Hopp til innhold

Søk støtte

Kunstnerstipend

Diverse­stipend for ny­utdannede kunstnere

Se vedtakslister

Søknadsfrist

okt

15

2024

Kl. 13:00

Formål

Diversestipend for nyutdannede kunstnere skal bidra til å lette overgangen til yrkeslivet for kunstnere som har gjennomført kunstutdanning på bachelor- eller masternivå. Kunstnere med høyeste grad prioriteres.

Det kan søkes om støtte til flere formål, som etablering, kurs, reiser, fordypning, materialer, utstyr, markedsføring, konsulentbistand osv.

Åpne alle

Hvem kan søke?

Stipendet kan søkes av kunstnere på bachelor- eller masternivå som har fullført og bestått kunstutdanning innen søknadsfristen det året de søker. Søkere som har fullført bachelorutdanning må sende inn søknaden innen søknadsfristen det året bachelorutdanningen er avsluttet. Fullfører du bachelorutdanningen etter søknadsfristen må du søke påfølgende år. Stipendet kan også søkes av masterstudenter som fullfører sin kunstutdanning våren etter søknadsfrist.

Dersom du skal ta ett års påbygging eller videre utdanning etter du har fullført BA eller MA må du likevel søke det året kunstutdanningen er avsluttet, eller søke om utsatt søknadsfrist.

Ordningen omfatter kun billedkunstnere, kunsthåndverkere, fotografer, dansekunstnere, sangere, dirigenter, komponister, skuespillere, dukkespillere, sceneinstruktører, scenografer og filmkunstnere.

Det kan bare søkes på diversestipend for nyutdannede kunstnere én gang. Ved avslag på innsendt søknad etter avsluttet bacheloreksamen, kan det likevel søkes på nytt etter avsluttet mastereksamen. Det kan søkes om utsettelse til neste søknadsfrist ved behov. Søknad om utsettelse sendes innen opprinnelig søknadsfrist.

Stipendet kan ikke søkes av kunstnere som tidligere har mottatt stipend basert på gjennomført kunstutdanning. Dette gjelder også masterstudenter som tidligere har mottatt stipend basert på gjennomført kunstutdanning etter endt bachelor.

Stipendet kan ikke søkes av kunstnere som er under grunnutdanning i tildelingsåret. Med grunnutdanning menes alle typer utdanninger på bachelor- og masternivå, også ikke-kunstnerisk utdanning, som utgjør mer enn 50 % av tiden eller 15 studiepoeng pr. semester. Eventuelle påbygningsstudier må avsluttes senest våren i tildelingsåret. 

Stipendet kan tildeles kunstnere som i hovedsak bor og arbeider i Norge. Det kan i spesielle tilfeller gjøres unntak.

Vær oppmerksom på følgende

 • Diversestipend søkes med kostnadsoverslag. Utvalget kan velge å avkorte det omsøkte beløpet og å øremerke tilskuddet. 
 • Kunstnere med høyeste grad innenfor sitt fagområde skal prioriteres.
 • Vitnemål/diplom eller annen gyldig bekreftelse må foreligge før stipendet utbetales.

Stipendets størrelse

Maksimalt stipendbeløp er kr 100 000. Hele stipendet utbetales under ett og skal i hovedsak brukes i tildelingsåret. Det trekkes ikke skatt av stipendet, men det er oppgavepliktig. 

Begrensning i bruk av stipendet

Det gis ikke støtte til ordinær utdanning. Stipendet kan heller ikke dekke utgifter du har hatt før tildelingsåret.

Valg av kunstnergruppe

Når du fyller ut søknadsskjema til Statens kunstnerstipend blir du bedt om å velge kunstnergruppe. Det er 23 forskjellige kunstnergrupper, og disse samsvarer med de 23 stipendkomiteene som behandler søknadene. Velg den kunstnergruppen som best samsvarer med din profesjonelle kunstneriske virksomhet. 

Dersom flere kunstnergrupper er relevante, bør du velge den hvor hovedtyngden av din kunstneriske virksomhet ligger. Du kan søke til flere komiteer dersom du er profesjonell kunstner innenfor ulike fagfelt. Du må da sende inn separate stipendsøknader for hver kunstnergruppe. Søknadene skal være spisset mot det aktuelle kunstuttrykket. 

Merk at ikke alle kunstnergruppene har stipend til fordeling innen alle stipendordningene. Antallet disponible stipend varierer fra år til år, og avhenger av den årlige fordelingen av stipendmidler som fastsettes av Kultur- og likestillingsdepartementet. For diversestipend for nyutdannede kunstnere er det kun billedkunstnere, kunsthåndverkere, fotografer, dansekunstnere, sangere, dirigenter, komponister, skuespillere, dukkespillere, sceneinstruktører, scenografer og filmkunstnere som kan søke.

Definisjon av kunstnergruppene

Andre kunstnergrupper

Stipendkomiteen for andre kunstnergrupper er tverrfaglig sammensatt. Dersom du ikke finner din kunstnergruppe, kan du velge Andre kunstnergrupper og angi arbeidsområde i fritekstfeltet. Målgruppen er kunstnere som definerer tverrfaglighet som dominerende element i sin kunstneriske praksis, eller kunstnere som ikke kan definere sin kunstneriske praksis innen de øvrige kunstnergrupper.

Arkitekter

Målgruppen er arkitekter som jobber profesjonelt og kunstnerisk med prosjekter i randsonen arkitektur, kunst og forskning, gjerne med nye metoder og utprøving av materialer i nye kunstneriske konsepter.

Barne- og ungdomslitterære forfattere

Målgruppen er skjønnlitterære barne- og ungdomsbokforfattere som har gitt ut minst én skjønnlitterær barne- eller ungdomsbok. Forfattere av tegneserier, sjangerhybrider og faktabøker som i hovedsak har bærende skjønnlitterære virkemidler, kan også søke.

Billedkunstnere

Målgruppen er kunstnere som arbeider innen nye medier, tidsbasert kunst og performance, installasjon, relasjonelle og sosiale uttrykk, samt de tradisjonelle billedkunstteknikkene maleri, tegning, grafikk, skulptur og tekstil. Også søkere som arbeider flermedialt eller på grensen til, eller i samarbeid med, andre fagfelt er i målgruppen, så lenge de har sitt virke innenfor det sammensatte fagfeltet billedkunst.

Dansekunstnere

Målgruppen er kunstnere som har sitt hovedvirke innen dans og koreografi. Dette innbefatter skapende, medskapende og utøvende dansekunstnere, og alle som arbeider overlappende, parallelt og vekslende mellom disse rollene og fagfeltene. Alle stilarter og sjangre innen dans og koreografi er relevante.

Dramatikere

Målgruppen er manusforfattere, dramatikere og forfattere som skriver for film, tv, teater, radio og spill.

Faglitterære forfattere og oversettere

Målgruppen er forfattere og oversettere av sakprosa for allmenheten. Med sakprosa menes ny norsk sakprosa for voksne, skrevet i en essayistisk, fortellende, resonnerende, opplysende eller argumenterende form, av en eller flere forfattere og for et allment publikum. 

Filmkunstnere

Målgruppen er filmkunstnere innen fiksjon-, dokumentar-, hybrid-, kort-, animasjon- og kunstfilm.

Folkekunstnere

Målgruppen er folkekunstnere. Utøvere av folkelige kunstuttrykk innen folkedans, folkemusikk, sang, kveding, håndverk og husflid i mange ulike materialer og teknikker.

Fotografer

Målgruppen er fotografer og kunstnere som definerer fotografi og kamerabasert kunst som rådende i sin kunstneriske praksis.

Interiørarkitekter

Målgruppen er interiørarkitekter og møbeldesignere som jobber profesjonelt og aktivt med utforming av funksjonelle rom, soner, møbler, interiørrelatert produktdesign eller møteplasser.

Journalister

Målgruppen er journalister som arbeider med kunstnerisk basert journalistikk innen tekst og bilde.

Komponister

Målgruppen er komponister som arbeider med musikk eller lyd som kunstuttrykk. Kunstnergruppen representerer et bredt musikalsk sjangeruttrykk med hovedvekt på det som kan defineres innenfor kunst- og samtidsmusikk. Komponister som arbeider innen kunst- og samtidsmusikksjangeren for scene, film, TV og andre audiovisuelle produksjoner kan også søke denne kunstnergruppen. Det er den skapende virksomheten som er i fokus.

Kritikere

Målgruppen er kritikere innen kunst, litteratur, musikk, dans, teater, film, TV-serier eller lignende i norsk offentlighet. Kritikere kan publisere i ulike medier og formater; i analoge og digitale aviser, tidsskrifter, bøker, TV-programmer, radio, podkaster m.m. som inngår i den offentlige samtalen om kunst og kultur.

Kunsthåndverkere

Målgruppen er visuelt skapende kunstnere som utforsker potensialet i materialer, teknikker og formater knyttet til spesialiserte håndverk, hovedsakelig innenfor faggruppene keramikk, metall, tekstil, glass eller tre. Kunstnere som arbeider tverrmedialt eller bruker materialer som ikke tradisjonelt er relatert til håndverk kan også søke denne kunstnergruppen. Produksjonen kan for eksempel bestå av unike bruksobjekter, veggobjekter, skulpturer, installasjoner eller performative verk. Grensen mellom praksiser innen kunsthåndverk og billedkunst er ikke alltid tydelig. Forskjellen er ofte å finne i konteksten, for eksempel hvilke problemstillinger og hvilken faglig tradisjon og historikk kunstnerskapet relaterer seg til. Kunsthåndverkerens faglige fordypning forholder seg ofte aktivt til materialet og teknikkene det jobbes med, slik at eksperimentering med disse danner utgangspunkt for verkets tematikk og formale kvaliteter.

Musikere, sangere og dirigenter

Målgruppen er utøvende kunstnere som musikere, sangere og dirigenter. Hovedfokus for søknaden bør være på den utøvende delen av kunstnerskapet. Søkere som anser seg som multiinstrumentalister bes krysse av i søknadsskjemaet for det instrumentet de mener er deres hovedinstrument.

Populærkomponister

Målgruppen er skapende kunstnere som arbeider med å lage ny musikk og eller nye tekster innen populærmusikk. Låtskrivere, komponister, tekstforfattere og produsenter fra alle musikksjangre med unntak av kunst- og samtidsmusikk kan søke denne kunstnergruppen. Komponister som arbeider innen populærmusikksjangeren for scene, film, TV og andre audiovisuelle produksjoner kan også søke denne kunstnergruppen.

Sceneinstruktører

Målgruppen er sceneinstruktører.

Scenografer og kostymedesignere

Målgruppen er visuelt og audiovisuelt skapende kunstnere innen performativ kunst, scene og film, deriblant scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lysdesignere, videodesignere, maskedesignere og lyddesignere.

Skjønnlitterære forfattere

Målgruppen er primært skjønnlitterære forfatteres som skriver for voksne. Aktuelle forfattere som arbeider med essayistikk, grafiske noveller/tegneserier og gjendiktninger kan også søke. Søkeren må avklare om dette er en skjønnlitterær tekst rettet mot voksne lesere.

Skjønnlitterære oversettere

Målgruppen er skjønnlitterære oversettere.

Skuespillere og dukkespillere

Målgruppen er profesjonelle skuespillere og dukkespillere som aktivt arbeidet innen et bredt spekter av ulike genre scenekunst, det være seg skuespillere som er utøvende, skapende eller medskapende. Inkludert er også kunstnere som med skuespillerfaget som ståsted, arbeider flermedialt, på grensen til eller i samarbeid med andre fagfelt. Målgruppen er også skuespillere med virke innen for eksempel film/tv/serier/radio/musikal/revy/dubbing, eller figurteater og skuespillere med et mer fysisk uttrykk.

Teatermedarbeidere

Målgruppen er teatermedarbeidere som arbeider kunstnerisk og kan definere et kunstnerskap, og som ikke faller naturlig inn under de andre kunstnergruppene innen scenekunst. 

Vedlegg til søknaden

CV er obligatorisk og bør inneholde følgende opplysninger:

 • Relevant kunstnerisk utdanning og kurs
 • Kunstnerisk virksomhet og produksjon - både gjennomførte og planlagte prosjekter
 • Annen relevant informasjon relatert til kunstnerisk virksomhet, som tidligare mottatte stipend og priser, arbeidserfaring osv.

Vedlegg av kunstnerskap bør være av nye arbeid, og være representativt for kunstnerskapet. Flere kunstverk kan ikke dokumenteres i samme fil.

 • Tekstfiler legges ved som pdf-filer
 • Bilder legges ved som jpg-; png- eller pdf-filer
 • Vi anbefaler at video- eller film legges ved som nettlenker, helst på Vimeo. Nettlenken må peke direkte til det aktuelle materialet. Skriv eventuelle passord i beskrivelsen av hver lenke i søknadsskjema. Informasjon om video- eller filmvedlegget kan føres opp i tekstfeltet i Vimeo-lenken. Videofiler kan også lastes opp som mp4- eller ogg-filer. 
 • Lydfiler legges ved som mp3-filer. 
 • Anbefalt filstørrelse per vedlegg er maks 20 MB. 
 • Dersom et vedlegg krever påloggingsinformasjon må du oppgi brukernavn og passord i det aktuelle vedlegget og det må være gyldig i minst 6 måneder etter søknadsfrist.
 • Nettlenker teller som ett vedlegg og må vise direkte til det aktuelle materialet.
 • Fysiske vedlegg kan ikke vedlegges.
 • Søknaden må være komplett ved innsendingstidspunktet. Vedlegg kan ikke ettersendes med unntak av vitnemål/NOKUT-godkjenning for de som søker diversestipend for nyutdannede kunstnere.

Under følger spesifikasjon om vedlegg for de ulike kunstnergruppene:

Andre kunstnergrupper

I tillegg til CV kan du legge ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge for å dokumentere virket ditt som kunstner. Den samlede lengden på lyd- og videofiler skal ikke være mer enn 10 minutter. Tekstvedlegg skal avgrenses; legg ikke ved mer enn 10 sider til sammen.

Arkitekter

I tillegg til CV kan du legge ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge for å dokumentere virket ditt som kunstner.

Barne og ungdomslitterære forfattere

Oversikt over arbeid du har gitt ut legges inn i CV-en. Vi kan ikke ta imot andre vedlegg enn CV. Ikke legg ved bøker og andre utgivelser ved søknaden.

Billedkunstnere/fotografer/kunsthåndverkere

1) CV:

CV på inntil 2 A4-sider lastes opp som pdf. Bruk en rekkefølge som viser de siste utstillingene eller den nyeste aktiviteten øverst. Har du en lang CV, anbefaler vi at du lager et utvalg og trekker frem høydepunkter i karrieren din der de siste årene vektlegges spesielt.

CV bør inneholde følgende opplysninger:

 • Relevant kunstnerisk utdanning og kurs.
 • Kunstnerisk virksomhet og produksjon - både gjennomførte og planlagte prosjekt.
 • Kommende aktivitet skal kun inkluderes i CV dersom den er bekreftet. Merk tydelig med "kommende". Vi anbefaler en tydelig inndeling mellom separatutstillinger og gruppeutstillinger.
 • Annen relevant informasjon relatert til kunstnerisk virksomhet, som tidligere mottatte stipend og priser, innkjøp, utsmykninger o.l.

2) Kunstnerisk dokumentasjon:

 • Inntil 7 vedlegg for å dokumentere virket ditt som kunstner sendes inn som bilder, video eller lyd. En serie eller installasjon kan defineres som ett kunstverk.
 • Bildedokumentasjon leveres fortrinnsvis som pdf, men jpg kan også benyttes. Dersom du leverer pdf skal dokumentasjon av alle verk (maks 7 verk) samles i én og samme pdf. Du kan bruke inntil 2 sider pr verk, det vil si at samlet lengde på pdf er maks 14 sider. Inkluder gjerne installasjons- og/eller detaljbilde til selve verket. Opplysninger om typen medium, materiale, format, tittel og produksjonsår kan du skrive direkte i pdf-fila, men unngå større mengder tekst utover dette. Dersom du laster opp jpg kan disse opplysningene skrives i filnavnet. Pdf eller jpg bør være i liggende format, og størrelsen tilpasset visning på skjerm (1080x1920).
 • Samlet lengde på video- og lydfiler skal ikke være på mer enn 5 minutter. Vi anbefaler at materialet er tydelig klipt til utdrag.
 • Dersom du har en praksis som krever mer forklaring rundt vedleggene, kan dette føres inn under tekstfeltet ‘kunstneriske planer' i søknadsskjema. Bruk linjeskift og overskrifter for å tydelig merke den delen av teksten som evt. hører til vedleggene.

Dansekunstnere

I tillegg til CV kan du legge ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge for å dokumentere virket ditt som kunstner. Vi ønsker helst vedlegg i form av nettlenker. Vi anbefaler å legge ved kunstnerisk representativt og relevant/aktuelt videomateriale. Samlet lengde bør ikke være mer enn 20 minutter.

Dramatikere

Oversikt over arbeider du har fått gitt ut, legger du inn i CV-en. Vi tar ikke imot andre vedlegg en CV. Ikke legg ved bøker og andre utgivelser ved søknaden.

Faglitterære forfattere og oversettere

Oversikt over arbeid du har fått gitt ut, legg du inn i CV-en. Vi kan ikke ta imot andre vedlegg enn CV. Ikke legg ved bøker og andre utgivelser til søknaden. Oversettere kan legge ved en samlet oversikt over titler i en egen PDF-fil.

Filmkunstnere

I tillegg til CV kan du legge ved inntil 3 vedlegg for å dokumentere virket ditt som kunstner. Husk å registrere vedleggene i prioritert rekkefølge, enten som nettlenker eller PDF-filer. PDF-filene må ikke være på mer enn 2 sider.

Filmvedlegg skal du registrere som nettlenker, helst på Vimeo. Nettlenkene må peke direkte til det aktuelle materialet. Skriv inn passordet til hver enkelt lenke. Passordene må være gyldige i hele perioden søknaden er til behandling. Før opp navnet og funksjonen til søkeren, tittelen, sjangeren, spilletiden og innspillingsåret til filmen, samt eventuelt synopsis/tagline i tekstfeltet inne i Vimeo-lenken. Nettlenkene kan vise til utdrag eller hele filmer.

Folkekunstnere

I tillegg til CV kan du legge ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge for å dokumentere virket ditt som kunstner.

Interiørarkitekter

I tillegg til CV kan du legge ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge for å dokumentere virket ditt som kunstner.

Journalister

I tillegg til CV kan du legge ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge for å dokumentere virket ditt som kunstner.

Komponister/populærkomponister

I tillegg til CV kan du legge ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge for å dokumentere virket ditt som kunstner. Vi ønsker helst lydvedleggene som MP3-filer. Partitur eller tekster legges ved som PDF. Vedleggene skal dokumentere nye demoer/prosjekter eller musikk som allerede har blitt gitt ut. Samlet lengde på lydfilene skal ikke være mer enn 20 minutter. 

Det kan også legges ved en beskrivelse av vedleggene i et eget dokument, der det kommer fram opphav eller annen relevant informasjon. 

Kostymedesignarar

I tillegg til CV kan du legge ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge for å dokumentere virket ditt som kunstner.

Kritikarar

I tillegg til CV kan du leggje ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkjefølgje for å dokumentere virket ditt som kunstnar. (Kritikk, artiklar, utgivingar eller liknande). Legg vedlegga i prioritert rekkjefølgje.

Musikarar/songarar/dirigentar

I tillegg til CV kan du legge ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge for å dokumentere virket ditt som kunstner. Vi vil helst ha lydvedleggene som MP3-filer. Du kan også bruke nettlenker, men ikke til betalingstjenester som Spotify, Tidal og så videre. Hvis det er andre musikere enn søkeren som er med, bør det følge med en skildring av lydvedleggene der det kommer fram hvem som spiller på hvert enkelt lydvedlegg. Samlet lengde på lydvedlegg skal ikke være mer enn 20 minutter.

Sceneinstruktører

I tillegg til CV kan du legge ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge for å dokumentere virket ditt som kunstner.

Scenografer og kostymedesigner

I tillegg til CV kan du legge ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge for å dokumentere virket ditt som kunstner.

Skjønnlitterære forfattere

Oversikt over arbeid du har fått gitt ut, legger du inn i CV-en. Vi ønsker ikke andre vedlegg enn CV. Ikke legg bøker og andre utgivelser ved søknaden. Unntaker er i søknaden til forfattere som utgir på eget forlag, der kan søkerne sende nye utgivelser direkte til Sekretariatet i Den norske forfatterforeningen: postadresse: Pb 1779 Vika, 0122 Oslo

Skjønnlitterære oversettere

Oversikt over arbeid du har fått gitt ut, legger du inn i CV-en. Vi ønsker ikke andre vedlegg enn CV. Ikke legg bøker og andre utgivelser ved søknaden. Oversettere kan legge ved en samlet oversikt over titler i en egen PDF-fil.

Skuespillere og dukkespillere

I tillegg til CV kan du legge ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge for å dokumentere virket ditt som kunstner. Vi vil gjerne ha vedlegg i form av nettlenker. Det kan være showreel/selftape med klipp fra tidligere roller, eller en video der skuespilleren framfører et materiale foran kamera.

Teatermedarbeider

I tillegg til CV kan du legge ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge for å dokumentere virket ditt som kunstner.

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. Pass også på å lese alle hjelpetekstene. Disse finner du i søknadsskjemaet, merket med «?». 

Se brukerstøtte

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

Vurderinga blir gjort av en stipendkomité som innstiller søkere på grunnlag av en skjønnsmessig vurdering av kunstnerisk kvalitet og aktivitet og i samsvar med gjeldende retningslinjer.

Det blir ikke tatt hensyn til medlemskap i kunstnerorganisasjoner.

Søknadsbehandling

Se hvordan stipendsøknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden til Statens kunstnerstipend
 

Når får jeg svar på søknaden?

I mars/april publiserer vi tildelingslister på Kulturdirektoratets nettsider og sender ut vedtaksbrev til alle søkere og kontrakt til de som får tildelt stipend. 

Tidsforløpet for søknadsbehandling ser slik ut:

Medio oktober Søknadsfrist (se nettsidene for mer informasjon).
November Sekretariatet publiserer søknadene til de enkelte stipendkomiteene.
Desember / januar Stipendkomiteene behandler søknadene og leverer innstillinger til Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.
Februar Sekretariatet kvalitetssikrer innstillingene i forhold til forvaltningsloven og gjeldende forskrift.
Mars Utvalget behandler stipendkomiteenes innstillinger og fatter vedtak.
Mars/april Tildelingslister publiseres på Kulturdirektoratets nettsider. Vedtaksbrev/kontrakt sendes ut.
Mai Nye arbeidsstipend utbetales med etterbetaling fra januar til april. Nye diversestipend og diversestipend for nyutdannede kunstnere utbetales. Stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere utbetales når stipendhjemmelen blir ledig, se kontrakt for nærmere informasjon.

Rapportering

Alle stipendmottagere skal rapportere på mottatt stipend. Her finner du rapportskjemaer, informasjon om rapportfrister og hva en rapport skal inneholde for diversestipend for nyutdannede.

Se Rapportering for diversestipend for nyutdannede kunstnere