Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Tilskudd til Skeivt kulturår 2022

Se vedtakslister

Kultur- og likestillingsdepartementet har gitt Kulturrådet i oppdrag å fordele fem millioner kroner av overskuddet fra Norsk Tipping AS til tiltak og arrangementer under markeringen av Skeivt kulturår 2022. Ordingen ble først opprettet som en engangsordning høsten 2021, men er utvidet med en ny runde våren 2022.

Siste søknadsfrist var 22. april 2022.

Formål

Tilskuddsordningen gir tilskudd til å planlegge og gjennomføre markeringer av Skeivt kulturår 2022. Markeringene skal ha som formål å bidra til å ta vare på, synliggjøre og formidle skeives historie og rettighetskamp, skeiv kunst og kultur, og skeives stilling i samfunnet historisk og i dag.

Åpne alle

Hvem kan søke?

Tilskuddsordningen retter seg inn mot kunst- og kulturfeltet, arkiv-, bibliotek- og museumssektoren, skeives organisasjoner, samt andre aktører som engasjerer seg i skeives historie og virke. Tildelingene kan ikke overstige 500 000 kroner per tiltak.

Hva kan få tilskudd

Tilskuddsordningen skal prioritere markeringer som bidrar til økt synlighet, mangfold og inkludering for og av skeive.

Tiltaket må gjennomføres i løpet av 2022.

Hva kan ikke få tilskudd

Det kan ikke søkes tilskudd til:

  • Ordinær drift
  • Tiltak som er gjennomført før søknadsfrist
  • Ordinære markedsføringskampanjer
  • Innkjøp av utstyr

Vurdering av søknader

Søknadene vil bli vurdert i to runder. Først behandles hver søknad for seg, og deretter gjøres det en helhetlig sluttvurdering hvor alle søknadene vurderes samlet.

I første runde legges det vekt på:

  • Prosjektets kvalitet og relevans i forhold til utlysingens formål
  • Tydelig beskrivelse av tiltakets målgruppe
  • Tydelige planer for organisering og gjennomføring

I sluttbehandlingen tas det sikte på å oppnå:

  • Bredde i geografisk nedslagsfelt for søker og tiltaket
  • Bredde i kunstuttrykk (musikk, scenekunst, visuell kunst, litteratur, film m.m)
  • Bredde i målgruppe

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av søker og eventuelle samarbeidspartnere, samt geografisk nedslagsfelt, målgruppe for tiltaket, budsjett og plan for gjennomføring. Tiltaket må gjennomføres i løpet av 2022.

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innen søknadsfristen 22. april 2022. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Beregning av tilskudd

For 2022 er det satt av totalt 5 mill. kroner. Det kan søkes om inntil kroner 500 000.

Tilskuddets størrelse fastsettes på grunnlag av faglig skjønn og vurdering av søknaden. Kulturrådet kan avgrense tilskuddet til deler av aktiviteten beskrevet i søknaden.

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten og «Krav til søknaden» på denne nettsiden nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. Pass også på å lese alle hjelpetekstene. Disse finner du i søknadsskjemaet, merket med «?». Det er viktig at du leser «Krav til søknaden» samtidig som du fyller ut søknadsskjemaet.

Har du problemer med å registrere deg, logge deg på, velge skjema eller sende vedlegg? Se svar på ofte stilte spørsmål.

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vilkår for tilskuddsmottaker ved tildeling

Utbetaling

Hele tilskuddet utbetales under ett når søker har akseptert kontrakten. På grunn av at dette er en bevilgning som må utbetales fra Kulturrådet i 2021, vil det bli kort akseptfrist etter at kontrakt er mottatt.

Logo

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet. Logo kan lastes ned fra Kulturrådets nettsider.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Tilskuddet faller bort dersom det ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten.

Endringer i prosjektet

Dersom det oppstår vesentlige endringer i prosjektet, budsjettet eller tidsplaner, må det søkes skriftlig godkjenning fra Kulturrådet.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Kulturrådet kan kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det.

Hvordan sende inn rapporten?

Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport og regnskap senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet. Krav til hva regnskapet skal inneholde fremkommer i kontrakten.

Det vil bli sendt ut to varsler om rapportering. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i meldingsboks i Altinn.

Ved behov for å utsette rapporteringsfristen, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at en utsettelse kan vurderes. Dersom rapporteringsfristen har gått ut allerede, kan utbetalte midler kreves tilbakebetalt. Midlene vil bli tilbakeført og komme annen kunst og kultur til gode.

Brukerstøtte

Har du spørsmål om hvordan du sender inn din søknad, eller opplever tekniske problemer underveis? Ta kontakt med vår brukerstøtte, så svarer vi deg så raskt vi kan