Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 4. juni 2019

Tilbake til 2019 (Alle)

Om søknadsrunden

I denne runden ble det behandlet 157 søknader, 61 av disse fikk støtte.

Ordningen er sortert i tre deler: utstillinger, diverse tiltak og søknader fra institusjoner:

Utstillinger

Kategorien omfatter søknader fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper. 81 søknader ble behandlet og 26 prosjekter er tildelt midler, til sammen kr 1 615 500. Samlet søknadssum var kr 8 288 443.

Det er bevilget midler til prosjekter med fokus på tegning, skulptur, tekstil, maleri, stedsspesifikke prosjekter, installasjon, kollasj, video, kunstfilm, performance og fotografi. Søknadsmassen viser et stort mangfold i teknikker og materialvalg, og tildelingene i denne runden viser at denne bredden er godt ivaretatt. Det var flere solide søknader som involverte maleri, som Mari Slaattelids kommende separatutstilling ved Kunstnernes Hus i Oslo våren 2019. Utstillingen vil sammenstille nye arbeider i olje og akryl med arbeider fra de siste 20 årene. Slaattelids mangeårige malerpraksis kombinerer konseptuell fordypning med undersøkelser av mediets materialitet, og viser uttrykksmessig stor spennvidde. Hun benytter gjerne kunsthistoriske referanser som portaler til resonnement om bilder og til drøfting om kunstnerisk verdi.

Sammenlignet med forrige runde ser man et økt antall søknader til kunstfilm, hvorav to av syv søknader nådde opp i prioriteringen og ble tildelt midler. Filmskaper og billedkunstner Ellen Ugelstad har mottatt midler til et prosjekt som problematiserer riksmedienes dekning av psykisk sykdom. Kunstneren arbeider i skjæringspunktet mellom kunst-, fiksjons- og dokumentarfilm, og prosjektet vil ta form som en alternativ nyhetssending med nyhetsoppleser, vignetter og innslag. Verket kan betraktes som et kunstnerisk saksinnlegg i en pågående samfunnsdebatt om menneskeverd, makt og avmakt i psykiatrien. I første omgang vil filmen vises på Kunstnernes Hus Kino i Oslo.

Et annet trekk ved denne runden er flere prosjekter som kan sees i lys av nymaterielle praksiser der kunstneriske og politiske refleksjoner «innleires» i den kunstneriske bearbeidelsen av materialet og formen. Denne tilnærmingen til materialitet bygger på kunstnerisk nødvendighet og personlig relevans, og låner formspråk både fra folkekunst og modernismen. Et eksempel er den flermediale skulpturelle praksisen til Kent Fonn Skåre, som skal ha separatutstillinger både ved Tag Team Studio og KRAFT Bergen i løpet av 2020. Ved en utforskende materialbruk påkaller kunstneren assosiative sammenstillinger av heterogene sfærer som konditoriet og byggeplassen, med teksturer som blant annet påminner om betong og marengs.

Det var noe nedgang i søknader med miljø- og klimatematikk i denne runden, men det var ikke mangel på prosjekter som setter andre samfunnsaktuelle spørsmål på agendaen. Stedsidentitet, kommunesammenslåing og Regionreformen er for eksempel tematikk for en kommende gruppeutstilling ved Kristiansand kunsthall våren 2020. Signalbygg, institusjoner og arbeidsplasser i regionen skal reforhandles som en del av reformene. Billedkunstner Ingrid Lønningdal har mottatt midler til delta her med en serie fotografiske kollasjer av bygningsfragmenter fra de nåværende kommunesentrene i Kristiansand, Søgne og Sogndalen. Prosjektet tilbyr et kunstnerisk perspektiv på, og en kunstnerisk konkretisering av, krevende politiske og administrative prosesser.

Ser vi på runden under ett var det også denne gangen mange sterke prosjekter fra søkere bosatt i Oslo-området. Samtidig er nedslagsfeltet for bevilgningene spredt over hele landet. Det ble bevilget midler til utstillingsaktivitet i Bærum, Ski, Lillestrøm, Tønsberg, Kristiansand, Bergen, Trondheim, Svolvær og Kirkenes. Også mindre steder som Øystese i Hardanger er representert. Basert på søkers oppgitte bosted fordeler de 26 tildelingene seg slik geografisk: Akershus (2), Aust-Agder (0), Buskerud (0), Finnmark (1), Hedmark (0), Hordaland (1), Oppland (0), Møre og Romsdal (0), Nordland (0), Oslo (18), Rogaland (0), Sogn og Fjordane (1), Telemark (0), Troms (0), Trøndelag (0), Vest-Agder (2), Vestfold (0), Østfold (0), Utlandet (1).

Denne runden var det noe overvekt av både kvinnelige søkere og støttemottakere. 14 kvinner og 12 menn fikk innvilget støtte.

Barn og unge

Antall søknader: 6
Søknadssum: kr 573 450
Antall tildelinger (vedtak): 2
Vedtakssum: kr 130 000

Kulturrådet lyste høsten 2018 ut to millioner kroner til gode kunstprosjekter rettet mot barn og unge, der prosjektstøtten på visuell kunst er en av fire ordninger som skal fordele disse midlene. Det var imidlertid noe nedgang i søknader til prosjekter som omhandler eller involverer denne målgruppen, sammenlignet med forrige runde. Av totalt fem søknader nådde to opp i prioriteringen og ble tildelt midler, tilsammen kr 130 000.

Billedkunstner Christian Blandhoel har mottatt midler til deltagerbaserte støymusikk- og maleriworkshops for barn 6 – 12 år, som en del av Polyføkt Norsk Støy-musikk symposium ved Interkulturelt museum i Oslo september 2019. Blandhoel produserer egne spillbare skulpturelle gitarer av gjenbruksmaterialer. Disse skal barna under workshopen benytte til å lage støymusikk, samt som «malepensler» i kollektiv «action-painting» på tre store lerreter. Prosjektet vektlegger eksperimentering og intuitiv lek. Morten Jensen Vågen arbeider på sin side med overlevelsesstrategier i en urban kontekst, der han blant annet etterligner objekter fra byrommet i installasjoner det er mulig å oppholde seg inne i. Han vil nå lage et kamuflert skulptur/krypinn til Karl Johans Gate i Oslo, som del av BOA In Public Space Program høsten 2019. Tiltaket representerer en underliggjøring av det velkjente, ansporer til nysgjerrighet og ansees som spennende for barn og unge.

Søknader om prosjektstøtte utstillinger behandles av Faglig utvalg for visuell kunst.

Diverse tiltak

Porteføljen omfatter forskjellige tiltak som ikke faller inn under de andre kategoriene og støtteordninger på området visuell kunst: seminarer, forsøksprosjekter, kurs og workshops, andre formidlingstiltak m.m.

Det er behandlet 26 søknader og gitt 8 bevilgninger, til sammen kr 430 000. Samlet søknadssum var kr 2 994 076.

Geografisk fordeling: Oslo (15), Telemark (1), Buskerud (1), Akershus (1), Hordaland (3), Vestfold (1), Hedmark (2), Utlandet (1) og Trøndelag (1).

Eksempler på prosjekter som fikk støtte i denne runden:

Runhild Hundeide fikk støtte til en videreføring av September Dialouge hvorav den første ble avholdt i Stavanger 2018. Dialogseriens andre del vil se på kunnskapinstitusjonens estetiske utforming som ledd i endring og tilpasning av individets funksjon for og i samfunnet. September Dialouge 2019 vil sirkulere praksisen til den italienske kunstneren Stefano Faoro og vil finne sted i samarbeid med Khartoum i Oslo. Deltagende er Runhild Hundeide, Ragnhild Aamås, Stian Gabrielsen og Stefano Faoro. Dialogserien blir tatt opp. Gjennomgangen av opptakene reflekterer over de formelle og innholdsmessige strukturene som skisseres og danner grunnlaget for en publikasjon. Prosjektet ble bevilget kr 35 000.

Talleiv Taro Manum fikk støtte til Ringnes Kunsthall (etablert 2018) - det nyeste elementet i arbeidet med det stedspesifikke sosiale verket Hilsen fra RINGNES, Skotbu på eiendommen Ringnes. Utstillingen vil bestå av 12 utvalgte arbeider fra The Instamatic 126 Series (c-print 23x23cm, innrammet), en installasjon bestående av gjeddelampett, lenestol og arkivsystem på vegg. Prosjektet ble bevilget kr 50 000.

Barn og unge:

Antall søknader: 6

Søknadssum: kr 473 420

Antall bevilgninger (vedtak): 1

Vedtakssum: 100 000

Petrine Lillevold Vinje fikk støtte til «Lesespillet» et digitalt kunstverk som tar utgangspunkt i språk- og billedbruk i førmoderne og i digitale kommunikasjonsformer. Prosjektet skal utfordre lesningen av de tegn og motiver som er med på å danne strømmen av informasjon som vi opererer i og med, særlig i digitale nettverk. Kunstverket skal være bygget på kamerabasert materiale, 3D-scanninger, tegninger og tekster. Samspill mellom bevegelige bilder og 3D-objekter som er basert på scanninger fra arkeologiske studier og kunstobjekter muliggjør at man kan observere isolerte objekter, endre dem og skape nye objekter.

Et mål for prosjektet er at det skal resultere i bevissthet og kritisk tenkning om språkdannelse, tegn- og billedbruk på digitale og andre materielle flater. Kunstverket skal vises over internett.

Prosjektet ble bevilget kr 100 000.

Søknader om prosjektstøtte diverse tiltak behandles av Faglig utvalg for visuell kunst.

Søknader fra institusjoner

Det er behandlet 50 søknader og gitt 27 tildelinger, kr 2 280 000 (2019), kr 4 930 000 (2020), 3 050 000 (2021), 1 300 000 (2022). Søknadssum var kr 7 515 796 for 2019, totalt kr 24 897 994.

Flere av søknadene denne gangen var til store og sentrale tiltak som fikk flerårige tildelinger over prosjektstøtten. Dette har også gjort at tildelingsprosenten på kroner er en del høyere i denne runden enn normalen.

Blant disse flerårige tiltakene kan Torpedo Kunstbokhandel i Oslo framheves. For perioden 2020-2022 ble de i møtet tildelt 1 300 000 pr år. Arrangørutvalget vurderer at Torpedo spiller en avgjørende rolle for utvikling, distribusjon og formidling av kunstboksjangeren i Norge, med høy faglig kvalitet og solid drift.

Heimdal kunstforening i Trøndelag fikk tilskudd til programvirksomheten sin i 2020 og 2021, kr 200 000 pr år. Mellom 2014 og 2017 arbeidet kunstforeningen med et tiltak kalt Tatt av Heimdal. Dette hadde som mål å heve kompetansen deres innen utstillingsarbeid og prosjektutvikling, både gjennom profesjonalisering og gjennom aktive møter med foreningens medlemmer og publikum. Arrangørutvalget vurderer at dette prosjektet har hatt et godt utbytte for foreningen, og programmet holder nå høy kvalitet og har en klar profil.

Geografisk fordeling 2019

  RUNDE 3 HITTIL I 2019
Fylke Antall søknader Prosent Antall tildelinger Prosent Antall søknader Antall tildelinger Prosent ift. antall
Akershus 5 10 % 3 12 % 11 5 45,50 %
Aust-Agder 0 0 % 0 0 % 1 0 0,00 %
Buskerud 3 6 % 0 0 % 6 1 16,70 %
Finnmark 0 0 % 0 0 % 3 2 66,70 %
Hedmark 0 0 % 0 0 % 2 1 50,00 %
Hordaland 8 16 % 6 23 % 41 21 51,20 %
Møre og Romsdal 1 2 % 0 0 % 2 0 0,00 %
Nordland 1 2 % 1 4 % 13 6 46,20 %
Oppland 0 0 % 0 0 % 3 2 66,70 %
Oslo 21 42 % 10 38 % 56 24 42,90 %
Rogaland 4 8 % 3 12 % 7 4 57,10 %
Sogn og Fjordane 0 0 % 0 0 % 1 0 0,00 %
Svalbard 0 0 % 0 0 % 0 0 0,00 %
Telemark 0 0 % 0 0 % 3 2 66,70 %
Troms 0 0 % 0 0 % 6 4 66,70 %
Trøndelag 3 6 % 2 8 % 9 4 44,40 %
Vest-Agder 1 2 % 0 0 % 2 1 50,00 %
Vestfold 0 0 % 0 0 % 0 0 0,00 %
Østfold 3 6 % 1 4 % 5 2 40,00 %
Til sammen 50   26   171 79 46,20 %

Barn og unge-søknader

År Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4
2018 8 6 5 2
2019 17  10  3  

Nedgangen i antall BU-søknader kan henge sammen med at flere av prosjektene i søknadsbunken nå retter seg mot 2020 – satsingen som ble lansert i desember dekket 2019, og det er foreløpig ikke blitt satt av tilsvarende midler til BU-prosjekter i 2020.

Barn og unge:

Antall søknader: 3

Søknadssum: kr 466 561

Antall tildelinger: 1

Vedtakssum: 200 000

Tildelingen ble gitt til tiltaket Piksel Kidz Lab i Bergen. Dette er en serie laboratorier/workshops for barn og unge der de skal lære om og utvikle kunstverk basert på nye medier, i et gjør det selv- og gjør det sammen-perspektiv.

Prosjektstøttesøknader fra institusjoner behandles av Arrangørutvalget for visuell kunst.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 157

Søknadssum: 18 798 313

Antall tildelinger: 61

Tildelingssum: 4 325 000

 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.6.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 29.8.2019

  • Vedtak i rådsmøte: 25. - 26.9.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Charles Braswell Roberts Charlie Roberts - Cosmic Hedge 2019 Oslo 2019 90000 29.8.2019 Avslått 0 FOTOGRAF MORTEN LEINE Morten Leine - Fjellet i Sanden 2019 Østfold 2019 35000 29.8.2019 Avslått 0 MARGARIDA PAIVA Margarida Paiva - Separatutstilling ved Trondheim Kunstforening 2020 Oslo 2020 60450 29.8.2019 Avslått 0 Egil Martin Kurdøl Egil Martin Kurdøl - EndeligEnhet - 2019 - 2020 Oppland 2019 100000 29.8.2019 Avslått 0 Elena Akopian Lena Akopian - Ikke bare svart og hvit Buskerud 2019 40000 29.8.2019 Avslått 0 Elena Akopian Lena Akopian - Ikke bare svart og hvit Buskerud 2020 80500 29.8.2019 Avslått 0 BRYNHILD WINTHER Brynhild Winther - 1.Making Sense 2.Reisen 2019 Hordaland 2019 59578 29.8.2019 Avslått 0 Tage Robert Fredheim Tage Fredheim - The Other Art Fair - Los Angeles 2019 Akershus 2019 80840 29.8.2019 Avslått 0 RC-ART RODRIGO EDUARDO CORTEZ RC Rodrigo Cortez - 2019-2020 Hordaland 2019 107680 29.8.2019 Avslått 0 RC-ART RODRIGO EDUARDO CORTEZ RC Rodrigo Cortez - 2019-2020 Hordaland 2020 107680 29.8.2019 Avslått 0 RC-ART RODRIGO EDUARDO CORTEZ RC Rodrigo Cortez - 2019-2020 Hordaland 2021 107680 29.8.2019 Avslått 0 Jon Benjamin Zel Lund Tallerås Jon Benjamin Tallerås - Soloutstilling hos Prosjektrom Normanns Oslo 2019 50000 29.8.2019 Avslått 0 Tiago Bom Rodrigues Da Silva Tiago Bom - Republica, 2019 Oslo 2019 64000 29.8.2019 Avslått 0 RENATE HANDAL Renate Handal, Anniken Hessen - Suppe og Kanari, 2019-20 Hordaland 2019 32500 29.8.2019 Avslått 0 RENATE HANDAL Renate Handal, Anniken Hessen - Suppe og Kanari, 2019-20 Hordaland 2020 25000 29.8.2019 Avslått 0 THEA MEINERT Thea Meinert - Børster 2019, fordypning og utstilling Trøndelag 2019 22000 29.8.2019 Avslått 0 Cato Løland Cato Løland - Separatutstilling SOFT galleri 2020 Hordaland 2019 80000 29.8.2019 Avslått 0 Julie Leding D.N. Rodowick og Anna Ulrikke Andersen - Following Thinkers: Place, Philosophy and Architecture 2020 Oslo 2020 30000 29.8.2019 Avslått 0 RAM GALLERI RAM galleri - Utstillingsprogram 2019-21 Oslo 2019 388600 29.8.2019 Avslått 0 RAM GALLERI RAM galleri - Utstillingsprogram 2019-21 Oslo 2020 404000 29.8.2019 Avslått 0 Birgit Eide Birgit Eide - Stillhet 2020 Hordaland 2019 50000 29.8.2019 Avslått 0 Birgit Eide Birgit Eide - Stillhet 2020 Hordaland 2020 50000 29.8.2019 Avslått 0 Henrik Kleppe Worm-Müller Henrik Kleppe Worm-Müller - "A wonderful difficult life" 2019 Oslo 2019 62700 29.8.2019 Avslått 0 Hege Vadstein Brady og Vadstein - Privatlivets fred - forprosjekt, 2019-2020 Oslo 2019 30000 29.8.2019 Avslått 0 KRISTINE ØKSENDAL Kristine Øksendal - Soloutstilling Kunstbanken 2019 Oslo 2019 50000 29.8.2019 Avslått 0 Lars Johannes Risan Sandås Lars Sandås - In ruins, 2018 Oslo 2020 41187 29.8.2019 Avslått 0 Mari Martens Kristoffersen Gunhild Uddu Ystad - Vår iscenesatte virkelighet 2019, 2020 Oslo 2019 150000 29.8.2019 Avslått 0 ATELIER NORD Atelier Nord - Signalfeil på Olaf Ryes plass 2020 Oslo 2020 160000 29.8.2019 Avslått 0 Øystein Aasan Øystein Aasan, Kunstnerforbundet - Knowledge has to be known, 2020 Vest-Agder 2019 61000 29.8.2019 Avslått 0 Birte Nystad Magnussen Birte Nystad Magnussen - Organenes reise 2019, 2020 Oslo 2019 40000 29.8.2019 Avslått 0 NOEMATA Noemata - VERY LARGE WORKS 2019-2020 Buskerud 2019 25000 29.8.2019 Avslått 0 NOEMATA Noemata - VERY LARGE WORKS 2019-2020 Buskerud 2020 50000 29.8.2019 Avslått 0 Sten Are Sandbeck Sten Are Sandbeck - Maleri som subjektiv vilje til uttrykk: Et bidrag, 2019 Buskerud 2019 50000 29.8.2019 Avslått 0 ALVENG DAG Dag Alveng - Ethereal Photographic Art from Norway 2019 Oslo 2019 80000 29.8.2019 Avslått 0 NORSK BILLEDHOGGERFORENING Norsk Billedhoggerforening - Prosjektrom Carl Berner 2019-2020 Oslo 2019 30000 29.8.2019 Avslått 0 NORSK BILLEDHOGGERFORENING Norsk Billedhoggerforening - Prosjektrom Carl Berner 2019-2020 Oslo 2020 70000 29.8.2019 Avslått 0 Anne Katrine Dolven AK Dolven - ETHEREAL FOTOGRAFIE FORUM FRANKFURT (FFF), 2019 Nordland 2019 80000 29.8.2019 Avslått 0 Øyvind Torseter Øyvind Torseter - Stempelvariasjoner 2019-2020 Oslo 2019 100000 29.8.2019 Avslått 0 Øyvind Torseter Øyvind Torseter - Stempelvariasjoner 2019-2020 Oslo 2020 40000 29.8.2019 Avslått 0 Stein Henningsen Stein Henningsen - The Burning Boat, 2019 Svalbard 2019 259600 29.8.2019 Avslått 0 Stein Henningsen Stein Henningsen - The Burning Boat, 2019 Svalbard 2020 186500 29.8.2019 Avslått 0 Espen Iden Espen Iden - Om hamp, 2019- Oslo 2019 133200 29.8.2019 Avslått 0 Espen Iden Espen Iden - Om hamp, 2019- Oslo 2020 70000 29.8.2019 Avslått 0 Espen Iden Espen Iden - Om hamp, 2019- Oslo 2021 85000 29.8.2019 Avslått 0 Linn Anita Pedersen Linn Pedersen - ETHEREAL FOTOGRAFIE FORUM FRANKFURT (FFF) Vest-Agder 2019 80000 29.8.2019 Avslått 0 Ulla-Mari Brantenberg Ulla-Mari Brantenberg - Glass 2020 Oppland 2019 30000 29.8.2019 Avslått 0 Ulla-Mari Brantenberg Ulla-Mari Brantenberg - Glass 2020 Oppland 2020 106000 29.8.2019 Avslått 0 TENTHAUS Tenthaus - Diskursivt program, 2019-2021 Oslo 2019 300000 29.8.2019 Avslått 0 TENTHAUS Tenthaus - Diskursivt program, 2019-2021 Oslo 2020 300000 29.8.2019 Avslått 0 TENTHAUS Tenthaus - Diskursivt program, 2019-2021 Oslo 2021 300000 29.8.2019 Avslått 0 BERGEN ATELIERGRUPPE Bergen Ateliergruppe - BAG Art Camp (w)ORD 2019 Hordaland 2019 80000 29.8.2019 Avslått 0 CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Kristiansand Kunsthall - BU: Lokale omkalfatringer - 2020 Vest-Agder 2019 300000 29.8.2019 Avslått 0 ARCTIC MOVEMENT Arctic Movement - AR-T in Forskningsparken Oslo Oslo 2019 75000 29.8.2019 Avslått 0 ØSTFOLDMUSEENE Luca Berti - Folk og landskap i Østfold, 2021 Østfold 2020 242000 29.8.2019 Avslått 0 Mari Sivertsen Norddahl Tidsreisende - USF 2019 Hordaland 2019 35000 29.8.2019 Avslått 0 RICHARD JOHN SEYMOUR Richard John Seymour - Landscape Healing, 2019 Hordaland 2019 592507 29.8.2019 Avslått 0 Martina Bobrikova martinka bobrikova, oscar de carmen - BU - NO ACTION, ACTION exhibition 2019 Oslo 2019 88000 29.8.2019 Avslått 0 FREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJON KULTUR, MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING Fredrikstad Kommune, St Croix-huset - Pilotprosjekt LUMI 2019 Østfold 2019 166561 29.8.2019 Avslått 0 YOLA MARIA TSOLIS Svartjord - Svartjord, KRAFT, 2019 Buskerud 2019 85200 29.8.2019 Avslått 0 SABINA JACOBSSON Sabina Jacobsson - The Writing Lodge Oslo 2019 60000 29.8.2019 Avslått 0 Kristine Dragland Kristine Dragland - The Meaning of Life 2019 Oslo 2019 80000 29.8.2019 Avslått 0 Kristine Dragland Kristine Dragland - The Meaning of Life 2019 Oslo 2020 30000 29.8.2019 Avslått 0 Sunniva Halstensen Sunniva Halstensen - Trollungen 2019 Nordland 2019 50000 29.8.2019 Avslått 0 Adam Sindre Johnson K4galleri - Program Høst 2019 Oslo 2019 116211 29.8.2019 Avslått 0 CHARLIE FJÄTSTRÖM Charlie Fjätström - No one left to blame 2019 Oslo 2019 50000 29.8.2019 Avslått 0 Anders Kjellesvik aiPotu, (Kjellesvik og Siqueland) - STUDIO, 2019 Oslo 2020 60000 29.8.2019 Avslått 0 KNUT ÅSDAM STUDIO Knut Åsdam Studio - Oslo 2019-2024 Oslo 2019 276971 29.8.2019 Avslått 0 KNUT ÅSDAM STUDIO Knut Åsdam Studio - Oslo 2019-2024 Oslo 2020 421600 29.8.2019 Avslått 0 KNUT ÅSDAM STUDIO Knut Åsdam Studio - Oslo 2019-2024 Oslo 2021 500000 29.8.2019 Avslått 0 OSLO LYSFESTIVAL AS Oslo Lysfestival AS - FJORD Oslo Lysfestival 2019 Akershus 2019 400000 29.8.2019 Avslått 0 Petter Solberg Petter Solberg - BU Poetic Sculptures (arb.tittel) 2019-2020 Oslo 2019 55190 29.8.2019 Avslått 0 Petter Solberg Petter Solberg - BU Poetic Sculptures (arb.tittel) 2019-2020 Oslo 2020 70190 29.8.2019 Avslått 0 MARS PROJECT SPACE MARS Project Space - MARS 1 og 2, 2019-2020 Buskerud 2019 240000 29.8.2019 Avslått 0 Lena Søeborg Lena Søeborg - Rammefortellinger 2019 Vestfold 2019 50000 29.8.2019 Avslått 0 Marius Engh Marius Engh - Bohemia 2020 Oslo 2019 167000 29.8.2019 Avslått 0 TOVE SUNDT-HANSEN Tove Sundt-Hansen - UNDER HORISONTEN 2019 Rogaland 2019 173520 29.8.2019 Avslått 0 SAMAN KAMYAB Caravan - Caravan program 2019 Oslo 2019 150000 29.8.2019 Avslått 0 Veronica Diesen Veronica Diesen og Benedict Seymour - Oil Spill - A game of freedom Hordaland 2019 80000 29.8.2019 Avslått 0 Jonas Ib Hellvik Jensen Kunstnergruppen KATLA - Kalypsos vake Vest-Agder 2019 35000 29.8.2019 Avslått 0 ANTIPODES CAFÉ antipodes café - æCornerstones 2019-2021 Oslo 2019 62422 29.8.2019 Avslått 0 ANTIPODES CAFÉ antipodes café - æCornerstones 2019-2021 Oslo 2020 69000 29.8.2019 Avslått 0 ANTIPODES CAFÉ antipodes café - æCornerstones 2019-2021 Oslo 2021 80000 29.8.2019 Avslått 0 CGRID SIGRID ESPELIEN Sigrid Espelien - CLAYMATES 2019 Oslo 2019 184658 29.8.2019 Avslått 0 MAGNHILD ØEN NORDAHL Magnhild Øen Nordahl - Secret Support 2019 Hordaland 2019 60000 29.8.2019 Avslått 0 ANNEX ANNEX - YEMEN - Amen, 2019 Oslo 2019 70000 29.8.2019 Avslått 0 Karoline Bakken Lund Veronica Bruce og Karoline Bakken Lund - Shine Utopians: Gazpacho Oslo 2019 30000 29.8.2019 Avslått 0 STIFTELSEN TOU TRYKK - GRAFISK VERKSTED STAVANGER Tou Trykk - 2° 2019-2021 Rogaland 2019 70000 29.8.2019 Avslått 0 STIFTELSEN TOU TRYKK - GRAFISK VERKSTED STAVANGER Tou Trykk - 2° 2019-2021 Rogaland 2020 366600 29.8.2019 Avslått 0 STIFTELSEN TOU TRYKK - GRAFISK VERKSTED STAVANGER Tou Trykk - 2° 2019-2021 Rogaland 2021 366600 29.8.2019 Avslått 0 IHLE Anna Ihle - Housewife-in-residence 2020 Rogaland 2019 40000 29.8.2019 Avslått 0 IHLE Anna Ihle - Housewife-in-residence 2020 Rogaland 2020 40000 29.8.2019 Avslått 0 Hedda Grevle Ottesen Hedda Grevle Ottesen - Overlever 4 siste 2019 Oslo 2019 30000 29.8.2019 Avslått 0 KULTURBYRÅET MESÈN AS Kulturbyrået Mesén - STRAKS Kristiansand! 2020- mellom kunst og stedsutvikling Oslo 2019 50000 29.8.2019 Avslått 0 KULTURBYRÅET MESÈN AS Kulturbyrået Mesén - STRAKS Kristiansand! 2020- mellom kunst og stedsutvikling Oslo 2020 250000 29.8.2019 Avslått 0 Yngvar Larsen Yngvar Larsen - MITT NAVN ER 2019-2020 Utlandet 2019 90000 29.8.2019 Avslått 0 Yngvar Larsen Yngvar Larsen - MITT NAVN ER 2019-2020 Utlandet 2020 180000 29.8.2019 Avslått 0 VITENPARKEN CAMPUS ÅS NOBA v. Vitenparken - HAV 2019 Akershus 2019 250000 29.8.2019 Avslått 0 KJETIL ASCHIM Kjetil Aschim - Humlebol! Buskerud 2019 30500 29.8.2019 Avslått 0 KJETIL ASCHIM Kjetil Aschim - Humlebol! Buskerud 2020 24000 29.8.2019 Avslått 0 VESTLANDSUTSTILLINGEN Vestlandsutstillingen - Vestlandsutstillingen 2020 Hordaland 2020 300000 29.8.2019 Avslått 0 WERNER ZELLIEN Werner Zellien - "UTØYA" 2019 Akershus 2019 120000 29.8.2019 Avslått 0 Veronica Molin Bruce Veronica Bruce - Apricot Oslo 2019 40000 29.8.2019 Avslått 0 Ingrid Forland Ingrid Forland - Utstilling på Studio 17 Utlandet 2019 15000 29.8.2019 Avslått 0 HJØRDIS KURÅS Hjørdis Kurås - Urban NOmads; Hide, 2019 Oslo 2019 18000 29.8.2019 Avslått 0 HJØRDIS KURÅS Hjørdis Kurås - Urban NOmads; Hide, 2019 Oslo 2020 4600 29.8.2019 Avslått 0 UNCERTAIN STATES SCANDINAVIA DA Uncertain States Scandinavia - Issue 11 - 2019 Oslo 2019 40000 29.8.2019 Avslått 0 Lars Ellefsen Nordby Lars Nordby - Heerz Tooya 2020 Hedmark 2019 80000 29.8.2019 Avslått 0 Lars Ellefsen Nordby Lars Nordby - Heerz Tooya 2020 Hedmark 2020 30000 29.8.2019 Avslått 0 Stephan Meidell Stephan Meidell - Meidells Musikkmaskin 2019 - 2020 Hordaland 2019 80000 29.8.2019 Avslått 0 Marie Gurine Askeland Marie Gurine Askeland - Bergman Oslo 2019 25000 29.8.2019 Avslått 0 ISELIN KLEIVA Iselin Kleiva - Separatutstilling Bergen Kjøtt, 2019 Oslo 2019 48000 29.8.2019 Avslått 0 HILD BORCHGREVINK Hild Borchgrevink - Utgått Ålesund 2019 Oslo 2019 25000 29.8.2019 Avslått 0 LARS CUZNER Lars Cuzner - Intelligenspartiet Russebuss 2019 Oslo 2019 200000 29.8.2019 Avslått 0 Magnus Jung-Kopperud Magnus Jung-Kopperud - Venus som Poledanser 2019 Oslo 2019 60000 29.8.2019 Avslått 0 Beate Petersen Beate Petersen - Visning av film om hellig dårskap, mai 2020 Oslo 2020 20000 29.8.2019 Avslått 0 FACTORY FORENINGEN Factory Foundation - Utstillingsprogrammering - Factory Light Festival 2020 Buskerud 2019 150000 29.8.2019 Avslått 0 Ditteke Angelika Waidelich Ditteke Waidelich - adVENT Oslo 2019 Oslo 2019 430000 29.8.2019 Avslått 0 Jo Ravn Abusland Jo Ravn Abusland - Treet i skogen av trær 2020 Vest-Agder 2019 100000 29.8.2019 Avslått 0 KRYSTALLPLANETEN AS Kristin Günther m fl - Steinsnakk 2019 Troms 2019 135000 29.8.2019 Avslått 0 NORDIC ART INSTITUTE TVEITO Nordic Art Institute - Dueslaget 2019 Oslo 2019 150000 29.8.2019 Avslått 0 STIFTELSEN LADEMOEN KUNSTNERVERKSTEDER Babel Visningsrom for kunst - Utstillingsprogram 2020-2022 Trøndelag 2020 360000 29.8.2019 Avslått 0 STIFTELSEN LADEMOEN KUNSTNERVERKSTEDER Babel Visningsrom for kunst - Utstillingsprogram 2020-2022 Trøndelag 2021 360000 29.8.2019 Avslått 0 STIFTELSEN LADEMOEN KUNSTNERVERKSTEDER Babel Visningsrom for kunst - Utstillingsprogram 2020-2022 Trøndelag 2022 360000 29.8.2019 Avslått 0 Joanna Magierecka Joanna Magierecka - Ruins Notodden, 2020 Telemark 2019 20000 29.8.2019 Avslått 0 Masoud Alireza Masoud Alireza - 13000 thousands sheets of paper 2019 Hordaland 2019 102400 29.8.2019 Avslått 0 Madelen Lindgren Madelen Isa Lindgren - the apocalyptic visitor 2019 Oslo 2019 25000 29.8.2019 Avslått 0 Gunhild Mathea Husvik-Olaussen Gunhild Mathea Olaussen - Separatutstilling på Galleri F15 februar til mars 2020 Oslo 2019 100000 29.8.2019 Avslått 0 STIFTELSEN KULTURKVARTALET Jugendstilsenteret og KUBE - BU: Framtiderne, 2019-2020. Møre og Romsdal 2019 40000 29.8.2019 Avslått 0 STIFTELSEN KULTURKVARTALET Jugendstilsenteret og KUBE - BU: Framtiderne, 2019-2020. Møre og Romsdal 2020 60000 29.8.2019 Avslått 0 OSLO KUNSTFORENING Oslo Kunstforening - En gruppeutstilling på Akershus slott 2021 Oslo 2019 400000 29.8.2019 Bevilget 200000 KAMILLA LANGELAND Hypha - Soloutstilling med Iben Isabell Krogsgaard Akershus 2019 30000 29.8.2019 Bevilget 30000 TWENTYONE PICTURES AS Ellen Ugelstad - Alternative News Oslo 2019 100000 29.8.2019 Bevilget 100000 BOA BILLEDKUNSTNERNE I OSLO OG AKERSHUS BOA Billedkunstnerne i Oslo og Akershus - Utstillingsproduksjon og formidling 2020 Oslo 2020 750000 29.8.2019 Bevilget 500000 Dler Mariam Dalo Shwan Dler Qaradaki - Tegnetriennalen 2019-katalogstøtte Oslo 2019 58822 29.8.2019 Bevilget 50000 ARTSCENE TRONDHEIM AS ArtScene Trondheim AS - Prosjektstøtte 2020-2022 Trøndelag 2020 450000 29.8.2019 Bevilget 350000 ARTSCENE TRONDHEIM AS ArtScene Trondheim AS - Prosjektstøtte 2020-2022 Trøndelag 2021 500000 29.8.2019 Bevilget 350000 BÆRUM KUNSTHALL AS Baerum Kunsthall - Drift 2020 og Programmering 2021 Akershus 2020 1337000 29.8.2019 Bevilget 400000 Ida Madsen Følling Ida Madsen Følling - Restless Column, 2019 Oslo 2019 70000 29.8.2019 Bevilget 50000 Marte Eknæs Marte Eknæs - Institute of Flexibility, 2019-20 Hedmark 2019 80000 29.8.2019 Bevilget 60000 Jeremy James Welsh Jeremy Welsh med Kari Dyrdal - Lightweaving Hordaland 2019 43900 29.8.2019 Bevilget 40000 Mari Johanne Slaattelid Mari Slaattelid - "Templates" 2020 Oslo 2020 150000 29.8.2019 Bevilget 150000 Apichaya Wanthiang Apichaya Wanthiang - Appropriation and displacement (2019) Oslo 2019 40000 29.8.2019 Bevilget 40000 JORUNN IRENE HANSTVEDT Jorunn Irene Hanstvedt - goodbye hello goodbye 2013 - 2020 Oslo 2019 60000 29.8.2019 Bevilget 60000 Thorbjørn Skjensvold Sørensen Thorbjørn Sørensen m.fl. - "Og fjorden der nede blir ved å gå videre mot havet..." 2020 Oslo 2020 260000 29.8.2019 Bevilget 80000 Stian Eide Kluge Stian Eide Kluge, Michael Ray-Von - Follow Old Rules, 2019 Oslo 2019 70000 29.8.2019 Bevilget 70000 Ingrid Lønningdal Ingrid Lønningdal - Stedsspesifikt verkt til Kristiansand Kunsthall 2020 Oslo 2019 55000 29.8.2019 Bevilget 55000 AUDIATUR BOKHANDEL AS House of Foundation - Performance og utstilling med Kurt Johannessen Østfold 2019 40000 29.8.2019 Bevilget 40000 PRAKSIS PRAKSIS - PRAKSIS events and resources 2020 Oslo 2020 950000 29.8.2019 Bevilget 400000 HVITSTEN SALONG, JON ERIK LUNDELL Hvitsten Salong - Hvitsten Salong 2019 Akershus 2019 120000 29.8.2019 Bevilget 100000 KUNSTBOKHANDELEN AS Torpedo Kunstbokhandelen - 2020-2022 Oslo 2020 1800000 29.8.2019 Bevilget 1300000 KUNSTBOKHANDELEN AS Torpedo Kunstbokhandelen - 2020-2022 Oslo 2021 1800000 29.8.2019 Bevilget 1300000 KUNSTBOKHANDELEN AS Torpedo Kunstbokhandelen - 2020-2022 Oslo 2022 1800000 29.8.2019 Bevilget 1300000 SPIKERSUPPA LYDGALLERI Spikersuppa Lydgalleri - Lydkunst i natten 2020 Oslo 2020 60000 29.8.2019 Bevilget 60000 GALLERI OPDAHL AS GALLERI OPDAHL - Charles Gaines - 2020 Rogaland 2020 300000 29.8.2019 Bevilget 70000 KNIPSU Knipsu - Høstprogram 2019 Hordaland 2019 200000 29.8.2019 Bevilget 150000 OBJEKTIV FORLAG AS Objektiv - Objektiv 19 og 20 Oslo 2019 60000 29.8.2019 Bevilget 60000 ANDREAS HALD OXENVAD Andreas Hald Oxenvad - Pengespekulation og produktion af tryllestave 2019 Oslo 2019 90000 29.8.2019 Bevilget 50000 HEIMDAL KUNSTFORENING Heimdal Kunstforening - Innhold og formidling 2020, 2021 og 2022 Trøndelag 2020 256000 29.8.2019 Bevilget 200000 HEIMDAL KUNSTFORENING Heimdal Kunstforening - Innhold og formidling 2020, 2021 og 2022 Trøndelag 2021 256000 29.8.2019 Bevilget 200000 Petrine Lillevold Vinje Petrine Vinje - Lesespillet 2019-2020 Oslo 2019 100000 29.8.2019 Bevilget 100000 Evelyn Holm Oseana kunst- og kultursenter - Høstprogram samtidskunst Hordaland 2019 400000 29.8.2019 Bevilget 150000 VANDALER FORENING Vandaler forening - Winter Solstice Night Exhibition 2019 Oslo 2019 80000 29.8.2019 Bevilget 80000 BODØ KUNSTFORENING Bodø kunstforening - Bodø Biennale 2020 Nordland 2019 330000 29.8.2019 Bevilget 150000 KIRKELIG KULTURVERKSTED AS Mohammad El-Masry - Economy of effort pays the price 2018 (originaltittel) Oslo 2019 60000 29.8.2019 Bevilget 40000 AGNIESZKA FOLTYN Agnieszka Foltyn and Per Stian Monsås - Estuary 2019 Trøndelag 2019 35500 29.8.2019 Bevilget 35000 Lillian Marie Tørlen Lillian Tørlen - Utstilling Tegnerforbundet Oslo 2019 70000 29.8.2019 Bevilget 50000 PIKSEL PRODUKSJONER LTD Piksel Produksjoner - Piksel Kidz Lab 2019 Hordaland 2019 200000 29.8.2019 Bevilget 200000 Thomas Kvam Thomas Kvam - midt karriere utstilling 2020 Oslo 2019 150000 29.8.2019 Bevilget 80000 TOU SCENE AS Tou Scene AS - Bruksrommet 2020 Rogaland 2020 120000 29.8.2019 Bevilget 60000 Kaia Hugin Kaia Hugin - Motholic Mobble part 12 og 13, 2019 - 2020 Akershus 2019 140000 29.8.2019 Bevilget 80000 STAVANGER KUNSTFORENING Kunsthall Stavanger - Seven on Seven 2020 Rogaland 2020 300000 29.8.2019 Bevilget 120000 KUNSTGARASJEN KUNSTGARASJEN - Utstillingsprogram 2019-2020 Hordaland 2020 700000 29.8.2019 Bevilget 600000 KUNSTGARASJEN KUNSTGARASJEN - Utstillingsprogram 2019-2020 Hordaland 2021 700000 29.8.2019 Bevilget 600000 FOTOGALLERIET Fotogalleriet - Forelesningsserie Oslo 2020 146000 29.8.2019 Bevilget 70000 Talleiv Taro Manum Talleiv Taro Manum - Hilsen fra RINGNES 2019 Akershus 2019 50078 29.8.2019 Bevilget 50000 Runhild Hundeide Runhild Hundeide m.fl. - September Dialogue 2019 Oslo 2019 35000 29.8.2019 Bevilget 35000 Kent Fonn Skåre Kent Fonn Skåre - 2 utstillinger 2020 Sogn og Fjordane 2019 69000 29.8.2019 Bevilget 60000 Setsuko Kurioka Rohde Setsuko Kurioka - Needelwork 2020 Akershus 2020 85000 29.8.2019 Bevilget 50000 Ann-Cathrin November Høibo Ann Cathrin November Høibo - Separatutstillinger og gruppeutstillinger i 2019-2020 Vest-Agder 2019 150000 29.8.2019 Bevilget 80000 Morten Jensen Vågen Morten Jensen Vågen - Off Grid Camo, 2019 Oslo 2019 60000 29.8.2019 Bevilget 50000 Marthe Ramm Fortun Marthe Ramm Fortun - Sjel Ciel Oslo 2019 100000 29.8.2019 Bevilget 80000 Morten Torgersrud Morten Torgersrud - Plumb Line 2019 og 2020 Finnmark 2019 60000 29.8.2019 Bevilget 60000 ALT GÅR BRA Alt Går Bra - Den norske idealstaten Bergen 2019 Hordaland 2019 300000 29.8.2019 Bevilget 150000 Tora Berntsen Dalseng Tora Dalseng - Costume 2019 Oslo 2019 48000 29.8.2019 Bevilget 40000 NORSK KRITIKERLAG Norsk kritikerlag - Klima for kritikk, seminar, høst 2019 Oslo 2019 40000 29.8.2019 Bevilget 40000 Christian Blandhoel Christian Blandhoel - BU Polyføkt -Norsk støy symposium 2019 Oslo 2019 150000 29.8.2019 Bevilget 80000 UFORIA AS UFORIA - Oslo Art Weekend 2020 Oslo 2020 250000 29.8.2019 Bevilget 200000 ALDEA AS Aldea - Drift av Aldea Verkstad 2019, 2020, 2021 Hordaland 2019 600000 29.8.2019 Bevilget 600000 ALDEA AS Aldea - Drift av Aldea Verkstad 2019, 2020, 2021 Hordaland 2020 800000 29.8.2019 Bevilget 600000 ALDEA AS Aldea - Drift av Aldea Verkstad 2019, 2020, 2021 Hordaland 2021 1000000 29.8.2019 Bevilget 600000 Sverre Gullesen Sverre Gullesen - URO Oslo 2019 55000 29.8.2019 Bevilget 55000 Sandra Charlotta Norrbin Sandra Norrbin - Slottet 2019 Vest-Agder 2019 59988 29.8.2019 Bevilget 50000 Sofie Berntsen Sofie Berntsen - Kristiansand Kunsthall 2019 Oslo 2019 50000 29.8.2019 Bevilget 50000 SANDRA VAKA OLSEN Sandra Vaka - Solo utstilling Kunsthall Stavanger 2019 Oslo 2019 75000 29.8.2019 Bevilget 50000 Stefano Faoro CARAVAN - Bunk Beds 2019 Utlandet 2019 15000 29.8.2019 Bevilget 15000 Michiel Jansen Michiel Jansen - the Cave (2019) Oslo 2019 30000 29.8.2019 Bevilget 30000