Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Driftstilskudd til organisasjoner for nasjonale minoriteter

Se vedtakslister

Formål for ordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke nasjonale minoriteters kultur, språk og egenorganisering. Det er et mål at nasjonale minoriteters egne organisasjoner kan fremme sine interesser overfor ulike myndigheter.

Nasjonale minoriteter er følgende grupper med langvarig tilknytning til Norge: Jøder, rom, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere og skogfinner.

Driftstilskudd kan gis til frivillige organisasjoner som i hovedsak har sitt medlemsgrunnlag i en nasjonal minoritet. Organisasjonene må ha som formål å fremme interessene og ivareta rettighetene til en av de nasjonale minoritetene, og å bevare og utvikle den nasjonale minoritetens kultur, identitet, språk, tradisjon og/eller kulturarv.

Organisasjoner som har religiøs eller partipolitisk virksomhet som sitt hovedformål er ikke omfattet av ordningen.

Åpne alle

Hvem kan søke?

For å kunne få driftstilskudd må organisasjonen:

 • Være registrert i Enhetsregisteret
 • Være registrert i Frivillighetsregisteret, med gjeldende vedtekter
 • Være landsdekkende eller dekke et større geografisk område der den aktuelle minoriteten historisk har tilhold
 • Være demokratisk oppbygd, hvor organisasjonens årsmøte har fastsatt vedtekter og valgt styre
 • Etterleve sentrale bestemmelser i egne vedtekter
 • Ha aktiviteter som bidrar til å oppfylle formålet med organisasjonen
 • Arbeide for å fremme samarbeid og dialog, både innad i den nasjonale minoriteten og mellom minoritetsgruppen og majoritetssamfunnet
 • Ha utarbeidet årsrapport og regnskap som dokumenterer at den har eksistert i 12 måneder ved søknadsfristens utløp
 • Ha god økonomistyring
 • Kunne dokumentere at tidligere tildelt offentlig tilskudd er brukt i henhold til vilkårene for tilskuddet
 • Være medlemsbasert og ha minst 100 tellende medlemmer.

Kulturdirektoratet kan fravike kravet om minst 100 tellende medlemmer når det gjelder de tallmessig minste minoritetene, og i tilfeller hvor det ikke finnes andre organisasjoner innenfor den aktuelle minoriteten. Kulturdirektoratet kan i særlige tilfeller også fravike kravet om at organisasjonen må ha årsrapport og årsregnskap som dokumenterer at den har eksistert i 12 måneder ved søknadstidspunktet.

Dersom oppgitt medlemstall eller anntall innbetalte kontingenter er vesentlig endret i forhold til året før, kan Kulturdirektoratet skjønnsmessig anslå medlemstallet som blir lagt til grunn i søknadsbehandlingen.

Dersom en organisasjon åpenbart har en betydelig andel medlemmer som ikke hører til den nasjonale minoriteten, kan Kulturdirektoratet skjønnsmessig fastsette et lavere antall tellende medlemmer for organisasjonen.

For å regnes som tellende medlem må medlemmet:

 • Være frivillig innmeldt og ha fylt 15 år
 • Være oppført i organisasjonens medlemsregister per 31. desember i siste regnskapsår med navn, adresse, fødselsår og eventuell tilknytning til lokallag
 • Ha fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen, dvs. ha stemme-, møte-, tale- og forslagsrett og ha rett til å la seg velge som representant
 • Ha betalt kontingent i løpet av siste regnskapsår, på en måte som er sporbar i organisasjonens regnskap. Medlemskontingenten må være minst 50 kroner for enkeltmedlem og minst 100 kroner for familiemedlemsskap.

Organisasjonen må på forespørsel kunne dokumentere at de tellende medlemmene oppfyller disse kravene.

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Kulturdirektoratets elektroniske søknadsportal Altinn. Søknaden må oppfylle de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer fastsatt av Kulturdirektoratet. Alle obligatoriske felt i søknadsskjemaet skal være utfylt. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, er ufullstendig utfylt eller faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Søknaden skal inneholde

 • En oversikt over styret i organisasjonen
 • Oversikt over eventuelle lokallag
 • En beskrivelse av planlagte aktiviteter i tilskuddsåret
 • Et budsjett for tilskuddsåret
 • Organisasjonens vedtekter.

Har organisasjonen ikke mottatt driftstilskudd tidligere år, skal søknaden i tillegg inneholde

 • En årsrapport som dokumenterer gjennomførte aktiviteter i tråd med tilskuddsordningens formål og organisasjonens egne formål og vedtekter
 • Et årsregnskap for siste regnskapsår som inneholder eventuelle statlige eller private tilskudd
 • En bekreftelse fra statsautorisert eller registrert revisor om antall tellende medlemmer ved årsskiftet i samsvar med kravene i § 3 i forskriften

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet. 

Har du tekniske utfordringer med Altinn eller søknadsskjema?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Chrome.

Søknadsskjemaet blir tilgjengelig en måned før søknadsfristen.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Slik behandles søknaden

Vurdering av søknaden

Dersom det er nødvendig for søknadsvurderingen kan Kulturdirektoratet kreve ytterligere opplysninger fra søkeren.

Kulturdirektoratet kan ikke be om opplysninger som identifiserer andre medlemmer enn de som er valgt til ulike verv i organisasjonen. Kulturrådet kan kontrollere søknadsopplysninger mot opplysninger som andre myndigheter kan utlevere.

Beregning av driftstilskudd til den enkelte organisasjon fastsettes ut fra størrelsen på tilskuddsposten og en samlet skjønnsmessig vurdering. Sentrale momenter i vurderingen er antall tellende medlemmer, antall aktive lokallag og aktiviteter i organisasjonen.

Det vil bli lagt vekt på om aktivitetene støtter opp under formålet med tilskuddsordningen, og om organisasjonen har en egen ungdomsorganisasjon eller egne aktiviteter for barn og unge.

Ved betydelige endringer siden siste regnskapsår, kan situasjonen ved søknadstidspunktet legges til grunn ved vurdering av nivået på tilskuddet.

For paraplyorganisasjoner fastsettes driftstilskuddet skjønnsmessig på et lavere nivå enn for øvrige organisasjoner.

Vilkår for bruk av og utbetaling av tilskudd

Driftstilskuddet skal benyttes det året det er gitt for og i tråd med vilkår satt i kontrakten.. Dersom det blir vesentlige avvik fra planene i løpet av året, må Kulturrådet informeres uten unødig opphold.

Dersom det er vesentlige avvik fra vilkårene eller planene, kan Kulturdirektoratet sette ned tilskuddsbeløpet i løpet av året, unnlate å utbetale hele årets tildeling, kreve midlene tilbakebetalt eller avkorte utbetaling av eventuelt senere års tilskudd.

I kontrakten fremgår det om tilskuddet betales i delutbetalinger.

Vedtak om eventuelle ansettelser og fastsettelse av eventuell lønn og honorarer må fattes i tråd med organisasjonens vedtekter og skal være dokumentert skriftlig, for eksempel i styrereferat. Lønn og honorarer skal synliggjøres i organisasjonens budsjetter og regnskaper. Tilskuddsmottaker er ansvarlig for innrapportering til ligningsmyndighetene.

Reiser

Reiseutgifter kan dekkes opp til hva det koster å reise på rimeligste måte, og må ikke overstige satsene i statens reiseregulativ. Driftstilskuddet skal ikke benyttes til reiser utenfor Norden, unntatt ved reiser innenfor Europa for å ha kontakt med minoritetspolitiske organer i Europarådet, FN eller OSSE, eller i særlige tilfeller når reisen er omtalt i både søknaden og kontrakten.

Rapportering og regnskap

Tilskuddsmottaker skal levere årsrapport og regnskap for foregående år innen 1. juni påfølgende år. Årsrapport og årsregnskap skal være godkjent av årsmøtet. Når rapport og regnskap har kommet inn og er godkjent, vil andre halvdel av driftsstilskuddet utbetales.

Årsrapporten skal inneholde en beskrivelse av organisasjonens virksomhet i løpet av året, og dokumentere at gjennomførte aktiviteter er i tråd med tilskuddsordningens formål, vilkårene i kontrakten og organisasjonens egne formål og vedtekter. Den skal også gi informasjon antall tellende medlemmer ved utgangen av året.

Kulturdirektoratet kan kreve delrapporteringer gjennom hele året.

Årsregnskapet skal være satt opp i samsvar med planlagte aktivitetene og budsjettet i søknaden. Dersom det har vært avvik fra planen, eller dersom ikke hele tilskuddsbeløpet er benyttet, må dette forklares. I regnskapet må det gå klart fram hvordan tilskuddet er brukt og fordelingen på de ulike regnskapspostene.

Regnskapet skal revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. I tillegg til vanlig revisjonsgjennomgang krever Kulturdirektoratet bekreftelse fra revisor på at offentlige tilskudd er spesifisert i regnskapet, og på at medlemmene som er oppgitt i årsrapporten som tellende medlemmer, har betalt medlemskontingent. Bekreftelsen skal være basert på ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger. Organisasjonen må gjøre revisor kjent med disse kravene.