Hopp til innhold

Søk støtte

TILSKUDDSORDNING – KULTURRÅDET

Prosjektstøtte visuell kunst

Se vedtakslister

Viktig melding:

Denne ordningen er er blitt delt inn i støtteordningen prosjektstøtte visuell kunst - kunstnere, og prosjektstøtte visuell kunst - visningssteder.

Formål

Prosjektstøtte visuell kunst har som formål å styrke produksjon og formidling av samtidskunst.

Åpne alle

Forvaltning av ordningen

Kulturrådet forvalter ordningen og midlene kommer fra Kulturfondet. Kulturdirektoratet er sekretariat.

Hva kan få støtte?

Det kan søkes om tilskudd til produksjon og formidling av samtidskunst. Eksempelvis kan det søkes om tilskudd til:

 • utstillinger og annen visning av samtidskunst
 • workshops, seminarer og konferanser
 • formidlingstiltak
 • utstillingsprogrammering

Hva kan det ikke søkes støtte til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Kulturrådets formål.

Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er igangsatt før søknad om støtte er innsendt.

Søknader om støtte til ett og samme tiltak behandles kun én gang i løpet av et budsjettår, med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet. Disse endringene må komme tydelig fram i ny søknad. (Nytt budsjettår starter 1. desember). Med vesentlige endringer menes at flere sentrale momenter i prosjektet må være endret slik at prosjektet som helhet fremstår i nytt lys, som f. eks. innhold/retning, visningssted, finansiering, omfang, publikum. 

Det gis ikke tilskudd til:

 • ordinær drift av organisasjoner og institusjoner
 • dekking av underskudd
 • reisevirksomhet
 • undervisningsmateriell
 • student- og utdanningstiltak
 • utsmykking/permanente kunstverk i offentlige rom. Det henvises til Kunst i offentlige rom  KORO.
 • kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling. Da må du søke støtte fra støtteordning for kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling
 • residencyopphold og reisevirksomhet 
 • arbeidsstipend (individuell kunstnerisk fordypning og videreutvikling). Det henvises til ordninger under Statens kunstnerstipend
 • søkere til støtteordningen Utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen kan ikke søke Prosjektstøtte visuell kunst til samme prosjekt

Kulturrådet støtter normalt ikke prosjekter som kun foregår i utlandet. For støtte til prosjekter som foregår bare i utlandet, vennligst kontakt: 

Hvem kan søke?

Privatpersoner, private institusjoner, offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke. 

Vedr. søknader fra virksomheter med fast årlig statstilskudd, se avsnittet om "Hva blir vektlagt i vruderingen?".
 

Krav til søknaden

Les også hjelpetekstene i skjemaet. Disse er merket med «?».

Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Søknaden må inneholde:

 • hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av prosjektet
 • prosjektskisse med beskrivelse av bakgrunn, kunstnerisk innhold og formål med tiltaket
 • fremdriftsplan med forventet start- og avslutningspunkt
 • budsjett og finansieringsplan
 • søknadssum

Obligatoriske vedlegg:

 • CV for deltakende kunstner(e) og andre medvirkende
 • billedmateriale/lydmateriale/videoskisse/dokumentasjon av prosjektet eller tidligere arbeider
 • kopi av signert utstillingsavtale eller intensjonsavtale med visningssted (gjelder utstillinger og utstillingsrettede prosjekter). Dette gjelder alle kunstuttrykk, også videokunst og kunstfilm.

Angående vedlegg:

 • Alle aktuelle CV’er skal samles i én PDF-fil. 
 • Billedmateriale skal samles i én PDF-fil. Opplysninger om medium, materiale, format, tittel og produksjonsår skrives direkte i PDF-filen.

Hva blir vektlagt i vurderingen?

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på kunstfaglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Søknadens relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for visuell kunst vurderes også. Gjennomføringsevne, geografisk fordeling og mangfold er andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen av søknader.

Manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden.

Virksomheter med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond.

Ved søknader fra slike virksomheter blir det lagt vekt på (1) om tiltaket fremmer utvikling av det visuelle kunstfeltet, (2) om tiltaket ligger utenfor virksomhetens kjerneoppgaver, (3) virksomhetens egeninnsats/bidrag til tiltaket, og (4) nivået på virksomhetens årlige statstilskudd.

Hvem vurderer søknaden?

Søknadene vurderes av medlemmer av:

Faglig utvalg for visuell kunst

Arrangørutvalget for visuell kunst

Disse er oppnevnt av Kulturrådet. Fagutvalget gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med Kulturfondets formål.

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller. Kulturrådet kan, i kontrakt for tilskudd, stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet bli redusert deretter.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden blir sendt inn til vedtakene blir offentleggjort.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Utbetaling for Prosjektstøtte visuell kunst skjer i rater. De første 80 % av tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten. De resterende 20 % utbetales når Kulturrådet har godkjent rapport og regnskap.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Bevilgningen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt av Kulturrådet. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport/regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som er holdt tilbake vil da kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond. 

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet. 

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet.

Logo kan lastes ned fra Kulturrådets nettsider

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av budsjetter, rapport og regnskap.

Rapportering og regnskap

Tilskuddsmottaker skal sende inn rapport, regnskap og dokumentasjon på ferdigstilt prosjekt senest tre måneder etter sluttdatoen som søker selv oppgir for prosjektet. Sluttdato settes i god tid etter selve gjennomføringen, til et tidpunkt der søker har fått oversikt over alle inntekter og utgifter. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden. Siste del av tilskuddet bortfaller dersom rapport ikke leveres innen fristen.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet. Sammen med den faglige rapporten skal det sendes inn dokumentasjon på ferdigstilt prosjekt i form av bildefiler, lydfiler eller liknende.

Presseomtale og publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Hele tilskuddet fra Kulturrådet og tilskudd fra andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Merk at Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i forbindelse med tildeling av tiskudd.

Revisjon

Tilskudd over kr 400 000 skal revideres av statsautorisert eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom samme prosjektet er gitt tilskudd fra flere ordninger i Norsk kulturfond og tilskuddene til sammen utgjør over kr 400 000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse. Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.

For prosjekter som har mottatt tilskudd før 1. desember 2021 er gjeldende revisjonsgrense kr 200 000, som fastsatt i kontrakt for tilskudd.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det.

 

Kontaktpersoner per område - Hvem kan svare på hva?