Hopp til innhold

Søk støtte

Tilskuddsordning

Forsikringstilskudd for innlån av gjenstander til utstillinger i Norge

Viktig melding:

For utstillingsplaner som skal starte i 2025 er fristen for innmelding til Kulturdirektoratet 1. april 2024. Institusjoner som er aktuelle søkere skal melde fra om utstillingsplaner og anslag på forsikringspremier.

Vær oppmerksom på at ordningen bare gjelder der gjenstandene som inngår i utstillingen har en samlet verdi på minimum 50 millioner kroner.

Formål

Ordningen skal sikre at norske visningsinstitusjoner kan vise større utstillinger med innlånt kunst m.m. fra utlandet, og på denne måten ivareta sitt viktige samfunnsoppdrag overfor publikum, samt styrke kvaliteten, mangfoldet og omfanget av det kulturelle og kunstneriske tilbudet i Norge.

Åpne alle

Hva kan det søkes om?

 • Tilskuddsordningen gir hel eller delvis dekning av privat forsikring av objekter som lånes inn fra utlandet til utstillinger i Norge.
 • Ordningen gjelder tilskudd til kjøp av forsikring for gjenstander eller verk av betydelig kunst-, kultur- eller naturhistorisk verdi. Ordningen omfatter både gjenstander i offentlig eie og i privat eie.
 • Gjenstandene som det søkes forsikring for, må ha en samlet verdi på minimum 50 millioner kroner.
 • Maksimum tilskudd til forsikringspremie for hver utstilling er avgrenset oppover til 5 mill. kroner. Dersom det unntaksvis foreligger særlige behov kan det etter avtale med Kulturdepartementet søkes tilskudd til forsikringspremie utover dette (for eksempel ved større jubileums-, åpningsutstillinger, o.l.).

Retningslinjene for ordningen er gitt i Kulturdepartementets regelverk for ordning med tilskudd til kjøp av privat forsikring for gjenstander som lånes fra utlandet til utstillinger i Norge:

Last ned og les regelverket her (PDF)

 

 

Hvem kan søke?

Museer og utstillingsinstitusjoner i Norge kan søke.

Når skal jeg søke?

 • Visningsinstitusjoner som vil søke om tilskudd til forsikring av en utstilling, skal varsle Kulturdirektoratet seinest ett år før forsikringen skal tre i kraft.
 • Institusjoner som er aktuelle søkere til ordningen skal innen 1. april melde fra til Kulturdirektoratet om utstillingsplaner og anslag for forsikringspremier i kommende budsjettår. Behov som ikke er meldt inn på forhånd kan ikke påregne å motta premietilskudd med mindre det er tilgjengelige midler som følge av at en annen institusjon har trukket sin søknad.
 • Søknad om tilskudd til forsikring skal være Kulturdirektoratet i hende seinest 6 måneder før forsikringsavtale skal tre i kraft. Dersom særlige hensyn tilsier det, kan Kulturdirektoratet i enkelttilfeller fastsette annen søknadsfrist.

Søknad om tilskudd til forsikringspremie

 • Avtale med forsikringsselskap, samt gjeldende forsikringsvilkår, skal foreligge på norsk og/eller engelsk. Dersom det er nødvendig for å holde tidsfristene i forkant av inngåelse av
  forsikringsavtale, kan de generelle forsikringsvilkårene vedlegges søknaden som midlertidig dokumentasjon.
 • Søker skal inngå forsikringsavtale med en fast angitt forsikringsverdi for hvert enkelt verk eller gjenstand. Denne skal være bindende for forsikringsutbetalinger ved totaltap i tilfelle tyveri, irreparabel skade, eller liknende.
 • Det skal framgå hvilket lands rettssystem og lover som skal gjelde dersom det skulle oppstå tvistetilfeller.
 • Søknaden skal dessuten inneholde opplysninger om utstillingen, aktuell forsikringsperiode og reell eller estimert kostnad ved kommersiell forsikring

Søknader om tilskudd som ikke tilfredsstiller kriterier angitt i retningslinjene kan avvises av Kulturdirektoratet.

Vurdering av søknaden

Kulturdirektoratet forestår den daglige administrasjonen av tilskuddsordningen etter retningslinjer fastsatt av Kulturdepartementet.

Kulturdirektoratet innhenter informasjon om visningsinstitusjonenes utstillingsplaner og behov for tilskudd i kommende budsjettår. Kulturdirektoratet melder til departementet innen 15. april om visningsinstitusjonenes utstillingsplaner og anslag for forsikringspremier for det etterfølgende budsjettår.

Kulturdirektoratetforetar utbetaling av tilskudd til visningsinstitusjonene på bakgrunn av dokumenterte kostnader til forsikringspremie i forbindelse med de enkelte forsikringsavtalene.
Ordningen er rammestyrt, dvs. at de samlede utbetalinger fra Kulturdirektoratet til de søkerne som kvalifiserer for tilskudd, vil måtte avkortes forholdsmessig dersom de samlede dokumenterte kostnadene overstiger vedtatt bevilgning.

Kulturdirektoratet rapporterer innen 1. mars til Kulturdepartementet om bruken av ordningen i det foregående år.

Tegning av forsikring

Søker tegner minimum 3 måneder før utstillingen starter, avtale om forsikring av innlånte verk med et selvvalgt forsikringsselskap. Det må eventuelt i forkant av utstillingene avsettes tilstrekkelig tid til å gjennomføre offentlig anbudsrunde. Før inngåelse av avtale plikter søkere som mottar offentlige tilskudd å gjennomføre offentlig anbudsutlysning i samsvar med gjeldende regelverk, dersom kostnaden ved forsikringsavtalen overstiger de terskelverdier som er angitt i forskriften om offentlige anskaffelser. Søker plikter å holde seg oppdatert om vilkår for forsikringen og vurderinger av sikkerhet som gjøres av forsikringsselskapet.

Utbetaling av tilskudd

 • Utbetaling av tilskudd skal skje som hel eller delvis refusjon av dokumenterte utgifter til forsikringspremie i etterkant av inngått forsikringsavtale.
 • Eventuell utbetaling av kundeutbytte fra forsikringsselskap til visningsinstitusjon skal komme ordningen til gode og trekkes fra i avregningen ved tilskuddsutbetaling. Søker plikter å opplyse dersom det forekommer utbetaling av kundeutbytte.
 • Dersom søker i forbindelse med søknaden har gitt ufullstendige eller uriktige opplysninger kan tilskuddet kreves tilbakebetalt i sin helhet.