Hopp til innhold

Søk støtte

Anbudsrunde

Ekstraordinær satsing på synliggjøring og markedsføring av det visuelle kunstfeltet

Se vedtakslister

Viktig melding:

Søknadsfrist for å levere anbud er utsatt til kl. 23:59 i kveld den 15. september 2020.

Dette gjøres fordi det har blitt gitt feil informasjon om klokkeslettet tidligere.

I skjemaet vil det stå at søknadsfristen er utløpt, men se bort fra dette. Evenetuelle problemer med skjemaet rettes til support@kulturradet.no

Anskaffelsens formål

Det visuelle kunstfeltet holder et høyt faglig nivå, men når ikke et like stort publikum som potensialet tilsier. Med denne anskaffelsen etterlyser Kulturrådet aktører som ønsker å gjennomføre ambisiøse pilotprosjekter og møter denne utfordringen gjennom metodikker som representerer nyvinning innen feltet. Dette er et forsøksprosjekt under Kulturrådets satsing på kulturell og kreativ næring.

Kulturrådet ønsker med denne anskaffelsen å inngå kontrakt med inntil fem aktører. Hvert prosjekt har som formål å synliggjøre og markedsføre det visuelle kunstfeltet, og skal bidra til at aktørene på kort eller lang sikt øker sine inntekter.

Satsingen skal resultere i verktøy, metoder og modeller som har overføringsverdi til andre aktører. Resultater og erfaringer skal deles med det visuelle kunstfeltet etter endt prosjektperiode.

Satsingen har som mål å styrke oppslutningen om visuell kunst i samfunnet. Den retter seg mot aktører som ønsker å løfte feltets synlighet, markedsføre den visuelle kunsten bedre, og å undersøke hvilket næringspotensial den kan ha når nye metoder utprøves. Den skal slik bidra til å styrke verdikjedene og stimulere til økt inntjening på kort eller lang sikt.

Et definert mål for satsingen er erfaringsutveksling, og den skal resultere i verktøy, metoder og modeller som har overføringsverdi til andre aktører på det visuelle kunstfeltet. Aktører som mottar tilskudd blir en del av et nettverk hvor erfaringer skal deles og materiale publiseres offentlig, både underveis og etter prosjektperioden.

Den totale rammen er inntil NOK 1 250 000 eks. mva. Hvert tilbud og prosjekt kan ikke ha et budsjett som overstiger NOK 250 000 eks. mva.

Åpne alle

Samarbeid

Anskaffelsen er åpen for alle, men retter seg likefullt i stor grad mot profesjonelle visningssteder, organisasjoner, små og mellomstore institusjoner, nettverk og samarbeidskonstellasjoner. Det oppfordres til at tilbyder samarbeider med en eller flere eksterne samarbeidspartnere. Den som er hovedansvarlig for prosjektet må stå som søker.

 

Hva kan tildeles?

Prosjekter som har som formål å synliggjøre og markedsføre det visuelle kunstfeltet. Prosjektene skal bidra til at aktørene på kort eller lang sikt øker sine inntekter.

Prosjektene skal være nytenkende og bidra til at ikke bare den enkelte aktør, men hele feltet styrkes. Det oppfordres til samarbeid med andre aktører i eller utenfor kunstfeltet, som for eksempel innen kommunikasjon, markedsføring eller publikumsanalyse.

Det kan for eksempel tildeles midler til prosjekter som utvikler nye verktøy, metoder og modeller, eventuelt iverksetter konkrete markedsføringstiltak, for å:

 • strategisk kartlegge marked (publikum og/eller kunder)
 • styrke oppslutningen og kunnskapen om visuell kunst i samfunnet
 • nå ut til nye og/eller større publikumsgrupper
 • styrke markedet for kjøp av kunst
 • bygge strategier for forretnings- og markedsutvikling

Varighet på prosjektene er inntil seks måneder, og prosjektet må være avsluttet senest 30. Juni 2021.

Regler for gjennomføring av konkurransen

Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen reguleres av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Denne anskaffelsens totale verdi er under den nasjonale terskelverdi på kr 1,3 mill. eks. mva. og er fritatt fra kunngjøringsplikten. Anskaffelsen vil likefullt kunngjøres som frivillig kunngjøring, jf. utlysningens samlede verdi kombinert med utlysningens formål og innretning.

Tilbudet skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innen tilbudsfristen. Tilbudet må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Tilbud som ikke er kommet inn innen tilbudsfristens utløp vil bli avvist, jf. FOA § 9–4. Tilbud som inneholder forbehold, feil, uklarheter, ufullstendigheter mv. som kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal vurderes sammenliknet med de øvrige tilbudene, skal avvises etter FOA § 9–6.

Taushetsplikt

Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA § 7-4, jf. forvaltningsloven § 13.
 

Tildelingskriterier

I vurderingen av søknaden vil det spesielt bli lagt vekt på følgende kriterier:

 • Prosjektets kvalitet
 • Prosjektets evne til å bevare og løfte frem kunstnerisk kvalitet
 • Læringspotensial/overføringsverdi for andre aktører
 • Muligheter for økt inntjening på kort eller lang sikt
 • Muligheter for å nå nye publikumsgrupper
 • Samarbeid mellom aktører
 • Profesjonalitet i organisering og planer for gjennomføring
 • Prosjektets forankring i virksomhetens mål- og strategiplaner

Beskrivelsene i punktene over er ikke uttømmende. Også andre momenter som naturlig vil kunne tolkes inn under de enkelte kriterier, kan bli gjenstand for evaluering.

Innlevering av tilbud

Les dette konkurransegrunnlaget nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske tilbudsskjema.

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Obligatorisk vedlegg:

 • Et prosjektbudsjett som viser alle relevante inntekter og utgifter skal vedlegges søknaden.

Lever ditt tilbud her

Vilkår

Utbetaling

Hele beløpet som tildeles utbetales under ett når tilbyder har akseptert kontrakten.

Andre betingelser

Tildelt tilbyder forplikter seg til å delta i et nettverk hvor erfaringer skal deles og materiale publiseres offentlig, underveis og etter prosjektperioden. Honorar for møtedeltagelse anses som dekket av vederlaget, men eventuelle reisekostnader vil bli dekket.

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet.
Logo kan lastes ned her 

Bortfall av tildelt beløp - akseptfrist

Tildelt beløp faller bort dersom det ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Dersom det oppstår vesentlige endringer i prosjektet, budsjettet eller tidsplaner, må det søkes skriftlig godkjenning fra Kulturrådet.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Kulturrådet kan kreve at utbetalte tildelt beløp betales tilbake dersom det avdekkes at tildelt beløp ikke nyttes etter forutsetningene, at tildelt beløp er gitt på bakgrunn av uriktige opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter mottaker av tildelt beløp å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det.

Rapportering og regnskap

Tildelt tilbyder skal sende inn en sluttrapport og regnskap senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tildelt beløp. Krav til hva regnskapet skal inneholde fremkommer i kontrakten.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer 90 dager før rapporteringsfristen og det andre 14 dager før fristen. Disse varslene kommer i din innboks i Altinn.  Les artikkel om strengere oppfølging. 

Hvis du har behov for å utsette rapporteringsfristen, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at en utsettelse kan vurderes. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut allerede kan utbetalte midler kreves tilbakebetalt. Midlene vil bli tilbakeført og komme annen kunst og kultur til gode.