Hopp til innhold

Søk støtte

Museumsprogram

Digitalisering - mangfold, dialog og samarbeid

Se vedtakslister

Viktig melding:

Vi gjør oppmerksom på at prosjekter som har fått tilskudd fra denne ordningen pågår i perioden 2021–2023, og det ikke er mulig å søke tilskudd nå.

Formål

Kulturdirektoratet ønsker med dette programmet å bidra til:   

 • et økt mangfold av brukere som engasjeres i møte med museene, med styrking av opplevelser og kunnskap gjennom anvendelse av digitale tjenester 
 • effektiv digitalisering av tredimensjonale samlinger og handlingsbåren kunnskap – basert på utprøvde arbeidsmetoder 
Åpne alle

Bakgrunn for programmet

Digital utvikling i museene har vært et viktig fokus i flere av Kulturdirektoratets tidligere museumsprogram. I tråd med den digitale modningen i sektoren har programmene hatt noe ulik innretning. Perioden 2015 – 2017 hadde særlig fokus på utvikling av fellesløsninger for museenes basisdata, samt utprøving av ny teknologi for digital formidling. Neste periode (2018-2020) hadde en spissere satsning på digital samlingsforvaltning og løsninger for infrastruktur og fellesressurser. Det nye programmet vil bygge videre på tidligere erfaringer, men i større grad dreie fokus mot en formålstjenlig anvendelse av digitale verktøy for bedre formidling og forvaltning. Både kulturpolitiske signaler, innspill fra museene og den generelle teknologiske utviklingen peker i retning av bedre digitale tjenester for å nå et økt mangfold av brukere, med et større mangfold i uttrykk, og med bruk av felles basisløsninger.  

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Til programmet Digitalisering – mangfold, dialog og samarbeid ønsker Kulturdirektoratet prosjekter som:  

 • når enda bredere ut som ressurs til alle deler av samfunnet   
 • er relevante i tråd med samfunnets utvikling og behov  
 • skaper dialog mellom museene og et mangfold av brukere 
 • sikrer og sørger for tilgang til kunnskap om materiell og immateriell kunst-, kultur- og naturarv for dagens og fremtidige generasjoner 
 • bidrar til effektiv digitalisering av museenes tredimensjonale samlinger og handlingsbåren kunnskap  
 • bidrar til effektiv bruk av digitale samarbeidsverktøy som sikrer kvalitet, skaper sammenhenger og hindrer dobbeltarbeid   

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til? 

Det gis normalt ikke tilskudd til ordinære drifts- og kjerneoppgaver, unntatt dersom konkrete vilkår i programmene tilsier det. Unntaket her kan være prosjekter for utvikling av metoder og standarder. 

Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt. 

Hvem kan søke

Museer og museumsnettverk kan søke. Det oppfordres til samarbeid mellom flere museer, eller mellom museer og forskningsmiljøer eller andre relevante aktører. Prosjekter i regi av de faglige museumsnettverkene vil bli prioritert. Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt. 

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Kulturdirektoratets elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturdirektoratet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist. 

Beregning av tilskudd

For søknader til utviklingsprogrammer for museer vil det forventes egenfinansiering. Medfinansiering av privat og/eller offentlig karakter kan også være en fordel.

Kulturdirektoratet kan, i kontrakt for tilskudd (heretter kontrakten), stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet bli redusert deretter.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturdirektoratet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden til museum
 

Vurdering av søknaden

For alle programmene vurderes søknadene etter følgende kriterier:

 • overføringsverdi til hele eller deler av museumssektoren
 • samarbeid mellom flere museer og/eller andre relevante aktører vurderes som positivt
 • prosjekter i regi av de faglige museumsnettverkene vil bli prioritert
 • museumsfaglig forankring. Gode sammenhenger mellom ulike museumsfaglige områder vurderes som positivt
 • aktualitet og relevans
 • forankring i strategier og planer
 • egenfinansiering
 • lokal/regional forankring i form av medfinansiering, samarbeid om fellestjenester o.l.
 • profesjonalitet, kvalitet og gjennomføringsevne. Gode planer for intern oppfølging og kunnskapsdeling i prosjektene vurderes som positivt
 • relevans i forhold til programmenes formål

Forsinkelser som ikke er avtalt, eller manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, vil bli vektlagt i vurderingen av søknaden.

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Utbetaling for alle utviklingsprogrammer for museer skjer i årlige rater. Utbetaling skjer på høsten i vedtaksåret. Det reelle prosjekt-/budsjettåret vil derfor kunne være det påfølgende året. Hele det årlige tilskuddsbeløpet utbetales når søker har akseptert kontrakten.  

Bortfall av tilskudd – akseptfrist

Tildelingen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Revisjon

For tilskudd over kr 400 000 skal regnskapet revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom samme prosjekt er gitt tilskudd fra flere ordninger i Kulturdirektoratet og tilskuddene til sammen utgjør over kr 400 000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annen offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse.

Kulturdirektoratet kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturdirektoratet.

Rapportering og regnskap

Tilskuddsmottaker skal sende inn årlig del-/statusrapport samt sluttrapport og regnskap senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturdirektoratet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet.

Presseomtale og publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Kulturdirektoratet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i kontrakten.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturdirektoratet.

Kulturdirektoratet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturdirektoratet krever det.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturdirektoratet. Logo kan lastes ned fra Kulturdirektoratets nettsider.

Tilskuddsmottakere på utviklingsprogrammer for museer forventes å delta og eventuelt holde innlegg på samlinger og arrangementer for Kulturdirektoratet, samt å legge til rette for fri viderebruk av resultatene av prosjektene.

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturdirektoratet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.