Hopp til innhold

Søk støtte

Tilskuddsordning - Kulturrådet

Fonogram­innspillinger

Se vedtakslister

Viktig melding:

Det er obligatorisk å levere lydvedlegg i denne støtteordningen. Mer informasjon finnes under «Krav til søknaden» og i søknadsskjemaet.

Søknadsfrist

des

03

2024

Kl. 13:00

Formål

Formålet med ordningen er å støtte innspilling og utgivelse av musikk som det er et særskilt behov for å støtte, eller som det av musikkhistoriske grunner er viktig å sikre blir dokumentert og tilgjengeliggjort.

Åpne alle

Forvaltning av ordningen

Kulturrådet forvalter ordningen og midlene kommer fra Kulturfondet. Kulturdirektoratet er sekretariat. 

Hva kan få støtte?

Tilskudd til innspilling fra Norsk kulturfond er begrenset til fire bestemte områder:

 • innspilling av komposisjonsmusikk fra Norge, herunder partiturmusikk, orkesterverk og elektroakustiske komposisjoner
 • innspillingsprosjekter for barn og unge
 • innspillinger som dokumenterer utøvertradisjoner i Norge herunder norsk folkemusikk både innen slåttespell, kveding og bygdedans
 • innspillinger av tradisjonsmusikk fra den flerkulturelle musikkscenen i Norge.

For søknad om generell innspillingsstøtte:

se Prosjektstøtte fra Fond for lyd og bilde

Hvem kan søke?

Ordningen stiller ikke særlige krav til hvem som kan søke.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte fra prosjekter/tiltak som støttes av Kulturrådet.

Vedr. søknader fra virksomheter med fast årlig statstilskudd, se «Vurderingen av søknaden».

Krav til søknaden

Les hjelpetekstene i skjemaet. Disse er merket med «?».

Utgivelse og distribusjon:

Det skal foreligge plan for utgivelse og distribusjon av ferdig innspilling ved innsendelse av søknaden.

Innspillingens reportoar:

Reportoaret som skal spilles inn må beskrives så detaljert som mulig i prosjektbeskrivelsen, fortrinnsvis med en konkret reportoarliste.

Har du søkt støtte til samme prosjekt tidligere?

I så fall skal du ikke søke på nytt i samme budsjettår. Men dersom det foreligger vesentlige endringer i prosjektet, og endringene kommer tydelig fram i søknaden, vil prosjektet bli vurdert på nytt. Nytt budsjettår starter 1. desember.

Institusjoner med tilskudd over statsbudsjettet:

For prosjekter som involverer institusjoner som orkestre, kor mv. med fast årlig tilskudd over statsbudsjettet forventes det at den aktuelle institusjonen bidrar økonomisk i prosjektet. Dette skal fremkomme av budsjettet, og kan eventuelt omtales nærmere i prosjektbeskrivelsen.

Obligatoriske vedlegg:

Lydvedlegg

Det skal leveres minimum ett lydeksempel som er relevant for prosjektet. Dette kan være 

 • demoopptak knyttet til prosjektet
 • lydeksempler som dokumenterer kunstnerisk medvirkende (tidligere innspillinger e.l.) 
 • lydeksempler som belyser repertoaret (andre verk av aktuell komponist e.l.). 

Det kan leveres flere lydvedlegg. Ved behov for å kommentere og spesifisere lydvedlegg(ene) gjøres det i prosjektbeskrivelsen. 

Lydfiler skal være i mp3-format og navngis slik: Utøver(e)_Spornavn.mp3 / Utøver(e)_Komponist_Spornavn.mp3 

Lenker til nettsider med lydeksempler godkjennes ikke.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Chrome.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for musikk vurderes også. Andre hensyn som tas med i betraktning i den samlede prioriteringen av søknader er gjennomføringsevne, geografisk fordeling og kulturelt mangfold.

Søknadene vurderes av musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte, oppnevnt av Norsk kulturråd, som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med støtteordningens formål.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller motta lavere støtte enn det er søkt om.

Søknad til Kulturrådet må sendes inn før prosjektet settes i gang.

Kulturrådet fullfinansierer normalt ikke prosjekter, og det forutsettes at søker budsjetterer med andre finansieringskilder.

Virksomheter med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond.

Ved søknader fra slike virksomheter eller søknader som involverer slike virksomheter, blir det lagt vekt på

 • om prosjektet det søkes tilskudd til ligger utenfor virksomhetens kjerneoppgaver
 • i hvor stor grad prosjektet fremmer samarbeid med det frie feltet
 • virksomhetens egeninnsats i prosjektet
 • hvor vidt virksomhetens medvirkning bidrar til å gjøre enkeltområder under ordningens formål mer realiserbare (for eksempel innspilling av orkesterverk og lignende).

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden blir sendt inn til vedtakene blir offentleggjort.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Rapportering og regnskap

Alle som mottar tilskudd fra Kulturrådet må rapportere i tråd med vilkårene i kontrakten du har akseptert. Rapporteringen vil variere noe avhengig av hva det er søkt om tilskudd til.

Ordningene har individuelle krav til rapporteringsform, innhold og hvilke krav det er til regnskapet og revisjon av dette, det samme gjelder ved flerårige tilskudd. Dersom det er krav om revisjon av regnskapet, skal dette utføres av statsautorisert eller registrert revisor. Hele tilskuddet fra Kulturrådet og andre offentlige tilskudd skal alltid spesifiseres i regnskapet.

For noen ordninger stilles det også krav til dokumentasjon på at prosjektet er gjennomført i henhold til søknaden som lå til grunn for vedtaket om bevilgning. Det er derfor svært viktig å lese og sette seg inn i vilkårene for tilskuddet og kravene som gjelder den spesifikke ordningen, før prosjektet settes i gang. Dersom støtten ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Kulturrådet kreve at midlene blir tilbakebetalt.

I mange tilfeller blir tilskudd utbetalt i to eller flere rater og med krav om at rapport og regnskap for prosjektet/virksomheten er sendt inn og godkjent av Kulturrådet før gjenstående tilskudd kan utbetales. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd.

Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde, men de spesifikke kravene som gjelder hver enkelt ordning, fremkommer i kontrakten fra Kulturrådet.

Se også forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond.

Det skal gjøres kjent at prosjektet/tiltaket er støttet av Norsk kulturråd. Logo kan lastes ned her 

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturdirektoratet.no med henvisning til prosjektnummer.