Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Statens utstillings­stipend (Avsluttet)

Se vedtakslister

Ordningen er overført til Kunstsentrene i Norge

Forvaltningen av ordningen er overført fra Kulturrådet til Kunstsentrene i Norge fra 2017. Utlysning og søknadsskjemaer vil bli tilgjengelig på KiNs nettsider. Inntil videre kan henvendelser og spørsmål rettes til Kulturrådet.

 

Åpne alle

Tidligere utlysning

Formålet med utstillingsstipendet er å gi billedkunstnere, kunsthåndverkere og kunstfotografer bedre forutsetninger i arbeidet med utstillinger. Stipendet er ment å heve kvaliteten og styrke profesjonaliteten i utstillingsvirksomheten i kommuner og fylker ved å gjøre offentlig tilgjengelige separat- eller gruppeutstillinger mulig.

Det kan gis støtte til:

  1. Separatutstillinger, der en kunstner disponerer ett eller flere rom på en utstillingsplass
  2. Gruppeutstillinger, der en avgrenset gruppe kunstnere på eget initiativ stiller ut på samme sted og til samme tid
  3. Utstillinger der en kunstner eller en kunstnergruppe etter personlig invitasjon fra arrangør stiller ut verk sammen med verk av andre spesielt inviterte kunstnere.

Støtten kan bare brukes til utstillinger som skal holdes eller påbegynnes senest to år etter året for søknadsfristen.

I søknaden skal inngått avtale om visning dokumenteres.

Størrelsen på tilskuddet blir fastsatt ut fra et kunstnerisk skjønn og en samlet geografisk og økonomisk vurdering.

Maksimalt stipendbeløp er 50 000 kroner.

Det blir ikke gitt støtte til avsluttede eller påbegynte utstillinger. Det blir ikke gitt støtte til kollektivutstillinger, definert som utstillinger der kunstnerne etter åpen invitasjon sender inn verk, som så – med eller uten juryering – blir stilt ut samlet. Det blir ikke gitt støtte til utstillinger i utlandet. Ny søknad fra samme søker kan ikke behandles før rapport og regnskap fra en tidligere støttet utstilling er innsendt.

Retningslinjer for Statens utstillingsstipend:

Vurdering av søknaden

Den regionale innstillingskomiteen behandler søknadene og innstiller inntil 10 søknader (25 for  Oslo og Akershus) med forslag til tildelingsbeløp, i prioritert rekkefølge. Alle innstillingene og søknadene med vedlegg sendes samlet til endelig behandling i Tildelingskomiteen for utstillingsstipend. Inntil vedtak om tildeling foreligger, er behandlingen unntatt offentlighet. Søkerne meddeles tildelingskomiteens vedtak så snart endelig vedtak er fattet. Utbetaling av støttebeløp skjer vanligvis 2-4 uker etter vedtak.

Søker kan skriftlig klage over saksbehandling og rettsanvendelse etter at vedtak i tildelingskomiteen er gjort kjent. Klagen sendes Norsk kulturråd, som forbereder klagen for Kulturdepartementet.