Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Tidsskrift og kritikk ekstraordinær utlysning - kulturelt mangfold

Se vedtakslister

Viktig melding:

Dette er en ekstraordinær éngangsutlysning knyttet til tilskuddsordningen for tidsskrift og kritikk

 

Tilskuddsordningen tidsskrift og kritikk utlyser med dette midler til prosjekter og arrangementer som kan synliggjøre og tilrettelegge for at et mangfold av stemmer og samtaler om kunst og kultur kommer til uttrykk i en bred offentlighet. I denne sammenheng forstås kulturelt mangfold som et kulturliv hvor folk med ulik sosial og kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonsevne, religion, seksuell orientering og kjønnsidentitet, nasjonalitet og alder inkluderes. Det må rettes særlig oppmerksomhet mot å inkludere samfunnsgrupper som er underrepresenterte i kulturlivet, både som utøvere og kulturarbeidere og som brukere av kulturtilbud.

Det inviteres til kritikk og refleksjoner omkring kunst- og kulturuttrykk, og det inviteres til ytringer som kritisk drøfter dominerende kunst- og kulturforståelser og tilfører den offentlige samtalen en større bredde i perspektiver. Målet er å bidra til et bredt engasjement omkring spørsmål knyttet til kulturens rolle i demokratiet, og i samfunnet.

Formål

Støtteordningen for tidsskrift og kritikk har til hensikt å styrke og kvalitetssikre den offentlige ytrings- og refleksjonskulturen gjennom de uavhengige tidsskriftene og kritikken som skapes og utøves i ulike sjangre, formater og formidlingsformer.

Ordningen skal stimulere til tenkning og diskusjon om kunst- og kulturpraksiser, fagforståelser og kulturpolitiske rammevilkår for kunstutøvelse.

Ordningen skal bidra til å fremme debatt og samtale om kunst og kultur i et demokratiperspektiv.

Åpne alle

Hva kan få støtte?

 • Prosjekt. Det kan søkes støtte til ethvert kulturuttrykk som kan publiseres i kulturtidsskriftenes publiseringskanaler: tekster, podkast, videoer etc.

 • Arrangement. Det kan søkes støtte til arrangementer som kan bidra til styrking av kunst- og kulturkritikken, debatten og den kritiske refleksjonen om kunst og kultur i norsk offentlighet. Det kan også søkes støtte til andre typer arrangementer som fremmer formålet med foreliggende tilskuddsordning.

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål, jf. Lov om Norsk kulturråd § 1.

For prosjektbaserte søknader gis det som hovedregel ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt. Søknader til prosjekter som tidligere har fått avslag, vil ikke kunne motta støtte med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden.

 

For prosjektbaserte søknader gis det som hovedregel ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt. Søknader til prosjekter som tidligere har fått avslag, vil ikke kunne motta støtte med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden.

Hvem kan søke?

Redaktører, kritikere, utgivere og arrangører kan søke. Institusjoner med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond. Unntak kan vurderes for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet.

Krav til søknaden

Les også hjelpetekstene i skjemaet. De er merket med «?».

Det forutsettes at søker gjør publisert materiale tilgjengelig for medlemmer av Faglig utvalg for tidsskrift og kritikk.

Søknad leveres gjennom Kulturrådets elektroniske søknadsportal, på eget tilrettelagt skjema, sammen med vedlegg, innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor utlysningen, vil bli avvist.

Følgende vedlegg og dokumentasjon er obligatorisk:

 • CV for fagpersoner med ansvar for produksjon og faglige målsettinger.
 • I søknadens budsjett- eller økonomikommentar skal det framgå at tilskuddsmottaker vil honorere kvalifiserte fagpersoner etter gjeldende minstesatser og vederlagsordninger.
 • Spesifiserte budsjetter for søknadssummer over kr. 400 000.

Følgende vedlegg eller dokumentasjon er ønskelig men frivillig:

 • Formidlingsplaner.
 • Dummy eller skisse som viser visuell utforming der det er aktuelt.
 • Avtaler eller intensjonsavtaler der det er av betydning for aktivitet og virksomhet.
 • For arrangører eller søkere med formidlingsplaner: Programmer eller programskisser der det framgår hvilke deltagere eller programposter som er bekreftet, foreløpige eller ikke forespurt.
 • For søknader om audiovisuell eller digital formidling bør relevant vurderingsmateriale legges ved.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

 

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av alle søknader til Norsk kulturfond legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Søknadens relevans i forhold til utlysningens formål og Kulturrådets overordnede strategi vurderes også. Andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen er gjennomføringsevne, god budsjettering, geografisk spredning, mangfold og bredde i uttrykk, type ytringer og sjangre.

Med utgangspunkt i faglig skjønn vil særlig følgende punkter kunne legges til grunn for vurdering av søknaden:

 • Aktivitetsplaner for virke og deltagelse i en bred offentlighet.
 • Vekting av redaksjonelle prosesser.
 • Evne til fornyelse, tilpasning og bruk av digitale plattformer for publisering, distribusjon og formidling.
 • Eierskaps-, virksomhets-, markedsførings og finansieringsmodeller.
 • Utvikling og styrking av regionale miljøer for tidsskrift og kritikk.
 • Hvorvidt tiltaket bidrar til at hele bredden av kunst og kulturaktivitet omfattes av kritikk.
 • Styrking av marginaliserte stemmer i den offentlige kunstsamtalen
 • Hvorvidt tiltaket ivaretar et tverrfaglig og overordnet blikk på kunst- og kulturfeltene som helhet, og i relasjon til samfunnet.

Forsinkelser som ikke er avtalt, eller manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden.

Hvem vurderer søknadene?

Søknader til tilskuddsordning – tidsskrift og kritikk, vil vurderes og vedtas, på grunnlag av faglig skjønn, i et tverrfaglig utvalg – Faglig utvalg for tidsskrift og kritikk, som er oppnevnt av Norsk kulturråd.

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. Det kan gjøres unntak.

Det forutsettes at tilskuddsmottakere som hovedregel kan vise til andre finansieringskilder og et rimelig egeninntektsnivå. Aktører som driver stedstilknyttet produksjons- og/eller formidlingsvirksomhet forventes å arbeide for å oppnå tilskudd fra lokale/regionale myndigheter.

Tilskuddsmottakere som mottar flerårig støtte skal kunne forvente forutsigbarhet. Det er ingen begrensing i antall år man kan motta tilskudd fra denne ordningen, og tilskuddene skal ha en viss stabilitet fra år til år. Tilskudd utbetales likevel kun for ett år av gangen.

Kulturrådet kan, i vedtaksbrevet for tilskudd, stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet bli redusert deretter.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden blir sendt inn til vedtakene blir offentleggjort.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Utbetaling skjer i rater. De første 80 % av tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten. De resterende 20 % utbetales når Kulturrådet har godkjent rapport og regnskap, se § 12.

Reduksjon eller bortfall av tilskudd - akseptfrist:

Dersom en mottager av flerårig produksjonstilskudd over tid vurderes ikke å oppfylle de formål, holde det kvalitetsnivå eller fylle den rollen som forventes for å motta flerårig produksjonstilskudd, kan støtten bortfalle. Tilskuddet vil da gradvis trappes ned over en toårsperiode. Dette vil skje ved en reduksjon første året med 25 % av siste bevilgede beløp og andre året med 60 % reduksjon av siste bevilgede beløp. Kulturrådet skal varsle tilskuddsmottaker dersom virksomheten blir vurdert for utfasing.

Tildelingen faller bort dersom tildelingen ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjekt, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport/regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som er holdt tilbake vil da kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond.

Tilskuddsmidler som ikke benyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet.

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet.

Logo kan lastes ned her

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Rapportering og regnskap

Tilskuddsmottaker skal sende inn rapport og regnskap senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

For mottagere av ett- eller flerårig produksjonstilskudd skal det rapporteres i samsvar med bestemmelser i kontrakt.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet.

Presseomtale og publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i kontrakten.

Revisjon

For tilskudd over 400 000 skal regnskapet revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom samme prosjekt er gitt tilskudd fra flere ordninger i Norsk kulturfond og tilskuddene til sammen utgjør over kr 400.000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annen offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse.

Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapportfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Kontakt