Hopp til innhold

Søk støtte

Tilskuddsordning - Fond for lyd og bilde

Norsk musikk i audiovisuelle produksjoner

Se vedtakslister

Søknadsfrist

sep

03

2024

Kl. 13:00

Formål

Målet med ordningen er å fremme ny norsk originalmusikk i norske audiovisuelle produksjoner, som film, tv-produksjoner, dokumentar og dataspill.

I tillegg skal ordningen styrke samarbeidet mellom musikk- og filmbransjen slik at produktenes markedsføringspotensial øker – samt bidra til prosjekter som stimulerer til lansering av norske artister og audiovisuelle produksjoner i inn- og utland. 

Åpne alle

Hva kan få tilskudd?

Utgifter knyttet til komposisjon og produksjon av ny norsk originalmusikk til bruk i audiovisuelle produksjoner. Med audiovisuelle produksjoner menes kortfilm, langfilm, dokumentarfilm, tv-produksjoner og dataspill.

Bruk av spesialkomponert norsk musikk og bruk av norske musikere med internasjonalt potensial vektlegges. Med norsk musikk menes musikk av komponister og musikere som bor og hovedsakelig har sitt kunstneriske virke i Norge.

Det legges særlig vekt på nyskapende prosjekter og nye samarbeidskonstellasjoner, spesialkomponert norsk musikk og bruk av norske musikere med internasjonalt potensial.

Det gis ikke tilskudd til:  
•    innkjøp av ferdig norsk musikk. Unntaket er når dette gir en klar merverdi og inngår i ytterlige planer for lansering av musikken og spredning av de audiovisuelle produksjonene.
•    seminarer, studiereiser og utdanning
•    innkjøp og drift av utstyr og instrumenter
•    amatørvirksomhet. Det kan gis tilskudd til profesjonelles bidrag i samarbeidsprosjekter mellom profesjonelle og amatører. 
 

Hvem kan søke?

Rettighetshavere, utøvende kunstnere og produsenter kan søke tilskudd i Fond for lyd og bilde. I tillegg kan representanter for rettighetshavere, utøvende kunstnere og produsenter søke på vegne av disse. 

Søkere må ha registrert bosted i Norge og et kunstnerisk virke i Norge. 

Dersom du søker på vegne av en annen rettighetshaver bør dette komme frem i søknaden.  

Virksomheter med betydelig offentlig driftstilskudd/grunnfinansiering kan ikke motta tilskudd fra Fond for lyd og bilde. 

Arrangører vil normalt ikke kunne motta tilskudd fra Fond for lyd og bilde. 

Krav til søknaden

For at fagutvalget skal ha tilstrekkelig grunnlag for å vurdere søknaden, ber vi om at du legger ved følgende anbefalte vedlegg:
•Intensjonsavtale mellom samarbeidspartnerne.
•CV eller omtale av komponisten, hovedprodusenten for filmen og eventuelt andre sentrale medvirkende. Dette kan gjerne samles i en felles pdf-fil. 
•Demo eller skisse av komposisjonen/musikken som skal produseres eller benyttes. Eventuelt kan du vedlegge korte, representative eksempler på tidligere arbeider. Forklar hva vedlegget er og hvordan det er relevant for søknaden.
•Dokumentasjon av den audiovisuelle produksjonen. Dette kan være pilot, manus, storyboard eller tidligere arbeider.
•Et forenklet, overordnet budsjett av hele den audiovisuelle produksjonen med finansieringsplan.

Vi ber om at du ikke legger ved dokumenter som ikke konkret vedrører prosjektet du søkes tilskudd til. Det vil ikke være mulig å ettersende vedlegg.

Vi ber om at du ikke legger ved dokumenter som ikke konkret vedrører prosjektet du søker tilskudd til. Det vil ikke være mulig å ettersende vedlegg.

Ikke legg ved lenker til nettsider eller skydelingstjenester som Soundcloud, Dropbox eller Google Drive. Eventuelle nettlenker må peke direkte til det relevante materialet, og være tilgjengelig i minst seks måneder fra søketidspunktet.
 
I søknadsskjemaet blir du i tillegg bedt om å fylle ut dette:
•navn på komponist, produsent og regissør
•beskrivelse av den audiovisuelle produksjonen
•beskrivelse av musikken/komponisten
•budsjett
 

Søknadsskjema

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før hver søknadsfrist. 

Søknadsskjema er lukket

Anbefalte nettlesere
For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Chrome 

Utenlandsk søker/foreign applicant 
Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte oss på support@kulturdirektoratet.no senest 14 dager før søknadsfrist.

If you do not have a Norwegian social security number or D-number, please contact support@kulturdirektoratet.no no later than 14 days before application deadline. If you have a registered permanent residence outside Norway, you cannot receive a grant from The Audio and Visual Fund/Fond for lyd og bilde. 
 

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Søknadsveiledning

Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet. Det kan også være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om søknadsskriving og søknadsskjema. 

Før du kontakter en saksbehandler, må du ha lest informasjonen på nettsidene om den aktuelle ordningen.  

For tekniske spørsmål, send en e-post til support@kulturdirektoratet.no.  
For andre spørsmål, send en e-post til flb@kulturdirektoratet.no

Behandling av søknaden

Søknadene vurderes av underutvalg for Norsk musikk i audiovisuelle produksjoner. Utvalget innstiller til styret i Fond for lyd og bilde som fatter vedtak.

Vurderingene skal bygge på en helhetsvurdering av de innkomne søknadene. Kvalitetsmessige kriterier skal legges til grunn for vedtaket. Det skal blant annet legges vekt på følgende momenter: 
•    Vurderingene skal være basert på kunstnerisk skjønn. 
•    Midlene skal komme særlig de grupper til gode som er utsatt for privatkopiering. 
•    Støtten skal være prosjektorientert.
•    Støtten skal fremme ny norsk produksjon og fremførelse. 
•    Det skal søkes oppnådd en geografisk og sjangermessig spredning av støtten.

Fond for lyd og bilde mottar langt flere søknader enn det er midler til. Dette betyr at utvalgene må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også kvalitetsprosjekter kan få avslag eller motta lavere tilskuddssum enn det er søkt om. 

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden er sendt inn til vedtak blir offentliggjort på nettsiden: 
Slik behandles søknaden til Fond for lyd og bilde

Tildeling av tilskudd

Dersom du får innvilget et tilskudd, vil du motta en kontrakt for tilskuddet i Altinn. I kontrakten går det fram hvilke vilkår og krav til rapportering som gjelder for tildelingen.  

Tilskuddet utbetales i to rater. Første rate (50 %) utbetales når du har akseptert kontrakten for tilskuddet i Altinn. Andre rate (50 %) utbetales når du har levert rapport for prosjektet og rapporten er godkjent av saksbehandler. 
 

Rapportering for tilskudd fra Fond for lyd og bilde

Alle som mottar tilskudd fra Fond for lyd og bilde skal rapportere i tråd med vilkårene i kontrakten for tildelingen. Tilskuddet skal benyttes til formålet det er bevilget til. Dersom tilskuddet ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Fond for lyd og bilde kreve at midlene blir tilbakebetalt.

Rapporten skal dokumentere at prosjektet er fullført og vise hvordan tilskuddet er benyttet. Regnskapet skal speile budsjettet i søknaden og avvik skal kommenteres.  

Når tilskuddsbeløpet fra Fond for lyd og bilde er over 100 000 kroner skal regnskapet være revidert av registrert eller statsautorisert revisor. 

Les mer om krav til rapportering her: 

Rapportering – når, hva, hvordan?

Styringsdokumenter

Her finner du forskrift og vedtekter for Fond for lyd og bilde, samt styrets retningslinjer for tildeling av tilskudd: 

Styringsdokumenter
 

Kontakt

Andre relevante ordninger og finansiører

Prosjektstøtte kortfilm og dokumentarfilm i Fond for lyd og bilde
Prosjektstøtte fonogram i Fond for lyd og bilde
Prosjektstøtte musikk i Fond for lyd og bilde
Markedsføring av kortfilm og dokumentarfilm i Fond for lyd og bilde
Prosjektstøtte tekst i Fond for lyd og bilde
Norsk filminstitutt
Regionale filmsentre og -fond
Fritt ord