Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne

Se vedtakslister

Viktig melding:

Søknadene er offentlige dokumenter, og ved en innsynsbegjæring vil Kulturdirektoratets praksis følge offentlighetslovens bestemmelser.

 

Les nøye gjennom teksten på denne siden før du sender søknad.

 

Få tips om hvordan du søker, hvordan søknaden behandles med mer

Se opptak fra veiledningsmøte 30. september

Søknadsfrist

mar

04

2025

Kl. 13:00

Formål 

Dette er en tilskuddsordning som skal bevare, utvikle og synliggjøre romanifolket/taternes kultur, språk og historie.

Åpne alle

Hva kan få tilskudd?

 • Prosjekter som styrker romanifolket/taternes kultur og historie
 • Prosjekter som styrker språket romani
 • Dokumentasjon og formidling av kunnskap om romanifolket/taternes situasjon
 • Holdningsskapende arbeid

Det gis normalt ikke tilskudd til:

 • Større innkjøp av utstyr, verktøy og annet med en bruksverdi ut over prosjektets levetid
 • Innkjøp av privat eiendom
 • Private arrangementer

Hvem kan søke?

Privatpersoner, institusjoner, organisasjoner og virksomheter med tilknytning til romanifolket/taterne kan søke. Det er en forutsetning at søker i hovedsak holder til og har sitt virke i Norge.

Kan andre søke på mine vegne?

Ja. Det er mulig at en annen får fullmakt til å søke dersom det er ønskelig. Hvis det innvilges støtte, kan en stedfortreder også forvalte og rapportere på tilskuddet på dine vegne.

Hva vektlegger Kulturdirektoratet i vurderingen?

Det vil bli gjort en helhetlig vurdering av søknadene. Vi legger vekt på:

 • hvordan prosjektet kan bidra til å nå målene for ordningen 
 • søkerens gjennomføringsevne

Kulturdirektoratet legger vekt på om prosjektets omfang og budsjetterte kostnader henger godt sammen, og at det fremgår tydelig hvordan prosjektet/aktiviteten oppfyller formålet med ordningen. I vurderingen vektlegges det også om det er levert rapport og regnskap for tidligere mottatte tilskudd.

Kulturdirektoratet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at Kulturdirektoratet må foreta strenge og krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil få avslag eller lavere støtte enn det er søkt om.

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Kulturdirektoratets elektroniske søknadsportal innen søknadsfristen. Alle obligatoriske felt i søknadsskjemaet må være utfylt. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, ufullstendige søknader eller søknader som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet.

Se også denne siden med spørsmål og svar om ordningen

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler det å benytte følgende nettlesere: Mac = Safari. Windows =Chrome.

Hvordan behandles søknaden?

De registrerte søknadene gjennomgår først en formaliakontroll, hvor våre søknadsbehandlere sjekker at skjemaet er riktig utfylt (alle obligatoriske felt). Ved behov kan vi be om tilleggsopplysninger før saksbehandlingen starter. Kulturdirektoratet kan også kontrollere at opplysninger i søknaden er korrekte.

Etter den første gjennomgangen, behandles søknadene samlet og det lages en innstilling. 

Innstillingen legges frem for Kulturdirektoratets ledelse som fatter vedtak. Alle søkere får et vedtaksbrev når prosessen er avsluttet.

Oversikt over vedtakene publiseres på nettsidene.

Saksbehandlingen følger Forvaltningslovens bestemmelser.

Hvor lang er behandlingstiden?

Normal behandlingstid er 2-3 måneder.

Tildelingskriterier

For å få tilskudd er det en forutsetning at søker kan gjøre rede for bruk av tidligere tildelt støtte fra Kulturdirektoratet og ha vist god økonomistyring i tidligere prosjekter.

Hvordan utbetales tilskuddet?

Utbetaling

Søker får tilsendt en kontrakt i Altinn hvis søknaden innvilges, og kontrakten må aksepteres og returneres til Kulturdirektoratet. Tildelingen utbetales i en 80/20 modell. Altså 80 % av beløpet i etter signert kontrakt, og resterende 20 % når rapport og regnskap er godkjent.

Dersom prosjektet er langvarig og for eksempel gjennomføres over to år, utbetales tilskuddet normalt i delutbetalinger.

Ved signering skal eventuelt oppdatert budsjett og gjennomføringsplan legges ved kontrakten. Dersom støtten er mindre enn omsøkt, eller støtten er øremerket deler av prosjektet, skal nytt, balansert budsjett legges ved kontrakten.

Bortfall av tilskudd

Tildelingen faller bort dersom mottatt kontrakt ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Kan jeg omdisponere eller utsette prosjektet?

Dersom omstendighetene endrer seg, kan du søke Kulturdirektoratet om å omdisponere, endre eller utsette prosjektet. Søknaden må først innvilges av Kulturdirektoratet før det kan gjøres endringer i prosjekt eller budsjett.

 • Dersom du ønsker omdisponering må du passe på at det nye prosjektet oppfyller ordningens formål.
 • Dersom du ønsker utsettelse av prosjektet må du sende inn en ny tidsplan som inkluderer ny sluttdato.

Rapport og regnskap

Tilskuddsmottaker skal levere sluttrapport og regnskap innen 3 måneder etter at prosjektet er avsluttet.

Sluttrapporten skal beskrive hvilke aktiviteter som er gjennomført i prosjektperioden, og en vurdering av i hvilken grad målene for prosjektet er oppnådd.

Tilskudd over 200 000 kroner skal revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er benyttet og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett.

Se mer om hva du skal ha med i rapport og regnskap her

Kan Kulturdirektoratet holde tilbake midler eller gjøre en etterkontroll etter at rapporteringen er godkjent?

Ja, søknaden og tildelingen kan følges av etterkontroll. 

Vi kan gjøre en ny kontroll av rapportering og bruken av midler. Det er fordi at enkelte ganger kan nye opplysninger danne grunnlag og skape behov for en etterkontroll, selv om prosjektet er godkjent og avsluttet. Tilskuddsmottageren er forpliktet til å legge til rette for dette kontrollarbeidet.

Dersom det avdekkes mislighold, kan Kulturdirektoratet holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling, dersom det avdekkes mislighold. Det samme gjelder hvis det viser seg tilskuddet er gitt på grunnlag av feil opplysninger eller at foreligger andre vesentlige brudd på kontrakten.

Andre krav

Må jeg fortelle hvor støtten kommer fra?

Ja, det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturdirektoratet, gjennom tekst og bruk av logo. 

Logo kan lastes ned her

Må jeg tenke på tilgjengelighet?

Dersom det selges billetter, forutsetter Kulturdirektoratet at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede får gratis billett for sin ledsager, eller at det gis tilbud om en rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturdirektoratet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.

Kan jeg klage på avslag?

Ja, du kan klage på et avslag. 

Ifølge forvaltningsloven kan du klage på Kulturdirektoratets vedtak til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

Klagefristen er tre uker etter at vedtaket er mottatt. I klagen er det viktig å begrunne hvorfor du mener avgjørelsen er feil, og å sende inn nye opplysninger dersom det finnes. Klagen sendes til Kulturdirektoratet for ny behandling, og dersom avslaget ikke endres, sendes saken til KDD som fatter en endelig avgjørelse.

Opptak fra veiledningsmøte 30. september