Hopp til innhold
Vedtaksliste

Aspirant­ordningen

Søk støtte

Om søknadsrunden

Omtale av ordningen, søknadsrunden og tildelingene

Under ordningen kan det søkes om tilskudd til å ansette en aspirant i en stilling som maksimalt tilsvarer en 100 % stilling i ett år. Tilskuddet utgjør kr 450 000, og hele beløpet skal benyttes til å lønne aspiranten. Ordningen er en samfinansiering med virksomheten som tar imot aspiranten, og det forutsettes at aspiranten ansettes på ordinære vilkår. Ordningen omfatter alle kunstformer og kreative næringer, og aspirantstillingen kan være knyttet til både kunstneriske, tekniske og administrative funksjoner. Kandidaten må ha fullført kunst- og kulturfaglig utdanning eller tilsvarende praksis. Utdanning som kvalifiserer til administrative stillinger i kunst- og kulturvirksomheter vil også godkjennes.

Det kom inn færre søknader ved fristen i år enn tidligere år – kun 33 søknader. Man må tilbake til 2018 for et tilsvarende lavt nivå (årene imellom har søknadsantallet ligget på 42-50 søknader i året). Budsjettrammen for ordningen gir rom for tildeling av 12 stipender.

Når det gjelder geografisk fordeling, så er det påfallende færre søknader fra Oslo i år enn i fjor. Ellers er fordelingen ganske lik, inkludert svært få/null søknader fra Rogaland, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal og Nordland.

Fordelingen mellom fagområdene er også endret fra i fjor, og det sees en nedgang i søknader fra scenekunst og fra museer. Det som er mer påfallende, er en vesentlig økning av søknader fra filmbransjen – fra 0 i fjor til 4 i år.

Utvalget har i denne runden særlig prioritert kandidater som i høy grad møter hindre og strukturell diskriminering i arbeidslivet i Norge. Samtidig er det lagt vekt på arbeidsgivers evne til å tilby et godt og tilrettelagt arbeidsopphold som samsvarer med aspirantens motivasjoner og ambisjoner, og hvor oppholdet har stor sannsynlighet for å fremme aspirantens videre karriere og tilgang til arbeid i kunst- og kultursektoren.

Den relativt begrensede søknadsbunken i denne runden har, som nevnt, skjevheter når det gjelder geografisk fordeling, fordeling mellom fagområder, og mellom institusjonsfeltet og det frie profesjonelle feltet. Tildelingene har dermed endt opp noe av det samme, og det er en viss overvekt av tildelinger til museumssektoren og institusjonsfeltet, og relativt få tildelinger til tverrfaglige virksomheter og virksomheter i det frie, profesjonelle feltet. Den geografiske fordelingen har derimot endt opp som ganske bred.

Tildelingen til Fotogalleriet kan særlig trekkes frem. Fotogalleriet har etablert et kuratorisk talentprogram for ungdom med flerkulturell bakgrunn, og fikk tilskudd til den første ansettelsen i 2022 gjennom aspirantordningen. Dette første aspirantoppholdet fremstår som svært vellykket, og utvalget har valgt å bidra til finansieringen av den andre runden av programmet også. Det er ikke meningen at aspirantordningen skal bidra til denne typen faste programmer, selv om et slikt program treffer godt på utvalgets overordnede målsettinger om å bidra til en mer mangfoldig rekruttering og økt tilgang til arbeid for kvalifiserte søkere som møter strukturell diskriminering i kunst- og kultursektoren. I dette tilfellet traff søknaden også godt på vurderingskriteriene som er knyttet til individuell oppfølging av den enkelte aspirant, samt «arbeidsgivers evne til å tilby et godt og tilrettelagt arbeidsopphold som samsvarer med aspirantens motivasjoner og ambisjoner» som kan styrke kandidatens fremtidige muligheter for arbeid i kunst- og kultursektoren. Så lenge dette er på plass, ser utvalget det som hensiktsmessig å bidra med finansiering i en oppstarts- og utprøvingsfase av programmet, mens Fotogalleriet utforsker muligheter for mer permanente former for finansiering.

Særlig omtale av økningen av søknader fra filmbransjen

Når det gjelder filmbransjen, er det som nevnt kommet inn fire søknader til den ordinære ordningen, og tre til forsøksordningen for aspiranter med funksjonsnedsettelser. Det er en vesentlig økning fra de totalt to søknadene fra bransjen i 2022 (samlet, til begge ordningene). Alle søknadene kommer fra produksjonsselskaper.

I den norske kulturpolitikken har Kulturfondet i utgangspunktet ikke et ansvar for filmbransjen, bl.a. fordi det er etablert en statlig aktør som har dette ansvaret – Norsk filminstitutt. Kulturrådet har allikevel vært tydelig på at aspirantordningene gjelder for hele bredden av kunst- og kulturfeltet, inkludert kreative næringer som film og arkitektur. Innenfor den tilgjengelige budsjettrammen, har fagutvalget allikevel ikke rom for å prioritere filmbransjen i sterkere grad enn de andre feltene og sektorene som ordningen også har nedslagsfelt i. Utvalget har, i sin helhetlige vurdering, valgt å prioritere to av søknadene knyttet til filmbransjen (samlet, i begge ordningene).

Begge søknadene er faglig sterke, med en rigg som legger opp til en bredere kompetanseheving på flere områder for kandidatene, og som vurderes til å ha et sterkere potensial til å bidra til mer varig sysselsetting for kandidatene på sikt.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 33 (NB! Vi inkluderer ikke søknader som er trukket eller er blitt avvist administrativt av formelle årsaker)

Søknadssum: 14 850 000 NOK

Antall tildelinger: 12

Tildelingssum: 5 400 000 NOK

Søknader som kommer inn til Aspirantordningen blir behandlet i Faglig utvalg for tverrgående ordninger

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2023 kl. 13:00

  • Vedtak i faglig utvalg for tverrgående ordninger: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
STIFTELSEN BERGEN INTERNASJONALE LITTERATURFESTIVAL FOR SAKPROSA OG SKJØNNLITTERATUR Bergen internasjonale litteraturfestival for sakprosa og skjønnlitteratur (LitFestBergen) Vestland 2023 450000 31.8.2023 Avslått 0 TRANSFORM Transform Trøndelag 2023 450000 31.8.2023 Bevilget 450000 KUNSTHALL TRONDHEIM AS Kunsthall Trondheim Trøndelag 2023 450000 31.8.2023 Avslått 0 TRANSCULTURAL ARTS PRODUCTION (TRAP) Transcultural Arts Production (TrAP) Oslo 2023 450000 31.8.2023 Avslått 0 NES BIBLIOTEK Nes bibliotek Viken 2023 450000 31.8.2023 Avslått 0 SAFEMUSE, SAFE HAVENS FOR ARTISTS Safemuse Oslo 2023 450000 31.8.2023 Avslått 0 TEATER VESTLAND AS Teater Vestland Vestland 2023 450000 31.8.2023 Bevilget 450000 DEICHMAN BJØRVIKA Deichman Bjørvika Oslo 2023 450000 31.8.2023 Avslått 0 NORSK FOLKEMUSEUM Stiftelsen Norsk Folkemuseum Oslo 2023 450000 31.8.2023 Bevilget 450000 NORTHING AS Northing Vestland 2023 450000 31.8.2023 Avslått 0 HAUGALANDMUSEET AS Haugalandmuseet Rogaland 2023 450000 31.8.2023 Avslått 0 HAUGALANDMUSEET AS Haugalandmuseet Rogaland 2024 0 31.8.2023 Bevilget 450000 MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum MiST Trøndelag 2023 450000 31.8.2023 Bevilget 450000 ROTVOLL KUNSTNERKOLLEKTIV SA Rotvoll Kunstnerkollektiv SA Trøndelag 2023 450000 31.8.2023 Avslått 0 KUNSTGARASJEN Kunstgarasjen og Foreningen Trykkeriet Vestland 2023 450000 31.8.2023 Avslått 0 SMALL PROJECTS Small Projects Troms og Finnmark 2023 450000 31.8.2023 Avslått 0 SKIEN KOMMUNE Skien bibliotek Vestfold og Telemark 2023 450000 31.8.2023 Avslått 0 SKIEN KOMMUNE Skien bibliotek Vestfold og Telemark 2024 0 31.8.2023 Bevilget 450000 GLOBAL ENSEMBLE TALENT MANAGEMENT AS Global Ensemble Talent Management Oslo 2023 450000 31.8.2023 Avslått 0 TEN THOUSAND IMAGES AS Ten Thousand Images AS Viken 2023 450000 31.8.2023 Bevilget 450000 STIFTELSEN FARGESPILL Fargespill Bodø Vestland 2023 450000 31.8.2023 Bevilget 450000 STIFTELSEN KUNSTNERNES HUS Stiftelsen Kunstnernes Hus Oslo 2023 450000 31.8.2023 Avslått 0 CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Kristiansand Kunsthall Agder 2023 450000 31.8.2023 Bevilget 450000 MAIPO FILM AS Maipo Film Oslo 2023 450000 31.8.2023 Avslått 0 SKUESPILLER- OG DANSERALLIANSEN AS Skuespiller- og danseralliansen Oslo 2023 450000 31.8.2023 Avslått 0 STIFTELSEN KULTURHUSET USF Stiftelsen kulturhuset USF Vestland 2023 450000 31.8.2023 Avslått 0 STIFTELSEN BUSKERUD TEATER Stiftelsen Buskerud Teater Viken 2023 450000 31.8.2023 Avslått 0 STIFTELSEN BUSKERUD TEATER Stiftelsen Buskerud Teater Viken 2024 0 31.8.2023 Bevilget 450000 VIDEONOVA AS VIDEONOVA Oslo 2023 450000 31.8.2023 Avslått 0 LUFT RECORDINGS AS Luft Recordings AS Viken 2023 450000 31.8.2023 Avslått 0 STIFTELSEN SÀMI DÀIDDAGUOVDDÀS Samisk Senter for Samtidskunst Troms og Finnmark 2023 450000 31.8.2023 Avslått 0 PRAKSIS PRAKSIS Oslo 2023 450000 31.8.2023 Avslått 0 SMALLVILLE FILMS AS Smallville films Innlandet 2023 450000 31.8.2023 Avslått 0 STIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM Sør-Troms Museum Troms og Finnmark 2023 450000 31.8.2023 Bevilget 450000 NITJA SENTER FOR SAMTIDSKUNST Nitja senter for samtidskunst Viken 2023 450000 31.8.2023 Avslått 0 FOTOGALLERIET Fotogalleriet Oslo 2023 450000 31.8.2023 Avslått 0 FOTOGALLERIET Fotogalleriet Oslo 2024 0 31.8.2023 Bevilget 450000