Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Regionale kompetanse­sentra for dans (Avsluttet)

Se vedtakslister

Viktig melding:

Denne ordningen er avsluttet.

Formål

Formålet er å bidra til utvikling av regionale kompetansesentra for dans rundt om i landet. Disse skal bidra til økt kompetanseutvikling i profesjonelle dansemiljøer og styrking av produksjons- og formidlingsvilkårene for dansekunst.

Åpne alle

Hva kan få støtte?

Det kan søkes utviklingsmidler for inntil tre år. Midlene som tildeles skal gå til fagmiljøets utgifter til nettverksbygging, kompetanseheving og utgifter til lokaler og arenaer, residenstilbud, produsent- og konsulentbistand med mer. Det er en fordel at tiltakene har et bredt nedslagsfelt og favner vidt i den kunstneriske orienteringen.

Hva kan det ikke søkes støtte til?

  • Det kan ikke søkes om tilskudd for å styrke Profesjonell Dansetrening (PRODA) som støttes over Kulturdepartementets post 78.
  • Det kan ikke søkes om tilskudd til programmering av danseforestillinger over denne ordningen.
  • Det kan ikke søkes om tilskudd dersom senteret co-produserer forestillinger som er initiert av senterets styremedlemmer eller ansatte
  • Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål.

Hvem kan søke?

Profesjonelle aktører som arbeider med utvikling av infrastruktur innen det profesjonelle dansefeltet kan søke. Det forutsettes lokal/regional medfinansiering på minimum 40 % av det totale offentlige tilskuddet. Kun virksomheter med registrert organisasjonsnummer kan søke denne ordningen.

Institusjoner med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk Kulturfond. Unntak kan vurderes for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet.

Krav til søknaden

Her finner du krav til søknad om støtte til regionale kompetansesenter for dans som ikke fremkommer i søknadsskjemaet. Les også alle veiledningstekstene i skjemaet. Disse er merket med «?». Vi anbefaler at du har kravsdokumentet åpent mens du arbeider med søknaden din.

Prosjektbeskrivelsen skal redegjøre for hvordan virksomheten er organisert. Det skal angis antall planlagte kurs, seminarer, nettverksmøter og andre relevante faglige aktiviteter som er planlagt i den perioden det søkes om tilskudd til. Søknaden skal inneholde en kort faglig redegjørelse for innholdet i de planlagte aktivitetene.

Hvis det omsøkte tilskuddet til det regionale sentret omfatter residenser skal de aktuelle dansekunstnerne navngis. Ved co-produksjoner skal det oppgis hvilke dansekunstnere som er kunstnerisk ansvarlig for de aktuelle produksjonene.

Søknaden skal leveres via Norsk kulturråds elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Norsk kulturråd. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. Pass også på å lese alle hjelpetekstene. Disse finner du i søknadsskjemaet, merket med «?». 

Kun virksomheter med registrert organisasjonsnummer kan søke denne ordningen.

Har du problemer med å registrere deg, logge deg på, velge skjema eller sende vedlegg? 

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlands søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Prosjektenes relevans i forhold til ordningen og til Kulturrådets områdeplan for scenekunstfeltet vurderes også. Andre hensyn som kan tas med i betraktning i den samlede prioriteringen av søknader er gjennomføringsevne, geografisk fordeling og kulturelt mangfold.

Forsinkelser som ikke er avtalt eller manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden.

Hvem vurderer søknaden?

Søknadene vurderes av medlemmer av Faglig utvalg for dans. Disse er oppnevnt av Norsk kulturråd. Fagutvalget gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med Kulturfondets formål og fatter vedtak i sakene utfra en samlet vurdering av de innkomne søknadene.

Beregning av tilskudd

Norsk kulturråd fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. Det forutsettes lokal/regional medfinansiering på minimum 40 % av det totale offentlige tilskuddet. Norsk kulturråd kan i kontrakt for tilskudd stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen vil tilskuddet bli redusert deretter.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden blir sendt inn til vedtakene blir offentleggjort.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Utbetaling for tilskudd fra Regionale kompetansesentra for dans skjer i rater. De første 90% av det årlige tilskuddet utbetales når tilskuddsmottaker har akseptert kontrakten i det første tilskuddsåret. De resterende 10% utbetales når Norsk kulturråd har godkjent rapport og regnskap. For den delen av bevilgningen som eventuelt er gitt som tilsagn for kommende år, skal det anmodes skriftlig om utbetaling i de aktuelle årene. 

Utbetalingsanmodningene skal alltid ledsages av handlingsplan og arbeidsbudsjett i hvert av årene det er gitt tilsagn for.

Bortfall av tislkudd - akseptfrist

Tildelingen faller bort dersom tildelingen ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp. 

Dersom en virksomhet har mottatt tilskudd over ordningen i tre år eller mer, og over tid ikke oppfyller de formål, holder det kvalitetsnivå eller fyller den rolle i kunst- og kulturfeltet som forventes for å motta tilskudd fra Norsk kulturfond, kan virksomheten miste tilskuddet. Kulturrådet skal varsle tilskuddsmottaker dersom virksomheten blir vurdert for utfasing. Tilskuddet vil da gradvis trappes ned over en toårsperiode. Dette vil skje ved en reduksjon første året med 25 % av siste bevilgede beløp og andre året med 60 % reduksjon av siste bevilgede beløp. 

Ved andre særlige forhold (f.eks. reduksjon av den samlede budsjettrammen til rådighet, mislighold av tilskudd, mangelfull rapportering, e.l.) kan tilskudd falle bort uten nedtrapping eller forvarsel.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Norsk kulturråd.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport / regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som er holdt tilbake vil da kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond.

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Norsk kulturråd. Dersom Norsk kulturråd avdekker at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene, kan Norsk kulturråd holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Norsk kulturråd.

Logo kan lastes ned her

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Norsk kulturråd forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.

Rapportering og regnskap

Senest tre måneder etter at hvert av prosjektårene er avsluttet (1. april), skal tilskuddsmottaker sende inn rapport og prosjektregnskap. 

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet.

Presseomtale, publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Norsk kulturråd og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet skal kommenteres.

Merk at Norsk kulturråd kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i forbindelse med tildeling av tilskudd.

Revisjon

For tilskudd over kr 200.000 skal regnskapet revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom samme prosjekt er gitt tilskudd fra flere ordninger i Norsk kulturfond og tilskuddene til sammen utgjør over kr 200.000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annen offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse.

Merk at Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i forbindelse med tildeling av tilskudd.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.

Evaluering

Tilskuddsmottaker plikter å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Norsk kulturråd krever det i forbindelse med evaluering av prosjektet.