Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Norsk-islandsk kultur­samarbeid

Se vedtakslister

Viktig melding:

Vanligvis søknadsfrist i begynnelsen av desember hvert år.

Søknadsfrist

des

05

2023

Kl. 13:00

Formål for ordningen

Hensikten med avsetningen er å bidra til et mangfoldig kultursamarbeid mellom Norge og Island. Midlene disponeres på bakgrunn av samråding mellom Det islandske ministeriet for utdanning, forskning og kultur (Menntamálaráðuneytið) og Kulturdirektoratet. Den årlige avsetningen er på ca. 1,8 mill. norske kroner. 

Åpne alle

Hva kan det søkes tilskudd til?

Norske og islandske kulturaktører kan søke støtte til samarbeidsprosjekter som bidrar til et mangfoldig kultursamarbeid og gir varige kontakter mellom kunstnere, kulturarbeidere og kulturinstitusjoner i de to landene. Tiltak som får støtte skal ha relevans for begge land og skal være organisert som et samarbeid der aktører i begge land bidrar til det kulturfaglige innholdet og/eller i gjennomføringen.

Hva kan det ikke søkes tilskudd til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til tiltak/prosjekter som ledd i en kulturinstitusjons faglige kjernevirksomhet. Det blir normalt ikke bevilget reisestøtte til turnéer, deltagelse på festivaler, konserter eller andre arrangementer, bortsett fra når slik deltagelse er ledd i et samarbeid. Det er ikke rom for å fullfinansiere prosjekter.

Hvem kan søke?

Både norske og islandske kunstnere, kulturarbeidere, kulturinstitusjoner og organisasjoner kan søke.

Krav til søknaden

Les også hjelpetekstene i skjemaet. Disse er merket med «?».

Søknaden skal leveres via Kulturdirektoratets elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturdirektoratet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist. 

Søknadsskjema for norske statsborgere

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du bruke 'Umsóknareyðublað fyrir íslenska ríkisborgara'. If you do not have a Norwegian national identity number use 'Umsóknareyðublað fyrir íslenska ríkisborgara'.

Gå til søknadsskjema

 

Umsóknareyðublað fyrir íslenska ríkisborgara

Vinsamlega lesið textann vandlega áður en byrjað er að fylla út umsóknareyðublaðið. Framlag til norsks-íslensks menningarsamstarfs

Ertu í vandræðum með að skrá þig inn eða senda viðhengi? Hafðu þá samband við support@kulturradet.no 

Vafrar

Mælt er með að nota eftirfarandi vafra: MAC = Safari 6 eða nýrri. PC = Internet Explorer 9 eða nýrri.

Umsóknareyðublað

When clicking the link below you will be directed to the Altinn portal where you will need to create your own user. You may choose English as language here.

Umsóknareyðublað
Þegar þú smellir á tengilinn hér að neðan ferðu á vefgáttina Altinn þar sem þú þarft að búa til eigið notandanafn. Hér getur þú valið ensku ef þú vilt.
Veldu 'Proceed to alternative login methods'. Veldu 'Login without national identity number/D-number'. Veldu ´Create a new user'. Fylltu í reitina og veldu 'Continue'. Þá opnast umsóknareyðublaðið.

Umsóknareyðublað fyrir umsækjendur án norskrar kennitölu eða D-númers

 

Go to application form

Vurdering av søknaden

Kulturdirektoratet og Det islandske ministeriet for utdanning, forskning og kultur vurderer søknaden. Tiltak som tar sikte på å gi resultat i form av kontakter mellom personer, organisasjoner og institusjoner også etter at det konkrete prosjektet er gjennomført, vil bli prioritert. Manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, vil bli vektlagt ved vurderingen.

Beregning av tilskudd

Kulturdirektoratet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller. Kulturrådet kan stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet bli redusert deretter.

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Utbetaling for norsk-islandsk kultursamarbeid skjer i en rate.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Tildelingen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturdirektoratet.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Ved manglende innsending av rapport/regnskap innen fastsatt frist kan Kulturdirektoratet kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturdirektoratet.

Logo kan lastes ned fra Kulturdirektoratets nettsider

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturdirektoratet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.

Rapportering og regnskap

Rapport og regnskap

Tilskuddsmottaker skal sende inn rapport og regnskap senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet. Presseomtale og publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Revisjon

For tilskudd over kr 200 000 skal regnskapet revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom samme prosjekt er gitt tilskudd fra flere ordninger i Kullturdirektoratet og tilskuddene til sammen utgjør over kr 200 000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annen offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse. Kulturdirektoratet kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn

Du vil få to varsler om rapportering. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og den andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Se artikkel om strengere oppfølging

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt.Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturdirektoratet.no med henvisning til prosjektnummer.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det.