Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte musikk

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. juni 2022

Tilbake til 2022 (Alle)

Om søknadsrunden

84 konsertarrangører er bevilget samlet tilskudd på 10,4 millioner kroner

Utvalgets vurderinger og prioriteringer

Som vanlig er det særlig vektlagt bevisst tenkning i programmeringen, omfang, geografisk spredning, historikk og gjennomføringsevne, realistisk budsjettering av utgifter og finansieringsplan. Det er forsøkt ikke å sette tilskuddsnivået kun basert på det vurderte kvalitetsnivå. Hvis en arrangør er vurdert som støtteverdig, har utvalget i størst mulig grad lagt de økonomiske forholdene til grunn for bevilgingens størrelse.

Utfra signaler gitt fra arrangørfeltet og de politiske signaler som er gitt angående statsbudsjettet for 2023, så kan det fremover bli aktuelt med større gjennomsnittlig bevilgning per konsert. Det ble ikke konkludert fra utvalgets side, men vil bli en aktuell problemstilling ved neste tildeling. I denne runden er det ingen klare tall på at dette allerede praktiseres nå, men 2022 sett under ett, er det nok sannsynlig at dette er praktisert tidligere i år.

Utvalget er i tillegg til å legge til rette for kunstnerisk og kulturelt mangfold, særlig opptatt av å prioritere tiltak som henvender seg til barn og unge, unge voksne og mangfoldige publikum, og som bidrar til kjønnsbalanse, men opplever at antall søknader i disse kategoriene er begrenset og av til tider varierende kvalitet. Noe som igjen åpner for diskusjon rundt forholdet mellom Kulturrådets rolle som forvalter av formål med fond og ordninger – og i den sammenheng oppgaven med å gjøre prioriteringer blant initiativene som kommer fra feltet selv i form av søknader – sett opp mot utvalgets opplevde behov for å bidra til utvikling av- og tilrettelegging for miljøer som bedre kan ivareta disse fokusområdene. Utvalget erkjenner at disse behovene beveger seg i retning av en praksis som mer direkte styrende for utviklingen enn ønskelig med tanke på feltets autonomi, og utgjør sånn sett del av en løpende diskurs. Det er også klart at en slik retning vil være administrativt ressurskrevende. Summen av disse forholdene blir et dilemma for prioriteringene innenfor eksisterende ressurser og en følelse av et handlingsrom som ikke er stort nok til å kunne ivareta utvalgets ambisjoner på mangfoldets vegne.

Det er 14 kirkemusikkaktører som søker støtte denne runden, og 12 av disse er innvilget støtte. Søknadene er vurdert som jevnt over gode. Noen av de reiser noen prinsipielle spørsmål vedrørende billettinntekter og liturgiske aspekter. Det er ikke så mye av aktiviteten som er sentrert rundt konserter med amatørkor denne runden. Aktivitetsmidler for kor er rettet mot kor som ønsker tilskudd til innleie av musikere, og i forbindelse av omleggingen av kirkemusikkordningen, ble denne ordningen tildelt en del av kirkemusikkordningens midler for også å ivareta denne delen koraktiviteten i kirkene.

At omleggingen av kirkemusikkordningen ga arrangørordningen et større ansvar for å ivareta gode kirkemusikktiltak, er et argument for å fortsette å støtte disse aktørene. Flere av disse arrangørene har vellykket publikumsarbeid og god utvikling mot stadig sterkere program som befester kirkens posisjon som konsertarena.

Tall fra søknadsrunden

137 søknader kom inn til arrangørordningen denne runden. Totalt 131 søknader av disse ble behandlet. De resterende søknadene ble enten avvist eller trukket av søker

Søknadene som kom inn denne runden fordeler seg slik på sjangerkategoriene:

Sjanger

Søknader*

Positive innstillinger

Antall

Andel av total

Antall

Andel tildelinger

Flere sjangre musikk

50

38,10 %

32

64,00 %

Jazz/improvisasjonsmusikk

17

13,10 %

11

64,71 %

Folkemusikk/tradisjonsmusikk

7

4,76 %

4

57,14 %

Verdensmusikk

8

5,95 %

5

62,50 %

Klassisk/ samtidsmusikk

28

22,62 %

19

67,86 %

Populærmusikk

27

15,48 %

13

48,15 %

Sum

137

 

84

 

 

Den fylkeskommunale fordelingen ser slik ut:

Fylkeskommune

Søknader*

Positive innstillinger

Antall

Andel av total

Antall

Andel tildelinger

Agder

9

6,57 %

6

66,67 %

Innlandet

9

6,57 %

7

77,78 %

Møre og Romsdal

3

2,19 %

2

66,67 %

Nordland

8

5,84 %

5

62,50 %

Oslo

29

21,17 %

14

48,28 %

Rogaland

7

5,11 %

5

71,43 %

Troms og Finnmark

6

4,38 %

4

66,67 %

Trøndelag

18

13,14 %

7

38,89 %

Vestfold og Telemark

9

6,57 %

8

88,89 %

Vestland

17

12,41 %

12

70,59 %

Viken

22

16,06 %

14

63,64 %

Utlandet

0

0,00 %

0

0,00 %

Sum

137

 

81

 

* Innkomne søknader denne runden, inklusive søknadssum for søknader som er trukket eller avvist.

Det er flere nye søkere også denne runden, noe som bekrefter en vedvarende tendens. Sist runde var det over en tredjedel av søkerne ikke hadde søkt ordningen tidligere, noe som sannsynligvis i stor grad skyldtes ekstrautlysningen av stimuleringsmidler. Selv uten en ekstra utlysning av stimuleringsmidler, så utgjør de nye søkerne ca. 22 % av søknadene som er behandlet. Ca. en tredjedel av disse er innvilget støtte.

Det er fortsatt et inntrykk at det er en overvekt av norske utøvere/band/ensembler i programskissene i søknadene, uten at vi har klare tall på dette. Det er vanskelig å si om det er noen klar økende eller synkende tendens sammenlignet med tidligere tildelinger.

Det er fortsatt flere som søker for kortere tidsperioder/et kvartal av gangen. Det er tatt i betraktning hva som blir den totale bevilgningen for 2022 i behandlingen av disse, og at det er kommunisert til flere tilskuddsmottakere at de ikke kan påberegne like stor støtte i 2023 og fremover.

Det er 7 festivaler som har søkt og to av disse er bevilget støtte

 

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 137

Søknadssum: 39 157 528

Antall tildelinger: 84

Tildelingssum: 10 461 000

Søknader som kommer inn til Arrangørstøtte musikk blir behandlet i Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2022 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 29. - 30.8.2022

  • Vedtak i rådsmøte: 21.9. - 22.8.2022

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
LITAUISK FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS GRUPPE GABIJA Litauiske tradisjoner i Norge - Vinter 2022 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Viken 2022 15000 30.8.2022 Avslått 0 TRONDHEIM JAZZFORUM Trondheim Jazzforum - 2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2023 300000 Under behandling -1 STAD KOMMUNE Konsertperler i Operahuset Nordfjord - 2022-2024 Flere sjangre musikk Vestland 2022 140000 30.8.2022 Bevilget 80000 STAD KOMMUNE Konsertperler i Operahuset Nordfjord - 2022-2024 Flere sjangre musikk Vestland 2023 140000 30.8.2022 Avslått 0 STAD KOMMUNE Konsertperler i Operahuset Nordfjord - 2022-2024 Flere sjangre musikk Vestland 2024 140000 30.8.2022 Avslått 0 TOLLEF ØSTVANG Konsertserien UTPOST - 2023 Flere sjangre musikk Innlandet 2023 100000 30.8.2022 Bevilget 100000 Ingrid Vetlesen Opera + Pub - H 2022- V 2023 Klassisk/samtidsmusikk Agder 2022 63500 30.8.2022 Bevilget 63000 DAAEKVARTALET KOMPETANSE AS LAAVFEST - 13.08.2022 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2022 250000 30.8.2022 Avslått 0 AKONSERTER PETTER ANDERSEN Akonserter - Høst 2022 og vår 2023 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold og Telemark 2022 104000 30.8.2022 Bevilget 100000 FRI FORM FRI FORM - 2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Innlandet 2023 200000 30.8.2022 Bevilget 200000 Sigurd Høgberget Veggum Veggumfestivalen 2022 - Sommer 2022 Flere sjangre musikk Trøndelag 2022 26000 30.8.2022 Avslått 0 BENDIK FINNERUD - SUNDAY CLASSICS Saturday Classics 2023 - 2023 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2023 200000 30.8.2022 Bevilget 100000 KULTURKLUBBEN Kulturklubben - 09.2022 til 12.2022 Populærmusikk Agder 2022 51248 30.8.2022 Avslått 0 SUNNIVA ELIASSEN Bachfest Nord 2023 - Mars 2023 Klassisk/samtidsmusikk Troms og Finnmark 2023 170000 Avvist 0 ØSTFOLD MUSIKKRÅD Østfold musikkråd - Høst 2022 Populærmusikk Viken 2022 185000 Avvist 0 DRAGERENGEN KONSULENTSERVICE Soundshape Woodstock Show - Høst 2022 Flere sjangre musikk Viken 2022 151195 Avvist 0 Øyvind Sørum Nes kirke - mars - november 2023 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2023 90000 30.8.2022 Bevilget 90000 SEINSOMMER PRODUCTIONS AS Familietid på Seinsommer - 06.08.22 Populærmusikk Troms og Finnmark 2022 165000 30.8.2022 Avslått 0 SEINSOMMER PRODUCTIONS AS Familietid på Seinsommer - 06.08.22 Populærmusikk Troms og Finnmark 2023 165000 30.8.2022 Avslått 0 SEINSOMMER PRODUCTIONS AS Familietid på Seinsommer - 06.08.22 Populærmusikk Troms og Finnmark 2024 165000 30.8.2022 Avslått 0 KLØVHEIM F UNGDOMSLAG Jubileumskonsert med Vinskvetten - September Folkemusikk/tradisjonsmusikk Vestland 2022 140000 30.8.2022 Avslått 0 TRØNDELAG LYD OG LYS AS Trøndelag lyd og lys As - 2022 Flere sjangre musikk Trøndelag 2022 90000 30.8.2022 Avslått 0 KAMPEN KAFFEBAR AS Jazz på Kampen - Sommer - Høst 2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2022 85782 30.8.2022 Bevilget 40000 BLUENOTE SANDEFJORD BlueNote Sandefjord - 01.09.2022 - 31.12.2022 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2022 49500 30.8.2022 Bevilget 49000 OSLO SELSKAPSLOKALE AS Klassisk musikk for alle! - Høst 2022 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2022 70348 30.8.2022 Avslått 0 STORMEN KONSERTHUS BODØ KF Stormen Konserthus Bodø KF - 24.6-30.6 2022 Flere sjangre musikk Nordland 2022 500000 30.8.2022 Bevilget 200000 FLAKSTAD SOKN Flakstad kirkelige fellesråd - Sommer og høst 2022 Flere sjangre musikk Nordland 2022 150000 30.8.2022 Bevilget 75000 SUND BLANDAKOR Sund Blandakor - 1.jan til 22.okt i 2022 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Vestland 2022 100000 30.8.2022 Avslått 0 PRESTGARDEN KULTURFELLESSKAP Prestgarden Kulturfellesskap - sommer 2022 Populærmusikk Innlandet 2022 100000 30.8.2022 Avslått 0 DRAGERENGEN KONSULENTSERVICE The Hollywood Christmas Show - 2022 Flere sjangre musikk Viken 2022 40000 30.8.2022 Avslått 0 PARKTEATRET SCENE AS Arrangørstøtte til egenprogrammering - Egenprogrammering 2. halvår 2022 Flere sjangre musikk Oslo 2022 560000 30.8.2022 Bevilget 300000 DRAUG MEDIA AS Draug Media Social Club - Høst 2022 Vår 2023 Populærmusikk Nordland 2022 60000 30.8.2022 Avslått 0 DRAUG MEDIA AS Draug Media Social Club - Høst 2022 Vår 2023 Populærmusikk Nordland 2023 60000 30.8.2022 Avslått 0 ÅLGÅRDKONSERTENE Ålgårdkonsertene - Høsten 2022 Flere sjangre musikk Rogaland 2022 16500 30.8.2022 Bevilget 16000 KULTURHUSET VEITVET Kulturhuset Veitvet - høst 2022 til vår 2023 Flere sjangre musikk Oslo 2022 139178 30.8.2022 Bevilget 100000 KULTURHUSET VEITVET Kulturhuset Veitvet - høst 2022 til vår 2023 Flere sjangre musikk Oslo 2023 314356 30.8.2022 Bevilget 150000 SORTLAND JAZZ OG VISEKLUBB Sortland jazz og viseklubb - Høst 2022 Flere sjangre musikk Nordland 2022 135000 30.8.2022 Bevilget 90000 NES BLUES CLUB Nes Blues Club - Høst 2022 Flere sjangre musikk Viken 2022 101950 30.8.2022 Bevilget 75000 VINGER SOKN Klang under kuppelen - 01.08.22-30.11.22 Flere sjangre musikk Innlandet 2022 50000 30.8.2022 Bevilget 50000 SKA-FRIKA Sommerfest på Sveian - 23.07.22 Flere sjangre musikk Trøndelag 2022 90000 30.8.2022 Avslått 0 CULT KAOS AS Cult Kaos AS - CultFestival Sommer 2023 Flere sjangre musikk Oslo 2023 142688 30.8.2022 Avslått 0 BRØLØY Nye Hjorten Konsertserie, høst 2022 - 6.9.22 - 13.12.22 Flere sjangre musikk Trøndelag 2022 79400 30.8.2022 Bevilget 60000 VÅRT HJEM STEINKJER AS Vårt Hjem AS - Sept, okt, nov 2022 Flere sjangre musikk Trøndelag 2022 660000 30.8.2022 Avslått 0 KULTURBANKENBRYNE Kulturbankenbryne - Høst 2022 Populærmusikk Rogaland 2022 305500 30.8.2022 Avslått 0 BRILLIANCE LIVE AS Brilliance Live - Vår 2023 Populærmusikk Vestland 2023 200000 30.8.2022 Bevilget 100000 TREVAREFABRIKKEN AS Trevarefabrikken - mars > mai 2023 Populærmusikk Nordland 2023 300000 30.8.2022 Bevilget 100000 LARVIK JAZZKLUBB Larvik jazzklubb - Høst 2022 - Vår 2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold og Telemark 2022 75000 30.8.2022 Bevilget 75000 LARVIK JAZZKLUBB Larvik jazzklubb - Høst 2022 - Vår 2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold og Telemark 2023 75000 30.8.2022 Bevilget 75000 Hans Fredrik Lauritzen Foundation - 2022-2024 Populærmusikk Vestland 2022 1211000 30.8.2022 Bevilget 100000 Hans Fredrik Lauritzen Foundation - 2022-2024 Populærmusikk Vestland 2023 900000 30.8.2022 Avslått 0 Hans Fredrik Lauritzen Foundation - 2022-2024 Populærmusikk Vestland 2024 90000 30.8.2022 Avslått 0 Robert Wtodzimierz Brodacki Organister improviserer over Hovden - 13.11.2022-16.04.2023 Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2022 48000 30.8.2022 Bevilget 30000 Robert Wtodzimierz Brodacki Organister improviserer over Hovden - 13.11.2022-16.04.2023 Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2023 94000 30.8.2022 Bevilget 80000 KONSERTGALLERIET KonsertGalleriet - Høst 2022 Flere sjangre musikk Trøndelag 2022 150000 30.8.2022 Avslått 0 ASKER KAMMERKONSERTER Asker Kammerkonserter - Høst 2022 og Vår 2023 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2022 100000 30.8.2022 Bevilget 100000 KONSERTSERIEN PERIFERIEN - NYMUSIKK OSLO Periferien - 2023 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2023 135000 30.8.2022 Bevilget 125000 SALSANOR SalsaNor - konserter 2023 - 1.1.-31.12.2023 Verdensmusikk Oslo 2023 440000 30.8.2022 Bevilget 250000 MUSIKER-MARTIN SKJELBRED NODELAND Jazz i Gamlebyen - Sommer og høst 2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2022 47000 30.8.2022 Avslått 0 MUSIKKENS VENNER EIKER Musikkens venner Eiker - Høst 2022 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2022 24000 30.8.2022 Bevilget 24000 CONCORDIA CULTURE Ellingsrud Rut - en fremmed - Høst 2022 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2022 85745 30.8.2022 Avslått 0 HAVFERD AS Langfredag - Høst 2022 Flere sjangre musikk Oslo 2022 240000 30.8.2022 Avslått 0 KRISTIANSAND JAZZVESEN Kristiansand Jazzvesen høst 2022 - 15.8 - 7.12 Jazz/improvisasjonsmusikk Agder 2022 160000 30.8.2022 Bevilget 120000 TVIBIT Tvibit Musikk - 2022-2023 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2022 345000 30.8.2022 Bevilget 100000 TVIBIT Tvibit Musikk - 2022-2023 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2023 345000 30.8.2022 Avslått 0 FOLKORG - ORGANISASJON FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS FolkOrg 100 år - 2023 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2023 300000 30.8.2022 Bevilget 150000 FORENINGEN KULTURKRÆSJ Foreningen Kulturkræsj - 14.06.2022-01.12.2024 Verdensmusikk Vestfold og Telemark 2022 360000 30.8.2022 Bevilget 200000 FORENINGEN KULTURKRÆSJ Foreningen Kulturkræsj - 14.06.2022-01.12.2024 Verdensmusikk Vestfold og Telemark 2023 360000 30.8.2022 Avslått 0 FORENINGEN KULTURKRÆSJ Foreningen Kulturkræsj - 14.06.2022-01.12.2024 Verdensmusikk Vestfold og Telemark 2024 360000 30.8.2022 Avslått 0 SIGURD HOLE Morgenkonsert - 2022-2025 Flere sjangre musikk Innlandet 2022 100000 30.8.2022 Bevilget 100000 SIGURD HOLE Morgenkonsert - 2022-2025 Flere sjangre musikk Innlandet 2023 300000 30.8.2022 Bevilget 300000 SIGURD HOLE Morgenkonsert - 2022-2025 Flere sjangre musikk Innlandet 2024 300000 30.8.2022 Avslått 0 LARVIK SOKN Orgelkonserter i Larvik kirke 2023 - 26.02.2023-29.10.2023 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold og Telemark 2023 35000 30.8.2022 Bevilget 35000 MUNKEBUSINESS ARRANGØR FORENING Konsertserie høsten 2022 - 1 august - 31 desember Flere sjangre musikk Agder 2022 60000 30.8.2022 Bevilget 60000 SVARTLAMOEN KULTUR- OG NÆRINGSSTIFTELSE Svartlamon kultur - og næringsstiftelse - Konserter i Verkstedhallen og Lobbyen høst 22 Flere sjangre musikk Trøndelag 2022 190104 30.8.2022 Bevilget 175000 WOODLAND PRODUKSJONER AS WoodPride - Høst 2022 Flere sjangre musikk Trøndelag 2022 393700 30.8.2022 Avslått 0 OBSIDIAN PRODUKSJONER SA Ny musikk til distrikta - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2022 60000 Avvist 0 MUSIKKENS VENNER MANDAL MUSIKKENS VENNER MANDAL - 30.aug. - 22. nov. 2022 Flere sjangre musikk Agder 2022 97700 30.8.2022 Bevilget 80000 Joel Allen Gottfrid Ring Improverk - 28.01.23-25.11.23 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2023 250000 30.8.2022 Bevilget 200000 KONSERTPULS KonsertPuls - Høst 2022 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2022 90000 30.8.2022 Bevilget 90000 Bjørn Magne Willumsen Alo Produksjoner Sommer 2022 - Juli 2022 Flere sjangre musikk Nordland 2022 250000 30.8.2022 Avslått 0 Bjørn Magne Willumsen Alo Produksjoner Sommer 2022 - Juli 2022 Flere sjangre musikk Nordland 2023 250000 30.8.2022 Avslått 0 Bjørn Magne Willumsen Alo Produksjoner Sommer 2022 - Juli 2022 Flere sjangre musikk Nordland 2024 250000 30.8.2022 Avslått 0 STINA KASTET Stina Kastet - Turne med "Ljos i Stova" Høst 2022 Flere sjangre musikk Oslo 2022 70000 Avvist 0 GUDIM CREATIVITY Ida Gudim Sletner Operapub på Magenta - 2022-2023 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2022 80370 30.8.2022 Bevilget 60000 HAMAR JAZZKLUBB Hamar Jazzklubbs høstprogram - September 2022- Desember 2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Innlandet 2022 140000 30.8.2022 Bevilget 100000 RADIKAL AS Radikal AS - Tyven - 1.8 2022 - 31.12 2022 Flere sjangre musikk Trøndelag 2022 350000 30.8.2022 Bevilget 125000 NY MUSIKK KRISTIANSAND Ny Musikk Kristiansand høst 2022 - 8.10 til 11.11 Klassisk/samtidsmusikk Agder 2022 50000 30.8.2022 Bevilget 50000 BØ JAZZKLUBB Bø jazzklubb konsertprogram 2023 - 2023 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2023 400000 30.8.2022 Bevilget 300000 ØVRE EIKER KIRKELIGE FELLESRÅD Haug kirkemusikk - September 2022 - juni 2023 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2022 11246 30.8.2022 Bevilget 11000 ØVRE EIKER KIRKELIGE FELLESRÅD Haug kirkemusikk - September 2022 - juni 2023 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2023 27604 30.8.2022 Bevilget 27000 JAZZKLUBBEN VOLDA ØRSTA Jazzklubben Volda Ørsta - 2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2023 175000 30.8.2022 Bevilget 100000 HARALD HÅRFAGRE KAMMERORKESTER Det interstellare Haugalandet - August 2022 Flere sjangre musikk Rogaland 2022 105000 30.8.2022 Avslått 0 TRANSFORM TransformFOLK høsten 2022 - 15.08 - 31.12 2022 Verdensmusikk Trøndelag 2022 300000 30.8.2022 Bevilget 250000 NYMUSIKK VESTFOLD nyMusikk Vestfold - HØST 2022 August - November Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2022 62000 30.8.2022 Bevilget 62000 LANGSANDEN AS Langsanden AS Sommer festival - Sommer 2022 Populærmusikk Nordland 2022 108000 30.8.2022 Avslått 0 NY MUSIKK ØSTFOLD nyMusikk Østfold - 1. halvår 2023 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2023 133179 30.8.2022 Bevilget 133000 NYMUSIKK INNLANDET nyMusikk Innlandet 2023 - 2023 Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2023 200000 30.8.2022 Bevilget 200000 GITARER VED FJORDEN AS Gitarer ved Fjorden - 2022-2024 Flere sjangre musikk Viken 2022 120000 30.8.2022 Avslått 0 GITARER VED FJORDEN AS Gitarer ved Fjorden - 2022-2024 Flere sjangre musikk Viken 2023 250000 30.8.2022 Avslått 0 GITARER VED FJORDEN AS Gitarer ved Fjorden - 2022-2024 Flere sjangre musikk Viken 2024 270000 30.8.2022 Avslått 0 Edel Marie Bolstad FRAM konsertserie - Høst 2022 - vår 2023 Flere sjangre musikk Oslo 2022 45000 30.8.2022 Bevilget 45000 TRONDHEIMFOLK TrondheimFOLK - 2023 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2023 500000 30.8.2022 Bevilget 350000 T.ANGEL.ME - THERESE ANGEL MUSIC ENTERPRISES THERESE ANGEL KHACHIK AAS Skeive Stemmer Lystige Koner i Windsor - Høsten 2022 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2022 200000 30.8.2022 Avslått 0 BLÅ ROCK CAFE AS Blå Rock Cafe AS - 01.07.2022 - 31.12.2022 Populærmusikk Troms og Finnmark 2022 150000 30.8.2022 Bevilget 150000 PØKK - KONSERTSERIE FOR IMPROVISERT MUSIKK PØKK - Våren 2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Viken 2023 130000 30.8.2022 Bevilget 80000 OPERA TIL FOLKET Tottilotto – Den lille penselen - Høst 2023 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2023 400000 30.8.2022 Avslått 0 SPIKERSUPPA LYDGALLERI Spikersuppa Lydgalleri 2023 - 1. September 2022 - 28. Februar 2023 Flere sjangre musikk Oslo 2022 40000 22.9.2022 Avslått 0 SPIKERSUPPA LYDGALLERI Spikersuppa Lydgalleri 2023 - 1. September 2022 - 28. Februar 2023 Flere sjangre musikk Oslo 2023 40000 22.9.2022 Bevilget 40000 FRIDALEN SOKN Klassisk i Fridalen kirke - Høst 2022 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2022 50000 30.8.2022 Bevilget 50000 Oda Isabella Smit Ødegaard Oda Ødegaard - Høst 2022 Flere sjangre musikk Trøndelag 2022 60000 30.8.2022 Avslått 0 MIRAGE DOCFEST AS MIRAGE - Oktober 2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2022 130000 30.8.2022 Avslått 0 A QURESHI CONSULTING Urban Desi - 2022-2024 Verdensmusikk Oslo 2022 1140000 30.8.2022 Avslått 0 A QURESHI CONSULTING Urban Desi - 2022-2024 Verdensmusikk Oslo 2023 1245000 30.8.2022 Avslått 0 A QURESHI CONSULTING Urban Desi - 2022-2024 Verdensmusikk Oslo 2024 1340000 30.8.2022 Avslått 0 PAAL NILSSEN-LOVE FRAM KUNSTFEST - 21-22-23.10 2022 Flere sjangre musikk Viken 2022 140000 30.8.2022 Avslått 0 FORENINGEN KROLOFTET "Elvasklang" på Kruttverket - sep-des 2022 Flere sjangre musikk Oslo 2022 250000 30.8.2022 Avslått 0 Anna Hjortland Anna Hjortland og Cornelius Dodd - 02 August - 05 August 2022 Flere sjangre musikk Oslo 2022 67181 30.8.2022 Avslått 0 ANTIKK MUSIKK Antikk Musikk - 1.8.2022 - 31.12.2022 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2022 90000 30.8.2022 Bevilget 80000 BERGEN INTERNASJONALE KULTURSENTER Bergen Internasjonale Musikkfestival - 2022 Flere sjangre musikk Vestland 2022 150000 30.8.2022 Bevilget 150000 GORRLAUS Gorrlaus - 01.01.23 - 31.12.23 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Rogaland 2023 200000 30.8.2022 Bevilget 200000 Charles Bøgild Blyge Harry - Høst 2022 - Vår 2023 Flere sjangre musikk Rogaland 2022 100000 30.8.2022 Bevilget 100000 Charles Bøgild Blyge Harry - Høst 2022 - Vår 2023 Flere sjangre musikk Rogaland 2023 100000 30.8.2022 Avslått 0 ÅL KYRKJELEGE FELLESRÅD Folkemusikkgudsteneste Av kjelder klåre - 2023 - 25 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Viken 2023 170000 30.8.2022 Bevilget 170000 ÅL KYRKJELEGE FELLESRÅD Folkemusikkgudsteneste Av kjelder klåre - 2023 - 25 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Viken 2024 170000 30.8.2022 Bevilget 170000 STIFTINGA GLOPPEN MUSIKKFEST Gloppen Musikkfest - konsertrekke 2023 - 1.1.2023 - 31.12.2023 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2023 470000 30.8.2022 Bevilget 150000 MUSIKKENS VENNER I MOSS OG OMEGN Musikkens venner i Moss og omegn - 01.07.22-31-12.22 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2022 110800 30.8.2022 Bevilget 60000 SCENEVENT UNJÁRGA/NESSEBY ScenEvent Unjarga-Nesseby - høst 22 - 20.08 - 22.12 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2022 150000 30.8.2022 Bevilget 150000 KAMPEN BISTRO AS Kampen Bistro - Kampen konsertforening - Vinter- vår 2022 Flere sjangre musikk Oslo 2022 75000 30.8.2022 Avslått 0 LEGEND TRONDHEIM Legend Trondheim - 01.01.2023 - 31.12.2023 Flere sjangre musikk Trøndelag 2023 200000 30.8.2022 Bevilget 50000 NESODDEN KIRKELIGE FELLESRÅD Nesodden kirkelige fellesråd - Januar - september 2023 Flere sjangre musikk Viken 2023 51500 30.8.2022 Bevilget 51000 NEW SCENERY Konsertarrangøren NewScenery 2022 2023 - 01.10.2022-30.09.2023 Flere sjangre musikk Vestland 2022 965011 30.8.2022 Avslått 0 PARKEN KULTURHUS Konsertrekke 25-årsjubileum - 2023 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2023 180000 30.8.2022 Bevilget 100000 GAMLEBYEN FESTIVALDRIFT AS Månekonserter sommeren 2022 - 18.06 - 30.09.2022 Flere sjangre musikk Viken 2022 500000 30.8.2022 Bevilget 70000 PROHIBITION AS Prohibition Club - 16.09.2022 - 2511.2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2022 80000 30.8.2022 Avslått 0 Henrik Mathias Bechstrøm Musikk i Hunstad kirke  - Vår 2023 Flere sjangre musikk Nordland 2023 105000 30.8.2022 Bevilget 75000 THE VIC AS The Vic AS - 6 juni-28 august Flere sjangre musikk Vestland 2022 150000 30.8.2022 Bevilget 30000 TYNSET JAZZKLUBB Tynset jazzklubb - Konsertserie våren 2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2022 85000 30.8.2022 Avslått 0 TYNSET JAZZKLUBB Tynset jazzklubb - Konsertserie våren 2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2023 0 30.8.2022 Bevilget 60000 ANNA KLUNGRE Yellow Sessions Stavanger - Vinter 2022 Flere sjangre musikk Rogaland 2022 142000 30.8.2022 Bevilget 100000 DEN FETESTE FESTEN AS Beach Rave Bonfire - Beach Rave Bonfire 2022 Populærmusikk Agder 2022 400000 30.8.2022 Avslått 0 MUSIKK I INNLANDET AS Musikk i Innlandet - Innpuls - 28.-30.oktober 2022 Flere sjangre musikk Innlandet 2022 650000 30.8.2022 Avslått 0 MUSIKK I INNLANDET AS Musikk i Innlandet - Innpuls - 28.-30.oktober 2022 Flere sjangre musikk Innlandet 2023 550000 30.8.2022 Avslått 0 MUSIKK I INNLANDET AS Musikk i Innlandet - Innpuls - 28.-30.oktober 2022 Flere sjangre musikk Innlandet 2024 450000 30.8.2022 Avslått 0 Gunnhild Pedersen Tønder Gunnhild Tønder - 01.01.2023-31.12.2023 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2022 200000 30.8.2022 Avslått 0 Gunnhild Pedersen Tønder Gunnhild Tønder - 01.01.2023-31.12.2023 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2023 250000 30.8.2022 Bevilget 200000 BÆRUM KULTURHUS Bærum Kulturhus konsertvirksomhet 2023 - 2023 Flere sjangre musikk Viken 2023 630115 30.8.2022 Bevilget 300000 ELLEN LINDQUIST MUSIKK Huskonsertene i Rissa - 1. aug. 2022-1. aug. 2023 Flere sjangre musikk Trøndelag 2022 114360 30.8.2022 Bevilget 165000 ELLEN LINDQUIST MUSIKK Huskonsertene i Rissa - 1. aug. 2022-1. aug. 2023 Flere sjangre musikk Trøndelag 2023 59600 30.8.2022 Avslått 0 Ansgar Joachim Beste Borre Vocale - Høst 2022 Flere sjangre musikk Oslo 2022 75000 30.8.2022 Avslått 0 AKKS STAVANGER UFLAKKS Stavanger - 2. juni 2022- 2. juni 2025 Populærmusikk Rogaland 2022 350000 30.8.2022 Bevilget 150000 AKKS STAVANGER UFLAKKS Stavanger - 2. juni 2022- 2. juni 2025 Populærmusikk Rogaland 2023 400000 30.8.2022 Avslått 0 AKKS STAVANGER UFLAKKS Stavanger - 2. juni 2022- 2. juni 2025 Populærmusikk Rogaland 2024 500000 30.8.2022 Avslått 0 AURLAND KOMMUNE Nynorske Litteraturdagar - 2022 Flere sjangre musikk Vestland 2022 200000 22.9.2022 Viderebehandles 80000 SANDEFJORD MUSIKKORPS The Tide - Høst 2022 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold og Telemark 2022 80000 30.8.2022 Avslått 0 DRÅPEFESTIVALEN Dråpefestivalen 2022 - 2022 Flere sjangre musikk Trøndelag 2022 72000 30.8.2022 Avslått 0 OLAVSHALLEN AS Olavshallen - Høst 2022 Flere sjangre musikk Trøndelag 2022 400000 30.8.2022 Avslått 0 F.VILLMOW Lørdagsjazz i Ski - 20.08.2022-18.12.2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2022 70000 30.8.2022 Bevilget 70000 RAULAND UTVIKLING ANS Nesetdagane 2022 - 5.-6. august 2022 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2022 80000 30.8.2022 Bevilget 40000 SIMON ALEJANDRO LARSEN Jungelen 2023 + 2024 - 18.03.23 - 23.11.24 Verdensmusikk Vestland 2023 650000 30.8.2022 Bevilget 70000 SIMON ALEJANDRO LARSEN Jungelen 2023 + 2024 - 18.03.23 - 23.11.24 Verdensmusikk Vestland 2024 650000 30.8.2022 Avslått 0 ØYAFESTIVALEN AS Øya og Miniøya på gamle Munch - 26.11.2022 - 18.12.2022 Populærmusikk Oslo 2022 1469000 30.8.2022 Bevilget 200000 SJØLYSTVEIEN VAKT AS Vaktbua - 01.07.2022-31.12.2022 Populærmusikk Agder 2022 235254 30.8.2022 Bevilget 180000 VERKET SCENER AS Verket Scener AS - September 2022 Flere sjangre musikk Viken 2022 130000 30.8.2022 Avslått 0 BREDE SØRUM MUSIKK AntiJazz - Høst 2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2022 129390 30.8.2022 Avslått 0 OSLO SELSKAPSLOKALE AS Latin Live - Høst 2022 Verdensmusikk Oslo 2022 160524 30.8.2022 Avslått 0 KAETO SWEENEY asterisk club nights - program 2022 Populærmusikk Vestland 2022 305000 30.8.2022 Bevilget 100000 KAETO SWEENEY asterisk club nights - program 2022 Populærmusikk Vestland 2023 127500 30.8.2022 Avslått 0 BOLLYWOOD FEST INDISK DANS- OG FILMFESTIVAL Bollywood festival 2022 - 9.-15.september 2022 Verdensmusikk Viken 2022 250000 30.8.2022 Avslått 0 NESODDEN JAZZKLUBB Arrangørstøtte 2023 - 2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Viken 2023 300000 30.8.2022 Bevilget 300000 MHOST LIKELY AS Mhost Likely AS - 01.08.22 - 31.12.22 Flere sjangre musikk Vestland 2022 200000 30.8.2022 Bevilget 100000