Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Kreativ næring - næringsutvikling

Se vedtakslister

Viktig melding:

Ordningen ble avviklet i 2023. 

Formål

Ordningen er et insentiv til større økonomisk bærekraft og retter seg mot mindre virksomheter innen distribusjon, markedsføring, formidling eller salg av kunstneriske og kulturelle uttrykk. 

Den langsiktige målsetningen er å styrke det profesjonelle apparatet rundt skapende og utøvende kunstnere, og bidra til at kunstproduksjoner får et større marked eller bredere publikum, slik at inntektene til kunstnerne styrkes.

Fra ordningen kan du få tilskudd på inntil kr 400.000. 

Ordningen forvaltes administrativt av Kulturdirektoratets fagadministrasjon. 

Åpne alle

Hva kan få støtte?

Det kan søkes tilskudd til tiltak innen markedsutvikling, forretningsutvikling, distribusjon eller formidling som bidrar til økte inntekter basert på kunstnerisk virksomhet. 

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

Det gis ikke tilskudd til innholdsproduksjon, ordinær drift, kulturarrangementer (konserter, turneer, fremvisninger, utstillinger m.m.) eller forskning. 

Som hovedregel gis det ikke tilskudd til et tiltak mer enn én gang, og det gis ikke tilskudd til tiltak som er satt i gang før søknad er innsendt. 

Hvem kan søke?

Målgruppen for disse midlene er virksomheter som jobber med  og for profesjonelle kunstneriske aktører. Eksempler på slike virksomheter kan være agenter, managere, forleggere, gallerister, produsenter og arrangører. Det må vises godt hvordan tiltaket vil føre til økte inntekter og langsiktig økonomisk vekst for virksomheten og samarbeidende kunstneriske aktører.

Kulturdirektoratets stasing på kulturell og kreativ næring omfatter disse bransjene; visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturvern, arkitektur, design, mote, film og spill.

Kun virksomheter med organisasjonsnummer kan søke.

Hva blir vektlagt i vurderingen?

I vurderingen av søknaden vil det spesielt bli lagt vekt på disse kriteriene:

  • Potensial for næringsutvikling: Om prosjektet vil bidra til økte inntekter og langsiktig økonomisk bærekraft for virksomheten og samarbeidende kunstneriske aktører. 

  • Profesjonalisering: Om prosjektet bidrar til å profesjonalisere og utvikle verdikjeden og kunstnerøkonomien i feltet.

  • Bredde i finansiering: Prosjektet må kunne dokumentere egenfinansiering.

I vurderingen av alle søknader til Kulturdirektoratet legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet, gjennomføringsevne og søknadens relevans i forhold til ordningens formål.

Andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen er geografisk spredning og faglig og bransjemessig bredde. Forsinkelser som ikke er avtalt, eller manglende rapport/regnskap i tidligere tildelinger fra Kulturdirektoratet, vil også bli vektlagt i vurderingen av søknaden.

Om tilskudd og beløp

Kulturdirektoatet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller. 

Kulturdirektoratet kan, i kontrakt for tilskudd, stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet bli redusert deretter.

Krav til søknaden

Søknaden må inneholde en beskrivelse av virksomheten og samarbeidende aktører og ha tydelige mål for hvordan prosjektet skal føre til langsiktig økonomisk vekst for virksomheten og samarbeidende kunstneriske aktører.

Prosjektbudsjett må legges ved i form av et spesifisert budsjett som tydeliggjør tiltaket/tiltakene innenfor prosjektet det søkes støtte til. Det skal ikke legges ved driftsbudsjett for hele virksomheten.

Vedlegg av formaliserte intensjons- eller samarbeidsavtaler med kunstneriske aktører, samt konkret prosjektplan, vil også telle positivt.

Søknaden skal leveres via Kulturdirektoatets elektroniske søknadsportal innen søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturdirektoratet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Øvrige krav følger av søknadsskjemaets hjelpetekster.

Obligatorisk vedlegg

  • Spesifisert prosjektbudsjett skal vedlegges søknaden.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Chrome.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturdirektoratet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden for kreativ næring

Vilkår for tilskuddsmottaker ved tildeling

Utbetaling

Tilskuddet fra ordningen kulturell og kreativ næring - næringsutvikling, utbetales i sin helhet når du som søker har akseptert kontrakten.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Tildelingen faller bort dersom kontrakten ikke aksepteres innen fristen. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter at det sendes en skriftlig søknad til saksbehandler før fristens utløp. 

Bagatellmessig støtte

Ordningen omfattes av EØS-avtalens generelle forbud mot statsstøtte, og tilskuddet under ordningen gis som bagatellmessig støtte. Det kan gis tilskudd som bagatellmessig støtte inntil €200 000 (ca. 2 mill. kroner) over tre år. 

Les mer om bagatellmessig støtte

Ta kontakt om du har spørsmål.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturdirektoratet.

Tilbakebetaling av tilskudd

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturdirektoratet.

Kulturdirektoratet kan kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene, som for eksempel manglende rapportering.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturdirektoratet krever det.

Andre vilkår

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturdirektoratet. 

Logo kan lastes ned her

Hvordan sende inn rapporten?

Alle som mottar tilskudd fra Kulturdirektoratet må sende inn rapport og regnskap som viser hvordan tilskuddet er benyttet. Tilskuddet skal alltid brukes til det formålet det er bevilget til. Dersom tilskuddet ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Kulturdirektoratet kreve at midlene blir tilbakebetalt. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd.

Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde, men de spesifikke kravene som gjelder hver enkelt ordning, fremkommer i kontrakt fra Kulturdirektoratet og eventuelle vedlegg til dette.

Rapportering på tilskudd for kulturell og kreativ næring

Tilskuddsmottaker skal sende inn rapport og regnskap senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturdirektoratet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet, med en beskrivelse av måloppnåelse basert på prosjektets ambisjoner. 

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Kulturdirektoratet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Kulturdirektoratet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i kontrakten.

Hvordan sende inn rapporten?

Rapporten sendes inn via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering. Det første kommer 90 dager før rapporteringsfristen og det andre 14 dager før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, kan Kulturdirektoratet kreve midlene tilbakebetalt, og det kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd fra Kulturdirektoratet.

 Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. 

Ønsker du rådgivning?

Har din virksomhet/organisasjon et prosjekt som kan passe inn under denne ordningen, men trenger råd og veiledning før søknadsfristen? Ta kontakt med rådgiveren for ditt felt. 

Rådgivning