Hopp til innhold

Søk støtte

Tilskuddsordning - Kulturrådet

Litteraturproduksjon

Se vedtakslister

Viktig melding:

Søknader om produksjonsstøtte til litteratur skal generelt vedlegges bokmanus med illustrasjoner eller annet relevant materiell som viser tydelig hvordan utgivelsen kommer til å bli. Hovedregelen er at Kulturrådet ikke støtter verk som allerede er gitt ut ved søknadsfristens utløp.

Søknadsfrist

sep

03

2024

Kl. 13:00

Formål

Tilskuddsordningen for litteraturproduksjon skal bidra til at litteratur på norsk i utvalgte kategorier blir gitt ut, har høy kvalitet og gir en større bredde i norsk litteratur og offentlighet.

Åpne alle

Forvaltning av ordningen

Kulturrådet forvalter ordningen og midlene kommer fra Kulturfondet. Kulturdirektoratet er sekretariat.

Hva kan få støtte?

a) Bildebøker

Med «bildebok» forstår vi her enten ei bok som formidler innholdet bare gjennom illustrasjoner (tekstløs bildebok) eller ei bok der det er illustrasjon(er) på hvert oppslag, og der de til sammen utgjør minst 50 prosent av omfanget.

b) Sakprosa for barn og unge

Med «sakprosa» menes her litterære tekster som leseren har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten, skrevet av én eller flere forfattere og for et allment publikum.

c) Tegneserier

Med «tegneserie» menes her én-rutere, stripeserier, samt verk der tegninger eller andre grafiske elementer i sekvens formidler et budskap eller forteller en historie. Tegneseriesekvenser skal være det bærende elementet.

For alle kategorier gjelder at originalutgaven skal utgis på norsk i Norge.

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Kulturrådets formål, jf. lov om Norsk kulturråd § 1.

Søknader til prosjekter som har fått avslag, vil ikke bli behandlet på nytt innen samme budsjettår. Hovedregelen er at Kulturrådet ikke støtter verk som allerede er gitt ut ved søknadsfristens utløp.

For søknader om produksjonsstøtte til stripeserier i løpende tegneseriepublikasjoner gjelder særskilte regler, jf. retningslinjenes punkt 6.

Det kan ikke søkes om støtte til utgivelser som tilhører sjangre eller bokgrupper som ikke er spesifikt nevnt under punkt 3, som for eksempel skole- og lærebøker.

Hvem kan søke?

Norske utgivere kan søke Kulturrådet om tilskudd fra Norsk kulturfond. Det er en forutsetning at søker og kunstnerisk medvirkende i hovedsak holder til og har sitt virke i Norge. Når det anses som rimelig, kan det gjøres unntak fra denne regelen.

Krav til søknaden

Søknaden leveres via Kulturdirektoratets elektroniske søknadsportal innen søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som vurderes å falle utenfor ordningen, vil bli avvist. 

Alle obligatoriske felt i søknadsskjemaet skal fylles ut og veiledningstekstene må leses grundig.  

Obligatoriske vedlegg er enten bokmanus med illustrasjoner eller annet relevant materiell som viser tydelig hvordan utgivelsen kommer til å bli.

For søknader om produksjonsstøtte til tegneserier som utgis i løpende publikasjoner, f.eks. stripeserier, énrutere, kortserier eller føljetonger, skal det legges ved materiale som tydelig viser tegneseriene det søkes støtte til. Dersom de aktuelle numrene av publikasjonen er utgitt før søknadsfristen, skal disse sendes per post til hvert av medlemmene i Kulturrådets vurderingsutvalg for tegneserier og til Kulturrådets sekretariat. Vurderingseksemplarene må være postlagt innen søknadsfristens utløp.

Søknadsskjema

Vedlegg i fysisk format merkes med referansenummeret fra søknadsskjema og tittel på søknad, og sendes til Kulturrådets sekretariat i fire eksemplarer. Vedleggene må være poststemplet eller leveres til Kulturrådet samme dag som søknadsfristen.

Les retningslinjene på denne siden nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. Pass også på å lese alle hjelpetekstene. Disse finner du i søknadsskjemaet, merket med «?».

Har du problemer med å registrere deg, logge deg på, velge skjema eller sende vedlegg? 

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Chrome.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturdirektoratet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

Faglig utvalg for litteratur fatter vedtak i alle saker. Bildeboksøknader er i forkant behandlet av vurderingsutvalget for bildebøker og tegneseriesøknader av vurderingsutvalget for tegneserier.

I vurderingen av alle søknader om støtte til litteraturformål fra Kulturfondet legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet samt tiltakets relevans for Kulturrådets strategi for litteraturområdet. I den samlede prioriteringen av søknader vektlegges også gjennomføringsevne, geografisk fordeling og hvorvidt tilskuddet vil bidra til å styrke bredden i norsk litteratur. 

Med utgangspunkt i et faglig og kunstnerisk skjønn vil særlig følgende punkter kunne legges til grunn for vurderingen av søknaden:

•    Begrunnelse for og formål med produksjonen.
•    Hvorvidt produksjonen er nyskapende og utprøvende. 
•    Hvorvidt utgivelsen bidrar til bredde innenfor sin sjanger.
•    Målform.

Virksomheter med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond.

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer normalt ikke prosjekter. Hvis en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet kunne bli redusert deretter. Midler kan også øremerkes til deler av en produksjon, dersom det er aktuelt.

Kulturrådet vil i sine vedtak kunne fordele tilskuddsmidler mellom utgiver, forfatter, illustratør og eventuelt andre opphavere.

Tilskudd til bildebøker og lengre tegneserier vil normalt fordeles med 60 prosent til illustratør/serieskaper og 40 prosent til utgiver. Tilskudd til løpende tegneseriepublikasjoner går uavkortet til utgiver. Når det gjelder tilskudd til sakprosa for barn og unge, vurderes det i hvert enkelt tilfelle om det er relevant å øremerke en andel av tilskuddet til illustratør.

Alle tilskudd utbetales til utgiver. I de tilfeller der en andel av tilskuddet er øremerket illustratør/serieskaper, forutsettes det at utgiver overfører det korrekte beløp til vedkommende.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden blir sendt inn til vedtakene blir offentleggjort.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Når får jeg svar på søknaden?

Svar på søknad sendes vanligvis tre-fire måneder etter søknadsfristen.

Vilkår for utbetaling

Dersom det innvilges tilskudd vil tilskuddsmottaker få tilsendt en kontrakt for mottak av tilskudd, der vilkårene for tilskuddet og krav til rapportering fremkommer. Kontrakten må aksepteres innen 12 måneder etter at den er mottatt for at tilskuddet ikke skal bortfalle. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp. Kontrakten må aksepteres via Altinn.

Utbetaling

Første del av tilskuddet, 80 %, utbetales normalt innen 3 uker fra kontrakten er akseptert. Siste del av tilskuddet, 20 %, utbetales når rapporteringseksemplar og prosjektregnskap er sendt inn og godkjent. Vi forutsetter at dette skjer innen to år etter at bevilgningen er gitt, og ber utgiver kontakte oss dersom det oppstår forsinkelser.

Bortfall av tilskudd

Tilsagn om tilskudd bortfaller dersom tiltaket ikke er startet opp eller det ikke er anmodet om utbetaling av tilskudd.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer som oppstår etter aksept og første delutbetaling må godkjennes av Kulturrådet. Det må søkes skriftlig om godkjenning.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Dersom tilskuddsmottakeren ikke benytter tilskuddet etter forutsetningene, kan Kulturrådet kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake. Kulturrådet utbetaler de fleste tilskuddene i rater. Ved manglende innsending av rapport/regnskap vil Kulturrådet holde tilbake det beløpet som ikke er utbetalt. Forsinkelser som ikke er avtalt, eller manglende rapport kan få konsekvenser for søkeren i neste søknadsrunde.

Andre vilkår

Det skal gjøres kjent at prosjektet/tiltaket er støttet av Norsk kulturfond.

Logo kan lastes ned her

Kulturrådet oppfordrer til at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal framkomme av rapport og regnskap.

Rapportering og regnskap

Rapportering

Forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond § 10 beskriver regler om rapportering. Tilskuddsmottaker må senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet sende inn eksemplarer av ferdig bok og prosjektregnskap som viser hvordan tilskuddet er brukt.

Tilleggskrav:

  • Bildebøker: Tilskuddsmottaker skal sende ett eksemplar av bildeboken som har fått innvilget støtte, til hvert av medlemmene i Kulturrådets vurderingsutvalg for bildebøker, og ett eksemplar til Kulturrådets sekretariat.
  • Sakprosa for barn og unge: Tilskuddsmottaker skal sende ett eksemplar av boken som har fått innvilget støtte, til Kulturrådets sekretariat.
  • Tegneserier: Tilskuddsmottaker skal sende ett eksemplar av tegneserien eller tegneseriepublikasjonene som har fått innvilget støtte, til hvert av medlemmene i Kulturrådets vurderingsutvalg for tegneserier og Kulturrådets sekretariat. Dersom søknaden gjelder digitale tegneserier, skal disse tilgjengeliggjøres for Kulturrådets vurderingsutvalg for tegneserier og Kulturrådets sekretariat gjennom lenke og eventuelt tilgang til innlogging.

Merk at Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport i forbindelse med tildeling av av tilskudd.

Revisjon

Tilskudd over kr 200.000 pr. bokutgivelse skal revideres av statsautorisert revisor. Kravene til type revisjon differensieres etter tilskuddsmottakers organisasjonsstørrelse og art og vil være tilpasset tilskuddsforvalters behov for ekstern bekreftelse. Kravene fremgår av tilskuddsbrevet.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapportfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Norsk kulturfond, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturdirektoratet.no med henvisning til prosjektnummer.