Hopp til innhold

Søk støtte

Tilskuddsordning - Kulturrådet

Den selektive innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for voksne

Se vedtakslister

Søknadsfrist

aug

15

2024

Kl. 13:00

Formål

Formålet med den selektive innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for voksne er at det blir skapt, utgitt, spredt og lest ny norsk skjønnlitteratur. Gjennom ordningen tilrettelegges det for at nye utgivere bidrar til det litterære mangfoldet i norske folkebibliotek gjennom innkjøpsordningene ved at forlag eller selvpublisister under etablering kan få sine titler vurdert og kjøpt inn.

Bøkene som kjøpes inn tilgjengeliggjøres gjennom Kulturrådets distributør direkte til norske folkebibliotek for utlån i Norge.

Folkebibliotekene skal ivareta og gi tilgang til de innkjøpte bøkene i minst fem år. Utgivelsesåret regnes som første år.
 

Åpne alle

Forvaltning av ordningen

Kulturrådet forvalter ordningen og midlene kommer fra Norsk kulturfond. Kulturdirektoratet er sekretariat.

Hvem kan søke?

Ordningen gjelder for norske utgivere med eget organisasjonsnummer. Det er kun nye skjønnlitterære utgivere (forlag og selvpublisister) som kan søke om innkjøp på ordningen. Med ny utgiver menes utgiver som ikke har publisert egenskrevne eller andres skjønnlitterære titler i mer enn fem år. Påmelding til denne ordningen er begrenset til fem år.

Det forutsettes at det er inngått avtale med forfatter og eventuelt andre opphavspersoner for verket det søkes om innkjøp av.

Utgivere kan søke om innkjøp på den selektive ordningen uavhengig av fem års-regelen for bøker oversatt fra samisk og nasjonale minoritetsspråk til norsk.

En forfatter kan i utgangspunktet kun ha påmeldt/søknad om innkjøp av én bok for voksne og én bok for barn og unge til innkjøpsordningene for skjønnlitteratur hvert kalenderår. Enbokregelen gjelder for de skjønnlitterære ordningene under ett, selektive og automatiske. Søknad om eventuell dispensasjon fra denne regelen sendes av utgiver i forkant av den første utgivelsen. Søknaden må begrunnes.

Under ordningen kjøpes det inn ny norsk skjønnlitteratur i papir- og e-bokformat. Ny norsk skjønnlitteratur er her definert på følgende måte:

a) «Skjønnlitteratur»

 • Med «skjønnlitteratur» menes i utgangspunktet utgivelser innenfor sjangrene roman, novelle, kortprosa, lyrikk, dramatikk og bildebok. I denne ordningen er det voksne som er primær målgruppe for den litteraturen som kjøpes inn.
 • Dramatikk i bunden form anses som lyrikk.
 • En utgivelse skal fremstå som et helhetlig skjønnlitterært verk. Dette gjelder også bildebøker og andre utgivelser med betydelige visuelle innslag, samt antologier.
 • Utgivelser som har et overveiende faktabasert eller faglig innhold regnes som «skjønnlitteratur», dersom de har et tilstrekkelig dikterisk preg.

b) «Ny»

 • Med «ny» menes bøker som kommer ut som originalverk i samme år som søknadsåret. Som originalverk inkluderes bøker oversatt fra samisk og nasjonale minoritetsspråk til norsk der det første originalverket på samisk og nasjonale minoritetsspråk ikke er mer enn fem år gammelt på søknadstidspunktet.
 • For dikt og novellesamlinger kan under halvparten av innholdet være trykket tidligere, men utgivelsen skal fremstå som et helhetlig nytt verk.
 • Gjendiktninger av lyrikk til norsk anses som originalverk.
 • Posthume utgivelser som ellers innfrir kravene, godkjennes som nye inntil fem år etter forfatterens død.

c) «E-bok»

 • Med «e-bok» forstås her tekster digitalisert for lesing på en elektronisk plattform og som tilsvarer den versjonen som er trykket på papir.

d) «Norsk»

 • Med «norsk» menes i denne sammenhengen utgivelser skrevet på bokmål, nynorsk eller dialekt.
 • Norskkravet anses innfridd for bøker oversatt til norsk fra samisk, nasjonale minoritetsspråk og andre språk såfremt det er et originalverk..

Legg merke til at det skilles mellom lettlest og tilrettelagt litteratur:

 • Lettlest litteratur blir behandlet som andre bøker under ordningen.
 • Tilrettelagt litteratur for lesesvake (med enkelt innhold) vil ikke bli behandlet under ordningen. Forlaget skal benytte frister og skjema for tilskuddsordningen for litteraturprosjekt. Dersom en bok får tilskudd, vil forlaget og forfatteren få tilskudd etter betalingsmodellene, og forlaget skal sende bøker til Biblioteksentralen som distribuerer videre til norske folkebibliotek. Søknader om støtte til slike verk blir behandlet av faglig utvalg for litteratur.

Krav til søknaden

Ordningen har to søknadsfrister i året. En søknad består av søknadsskjema og trykt bok. Søknadsskjemaet er hoveddokumentet, og må sendes inn innenfor oppgitte frister for at boka skal bli godkjent for behandling. Utgivelsestidspunkt er bestemmende for hvilken frist som gjelder den enkelte utgivelse.

For alle søknader skal trykt bok sendes direkte til det aktuelle vurderingsutvalgets medlemmer umiddelbart etter at den foreligger. Et eksemplar skal i tillegg sendes Kulturrådets sekretariat. For søknader som gjelder gjendiktninger, må i tillegg originalverket sendes inn. Leveringsadresse:

Innkjøpsordning for skjønnlitteratur
Kulturdirektoratet
Postboks 4808 Nydalen
0422 Oslo

Leseeksemplarene blir ikke returnert.

Boka forutsettes utgitt uavhengig av Kulturrådets vedtak om innkjøp.

Dersom forfatter og utgiver er samme person, må et vedlegg som dokumenterer at utgivelsen har gjennomgått en uavhengig redaksjonell kvalitetskontroll følge søknaden. Dokumentasjonen skal bestå av en kort uttalelse fra en uavhengig konsulent/redaktør som skal ha gått gjennom manuskriptet før utgivelse.

Ved tvil om sjanger og/eller primærmålgruppe skal utgiveren registrere utgivelsen med den primærmålgruppe og i den sjangeren samt sende den trykte boka til det utvalget den mener er mest relevant. Tvilstilfeller skal merkes i søknadsskjemaet.

Søknadsfrister er

 • ca. 15. februar for titler som utgis i perioden 01.01. -30.06
 • ca. 15. august for titler som utgis i perioden 01.07. -31.12

Det forutsettes at boka gis ut innenfor den perioden det søkes om innkjøp. Dersom utgivelsen blir forsinket må forlaget gi beskjed per e-post til: post@kulturdirektoratet.no om at den skal flyttes til neste påmeldingsrunde.

Dersom boka kjøpes inn, skal det leveres 623 papirbøker og 150 e-bøker. Alle titler, med unntak av bildebøker, meldes på og kjøpes inn som både trykt bok og e-bok. Dersom e-bok ikke kan leveres, skal det søkes om dispensasjon i forkant av påmelding til ordningen. Søknaden må begrunnes.

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten og retningslinene for ordninga nøye før du begynner å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet. Pass også på å lese alle hjelpetekstane. Desse finn du i søknadsskjemaet, merka med «?».

Har du problem med å registrere deg, logge deg på, velje skjema eller sende vedlegg?

Sjå brukarstøtte

Tilrådde nettlesarar

For at skjemaet skal vere mest mogleg brukarvenleg tilrår vi følgjande nettlesarar: MAC = Safari. Windows = Chrome

Søknadsfristen er endelig, og søknader som kommer inn etter fristen vil bli avvist.

 

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

Påmeldte titler som innfrir de formelle kravene, blir behandlet av ett av tre vurderingsutvalg:

Utvalgene skal blant annet legge vekt på om de påmeldte utgivelsene

 • fremstår som helhetlige litterære verk
 • innehar tilstrekkelige kunstneriske, språklige og håndverksmessige kvaliteter
 • har vært underlagt et nødvendig redaksjonelt arbeid

Vurdering av innkjøp under ordningen foregår to ganger i året. I tillegg til at verkets kvalitet skal vurderes, skal det også prioriteres innenfor en budsjettramme. Hvor mange titler som kan kjøpes inn, bestemmes av det årlige budsjettet samt vurderingsutvalgets vurderinger av hver enkelt tittel. Bøker oversatt fra samisk og fra nasjonale minoritetsspråk til norsk og som vurderes som gode nok for innkjøp, prioriteres innkjøpt.

Vurderingsutvalgene er delegert vedtaksmyndighet fra Kulturrådet. Lister over behandlede bøker skal legges fram for Kulturrådet til orientering.

Vurderingsutvalget kan flytte tittelen til vurdering i et annet utvalg enn det utgiver har sendt bøker til. Dette gjelder om tittelen vurderes å høre til i et annet utvalg under samme ordning eller om utgivelsen vurderes å høre til en annen innkjøpsordning. Når det søkes om innkjøp i en selektiv ordning, vil ikke tittelen kunne flyttes til en automatisk ordning.

Utvalgene kan innhente faglige konsulentuttalelser, for eksempel i forbindelse med vurderingen av utgivelser oversatt fra samisk eller fra nasjonale minoritetsspråk til norsk, eller bildebøker for voksne. Ved gjendiktninger vil sekretariatet innhente konsulentuttalelse om den språklige gjengivelsen av diktene til norsk. Konsulentuttalelsene vil forelegges vurderingsutvalget for lyrikk.

Hvert vurderingsutvalg oppnevnes av Kulturrådet for to år av gangen og med mulighet for gjenoppnevning. Utvalgene skal representere en bredde i litteratursyn og kunnskap om ulike sjangre og samlet besitte en kombinasjon av forfatter-, forlags- og bibliotekerfaring og/eller bakgrunn fra akademia relevant for det aktuelle vurderingsutvalg. I vurderingsutvalget for lyrikk skal det alltid være ett medlem med erfaring fra gjendiktning og i vurderingsutvalget for prosa må ett av medlemmene i tillegg til annen kompetanse også besitte kompetanse innen kriminallitteratur.

Slik blir søknaden behandlet

Sjå korleis søknadene blir handsama.

Slik behandles søknaden om innkjøp av bøker

Levering av bøker og tilgjengeliggjøring i bibliotek

Når en utgivelse er behandlet av vurderingsutvalget, vil utgiver få beskjed om boka kjøpes inn eller ikke. Dersom boka blir innkjøpt, skal trykte bøker og e-bøker sendes Kulturrådets distributør innen 14 dager.

Det skal leveres 623 papirbøker og 150 e-bøker.

Se Biblioteksentralens nettsider for en beskrivelse av levering av e-bøker. 

Leveringsadresse for papirbøker:

Biblioteksentralen
OrbitArena
Industriveien 18
2069 Jessheim

Bøkene som kjøpes inn tilgjengeliggjøres gjennom Kulturrådets distributør direkte til norske folkebibliotek for utlån i Norge. Bøkene leveres både som trykte bøker og e-bøker. Bildebøker leveres kun som trykte bøker. Folkebibliotekene skal ivareta og gi tilgang til de innkjøpte bøkene i minst fem år. Utgivelsesåret regnes som første år. Kulturrådet inngår avtaler med distributører for trykte bøker og e-bøker, der blant annet digital sikkerhet tillegges stor vekt.

Samtidig som bøkene leveres til distributøren, skal faktura sendes Kulturrådet. Forfallsdato skal være 30 dager etter leveransen av bøker, og det skal fremkomme tydelig hvilken ordning og påmeldingsrunde boka tilhører.
 

 

Betaling

Kulturrådet betaler ett beløp direkte til utgiver for hele innkjøpet. Beløpet skal fordeles mellom utgiver og forfatter på bakgrunn av sjangerspesifikke betalingstabeller. Beløpene som oppgis i betalingsmodellen kan justeres årlig, og vil være avhengig av Stortingets budsjettbehandling for hvert år.

Betalingstabeller for 2024

For 2023-titler skal disse betalingstabellene brukes

PROSA VOKSEN – 623 P-BØKER OG 150 E-BØKER

Format og målform Forfatter Forlag Faktura til Norsk kulturfond
Både p-bok og e-bok begge målformer  97 000* 166 500 263 500

*Innbakt i forfatterhonoraret ligger eventuelle honorarer også til illustratør, gjendikter, o.l. Samme fordelingsnøkkel skal benyttes som i kontrakt inngått mellom forlag og opphavsmenn. Dersom forfatteren har bidratt økonomisk til bokproduksjonen og dermed redusert kostnadene til forlaget, skal forfatterens andel av betalingen for et innkjøp økes med samme beløp. Forlagsandelen reduseres tilsvarende.

LYRIKK VOKSEN – 623 P-BØKER og 150 E-BØKER

Format og målform Forfatter Forlag Faktura til Norsk kulturfond
Både p-bok og e-bok begge målformer  87 500* 119 500 207 000

*Innbakt i forfatterhonoraret ligger eventuelle honorarer også til illustratør, gjendikter, o.l. Samme fordelingsnøkkel skal benyttes som i kontrakt inngått mellom forlag og opphavsmenn. Dersom forfatteren har bidratt økonomisk til bokproduksjonen og dermed redusert kostnadene til forlaget, skal forfatterens andel av betalingen for et innkjøp økes med samme beløp. Forlagsandelen reduseres tilsvarende.

DRAMATIKK VOKSEN– 623 P-BØKER OG 150 E-BØKER

Format og målform Forfatter Forlag Faktura til Norsk kulturfond
Både p-bok og e-bok begge målformer  68 000* 107 500 175 500

*Innbakt i forfatterhonoraret ligger eventuelle honorarer også til illustratør, gjendikter, o.l. Samme fordelingsnøkkel skal benyttes som i kontrakt inngått mellom forlag og opphavsmenn. Dersom forfatteren har bidratt økonomisk til bokproduksjonen og dermed redusert kostnadene til forlaget, skal forfatterens andel av betalingen for et innkjøp økes med samme beløp. Forlagsandelen reduseres tilsvarende.

BILDEBØKER VOKSEN (FIREFARGET OG SVARTHVITT) – 623 P-BØKER 

Format og målform Forfatter Forlag Faktura til Norsk kulturfond
P-bok begge målformer  97 000* 123 000 220 000

*Innbakt i forfatterhonoraret ligger eventuelle honorarer også til illustratør, gjendikter, o.l. Samme fordelingsnøkkel skal benyttes som i kontrakt inngått mellom forlag og opphavsmenn. Dersom forfatteren har bidratt økonomisk til bokproduksjonen og dermed redusert kostnadene til forlaget, skal forfatterens andel av betalingen for et innkjøp økes med samme beløp. Forlagsandelen reduseres tilsvarende.

I henhold til økonomireglementet i staten utbetaler ikke Kulturrådet fakturaer til virksomheter som har forfalte tilbakebetalingskrav. Faktura må sendes elektronisk i EHF-format. Elektronisk fakturaadresse er Norsk kulturfonds organisasjonsnummer 891 991 762. Elektronisk faktura er ikke pdf-fil i e-post eller link til fakturahotell. For mer informasjon om EHF-faktura, se: https://dfo.no/kundesider/fakturahandtering.

Fakturaen må inneholde følgende informasjon

 • IO-nummer
 • hvilken innkjøpsordning boka er påmeldt
 • hvilken påmeldingsrunde boka er påmeldt
 • navn på forlag, forfatter og tittel
 • målform (bokmål eller nynorsk)
 • sjanger (prosa, lyrikk, dramatikk eller bildebok)
 • ISBN-nummer for trykt bok
 • ISBN-nummer for e-bok
 • beløp

Ofte stilte spørsmål

Har du spørsmål om innkjøpsordningene for ny norsk skjønnlitteratur? Les ordningens retningslinjer og siden med ofte stilte spørsmål før du tar kontakt med oss.

Ofte stilte spørsmål til innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur