Hopp til innhold
Vedtaksliste

Forsøksordning for aspiranter med funksjonsnedsettelser

Søk støtte

Om søknadsrunden

Omtale av ordningen, søknadsrunden og tildelingene

Forsøksordningen for aspiranter med funksjonsnedsettelser ble etablert og lansert i løpet av 2021, etter en lengre periode med kunnskapsinnhenting, innsiktsarbeid og utvikling av ordningen. Forsøksordningen ble første gang lyst ut våren 2022, med første søknadsfrist 2. juni 2022. Det kom da inn 16 søknader, og det ble tildelt 8 stipender. I desember 2022 vedtok Kulturrådet å utvide forsøksordningen med to år, og det ble satt av midler til utlysning av 5 stipend for hvert av årene 2023 og 2024. Forsøksordningen skal nå evalueres, og planlagt ferdigstilling av evalueringen er andre kvartal 2025.

Under forsøksordningen kan det søkes om tilskudd til å ansette en aspirant i en stilling som maksimalt tilsvarer en 100 % stilling i ett år. Tilskuddet utgjør kr 450 000, og hele beløpet skal benyttes til å lønne aspiranten. Ordningen er en samfinansiering med virksomheten som tar imot aspiranten, og det forutsettes at aspiranten ansettes på ordinære vilkår. Ordningen omfatter alle kunstformer og kreative næringer, og aspirantstillingen kan være knyttet til både kunstneriske, tekniske og administrative funksjoner Kandidaten må ha kunst- og kulturfaglig erfaring og interesse, og kan med fordel ha kunst- og kulturfaglig utdanning eller tilsvarende praksis. Kandidaten kan ikke parallelt med den planlagte aspirantperioden være i et utdanningsløp som er relevant for aspirantstillingen det søkes tilskudd til.

Søknadsantallet i 2023 ligger nært søknadsantallet i 2022 (15 søknader i år, mot 16 i fjor). Antall helt nye søkere til ordningen er 10 virksomheter/aspirantkandidater. I utgangspunktet var det kun fem stipender til utdeling, men utvalget har valgt å omdisponere kr 450 000 fra budsjettrammen for ARENA – tilskuddsordning for bygg og infrastruktur for å kunne finansiere et sjette stipend.

Med så lavt søknadsantall, og kun to søknadsrunder som grunnlag, gir det knapt mening å snakke om tendenser i geografisk fordeling eller mellom fagområder. Endringer fra i fjor kan derimot omtales, og det sees en økning i antall søknader fra scenekunstfeltet (teater og dans) og fra filmbransjen. Antallet søknader fra institusjoner med fast statlig driftsstøtte holder seg også relativt høyt, men det er flere søknader fra det frie, prosjektbaserte kunstfeltet i denne runden enn i fjor. En annen merkbar endring er at det i år er flere søknader som gjelder kandidater med ulike former for usynlige funksjonsvariasjoner (inkl. nedsatt hørsel/døvhet) og psykisk-somatiske lidelser sammenlignet med i fjor, samt tilfeller hvor kandidaten har blitt diagnostisert eller har opplevd funksjonstap i voksen alder.

Utvalget vil også i år fremheve det høye nivået på søknadene, og er imponert over den mobiliseringen og det arbeidet som virksomhetene og kandidatene har lagt ned i planleggings- og søkeprosess. Alle kandidatene er høyt kvalifiserte, svært motiverte og ville i alle tilfellene berike både virksomheten de har gjennomført søkeprosessen med, så vel som kunst- og kultursektoren i Norge generelt.

En generell observasjon er at det ville vært positivt dersom flere av søknadene reflekterte omkring «veien videre» for kandidaten, og hvordan aspirantoppholdet kan bidra til å hjelpe aspiranten videre i et karriereløp. Det savnes også sterkere refleksjoner omkring hvilke strukturelle endringer og virkninger aspirantoppholdet skal skape i virksomheten selv, og hvordan virksomheten fremover kan bidra til å skyve på de strukturelle forholdene i sektoren, uavhengig av aspirantoppholdet.

Utvalgets prioriteringer har lagt særlig vekt på arbeidsgivers evne til å tilby et godt og tilrettelagt arbeidsopphold som samsvarer med aspirantens motivasjoner og ambisjoner, og sannsynlighet for at oppholdet vil fremme aspirantens videre karriere og tilgang til arbeid i kunst- og kultursektoren. Dette, i kombinasjon med det begrensede søknadsomfangets iboende skjevheter, har medført en viss skjevhet i tildelingene, særlig når det gjelder geografi og kjønnsfordeling. Dette vil antagelig jevnes mer ut over tid, og bør vurderes over en lengre tidsperiode enn to år.

Utvalget har prioritert flere søknader hvor kandidaten opplever strukturelle hindre som en følge av usynlige og psyko-somatiske funksjonsvariasjoner. Søknadene synliggjør både noen av de særegne utfordringene som det uavhengige, prosjektbaserte feltet står overfor når det gjelder å bli mer inkluderende og mangfoldige, mtp. for eksempel samlet arbeidsbyrde og de økonomiske rammebetingelsene for drift i virksomheter med en sammensatt, prosjekt-basert økonomi. De prioriterte søknadene traff vurderingskriteriene i ordningen svært godt, og utvalget håper at tildelingene kan bidra til synliggjøring, de-stigmatisering og mer fokus i sektor for å legge til rette også for denne typen funksjonsvariasjoner.

To søknader er avslått på prinsipielt grunnlag. En søknad er blitt avslått med henvisning til at kandidaten er i «et utdanningsløp som er relevant for aspirantstillingen det søkes tilskudd for samtidig som den planlagte aspirantperioden», hvilket det ifølge retningslinjenes § 2 Hvem kan søke ikke er anledning til. Utvalget har heller ikke prioritert videreføring av aspirantperioder, hverken i den ordinære ordningen eller i forsøksordningen, og har heller ikke prioritert virksomheter som har fått tildelt aspirantstipend tidligere. Likebehandling er av særlig sterk (symbolsk) betydning i forsøksordningen, og det er et viktig hensyn å sikre en bred fordeling av det knappe godet et aspirantstipend utgjør. Det er også et poeng i seg selv å gi stipend til mange ulike konstellasjoner av typer virksomheter og kandidater, for at forsøksordningen og evalueringen av den skal kunne ha et bredt utprøvningsgrunnlag.

Ellers kan tildelingen til Rosendal og Sjiraffen kultursenter trekkes frem. To aspiranter som er knyttet til Sjiraffen Arbeidsfellesskap skal over en periode på to år arbeide kuratorisk i kunstnerisk avdeling ved Rosendal, og også få annen praksis/erfaring (teatervert, produsent, kommunikasjon og kunstneriske samtaler). Aspirantene skal få støtte og budsjett til å gjennomføre egne program i sesongene på RT, utvikle diskursive formater rundt det kunstneriske programmet som helhet, og ta ledende roller i videreutviklingen av hvordan huset skaper bedre vilkår for publikum, kunstnere og ansatte med utviklingshemming. Rigget tar sikte på både å utvikle aspirantenes faglige kompetanse og selvtillit, men også å utvikle Rosendals strukturelle og systematiske arbeid med mangfold, med en ambisjon om varig innvirkning på husets egen virksomhet, men også feltet i stort.

Særlig omtale av økningen av søknader fra filmbransjen

Når det gjelder filmbransjen, er det som nevnt kommet inn fire søknader til den ordinære ordningen, og tre til forsøksordningen for aspiranter med funksjonsnedsettelser. Det er en vesentlig økning fra de totalt to søknadene fra bransjen i 2022 (samlet, til begge ordningene). Alle søknadene kommer fra produksjonsselskaper.

I den norske kulturpolitikken har Kulturfondet i utgangspunktet ikke et ansvar for filmbransjen, bl.a. fordi det er etablert en statlig aktør som har dette ansvaret – Norsk filminstitutt. Kulturrådet har allikevel vært tydelig på at aspirantordningene gjelder for hele bredden av kunst- og kulturfeltet, inkludert kreative næringer som film og arkitektur. Innenfor den tilgjengelige budsjettrammen, har fagutvalget allikevel ikke rom for å prioritere filmbransjen i sterkere grad enn de andre feltene og sektorene som ordningen også har nedslagsfelt i. Utvalget har, i sin helhetlige vurdering, valgt å prioritere to av søknadene knyttet til filmbransjen (samlet, i begge ordningene).

Begge søknadene er faglig sterke, med en rigg som legger opp til en bredere kompetanseheving på flere områder for kandidatene, og som vurderes til å ha et sterkere potensial til å bidra til mer varig sysselsetting for kandidatene på sikt.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 15 (NB! Vi inkluderer ikke søknader som er trukket eller er blitt avvist administrativt av formelle årsaker)

Søknadssum: 6 750 000 NOK

Antall tildelinger: 6

Tildelingssum: 2 700 000 NOK

Søknader som kommer inn til forsøksordningen for aspiranter med funksjonsnedsettelser blir behandlet i Faglig utvalg for tverrgående ordninger

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2023 kl. 13:00

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeVedtakTilskuddhidden
AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS Aust-Agder museum og arkiv IKS Agder Bevilget 450000 LAVANGSNES WUNDERKAMMER AS Lavangsnes Wunderkammer AS Troms og Finnmark Bevilget 450000 OSLO NYE TEATER AS Oslo Nye Teater AS Oslo Avslått 0 STORM FILMS AS Storm Films Oslo Avslått 0 ABM-MEDIA AS ABM-media Oslo Avslått 0 HÅLOGALAND TEATER AS Hålogaland teater Aps Troms og Finnmark Avslått 0 DEWANGEN-PRODUKSJONER AS deWangen-produksjoner Oslo Bevilget 450000 SKIEN KOMMUNE Skien bibliotek Vestfold og Telemark Avslått 0 STÆR AS STÆR  Troms og Finnmark Bevilget 450000 CODA OSLO INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL CODA Oslo International Dance Festival Oslo Avslått 0 KILDEN TEATER OG KONSERTHUS IKS Kilden teater og konserthus Agder Avslått 0 TEATER MANU Teater Manu Oslo Avslått 0 GRAHAM FILM AS Graham Film AS Viken Avslått 0 ROSENDAL INTERNASJONALE TEATER Rosendal Internasjonale Teater Trøndelag Bevilget 450000 STIFTELSEN SÀMI DÀIDDAGUOVDDÀS Samisk Senter for Samtidskunst Troms og Finnmark Bevilget 450000