Hopp til innhold

Søk støtte

Tilskuddsordning - Kulturrådet

Litteraturprosjekt

Se vedtakslister

Viktig melding:

Det er vedtatt justerte retningslinjer for litteraturprosjektordningen. Endringene medfører at det nå kan søkes om tilskudd til oversettelse av litteratur på de nasjonale minoritetsspråkene (kvensk, romani og romanes) til norsk. Se prosjektkategorien 3 f. 

Søknadsfrist

des

03

2024

Kl. 13:00

Formål

Tilskuddsordningen for litteraturprosjekt skal bidra til at det kan initieres og utvikles prosjekter som øker bredden og kvaliteten i norsk litteratur. Ordningen skal tilrettelegge for et mangfold av stemmer i den litterære offentligheten og bidra til at det i Norge oversettes bøker fra ulike språk og geografiske områder til bokmål og nynorsk.

Ordningen skal legge til rette for at litteratur skrevet på samisk og på de nasjonale minoritetsspråkene (kvensk, romani og romanes) oversettes til en av de to målformene, og at det utvikles litterære prosjekter på de nasjonale minoritetsspråkene.

Åpne alle

Forvaltning av ordningen

Kulturrådet forvalter ordningen og midlene kommer fra Kulturfondet. Kulturdirektoratet er sekretariat.

Hva kan få støtte?

a) Større utviklingsprosjekt:  Større utviklingsprosjekt som omfatter flere planlagte bokutgivelser i en sammenheng og der bokutgivelsene skal skje innenfor en avgrenset tidsperiode: 

I.    Oversettelser av verk fra et spesifikt språkområde eller innenfor et tema 

II.    Redaksjonell satsing som fremmer oversettelser til nynorsk

III.    Edisjonsfilologisk arbeid knyttet til nyutgivelser av norske klassikere

b) Digital litteratur: Utgivelse/tilgjengeliggjøring av ny norsk skjønnlitteratur og sakprosa, som utelukkende skal utvikles digitalt.

c) Tilrettelagt litteratur: Distribusjon av tilrettelagt litteratur med enkelt innhold. Eventuelt tilskudd vil gis i form av innkjøp av et nærmere bestemt antall eksemplarer til folkebibliotekene. Tilrettelagt litteratur med fokus på enkelt språk og form, såkalt lettlest litteratur, faller utenfor ordningen.

d) Rekruttering av litterære stemmer: Prosjekt der siktemålet er rekruttering av litterære stemmer som vil bidra til å utvide mangfoldet i norsk litteratur, for eksempel:

I.    Oversettelse til norsk av litterære manus/verk skrevet av minoritetsspråklige forfattere bosatt i Norge, og der originalutgivelsen skal utgis på norsk. Her inngår også tospråklige utgivelser.
II.    Oversettelse til norsk av utdrag av litterære manus/verk skrevet av minoritetsspråklige forfattere bosatt i Norge der utdragene skal presenteres for forlag, tidsskrifter, nettsteder eller arrangører slik at de kan publiseres eller formidles på litterære arrangementer eller liknende.
III.    Kompetansehevende tiltak, for eksempel skrivekurs eller oversetterkurs som har til hensikt å rekruttere fra ulike minoritetsgrupper i Norge. 

e) Oversettelse fra samisk:  Oversettelse til norsk av litterære verk skrevet på samisk. Her inngår også tospråklige utgivelser.

f) Oversettelse fra nasjonale minioritetsspråk (kvensk, romani, romanes): Overettelse til norsk av litterære verk skrevet på et av de nasjonale minioritetsspråkene. Her inngår også tospråklige utgivelser.

g) Litteratur på de nasjonale minoritetsspråkene: Litteratur i skriftlig eller muntlig form som skal utgis eller tilgjengeliggjøres på et av de nasjonale minoritetsspråkene. Her inngår også tospråklige utgivelser.

h) Faglitterær publikasjon om litteratur: Utgivelse av faglitteratur for allmennmarkedet om litterære tema.
 

Hva kan du ikke søke støtte til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som ikke er positivt nevnt i § 3 eller som faller utenfor Kulturrådets formål, jf. Lov om Norsk kulturråd § 1. Som hovedregel støttes ikke manusutvikling gjennom denne ordningen. 

Søknader til prosjekter som har fått avslag, vil ikke bli behandlet på nytt innen samme budsjettår. Søknader om tilskudd til tiltak som har vært gjennomført, eller til publikasjoner som er utgitt, før søknadsfristen, vil bli avvist.

Hvem kan søke?

Utgivere som gir ut bøker på norsk, samisk eller nasjonale minoritetsspråk, samt organisasjoner og arrangører kan søke denne ordningen. 

Det er en forutsetning at søker i hovedsak holder til og har sitt virke i Norge. Når det anses som rimelig, kan det gjøres unntak fra denne regelen. 

Institusjoner med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke tilskudd fra Norsk kulturfond.

Krav til søknaden

Les også hjelpetekstene i skjemaet. De er merket med «?».

Søknaden leveres via Kulturdirektoratets elektroniske søknadsportal innen søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som vurderes å falle utenfor ordningen, vil bli avvist.

Søknader må inneholde:

Alle obligatoriske felt i søknadsskjemaet skal fylles ut og veiledningstekstene må leses grundig.

Tilleggskrav:
Digital litteratur (3b): Søker må legge ved relevant materiale, slik at Kulturrådet kan gjøre en vurdering av selve prosjektet, som for eksempel bokmanus, tekstutdrag, illustrasjoner eller lignende.

Tilrettelagt litteratur (3c): Søker må legge ved bokmanus og eventuelle illustrasjoner. Alternativt kan ferdig bok sendes inn som vedlegg til søknaden.

Oversettelse til norsk av litterære manus/verk skrevet av minoritetsspråklige forfattere (3d): Søker må legge ved relevant materiale, slik at Kulturrådet kan gjøre en vurdering av selve prosjektet, som for eksempel bokmanus, tekstutdrag, illustrasjoner eller lignende.

Oversettelse fra samisk (3e): Søker må legge ved originalutgivelsen på samisk.

Oversettelse fra nasjonale minioritetsspråk (3f): Søker må legge ved originalutgivelsen på kvensk, romani eller romanes.

Litteratur på de nasjonale minoritetsspråkene (3g): Søker må legge ved relevant materiale, slik at Kulturrådet kan gjøre en vurdering av selve prosjektet, som for eksempel bokmanus, tekstutdrag, illustrasjoner eller lignende.

Faglitterær publikasjon om litteratur (3h): Søker må legge ved trykkeklart manus.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Chrome.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknader til denne støtteordningen legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet samt tiltakets relevans for Kulturrådets strategi for litteraturområdet. I den samlede prioriteringen av søknader vektlegges også gjennomføringsevne, geografisk fordeling og hvorvidt prosjektet vil bidra til bredde i norsk litteratur og et mangfold av stemmer i norsk offentlighet.

Manglende rapport/regnskap eller forsinkelser som det ikke er gitt beskjed om innenfor oppgitte frister i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden.

Med utgangspunkt i et faglig og kunstnerisk skjønn vil særlig følgende punkter kunne legges til grunn for vurderingen av søknaden:

  • Begrunnelse for og formål med prosjektet.
  • Hvorvidt prosjektet er nyskapende og utprøvende.
  • Søkers og kunstnerisk medvirkendes kvalifikasjoner, erfaring og tidligere virksomhet.
  • Hvorvidt sjangre, titler og forfatterskap som får lite oppmerksomhet i offentligheten og/eller i markedet, utgjør en del av prosjektet.
  • Betydning for særskilte målgrupper. Tiltak for barn og unge vil bli særlig prioritert.
  • Hvorvidt prosjektet bidrar til å styrke oversettelse fra språk og/eller geografiske områder det normalt oversettes lite fra i Norge.
  • Nynorskprosjekter vil bli særlig prioritert.

Hvem vurderer søknadene?

Søknadene vurderes av fagutvalg oppnevnt av rådet. Faglig utvalg for litteratur vurderer søknaden på grunnlag av faglig kunstnerisk skjønn i samsvar med formålene til Norsk kulturfond og tilskuddsordningen for litteraturprosjekt.

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer normalt ikke prosjekter. Hvis en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet kunne bli redusert deretter.

Midler kan også øremerkes til deler av et prosjekt, dersom det er aktuelt.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden blir sendt inn til vedtakene blir offentleggjort.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Dersom det innvilges tilskudd, vil tilskuddsmottaker få tilsendt en kontrakt der vilkårene for tilskuddet og krav til rapportering fremkommer.

Utbetaling

Første del av tilskuddet, 80 %, utbetales normalt innen 3 uker fra kontrakten er akseptert. Siste del av tilskuddet, 20 %, utbetales når rapport og prosjektregnskap er sendt inn og godkjent.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist:

Kontrakten må aksepteres innen 12 måneder etter at den er mottatt for at tilskuddet ikke skal bortfalle. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp. Kontrakten må aksepteres via Altinn.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjekt, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport/regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som er holdt tilbake vil da kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond. 

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet. 

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet.

Logo kan lastes ned her

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.

Rapportering og regnskap

Forskrift om tilskudd fra Norsk kulturråd § 10 beskriver regler om rapportering. Generelt skal tilskuddsmottaker senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet, sende en rapport til Norsk kulturråd om gjennomføringen av tiltaket og prosjektregnskap som viser hvordan tilskuddet er brukt.

Tilleggskrav:

Større utviklingsprosjekt (3a): Tilskuddsmottaker skal sende ett eksemplar av ferdig trykte bøker til Kulturrådets sekretariat.

Digital litteratur (3b):  Tilskuddsmottaker skal gi Kulturrådets sekretariat tilgang til verket.

Tilrettelagt litteratur (3c): Ved innvilget søknad skal bøker i et nærmere bestemt antall eksemplarer sendes til Kulturrådets distributør.

Oversettelser til norsk av litterære verk skrevet av minoritetsspråklige forfattere (3d): Tilskuddsmottaker skal sende ett eksemplar av ferdig trykt bok/publikasjon til Kulturrådets sekretariat.

Oversettelse fra samisk (3e): Tilskuddsmottaker skal sende ett eksemplar av ferdig trykt bok (på norsk) til Kulturrådets sekretariat.

Oversettelse fra nasjonale minoritetsspråk (3f): Tilskuddsmottaker skal sende ett eksemplar av ferdig trykt bok (på norsk) til Kulturrådets sekretariat.

Litteratur på de nasjonale minoritetsspråkene (3g): Tilskuddsmottaker skal sende ett eksemplar av ferdig trykt bok/publikasjon til Kulturrådets sekretariat.

Faglitterær publikasjon om litteratur (3h): Tilskuddsmottaker skal sende ett eksemplar av ferdig trykt bok/publikasjon til Kulturrådets sekretariat. 

Revisjon

Tilskudd over kr 400 000 skal revideres av statsautorisert revisor. Kravene til type revisjon differensieres etter tilskuddsmottakers organisasjonsstørrelse og art og vil være tilpasset tilskuddsforvalters behov for ekstern bekreftelse. Kravene fremgår av tilskuddsbrevet.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapportfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.