Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 15. januar 2020

Tilbake til 2020 (Alle)

Om søknadsrunden

I denne runden ble det behandlet 283 søknader, 113 av disse fikk støtte.

Ordningen er sortert i tre deler: utstillinger, diverse tiltak og søknader fra institusjoner:

Utstillinger

Kategorien omfatter søknader fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper. 165 søknader ble behandlet og 62 prosjekter er tildelt midler, til sammen kr 3 970 000. Samlet søknadssum var kr 14 941 018. Det var mer enn dobbelt så mange kvinnelige som mannlige søkere, noe som reflekteres i tildelingene. 43 kvinner og 19 menn fikk innvilget tilskudd. Vi registrerer at søknadsbeløpene på ordningen økte i denne runden, og at flere søknader enn tidligere omhandlet mer enn ett prosjekt.

Søknadsmassen viser stor variasjon i kunstuttrykk, både når det gjelder teknikker og materialvalg. Tildelingene viser at denne bredden er godt ivaretatt. Det er bevilget midler til prosjekter med fokus på maleri, tegning, fotografi, skulptur, keramikk, grafikk, installasjon, tekstil, glass, deltakerbasert kunst, kunstnerbøker, VR-teknologi, kunstfilm og lydkunst. Runden var preget av søknader til kunstfilm og store separatutstillinger ved institusjoner som Kunstnernes Hus og Bergen Kunsthall. Tildelinger til kunstfilmskaperne Jumana Manna, Knut Åsdam og Ane Hjort Guttu, samt tilskudd til solopresentasjoner av Ida Ekblad, Marit Følstad, Hanne Tyrmi og Nina Malterud, eksemplifiserer disse tendensene.

Miljø og klima-tematikken som har vært rådende de siste årene viker i denne runden plassen for maktundersøkelser, gjerne knyttet til identitet og/eller teknologi/digitalisering. Kunstnerne benytter dette som utgangspunkt for filosofisk-eksistensialistiske utforskninger, men tar tidvis også mer politiske standpunkter. Kunstfilmene i denne runden setter makt- og identitetsspørsmål på agendaen, for eksempel den kommende langfilmen av Jumana Manna. «Foragers» tar utgangspunkt i tradisjonen med matauk av ville planter blant palestinere ved Golanhøydene. Plantene er definert som truede av israelske myndigheter og dermed ulovlige å høste. «Foragers» kombinerer arkivmateriale, iscenesatte og poetiske scener med live-opptak til en hybrid mellom dokumentar- og fiksjonsfilm, og stiller på tankevekkende vis spørsmål ved definisjonsmakt og hva som er verdt å bevare. I norsk sammenheng vil filmen vises på Kunstnernes Hus Kino i Oslo og ved Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden i 2020/2021.

Den samisk-norske kunstneren og arkitekten Joar Nango tematiserer på sin side maktstrukturer gjennom urfolksidentitet og et blikk mot samtidsarkitekturen. Som festspillutstiller i Bergen har han fått tildelt støtte til en stor separatutstilling ved Bergen Kunsthall juni-september 2020. Totalinstallasjonen vil inkludere et bibliotek, en kino/scene, en utstilling om arkitektkollektivet Felleskapsprosjektet å Fortette Byen (FFB), kunstnerens egen varebil og en serie med musikkarrangementer, performancer og workshops, foredrag og samtaler. Temaer som omhandles er samisk arkitektur og språk, urfolksidentitet, nomadisme, skandinavisk kolonialisme, infrastruktur og europeisk identitet i møte med historisk marginalisering av etniske grupper.

Barn og unge

Antall søknader: 9
Søknadssum: kr 882 000
Antall tildelinger: 5
Vedtakssum: kr 370 000

Antallet søknader til prosjekter som omhandler eller involverer denne målgruppen har økt fra to til ni fra forrige runde. Fem av de totalt ni søknadene nådde opp i prioriteringen og ble tildelt midler, tilsammen kr 370 000. Hovedvekten av søknadene rettet seg mot unge, og dreide rundt maktundersøkelser, globalisering, VR-teknologi og utdanning.

Ane Hjort Guttu har mottatt støtte til å produsere kunstfilmen «Ghost in the Machine». Tema er utdanningspolitikk og autonomi gjennom skildringen av en anarkistisk kunstskole innlemmet i et fiktivt nyliberalt universitet. Opptakene av filmen vil foregå i Kunsthøyskolen i Oslo og Fakultet for Kunst, Musikk og Design i Bergen. Målet med filmen er å reise generelle filosofiske spørsmål om frihet og selvbestemmelse i kunstutdanningen. Filmen kombinerer dokumentariske og poetiske trekk, og involverer studentenes egne erfaringer og perspektiver gjennom intervjusekvenser og workshops. En visningsturné er planlagt i kunstutdanningsinstitusjoner i Oslo, Bergen og Kabelvåg, og filmen vil også vises ved institusjoner som Kunstnernes Hus Kino i Oslo og Trondheim kunstmuseum.

Anna Carin Hedberg og Rikke Lundgreen ønsker på sin side med prosjektet «Ut av fokus» ved Norsk Billedhoggerforening i Oslo november 2020 – januar 2021 å undersøke begreper som dannelse og kulturell kontekst, og hvordan idealer og tilnærmingen til kropp, identitet og sosiale konstruksjoner endres over tid. Utgangspunktet for prosjektet er innlånte gipsavstøpninger fra 1800-tallet, som sammenstilles med nye verk i form av en 16-mm-film, tekst og et deltagerbasert gipsverksted. Ved å kombinere historisk materiale med samtidskunst ønsker kunstnerne å skape nye sammenstillinger og åpne opp kritisk refleksjon. Prosjektet henvender seg både til voksne og barn og unge mellom 6-18 år, og det er søkt om at den deltagende delen av prosjektet innlemmes i Den kulturelle skolesekken. Et mål er å undersøke hva slags opplevelse et deltagende publikum får gjennom kreative prosesser.

Et annet prosjekt for og med barn og unge er Maren Dagny Juells Virtual Reality-baserte kunstprosjekt som ønsker å benytte ny teknologi for å undersøke utdanningsinstitusjonens fysiske organisering og påvirkning på elevenes autonomi. Prosjektet består av workshops med skolelever og en utstilling ved Tenthaus i Oslo. Kunstneren vil sette søkelys på skolens fysiske begrensninger og den terminologien som benyttes i skolen i dag, og vil samarbeide med elever og lærere for å undersøke dette. Workshopen vil skje med elever ved Hersleb videregående skole, der en del av elevene er flyktninger og migranter. Søkeren ønsker å dra nytte av deres erfaringer etter å ha møtt forskjellige former for institusjoner i hjemlandet, på vei til Norge, og i Norge. I tillegg vil hun utvikle et virtuelt rom som vil bestå av abstrakte fargeformer som reagerer på bevegelse. Det vil ha overlappende former med skulpturer i det virkelige gallerirommet som VR-arbeidet er plassert i.

Til tross for at Oslo, Viken og Vestland angis som bosted av de fleste søkerne til denne ordningen, er nedslagsfeltet for bevilgningene spredt over hele landet. Foruten Oslo, Bergen, Trondhjem og Stavanger ble det bevilget midler til utstillingsaktivitet i Asker, Bærum, Moss, Kongsberg, Svolvær, Porsgrunn, Lillehammer, Sandefjord, Ålesund, Vikersund, Øystese, Skotbu og Os. Basert på søkers oppgitte bosted fordeler de 62 tildelingene seg slik geografisk: Viken (5), Agder (0), Troms og Finnmark (1), Innlandet (2), Vestland (9), Møre og Romsdal (0), Rogaland (2), Nordland (2), Oslo (37), Trøndelag (2), Utlandet (2).

Søknader om prosjektstøtte utstillinger behandles av Faglig utvalg for visuell kunst.

Diverse tiltak

Porteføljen omfatter forskjellige tiltak som ikke faller inn under de andre kategoriene og støtteordninger på området visuell kunst: seminarer, forsøksprosjekter, kurs og workshops, andre formidlingstiltak m.m.

Det er behandlet 22 søknader og gitt 5 bevilgninger, til sammen kr 225 000. Samlet søknadssum var kr 2 224 000.

Geografisk fordeling: Oslo (13), Rogaland (1), Vestland (3), Troms og Finnmark (1), Viken (3) og Trøndelag (1).

Eksempler på prosjekter som fikk støtte:

Cecilie Tyri Holt: Kunstpodden. Høsten 2017 startet Kunstpodden som Norges første podkast om kunst. Prosjektet hadde som mål å tilgjengeliggjøre et kritisk blikk på den materialbaserte kunsten for det allmennkulturelt interesserte publikum. Kunstpodden har blitt en ny plattform der anmeldelser aktualiseres og kontekstualiseres gjennom samtaler, intervjuer, debatter, diskusjoner og reportasjer fra kunstfeltet – oftest med utgangspunkt i en anmeldelse av en utstilling. Prosjektet ble bevilget kr 100 000.

Per Hess: Til festivalutstillingen "Silver" i Kongsberg kunstforening, under Kongsberg Jazzfestival, 06.06 – 05.08, 2020 arrangerer Per Hess seminaret «Høyteknologi og humanitet» 19. og 20. juni. Seminaret har fokus i samtidskunstkunst og humanistisk bevissthet og er et åpent informativt seminar med mål å fremme felles, engasjert samtale om hvilke spor en verdensomspennende teknologiindustri setter i et lokalsamfunn som Kongsberg. Seminaret har innlegg av Kjetil Røed, Øyvind Storm Bjerke, Rikke Komissar, Hilde Honerud, Peter Butenschøn, Bernt Hagtvet, Eldbjørg Løwer og Thorbjørn Jagland.

Prosjektet ble bevilget kr 80 000.

Barn og unge:

Antall søknader: 4

Søknadssum: kr 390 000

Antall tildelinger: 1

Vedtakssum: 100 000

Prosjektet som fikk støtte i denne runden:

Janne Lindgren: «Min verden 2020 TROMSØ» er et kurs i personlig filmfortelling for jenter mellom 13-18 år. Over en periode på 10 dager, lager deltakerne egne filmer, der de veiledes av profesjonelle kvinnelige filmskapere i både forarbeid, opptaksperiode og klippeperiode. Kurset er en del av et større prosjekt der filmene skal dokumentere unge jenters liv, verdier, hverdag og ønsker fra en femårsperiode fra hele Norge, i tillegg til at de lærer å lage film.

Prosjektet ble bevilget kr 100 000.

Søknader om prosjektstøtte diverse tiltak behandles av Faglig utvalg for visuell kunst.

Søknader fra institusjoner

Det er behandlet 96 søknader og gitt 46 tildelinger, kr 5 685 000 (2020), kr 850 000 (2021), 850 000 (2022). Søknadssum var kr 20 259 205 for 2020, totalt kr 29 375 455.

Tildelingsprosent (antall søknader): 47,9 %.

Tildelingsprosent (kroner): 25 %.

Det ble gitt tilskudd til ulike typer visningssteder over store deler av landet. Denne runden preges av mange sterke søknader og utvalget måtte foreta strenge prioriteringer.

Det ble gitt tilskudd til programmering, utstillinger og andre aktiviteter ved flere kunstnerdrevne visningssteder, prosjektrom og festivaler, blant annet Saksumdal Tempel i Saksumdal/Lillehammer, She Will i Ski, Pamflett, Alt går bra, Palmera, BCAP – Lien og After School Special i Bergen, Spikersuppa Lydgalleri, BOA/Oslo City 2020, Femtensesse og 222T i Oslo, Billag festival i Surnadal, Open Out Festival i Tromsø og Hvitsten Salong i Vestby.

Mangfoldstematikk ble tatt opp i flere av søknadene. Rafiki Art Initiatives mottok kr 80 000 til Rafiki Art Fest 2020, en grasrots basert og kunstnerstyrt plattform for afrikansk samtidskunst. Hva er afrikansk kunst i vår samtid? Hva opptar kunstnere fra det afrikanske kontinentet og diasporaen nå? Hvordan kan norsk kunst og design dra utbytte av dette? Spørsmålene stilles gjennom utstilling, performance og installasjon på SALT, Langkaia i Oslo.

Norsk Kritikerlag mottok kr 40 000 til seminar med tema Hvordan avkolonisere kritikken?

Det ble også bevilget kr 200 000 til TrAP og mentorprogrammet Her og der med fokus på veiledning og nettverk for nyankomne kunstnere til Norge.

Miljø- og klimaproblematikk var også på dagsorden i denne runden: Dáiddadállu Kunstnerkollektiv fikk bevilget kr 200 000 til EádnametToo, seminar, workshop og utstilling i Kautokeino, oktober 2020. Tema er «Vold mot naturen» og hva dette betyr for mennesket og psykisk helse, spesielt i Sápmi og i urfolksammenheng. Prosjektet har fokus på stedsspesifikk kunst, kunst i offentlige rom og aksjonskunst, samt samtaler mellom kunstnere, forskermiljøer, politikere og enkeltmennesker med kunnskap og erfaring.

Norske kunsthåndverkere Viken arrangerer Temautstillingen 2020 - Klima og miljø i dagens kunstpraksis: Hvordan tas det stilling til miljøspørsmålet i den materialbaserte kunsten i dag? På hvilke måter påvirker miljø- og klimahensyn materialvalg og praksis, innhold og uttrykk? Utstillingen skal vises på House of Foundation i Moss fra 29. 8 - 11.10 2020. I løpet av utstillingsperioden vil det også bli arrangert kunstnersamtaler, seminar og formidlingsopplegg hvor temaet belyses fra ulike perspektiv. Det ble bevilget kr 150 000 til utstillingen.

Festspillene Helgeland mottok kr 75 000 til prosjektet «Vårt Hav» et visuelt kunstprosjekt i tre deler med kunstnerne Prisca Sinay, Malaga, Spania og Trygve Luktvasslimo, Valberg, Norge, som utforsker temaene migrasjon, klima og forsøpling.

Ruth A Aitken og James Stewart mottok kr 70 000 til F.U.C.(K): The Arctic Agency..., et prosjektrom og galleri i en tidligere campingvogn, plassert i Folkeparken i Tromsø.

Prosjektet er både et kunstverk og kuratorisk forskningsprosjekt som undersøker en miljøvennlig og bærekraftig kunstpraksis.

I tillegg kan følgende prosjekter trekkes fram:

Det ble gitt kr 250 000 til utstilling med kunstneren Ai Wei Wei ved Kaviarfabrikken i Henningsvær. Utstillingen vil vise både nye og eksisterende verk, med utgangspunkt i den globale flyktningkrisen som tema.

Kr 150 000 ble tildel utstillingen Citizen of the Universe med den amerikanske kunstneren Ruth Asawa ved Stavanger kunstmuseum MUST. Ruth Asawa (1926-2013) regnes som en av modernismens viktigste fornyere av skulptursjangeren, men til tross for økende oppmerksomhet hørere Asawa likevel til blant de underkjente kvinnelige modernistene. Hennes alternative innstilling til kunst, liv og kreativ tenkning også i skolen viser en alternativ fortelling og en annen inngang til modernismen. Utstillingen er den første museumsutstillingen av hennes verk i Europa og kurateres sammen med Modern Art Oxford.

PRISMS - Hvem sine historier? En ny nasjonal plattform, program og nettverk for Artists' Moving image, kunstnerfilm i Norge, mottok kr 180 000. Pilotprosjektet omfatter tre hoveddeler over 12 måneder: en serie visninger i samarbeid med institusjoner og aktører i Oslo, Bergen, Kautokeino, Trondheim og Tromsø, en workshop i filmkuratering for ungdom i samarbeid med TrAP, samt online publisering og podcast. Prosjektet har bredde og mangfold som målsetting både mht aktører og publikum og fyller et tydelig behov i feltet for et kunstuttrykk som institusjonelt befinner seg mellom det visuelle kunstfeltet og filmfeltet.

Geografisk fordeling

Fylke Antall søknader Antall tildelinger Tildelingsprosent antall søknader
Agder 2 0 0 %
Innlandet 5 4 80 %
Møre og Romsdal 3 3 100 %
Nordland 4 2 50 %
Oslo 34 13 38,20 %
Rogaland 5 1 20 %
Troms og Finnmark 5 5 100 %
Trøndelag 1 0 0 %
Vestfold og Telemark 7 6 85,70 %
Vestlandet 17 9 52,90 %
Viken 13 3 23,10 %

Barn og unge

Antall søknader: 6

Søknadssum: 3 765 000

2020: 1 675 000

2021: 1 020 000

2022: 1 070 000

Antall tildelinger: 3

Sum tildelinger: kr 725 000

2020: 425 000

2021: 150 000

2022: 150 000

Det kom inn tre søknader fra Viken, én fra Innlandet, én fra Vestfold og Telemark og én fra Oslo.

Tre av de seks søknadene mottok tilskudd:

10 år på Heidal skule er et kunstprosjekt der kunstnere følger en skoleklasse gjennom et helt grunnskoleløp, fra 1. til 10 klasse. Målet er å gjøre kunsten til en del av læringsprosessen, språket og kompetansen. Skolen og dens nærmiljø blir utgangspunkt og arena for kunstneriske prosesser og produksjon. Kunstnerne får tid og mulighet til å utvikle sine prosjekter og arbeide sammen med elevene, med skolen som ramme og kontekst. Prosjektet skal følges og dokumenteres av Kulturtanken. Kr 150 000 ble bevilget per år i 2020-2022.

PRAKSIS Teenage Advisory Board (PTAB), Oslo, fikk videreført tilskudd på kr 200 00 fra 2019. Prosjektet er et aktivt mentor program for unge mellom 15-21 år. Hovedmålene er å fremme interseksjonalitet innen kulturfeltet, utvikle -og styrke innovasjon igjennom inkludering og aktiv veiledning av ungdom/unge voksene fra ulike deler av samfunnet. PTAB tilbyr et rom hvor ungdommen kan ytre sine meninger om kunst og kultur samtidig som de kommer i kontakt med ulike kunstformer som reflekterer kunstens rolle og potensiale i dagens samfunn.

Vestfold Kunstsenter mottok kr 75 000 til Ung redaksjon, en satsing som utvikles i samarbeid med ungdom i alderen 14-25 år. Prosjektet tar utgangspunkt i kunstsenterets utstillingsprogram for 2020 og omfatter workshops, kunstnersamtaler, foredrag, filmvisninger og konserter.

Prosjektstøttesøknader fra institusjoner behandles av Arrangørutvalget for visuell kunst.

Tall fra søknadsrunden 

Antall søknader: 283

Søknadssum: 37 424 223

Antall tildelinger: 113

Tildelingssum: 9 880 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 15.1.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i faglig utvalg for visuell kunst: 18.3.2020

  • Vedtak i arrangørutvalget for visuell kunst: 25.3.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddVedtatt avhidden
KJELLAUG HATLEN LUNDE Kjellaug Hatlen Lunde - Trykk i Sann-tid, 2019 - 24 Nordland 2020 100000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst KJELLAUG HATLEN LUNDE Kjellaug Hatlen Lunde - Trykk i Sann-tid, 2019 - 24 Nordland 2021 50000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst KJELLAUG HATLEN LUNDE Kjellaug Hatlen Lunde - Trykk i Sann-tid, 2019 - 24 Nordland 2022 80000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst MARGARIDA PAIVA Margarida Paiva - Separatutstilling i Trondheim Kunstforening 2020 Oslo 2020 48000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Esther Maria Bjørneboe Esther Maria Bjørneboe - Utstilling Rettstegninger 2020 Oslo 2020 212000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Wenche Gulbransen Wenche Gulbransen, Trine Mauritz - PUR 2021 Oslo 2020 20000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Wenche Gulbransen Wenche Gulbransen, Trine Mauritz - PUR 2021 Oslo 2021 152000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Trine Mauritz Trine Mauritz, Wenche Gulbransen - PUR 05.01.2020 til 31.01.2022 Viken 2020 80000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Trine Mauritz Trine Mauritz, Wenche Gulbransen - PUR 05.01.2020 til 31.01.2022 Viken 2021 120000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Jannik Abel Jannik Abel - Det blir ikke mellom oss 2020 Viken 2020 100000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Linn-Mari Tverå Staalnacke Linn-Mari Staalnacke - Neon Seeds, 2020 Viken 2020 16000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst GIANMARCO DONAGGIO Gianmarco Donaggio - 2020 Oslo 2020 30000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Anne Mette Stausland Mette Stausland - Separat utstilling på Kunstnerforbundet 2020 Utlandet 2020 80000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Ingrid Toogood Hovland Liv Tandrevold Eriksen og Ingrid Toogood - WHOWHO 2020 Rogaland 2020 80000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst RANA KUNSTFORENING Rana kunstforening - Jubileumutstilling 2020. Havmannen 25 år. Nordland 2020 50000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst Ellen Ragnhild Ferner Apalnes Ellen PIPPIP FERNER Apalnes - Plastic Revisited 2019-2020 Viken 2020 55000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Peter Knudsen Mugetuft - Som vann 2020 Oslo 2020 55000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst HEDVIG BIONG Hedvig Biong - Den svarte sirkel Innlandet 2020 70000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst BRYNHILD WINTHER Møre og Romsdal Kunstsenter. B Winther - True Norwegian Reddhare 2020 Vestland 2020 56592 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Arne Aalberg Arne Aalberg - Tretten til bords. 2020 Viken 2020 20000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Anne-Sophie Blytt Anne-Sophie Blytt - Separatutstilling Galleri Langegården 2021 Vestland 2020 50000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Jannecke Lønne Christiansen Jannecke Lønne Christiansen - "Blåtimen" utstilling på Peder Balke senteret 2020 Innlandet 2020 50000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst LINN CECILIE ULVIN - BILLEDKUNSTNER, FORFATTER OG FRILANS KURATOR Linn Cecilie Ulvin og Vanna Bowles - "Jeg kommer tilbake til det å falle", 2020 Viken 2020 100000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Mikkel Wettre Mikkel Wettre - Kunstgarasjen og galleri Trafo Vestland 2020 111500 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Kari Solveig Aasen Kari Aasen - K.50.2020 Vestland 2020 27000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst SELJORD KUNSTFORENING Seljord kunstforening - Briste eller bera! - ein grensesprengjande odysse, 2020 Vestfold og Telemark 2020 280000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst STIFTELSEN TOU TRYKK - GRAFISK VERKSTED STAVANGER Stiftelsen Tou Trykk - Berøre landskap New York - Stavanger, 2020 - 2021 Rogaland 2020 90000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst STIFTELSEN TOU TRYKK - GRAFISK VERKSTED STAVANGER Stiftelsen Tou Trykk - Berøre landskap New York - Stavanger, 2020 - 2021 Rogaland 2021 30000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst Birgit Eide Birgit Eide - Fallende himmel 2021 Vestland 2020 123000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Birgit Eide Birgit Eide - Fallende himmel 2021 Vestland 2021 118000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Solveig Lønseth Solveig Lønseth - BLIKK 2020 Oslo 2020 95000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst MURALVERKSTEDET Muralverkstedet - Drift av Muralverkstedet for 2020 Oslo 2020 404000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst Anne Knutsdatter Wille Anne Knutsdatter Wille - Canis Familiaris 2020 Vestland 2020 52500 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Elisabeth Thorsen Elisabeth Thorsen - Lyden av sko Viken 2020 40000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst ANA RITA DE FARIA ANTONIO Ana Rita António - Ambitious project collapsing AKA The 5th Wheel Vestland 2020 40000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Per Christian Brown Per Christian Brown - materielle transformasjoner og mytologier 2020 Rogaland 2020 94572 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Crispin Anders Martin Leo Coulthard Gurholt Crispin Gurholt - Entrapped Moments, 2020 Utlandet 2020 130000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Cato Løland Cato Løland - 2 separatutstillinger 2020 Vestland 2020 100000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Anne Kari Amstein Anne Kari Amstein og Gabriella Göransson - Mellom lys og skygge 2020 Oslo 2020 87000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Marthe Thorshaug Marthe Thorshaug - Human Wild, 2020 Innlandet 2020 83479 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst GRETHE UNSTAD Grethe Unstad - Respectare 2020 Vestland 2020 60000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Bjørg Omholt Minneutstilling Kai Øvre - Tidevann 2020 Viken 2020 37000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst ØSTFOLD KUNSTSENTER Østfold kunstsenter - Kunst på programmet: Store maleri Viken 2020 200000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst ØSTFOLD KUNSTSENTER Østfold kunstsenter - Kunst på programmet: Store maleri Viken 2021 200000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst ØSTFOLD KUNSTSENTER Østfold kunstsenter - Kunst på programmet: Store maleri Viken 2022 250000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst Dan Skjæveland Dan Skjæveland - Utstilling Klepp kunstforening - 2020 Trøndelag 2020 15000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Jeremy James Welsh Jeremy Welsh + samarbeidspartnere - Pixels, Frames, Beats, Drones Vestland 2020 60000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst ASTRUP FEARNLEY MUSEET AS Astrup Fearnley Museet - Afrikansk kulturfestival 2020 Oslo 2020 100000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst Tone Saastad Tone Saastad - Topografiske Strukturer 2020 Vestland 2020 30000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst SAMAN KAMYAB Caravan - Caravan program 2020 Oslo 2020 90000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst NOEMATA Noemata - Biennale.no 2020 Viken 2020 45000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst Steinar Laumann Steinar Laumann - Digitus Revolution_ 2020 Viken 2020 110000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst MARIUS PRESTERUD M. Presterud, A. Ervik, M. Grabuschnigg - Incubation Highway, 2020 Oslo 2020 40000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Elin Aasbjørg Høyland Søgne Gamle Prestegård - Helt konge 2020 Oslo 2020 150000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Ingun Kleppan Ingun Kleppan, Kunstbanken - Hommage til... (kvinnenavn) Innlandet 2020 70000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst KULTURBYRÅET MESÈN AS Kulturbyåret Mesén - SNART!Kristiansand 2020 Oslo 2020 342000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst Anita Hillestad Anita Hillestad - Støy! Reclaim! 2020 Viken 2020 502000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Janne Lindgren Janne Lindgren - Min verden 2020 Oslo Oslo 2020 120000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Ruth Tulle Koefoed-Jespersen Tulle Ruth - Spor på vei - om reins kommunikasjon hos sørsamene Viken 2020 35000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst HARDING PULS Kunstnarorganisasjonen Harding Puls - Fjord Pianorama 2020-2021 Vestland 2020 175000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst HARDING PULS Kunstnarorganisasjonen Harding Puls - Fjord Pianorama 2020-2021 Vestland 2021 175000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst Leander Odin Djønne Leander Djønne - Det heilage vatnet. Vestland 2020 20000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst ART REPUBLIC AS Art Republic - Son.AR Rogaland 2020 150000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst ART REPUBLIC AS Art Republic - Son.AR Rogaland 2021 50000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Petter Wang Petter Wang - Guilty Pleasures 2020 Oslo 2020 57000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Mona Grønstad Kunstarena - Ut i kunstsonen! Viken 2020 72000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst Mona Grønstad Kunstarena - Ut i kunstsonen! Viken 2021 72000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst Mona Grønstad Kunstarena - Ut i kunstsonen! Viken 2022 72000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst KUNSTSKANSEN KunstSkansen - Rakuworkshop med Steven Branfman, 2020 Viken 2020 50000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst Peter Knudsen Mugetuft - Crystal Palace – Concrete mapping III – 2020 Oslo 2020 50000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Arnfinn Johnsen Arnfinn Johnsen - BEST 2020 Innlandet 2020 123000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Ragnhild Aamås Ragnhild Aamås - Prekaerarbeidstid på She'll 2020 Oslo 2020 21400 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Anne Helen Robberstad Anne Helen Robberstad - Den svarte ulla Rogaland 2020 30000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Espen Iden Galleri Memphis - Kunstnerdrevet visningsrom, etbl. nov 2019 Oslo 2020 186500 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst Espen Iden Galleri Memphis - Kunstnerdrevet visningsrom, etbl. nov 2019 Oslo 2021 13500 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst TOBIAS LILJEDAHL Tobias Liljedahl - Utstilling på Kunstkvarteret Lofoten Trøndelag 2020 60000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst ASTRID RUNDE SAXEGAARD Astrid Runde Saxegaard - Utstilling på Galleri 69 vår 2020 Viken 2020 47000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Karina Elisabeth Herteig Karina Herteig - "Fragmenter" 2020 Vestland 2020 29000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Svein Johan Reisang Johan Reisang og Ela Buria - Hamsundagene 2020 - en ny måte å se Hamsun på. Utlandet 2020 350000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst PRAKSIS PRAKSIS - PRAKSIS Development Forum Oslo 2020 120000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst Nils Olav Bøe Nils Olav Bøe - On Landscape 2020 Oslo 2020 62000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Kari Mette Wik Kari Mette Wik - JUV, 2020 Oslo 2020 100000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst KRUTTHUSET OSLO SA K.O.S A (Krutthuset Oslo SA) - The Jane Project 2020 Oslo 2020 157625 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst KRUTTHUSET OSLO SA K.O.SA (Krutthuset Oslo SA) - Dag Leversby i Krutthuset 2020 Oslo 2020 77160 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst Andrea Lange Andrea Lange - The Giving, 2020 Oslo 2020 100000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Eirik Kjernlie Sæther Haus der Kunst - Utstillingsprogrammering, våren 2020 Oslo 2020 140000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst Giske Sigmundstad Giske Sigmundstad og Siw Lurås - Utstilling i Kunstverket Galleri Oslo 2020 40000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Ida Løkken Anstensrud Ida Løkken Anstensrud - Langsomhetens kunnskap 2020 Viken 2020 30000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Marie Svindt Marie Svindt - "Watch Me Leave" på Noplace (Oslo) Oslo 2020 60000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Guri Guri Henriksen Guri Guri Henriksen - Arbeidstittel: Det anatomiske teateret Viken 2020 83000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst JAMES FINUCANE James Finucane - Reklame The Streets (Reclaim The Streets) Oslo 2020 200000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst BELLA DA SILVA BUXBOM Bella da Silva Buxbom - MOOD (2020) Trøndelag 2020 45000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst FROGN KOMMUNE KULTUR OG FRITID Frogn kommune - Kunst om tilhørighet 2020 Viken 2020 150000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst Johan Söderström Johan Söderström - Tablet 2020 Oslo 2020 100000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst ILIJA WYLLER Ilija Wyller - Beam me up* Oslo 2020 35000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst DOMKIRKEN SOKN Kristiansand Domkirke - Kunstutstilling i Kristiansand Domkirke 2020 Agder 2020 250000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst Emil Finnerud Arendal Kunstforening - Dekadansens Rekviem Oslo 2020 115780 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Kwestan Jamal Bawan Kwestan Jamal Bawan - BU Kulturtråde 2019-2021 Vestland 2020 70000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Kwestan Jamal Bawan Kwestan Jamal Bawan - BU Kulturtråde 2019-2021 Vestland 2021 50000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Elmedin Zunic Elmedin Zunic - BU - Srebrenica: historiens blindsone 2020 Agder 2020 46000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Elin Margrethe Mack Sagene Kunstsmie - Utstillingsprogram Sagene 2020 Oslo 2020 100000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst MARTIN SÆTHER Martin Sæther - Fire utstillinger - 2020 Oslo 2020 90000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst INTERNATIONAL ART SCENE International Art Scene - Super-natural prosjekt: interaktiv skulptur Maciej Kus Oslo 2020 295500 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst Yanir Shani Yanir Shani - Safari (2018-2022) Trøndelag 2020 30000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst THORSTEINSDOTTIR ÆSA BJORK Æsa Björk - Tracing Gravity 2020 Vestland 2020 120000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst SAMVIRKE GJESTEATELIER OG GALLERI SA Samvirke SA - Ocean Artery Oslo 2020 250000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst Terje Abusdal Terje Abusdal og Jon-Edvard Uleberg - Utstilling på Noplace 2020 Oslo 2020 47000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Maria Gullaksen Brinch Maria Brinch - Gruppeutstilling på Entrée 2020 Oslo 2020 90000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Camilla Renate Nicolaisen Camilla Nicolaisen og Maija Bjørklund - Hiding in plain sight, 2020 Troms og Finnmark 2020 80000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst KRAFT BERGEN AS KRAFT 2020 - Internasjonale utstillinger 2020 på KRAFT Vestland 2020 160000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst KNIPSU KNIPSU - Vårprogram KNIPSU 2020 Vestland 2020 120000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst Øyvind Sørfjordmo Øyvind Sørfjordmo - Fargens verdi 2020 Oslo 2020 20000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst TERESE LONGVA Terese Longva - Tid i stein (arbeidstittel) 2020 Møre og Romsdal 2020 70000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Maja Maria Kristina Sjöström Maja Sjöström - Visningsrommet Kvartetten 2020 Viken 2020 60000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst IHLE Anna Ihle - Doggie Day Care With Leo Beagle Boy 2020 Rogaland 2020 77976 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Martinus Sujkerbuijk Martinus Suijkerbuijk - Pater_Noster_2020 (2020) Trøndelag 2020 47960 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst FOTOGRAF CHRISTOPHER JONASSEN Christopher Jonassen - Devour, 2020. Rogaland 2020 30000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Kristiansand Kunsthall - Amfibium 2020 Agder 2020 300000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst Monica Winther Monica Winther - Når tiiden ikke passer inn i tiden - 2020 Oslo 2020 40000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Ellen Karine Solberg Ellen Karine Solberg - 5 Separatutstillinger 2020 Viken 2020 90000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Hilde Iren Dølheim Hilde Iren Dølheim - Skulle gått forbi 2020 Vestfold og Telemark 2020 15000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Astrid Mørland Astrid Mørland - Wearing Apparel 2021 Agder 2020 160000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst OPPLAND KUNSTSENTER OKiOR - Oppland Kunstsenter - Artboard Lillehammer 2021 Innlandet 2020 100000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst SØLVBERGET KF Sølvberget - Utvikling av formidlingsprogram 2020 Rogaland 2020 218880 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst HILDE ROGNSKOG Hilde Rognskog - Into the swamp 2020 Viken 2020 90000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Anne Karine Thorbjørnsen Anne Karine Thorbjørnsen - AKT Deconstructed 2020 Viken 2020 20000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Runhild Hundeide Runhild Hundeide - TFF, 2020 Oslo 2020 35000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Hans Kristian Borchgrevink Hansen Hans Kristian Borchgrevink Hansen - Stueplanter 2020 Oslo 2020 50000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst NORDIC ART INSTITUTE TVEITO Andrea Romano - "Study of..." 2020 Oslo 2020 65000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst Unni Gjertsen Unni Gjertsen - Marit (arbeidstittel) 2021 Oslo 2020 75000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang - Fire kvinner – Fire årstider Innlandet 2020 20000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Marius Engh Kunstnerforbundet - Le Tripode, 2020 Oslo 2020 160000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Erik Pirolt Erik Pirolt - ExEx 2020 Agder 2020 100000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Merete Lundetræ Andersen Merete Lundetræ Andersen, med flere - "Kvinnekroppen! En utstilling i anledning Kvinnedagen 2020 Agder 2020 142500 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Pia Myrvold Pia Myrvold 2020 - Pia MYrvoLD Jubileum 2020 Galleri TM51 - Oslo Utlandet 2020 70000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Trudi Ann Jaeger Trudi Jaeger - Illuminations Hebridene – Continuum IV 2020 utstilling Vestland 2020 35000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Hankyul Kim Hankyul Kim - Jazz by Jazz Vestland 2020 42603 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst HERNES SIGFRID INGEBJØRG Sigfrid Hernes m. fl - SNAP, 2020 Troms og Finnmark 2020 120000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst BÆRUM KUNSTHALL AS Bærum Kunsthall - Å bøye virkeligheten, 2020 Viken 2020 101500 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst ÅS KOMMUNE Ås internasjonale kultursenter - Fotografi og fremmedfrykt 2020-2022 Viken 2020 670000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst ÅS KOMMUNE Ås internasjonale kultursenter - Fotografi og fremmedfrykt 2020-2022 Viken 2021 670000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst ÅS KOMMUNE Ås internasjonale kultursenter - Fotografi og fremmedfrykt 2020-2022 Viken 2022 670000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst GALLERI TØYSENTRALEN HELGA DRUDE STORBEKKEN Galleri TØYsentralen - To utstillinger "JUV" - "Tilstander" 2020 Oslo 2020 90000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst Ulla Marianne Schildt Louisesgt. 4C - "Inquiries of the Social Commons ", 2020 Oslo 2020 219848 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst SABINA JACOBSSON Sabina Jacobsson - Hammars - en plass på Fårö 2019 Oslo 2020 53000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Sara Skogøy Sara Skogøy - WW3 - Live, laugh , love no more Oslo 2020 144000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst GUERRILLA PLASTIC MOVEMENT Guerrilla Plastic Movement - Drama for havet2 Viken 2020 133000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Morten Jensen Vågen Morten Jensen Vågen - Personal Space 2020 Oslo 2020 60000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Sindre Wexelsen Goksøyr Sindre Goksøyr - Vil du hengi deg til Kamasutra med meg? Og meg? 2021 Oslo 2020 80000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst JANNE TALSTAD janne talstad m.fl. - Open Video XIV 2020 Oslo 2020 75000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Tone Einelia Nortbound Nordgående Fjell Festning - Northbound Nordgående 2020 Vestland 2020 60000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Gentian Rhosa Meikleham Gentian Rhosa Meikleham and others - C. Sundtsgate 38 2020-2021 Vestland 2020 95000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst Gentian Rhosa Meikleham Gentian Rhosa Meikleham and others - C. Sundtsgate 38 2020-2021 Vestland 2021 30000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst Tuva Langfeldt Tuva Langfeldt - Hverdag hver dag, 2020 Oslo 2020 300000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst Elisabeth Thorsen Utstilling på Sarpsborg Kunstforening - Avtrykk 2020 Viken 2020 36000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Morten Underberg Slettemeås Morten Slettemeås - Gvarv 2020 Oslo 2020 50000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst FOTOGRAFIHUSET AS Fotografihuset - Fotografihuset - midlertidige tiltak på Sukkerbiten i 2020 Oslo 2020 300000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst Jan Marius Ekstedt Kiøsterud Jan Marius Kiøsterud - Arbeidstittel: Elevation 2020 Utlandet 2020 32632 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst PLUM TRIM Plum Trim - utstillingsstøtte til prosjekter 01.03.2020-01.08.2020 Oslo 2020 70000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst Mekdes Weldehanna Shebeta Mekdes W Shebeta - Circle 2020-2021 Oslo 2020 123000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Mekdes Weldehanna Shebeta Mekdes W Shebeta - Circle 2020-2021 Oslo 2021 63500 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst ANNE LINE SUND Nesodden Kunstnere Kunsthallen - P U L S 2 0 2 0 Viken 2020 250000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst TINESUREL AS Emma Gunnarsson og Tine Surel Lange - HELNES 2021 Vestland 2020 60000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst BERGEN SPILLFESTIVAL Norske spillutviklere - Interaktiv Game-art utstilling 2020 Vestland 2020 70000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst BERGEN SPILLFESTIVAL Norske spillutviklere - Interaktiv Game-art utstilling 2020 Vestland 2021 54500 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst BERGEN SPILLFESTIVAL Norske spillutviklere - Interaktiv Game-art utstilling 2020 Vestland 2022 64500 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst DANIELA RAMOS ARIAS ART + FOLK - Expanded Mediation Workshops Vestland 2020 100000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst DANIELA RAMOS ARIAS ART + FOLK - Expanded Mediation Workshops Vestland 2021 100000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst NYNORSK MESSINGKVINTETT ANS Evelina Dembacke - multiMORF remix 2020-21 Oslo 2020 52500 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst NYNORSK MESSINGKVINTETT ANS Evelina Dembacke - multiMORF remix 2020-21 Oslo 2021 37500 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst AUDIATUR BOKHANDEL AS House of Foundation - Kunst på Lyse Netter 5.-6. juni 2020 Viken 2020 220000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Bergen Senter for Elektronisk Kunst - Novel Instruments Utstilling Høst 2020 Vestland 2020 150000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst EVA BAKKESLETT Eva Bakkeslett - The Conference of the Birds Nordland 2020 100000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst RENATE SOLENG Renate Soleng og Hedvig Biong - De djerves dag (øvelser i å gå seg vill) 2020 Oslo 2020 100000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst YNGVILD KINGREN ROLLAND Yngvild K. Rolland - Separatutstillinger i Oslo og Bergen i 2020 og 2021. Oslo 2020 144000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst YNGVILD KINGREN ROLLAND Yngvild K. Rolland - Separatutstillinger i Oslo og Bergen i 2020 og 2021. Oslo 2021 150000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst VUMA PROJECTS Vuma Projects - Sone 1 Vestland 2020 42500 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst Josefin Arnell Josefin Arnell - Soloustilling UKS Utlandet 2020 100000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Ida Nissen Ida Nissen - Compile Your Inventory Utlandet 2020 25239 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Siri Borge Siri Borge - Resting Cod Face II Rogaland 2020 75000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst Siri Borge Siri Borge - Resting Cod Face II Rogaland 2021 5000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst IKONO AS Mats Bakken m.fl - IKONO 2.0 Oslo 2020 35000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst KRISTINA MELBØ VALVIK Mikey Laundry Art Garden - Palm Pride Parade 2020 Vestland 2020 55000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst SPACEGROUP AS SPACEGROUP - Akerselva 1930 2020 2110. 2020 Oslo 2020 400000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst FRIDA ORUPABO Frida Orupabo - Faz escuro mas eu canto [Though it’s dark still I sing] 2020 Oslo 2020 180000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst TRONDHEIM GATEKUNST Trondheim Gatekunst - Trondheim Gatekunstfestival 2020 Trøndelag 2020 200000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst ANNE SIV FALKENBERG PEDERSEN Anne Siv Falkenberg Pedersen - The floating show 2020 Oslo 2020 60000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst NORSK RISOFORENING Norsk Risoforening - Riso i Norge 2020 Rogaland 2020 101500 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst INGRID BJØRNSETH Isotop Project Room - Isotop Project Room - 2020 Vestland 2020 43000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst MONIKA MØRCK Monika Mørck - Utstilling ved Galleri Format 2020 Oslo 2020 65000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst STANDARD (OSLO) AS STANDARD (OSLO) - "Ups and Down" 2020 Oslo 2020 250000 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst BRAKSTAD KONSEPT Brakstad Konsept - 2002+2020, 2020 Rogaland 2020 38044 25.3.2020 Avslått 0 Arrangørutvalget for visuell kunst MONTAROU CHRISTIAN MONTAROU - FRA MIMESIS TIL SEMIOSIS, CHRISTIAN MONTAROU REVISITED 2020 Viken 2020 30000 18.3.2020 Avslått 0 Faglig utvalg for visuell kunst HELENE FØRDE Helene Førde - Utstilling i Trondhjems Kunstforening 2020 Hordaland 2020 30000 18.3.2020 Bevilget 30000 Faglig utvalg for visuell kunst Cecilie Tyri Holt Kunstpodden - 2020 Oslo 2020 200000 18.3.2020 Bevilget 100000 Faglig utvalg for visuell kunst Elisabeth Mathisen Elisabeth Mathisen - Sorgarbeider Viken 2020 39000 18.3.2020 Bevilget 30000 Faglig utvalg for visuell kunst Marit Følstad 222T - VÅRPROGRAM 2020 Oslo 2020 215000 25.3.2020 Bevilget 100000 Arrangørutvalget for visuell kunst Victoria Hageselle Durnak Victoria Durnak - Familieromantikk (2020-2021) Oslo 2020 90000 18.3.2020 Bevilget 90000 Faglig utvalg for visuell kunst Janine Cecilie Magelssen Janine Magelssen - to nære vinkler, 2020 Oslo 2020 50000 18.3.2020 Bevilget 30000 Faglig utvalg for visuell kunst Knut Henrik Henriksen Knut Henrik Henriksen - Far Far Away - en arkitektonisk solnedgang. 2020 Utlandet 2020 150000 18.3.2020 Bevilget 80000 Faglig utvalg for visuell kunst TRANSCULTURAL ARTS PRODUCTION (TRAP) TrAP - Her og der 2020 Oslo 2020 200000 25.3.2020 Bevilget 200000 Arrangørutvalget for visuell kunst Dillan Peter Marsh Dillan Marsh and Eleanor Clare - separatutstilling på hordaland kunstsenter Vestland 2020 20000 18.3.2020 Bevilget 20000 Faglig utvalg for visuell kunst Karen Klim Karen Klim - Seperatustilling Kunstnerforbundet Oslo 2020 Oslo 2020 50000 18.3.2020 Bevilget 50000 Faglig utvalg for visuell kunst Marit Følstad Marit Følstad - Akashic Field 2021 Oslo 2021 200000 18.3.2020 Bevilget 100000 Faglig utvalg for visuell kunst HVITSTEN SALONG, JON ERIK LUNDELL Hvitsten Salong - Hvitsten Salong 2020 Viken 2020 170000 25.3.2020 Bevilget 150000 Arrangørutvalget for visuell kunst HVITSTEN SALONG, JON ERIK LUNDELL Hvitsten Salong - Hvitsten Salong 2020 Viken 2021 170000 25.3.2020 Bevilget 150000 Arrangørutvalget for visuell kunst HVITSTEN SALONG, JON ERIK LUNDELL Hvitsten Salong - Hvitsten Salong 2020 Viken 2022 170000 25.3.2020 Bevilget 150000 Arrangørutvalget for visuell kunst Morten Andenæs Morten Andenæs - New Visions 2020 Oslo 2020 65750 18.3.2020 Bevilget 60000 Faglig utvalg for visuell kunst STIFTELSEN TRAFO KUNSTHALL Trafo Kunsthall - VERSUS fire 2020 Viken 2020 70000 25.3.2020 Bevilget 50000 Arrangørutvalget for visuell kunst Rikke Cecilie Lundgreen Anna Carin Hedberg og Rikke Lundgreen - Ut av fokus, 2020 Oslo 2020 50000 18.3.2020 Bevilget 50000 Faglig utvalg for visuell kunst MARHAUG RITA CODEX POLARIS, kunstnergruppe - book art projects from the north Vestland 2020 120000 18.3.2020 Bevilget 80000 Faglig utvalg for visuell kunst VESTFOLD KUNSTSENTER Vestfold Kunstsenter - Ung redaksjon - samtaler, workshop og foredrag, 2020 Vestfold og Telemark 2020 105000 25.3.2020 Bevilget 75000 Arrangørutvalget for visuell kunst Lin Wang Lin Wang - Exotic Dreams and Poetic Misunderstandings- STILL LIFE Oslo 2020 80000 18.3.2020 Bevilget 60000 Faglig utvalg for visuell kunst Anna Carin Cecilia Hedberg Ebba Moi og Anna Carin Hedberg - Born Global 2020 Oslo 2020 75000 18.3.2020 Bevilget 50000 Faglig utvalg for visuell kunst Liv Tandrevold Eriksen She Will - 2 utstillinger 2020 Oslo 2020 100000 25.3.2020 Bevilget 80000 Arrangørutvalget for visuell kunst HANNE TYRMI Hanne Tyrmi - Avlastninger og forsterkninger 2021 Innlandet 2021 300000 18.3.2020 Bevilget 100000 Faglig utvalg for visuell kunst Charlotte Thiis-Evensen Charlotte Thiis-Evensen - Adrift 2020 Oslo 2020 40000 18.3.2020 Bevilget 40000 Faglig utvalg for visuell kunst Ellinor Aurora Aasgaard Ellinor Aasgaard og Zayne Armstrong - Days, 2020 Oslo 2020 100000 18.3.2020 Bevilget 100000 Faglig utvalg for visuell kunst STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Kunsthall Grenland - Workshops Nytt Nordisk Porselensforum 2020 Vestfold og Telemark 2020 150000 25.3.2020 Bevilget 100000 Arrangørutvalget for visuell kunst NORSK KRITIKERLAG Norsk kritikerlag - Hvordan avkolonisere kritikken? Vår, 2020 Oslo 2020 40000 25.3.2020 Bevilget 40000 Arrangørutvalget for visuell kunst STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Kunsthall Grenland - Årsprogram 2020 4 utstillingsprosjekter Vestfold og Telemark 2020 400000 25.3.2020 Bevilget 250000 Arrangørutvalget for visuell kunst Hanna Fauske Hanna Fauske - Versus 4, 2020 Trøndelag 2020 30100 18.3.2020 Bevilget 30000 Faglig utvalg for visuell kunst MUSEUM STAVANGER AS Stavanger kunstmuseum, MUST - Ruth Asawa: Citizen of the Universe 2020 Rogaland 2020 250000 25.3.2020 Bevilget 150000 Arrangørutvalget for visuell kunst Maren Dagny Juell Kristensen Maren Dagny Juell - VR institusjon 2020 Viken 2020 80000 18.3.2020 Bevilget 80000 Faglig utvalg for visuell kunst Linn Anita Pedersen Linn Pedersen - New Vision på Henie Onstad Kunstsenter Nordland 2020 80000 18.3.2020 Bevilget 60000 Faglig utvalg for visuell kunst Jumana Manna Jumana Manna - Foragers (2020) Oslo 2020 267000 18.3.2020 Bevilget 170000 Faglig utvalg for visuell kunst Janne Lindgren Janne Lindgren - MIN VERDEN 2020 BU TROMSØ Oslo 2020 120000 18.3.2020 Bevilget 100000 Faglig utvalg for visuell kunst KLARA SOFIE LUDVIGSEN Klara Sofie Ludvigsen - Ludvigsen-Hausfeld, Trykkeriet 2020 Vestland 2020 60000 18.3.2020 Bevilget 40000 Faglig utvalg for visuell kunst Heidi Kennedy Skjerve Heidi Kennedy Skjerve - 2020 Tegninger Oslo 2020 50000 18.3.2020 Bevilget 30000 Faglig utvalg for visuell kunst DRIFT BK AS BCAP - Lien 2020 - 2021 Vestland 2020 1100000 25.3.2020 Bevilget 150000 Arrangørutvalget for visuell kunst SKIENS KUNSTFORENING Greenlightdistrict - Greenlight Intro 2020 Vestfold og Telemark 2020 100000 25.3.2020 Bevilget 80000 Arrangørutvalget for visuell kunst Katrine Giæver Galleri Dropsfabrikken.Trondheim - Foreløpig uten tittel. 2020 Oslo 2020 60000 18.3.2020 Bevilget 40000 Faglig utvalg for visuell kunst SURNADAL BILLAG AS Surnadal Billag - Billag festival 2020 Møre og Romsdal 2020 180000 25.3.2020 Bevilget 100000 Arrangørutvalget for visuell kunst KONGSVINGER KUNSTFORENING Kongsvinger Kunstforening - Elva Innlandet 2020 200000 25.3.2020 Bevilget 200000 Arrangørutvalget for visuell kunst KAVIARFACTORY DRIFT AS Ai Weiwei - Ai Weiwei 2020 – KavairFactory: Soloutstilling, nye verk Nordland 2020 1000000 25.3.2020 Bevilget 250000 Arrangørutvalget for visuell kunst Mari Østby Kjøll Mari Østby Kjøll - Endeløse Tavler 2020 Oslo 2020 47663 18.3.2020 Bevilget 40000 Faglig utvalg for visuell kunst NORTHING YILEI WANG Tonje Birkeland og Maleonn (Ma Liang) - Stage and Landscape 2020-2021 Vestland 2020 400000 25.3.2020 Bevilget 150000 Arrangørutvalget for visuell kunst AURORA BENTEDATTER PASSERO Aurora Passero - Elven 2020 Oslo 2020 110000 18.3.2020 Bevilget 60000 Faglig utvalg for visuell kunst HANNE GRIEG HERMANSEN Hanne Grieg Hermansen - Separatutstilling ved Nordnorsk kunstnersenter Oslo 2020 60000 18.3.2020 Bevilget 60000 Faglig utvalg for visuell kunst LETTMAYER Johanna Lettmayer - AAA - anecdotal - academic - anarchistic Viken 2020 25000 18.3.2020 Bevilget 25000 Faglig utvalg for visuell kunst HEIDAL SKULE Heidal skule - 10 år på Heidal skule 2018 - 2028 Innlandet 2020 150000 25.3.2020 Bevilget 150000 Arrangørutvalget for visuell kunst HEIDAL SKULE Heidal skule - 10 år på Heidal skule 2018 - 2028 Innlandet 2021 150000 25.3.2020 Bevilget 150000 Arrangørutvalget for visuell kunst HEIDAL SKULE Heidal skule - 10 år på Heidal skule 2018 - 2028 Innlandet 2022 150000 25.3.2020 Bevilget 150000 Arrangørutvalget for visuell kunst Tine Adler Jørgensen After School Special - After School Special - 2020 Vestland 2020 291300 25.3.2020 Bevilget 150000 Arrangørutvalget for visuell kunst Olve Aaberge Sande Olve Sande - Gruppeutstilling Galleri Opdahl, 2020 Oslo 2020 50000 18.3.2020 Bevilget 50000 Faglig utvalg for visuell kunst Siri Louise Leira Saksumdal Tempel - Utstillingsproduksjon 2020 Innlandet 2020 90000 25.3.2020 Bevilget 90000 Arrangørutvalget for visuell kunst KNUT ÅSDAM STUDIO Knut Åsdam Studio - Oslo, 2. 2020 Oslo 2020 375000 18.3.2020 Bevilget 150000 Faglig utvalg for visuell kunst OPEN OUT Open Out - Open Out Festival 2020-2021 Troms og Finnmark 2020 150000 25.3.2020 Bevilget 120000 Arrangørutvalget for visuell kunst Ingrid Eggen Ingrid Eggen - Handl - 2020 Oslo 2020 40000 18.3.2020 Bevilget 40000 Faglig utvalg for visuell kunst ØYSTEIN WYLLER ODDEN Øystein Wyller Odden - To utstillinger i 2018 Oslo 2020 50000 18.3.2020 Bevilget 50000 Faglig utvalg for visuell kunst Eyvind Solli Andreassen Eyvind Solli Andreassen m.fl. - 4+4 2020 Oslo 2020 136000 18.3.2020 Bevilget 80000 Faglig utvalg for visuell kunst - P A L M E R A - –p a l m e r a – - Utstillingsprogrammering 2020 Vestland 2020 413620 25.3.2020 Bevilget 200000 Arrangørutvalget for visuell kunst Maria Gullaksen Brinch Maria Brinch - Separatutstilling på Elephant Kunsthall 2020 Oslo 2020 100000 18.3.2020 Bevilget 70000 Faglig utvalg for visuell kunst Evelyn Holm Oseana kunst - og kultursenter - Vårprogram 2020 i Galleri Hvelvet Vestland 2020 360000 25.3.2020 Bevilget 120000 Arrangørutvalget for visuell kunst Ane Hjort Guttu Ane Hjort Guttu - Ghost in the Machine, 2019 Oslo 2020 240000 18.3.2020 Bevilget 150000 Faglig utvalg for visuell kunst SPIKERSUPPA LYDGALLERI Spikersuppa Lydgalleri - Invisible change of sonic identity - Nightshift 2021 Oslo 2020 60000 25.3.2020 Bevilget 60000 Arrangørutvalget for visuell kunst JENNIE KRISTINA HAGEVIK BRINGAKER Jennie Bringaker - GRIPP II Viken 2020 74000 18.3.2020 Bevilget 40000 Faglig utvalg for visuell kunst STIFTELSEN SÀMI DÀIDDAGUOVDDÀS Samisk senter for samtidskunst (SDG) - Programmering 10 utstillinger 2020 - 2021 Troms og Finnmark 2020 500000 25.3.2020 Bevilget 200000 Arrangørutvalget for visuell kunst Marte Eknæs Marte Eknæs - Kunsthall 2025, 2020 Innlandet 2020 87000 18.3.2020 Bevilget 80000 Faglig utvalg for visuell kunst Markus Li Stensrud Markus Li Stensrud - The Contorted Mouth 2020 Oslo 2020 100000 18.3.2020 Bevilget 70000 Faglig utvalg for visuell kunst Maya Økland Maya Økland - Dandara dos Santos 2020-2021 Oslo 2020 100000 18.3.2020 Bevilget 50000 Faglig utvalg for visuell kunst Camilla Elisabeth Løw Camilla Løw - Nye skulpturer til soloutstilling på Isca, 2020 Oslo 2020 60000 18.3.2020 Bevilget 60000 Faglig utvalg for visuell kunst Mari Kolbeinson Bråten, Kolbeinson og Sagen - Mellom Veggene, 2020 Rogaland 2020 120000 18.3.2020 Bevilget 50000 Faglig utvalg for visuell kunst TELEMARK KUNSTSENTER TELEMARK KUNSTSENTER - Separatutstilling med Øystein Selmer 2020 Vestfold og Telemark 2020 30000 25.3.2020 Bevilget 30000 Arrangørutvalget for visuell kunst Per Kristian Nygård Per Kristian Nygård - Utstilling Vigelandsmuseet 2020 Trøndelag 2020 120000 18.3.2020 Bevilget 80000 Faglig utvalg for visuell kunst Håvard Homstvedt Håvard Homstvedt - Tre separatutstillinger i 2020 Viken 2020 100000 18.3.2020 Bevilget 70000 Faglig utvalg for visuell kunst Per Hess Per Hess - Høyteknologi og humanitet. 2020 Oslo 2020 100000 18.3.2020 Bevilget 80000 Faglig utvalg for visuell kunst Eirik Senje Eirik Senje - 2 utstillinger 2020 Oslo 2020 65250 18.3.2020 Bevilget 65000 Faglig utvalg for visuell kunst Helene Sommer Helene Sommer - Sagn om jord 2020 Oslo 2020 50000 18.3.2020 Bevilget 50000 Faglig utvalg for visuell kunst Ida Faldbakken Ekblad IDA EKBLAD på KUNSTNERNES HUS - Pike Legger i Ovnen, 2020 Oslo 2020 300000 18.3.2020 Bevilget 150000 Faglig utvalg for visuell kunst PNEK - PRODUKSJONSNETTVERK FOR ELEKTRONISK KUNST PNEK i samarbeid - Lydarbeid i visningsrom - kurs med Jørgen Larsson Oslo 2020 26840 25.3.2020 Bevilget 25000 Arrangørutvalget for visuell kunst VOLDA OG ØRSTA KUNSTLAG Volda og Ørsta kunstlag - Programmering av utstillinger og aktiviteter-2020 Møre og Romsdal 2020 300000 25.3.2020 Bevilget 100000 Arrangørutvalget for visuell kunst Joar Nango Joar Nango (Bergen Kunsthall) - A PLACE BENEATH THE SPACE ABOVE - 2020 Troms og Finnmark 2020 170000 18.3.2020 Bevilget 130000 Faglig utvalg for visuell kunst HILLEVI MUNTHE Hillevi Munthe og Elisabeth Schimana - Skogen (arbeidstittel) (2020) Oslo 2020 58000 18.3.2020 Bevilget 30000 Faglig utvalg for visuell kunst Talleiv Taro Manum Ringnes Kunsthall - Ulf Carlsson: Skuggi Kastar Skugga 2020 Viken 2020 77416 18.3.2020 Bevilget 70000 Faglig utvalg for visuell kunst Andreas Scheen Bennin Andreas Bennin - Gathering - Det jeg må og det jeg vil, 2020 Utlandet 2020 54700 18.3.2020 Bevilget 20000 Faglig utvalg for visuell kunst DÁIDDADÁLLU/ KAUTOKEINO KUNSTNERKOLLEKTIV Dáiddadállu Kunstnerkollektiv - EádnametToo Troms og Finnmark 2020 200000 25.3.2020 Bevilget 200000 Arrangørutvalget for visuell kunst COAST CONTEMPORARY TANJA ELI SÆTER Coast Contemporary - Coast Contemporary 2020 Oslo 2020 90000 25.3.2020 Bevilget 90000 Arrangørutvalget for visuell kunst NORDIC LIGHT EVENTS AS Nordic Light Events - Nordic Light Events programmering 2020 Møre og Romsdal 2020 120000 25.3.2020 Bevilget 80000 Arrangørutvalget for visuell kunst HORDALAND KUNSTSENTER Hordaland kunstsenter - Summer Academy 2020 Vestland 2020 80000 25.3.2020 Bevilget 40000 Arrangørutvalget for visuell kunst RAM GALLERI RAM galleri - Kunstnerisk program ved RAM galleri 2020 Oslo 2020 400000 25.3.2020 Bevilget 100000 Arrangørutvalget for visuell kunst Line Bøhmer Løkken Line Bøhmer Løkken - Å begripe - To Grasp, 2020 Oslo 2020 50000 18.3.2020 Bevilget 50000 Faglig utvalg for visuell kunst NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE VIKEN Norske Kunsthåndverkere Viken - Temautstillingen 2020 - Klima og miljø i dagens kunstpraksis Vestfold og Telemark 2020 230000 25.3.2020 Bevilget 150000 Arrangørutvalget for visuell kunst Robin Liam Alexander Everett Robin Everett and Samuel Brzeski - Time Crisis Conference 2020 Vestland 2020 35500 18.3.2020 Bevilget 35000 Faglig utvalg for visuell kunst ALT GÅR BRA Alt Går Bra - Alt Går Bra 2020-2022 Vestland 2020 450000 25.3.2020 Bevilget 250000 Arrangørutvalget for visuell kunst ALT GÅR BRA Alt Går Bra - Alt Går Bra 2020-2022 Vestland 2021 450000 25.3.2020 Bevilget 250000 Arrangørutvalget for visuell kunst ALT GÅR BRA Alt Går Bra - Alt Går Bra 2020-2022 Vestland 2022 350000 25.3.2020 Bevilget 250000 Arrangørutvalget for visuell kunst Jan Freuchen Kunsthall Oslo - Et kollektivt kaosmos Nordland 2020 39000 18.3.2020 Bevilget 30000 Faglig utvalg for visuell kunst PIKSEL PRODUKSJONER LTD Piksel Produksjoner - Piksel Fest Spill 2020 Vestland 2020 250000 25.3.2020 Bevilget 100000 Arrangørutvalget for visuell kunst BOA BILLEDKUNSTNERNE I OSLO OG AKERSHUS BOA og Hedda Grevle Ottesen - Oslo City 2020 Oslo 2020 195000 25.3.2020 Bevilget 80000 Arrangørutvalget for visuell kunst GEIR EGIL BERGJORD Geir Egil Bergjord - Tur-retur STAVANGER Rogaland 2020 60000 18.3.2020 Bevilget 30000 Faglig utvalg for visuell kunst CYAN STUDIO SA CYAN studio - CYAN folio 2020 Oslo 2020 48000 25.3.2020 Bevilget 40000 Arrangørutvalget for visuell kunst Sigrid Marie Buskov Marie Buskov - Kunstnerforbundet 2020 Oslo 2020 70000 18.3.2020 Bevilget 70000 Faglig utvalg for visuell kunst Veronica Diesen Veronica Diesen og Benedict Seymour - Oil Spill - The game of freedom 2020 Vestland 2020 120000 18.3.2020 Bevilget 80000 Faglig utvalg for visuell kunst PRAKSIS PRAKSIS - PRAKSIS Teen Advisory Board 2020-2021 Oslo 2020 400000 25.3.2020 Bevilget 200000 Arrangørutvalget for visuell kunst Kristoffer Myskja Kristoffer Myskja - Utstilling på Kunsthall Grenland, 2020 Oslo 2020 170000 18.3.2020 Bevilget 100000 Faglig utvalg for visuell kunst PAMFLETT Pamflett - Programmering og aktivitet 2020-2022 Vestland 2020 500000 25.3.2020 Bevilget 300000 Arrangørutvalget for visuell kunst PAMFLETT Pamflett - Programmering og aktivitet 2020-2022 Vestland 2021 500000 25.3.2020 Bevilget 300000 Arrangørutvalget for visuell kunst PAMFLETT Pamflett - Programmering og aktivitet 2020-2022 Vestland 2022 500000 25.3.2020 Bevilget 300000 Arrangørutvalget for visuell kunst FESTSPILLENE HELGELAND AS Prisca Sinay og Trygve Luktvasslimo - Vårt Hav 2020 Nordland 2020 75000 25.3.2020 Bevilget 75000 Arrangørutvalget for visuell kunst VADSØ KUNSTFORENING Vadsø kunstforening - Programmering nye Gallerikiosken, 2020 Troms og Finnmark 2020 100000 25.3.2020 Bevilget 80000 Arrangørutvalget for visuell kunst ANJA CARR Anja Carr og De Naive - "Contemporary Tour" 2020 Oslo 2020 142558 18.3.2020 Bevilget 70000 Faglig utvalg for visuell kunst SIGMUNDSTAD GURO BIRGITTE Birgitte Sigmundstad - Et putevar fra krigen og andre fortellinger 2020-2022 Oslo 2020 62000 18.3.2020 Bevilget 60000 Faglig utvalg for visuell kunst SANDRA VAKA OLSEN Sandra Vaka - Nye arbeider til 2 gruppeutstillinger 2020 Oslo 2020 40000 18.3.2020 Bevilget 40000 Faglig utvalg for visuell kunst Synne Tollerud Bull Bull.Miletic - Heaven Can Wait 2020 Oslo 2020 80000 18.3.2020 Bevilget 80000 Faglig utvalg for visuell kunst EVA BALLO Inga Skålnes og Eva Margrethe Ballo - Hånd til Hånd Hendi til Handar Trøndelag 2020 60000 18.3.2020 Bevilget 20000 Faglig utvalg for visuell kunst RUTH ALEXANDRA AITKEN Ruth A Aitken and James Stewart Lee - F.U.C.(K): The Arctic Agency... - Program 2020 Troms og Finnmark 2020 190000 25.3.2020 Bevilget 70000 Arrangørutvalget for visuell kunst NINA MALTERUD Nina Malterud - Separatutstilling KODE Bergen 2022 Vestland 2020 472000 18.3.2020 Bevilget 80000 Faglig utvalg for visuell kunst JENNY KINGE Femtensesse - Femtensesse - Utstillingsprogram 2020 Oslo 2020 275000 25.3.2020 Bevilget 100000 Arrangørutvalget for visuell kunst HILDE SVALHEIM Hilde Svalheim - Utstilling BOA 2020 Maleri og tegning Oslo 2020 60000 18.3.2020 Bevilget 40000 Faglig utvalg for visuell kunst PRISMS PRISMS - Hvem sine historier? 2020-21 Oslo 2020 209400 25.3.2020 Bevilget 180000 Arrangørutvalget for visuell kunst HARALD E. TØRRESEN Harald E. Tørresen - Arv og miljø 2020 Vestland 2020 40000 18.3.2020 Bevilget 20000 Faglig utvalg for visuell kunst STOR- ELVDAL FELLESVERKSTED FOR TRESKULPTUR OG INNOVATIV TREARKITEKTUR StorElvdal Fellesverksted forTreskulptur - Festival for Treskulptur i Stor- Elvdal 2020 Innlandet 2020 250000 25.3.2020 Bevilget 100000 Arrangørutvalget for visuell kunst YOUTH PROJECT Rafiki Art Initiatives - Rafiki Art Fest 2020 Viken 2020 500000 25.3.2020 Bevilget 80000 Arrangørutvalget for visuell kunst