukt.

Revisjon

Tilskudd over kr 200.000 skal revideres av statsautorisert revisor. Kravene til type revisjon differensieres etter tilskuddsmottakers organisasjonsstørrelse og art og vil være tilpasset tilskudds-forvalters behov for ekstern bekreftelse. Kravene fremgår av tilskuddsbrevet.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapportfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.