Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning - Kulturrådet

Fri scenekunst – kunstnerskap (tidl. Basisfinansiering av frie scenekunstgrupper)

Se vedtakslister

Søknadsfrist

jun

04

2024

Kl. 13:00

Formål

Tilskuddsordningen har som formål å styrke scenekunstneres kunstneriske virksomhet. Den skal legge til rette for tidsbegrenset økonomisk forutsigbarhet for kunstnerisk videreutvikling, samt gjøre det mulig å planlegge produksjon og formidling i tilskuddsperioden.

Åpne alle

Forvaltning av ordningen

Kulturrådet forvalter ordningen og midlene kommer fra Kulturfondet. Kulturdirektoratet er sekretariat. 

Hva kan få støtte?

Det kan søkes tilskudd til virksomhetens samlede aktiviteter. Tilskuddet skal dekke utgifter i forbindelse med kunstnerisk produksjon, formidling, kunstnerisk utviklingsarbeid og administrasjon av virksomheten. Støtten gis som et fast årlig tilskudd i inntil fem år. Det forutsettes at formidlingsplanene omfatter visninger i Norge.

Det forutsettes at de aktivitetene som er beskrevet i søknaden er hovedbeskjeftigelse i tilskuddsperioden. Ved samproduksjoner skal det opplyses om hva de enkelte co-produsentene bidrar med. Dette skal også synliggjøres i budsjettet.

Hva kan det ikke søkes tilskudd til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål, jf. Lov om Norsk kulturråd § 1.

Det kan ikke søkes om tilskudd for det kalenderåret søknaden om Fri scenekunst – kunstnerskap mottas og behandles.

Scenekunstnere som mottar støtte fra ordningen kan ikke bevilges tilskudd fra Støtteordningene for fri scenekunst dans eller teater i den perioden det er gitt tilskudd til over Fri scenekunst – kunstnerskap. Scenekunstnere som har mottatt tilskudd fra ordningen, kan søke om tilskudd til ny periode. Når perioden med Fri scenekunst – kunstnerskap utløper, har tilskuddsmottakerne anledning til å søke ettårig eller flerårig prosjekttilskudd fra Støtteordningene for fri scenekunst dans eller teater.

Hvem kan søke?

Scenekunstnere som søker skal kunne vise til kunstnerskap i utvikling og vekst, samt produksjon- og formidlingsvirksomhet. Det er en fordel at søker har erfaring fra formidlingsvirksomhet nasjonalt og internasjonalt.

Søker må ha et organisasjonsnummer som er registrert i Enhetsregisteret.

Vedrørende søknader fra virksomheter med fast årlig statstilskudd, se punkt om "Vurdering av søknaden".

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde planer om produksjon, formidling og annet kunstnerisk utviklingsarbeid i den perioden det søkes tilskudd til.

Søknaden skal inneholde refleksjoner over utviklingen av kunstnerskapet forut for den omsøkte tilskuddsperioden. Søknader om ny periode skal inneholde refleksjoner over resultater i den forrige tilskuddsperioden. For søkere som har fått tilskudd kan det tidligst søkes om ny periode i det siste året av tilskuddsperioden. Det er et krav at søknad om tilskudd sendes inn året før kunstnerskaps-perioden igangsettes.

Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Relevante vedlegg: 

 • Spesifisert budsjett med finansieringsplan. Særlig når postene går ut over de forhåndsdefinerte
 • Oversikt over tidligere arbeider
 • Eventuelt mer utfyllende beskrivelse av planene for kunstnerskapet
 • Kortfattet cv til søker og de mest sentrale medvirkende
 • Lyd- og videofiler, billedmateriale, anmeldelser og lignende som presenterer arbeidet ut over beskrivelsen og som kan styrke søknaden.

Slike vedlegg bidrar til å utdype prosjektet, styrke Kulturrådets kjennskap til deg som søker, og styrke grunnlaget for behandling av søknaden. 

OBS! Vedlegg skal lastes opp som pdf-filer (eller andre gyldige filer) i søknadsskjemaet under fanen "Oversikt -skjema og vedlegg". Lenker til dropbox eller andre lignende fildelingstjenester vil ikke godtas. 

OBS: 

Ved prosjektbudsjettering oppfordrer vi om at søkere til produksjonsordningene orienterer seg om scenekunstorganisasjonenes avtaler og veiledende satser:

Norsk skuespillerforbund 
Norske dansekunstnere
Dramatikerforbundet 
Norsk sceneinstruktørforening 

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut søknadsskjema. 

Tekniske utfordringer med Altinn eller søknadsskjema?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Chrome.

 

Vurdering av søknaden

I vurderingen av alle søknader til Norsk kulturfond legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Søknadens relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets overordnede strategi og områdeplan for scenekunst vurderes også. Andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen er gjennomføringsevne, geografisk spredning og bredde i uttrykk, stemmer og sjangre.

Forsinkelser som ikke er avtalt, eller manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden.

Virksomheter med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond. Ved søknader fra virksomheter med fast årlig statstilskudd blir det gjort en vurdering av/lagt vekt på 

 • om tiltaket ligger utenfor virksomhetens kjerneoppgaver
 • om tiltaket bidrar til samarbeid med det frie feltet, utover virksomhetens ordinære samarbeid med dette feltet
 • om tiltaket tilbyr infrastruktur som aktører i det frie feltet kan benytte
 • virksomhetens egeninnsats/bidrag til tiltaket det søkes tilskudd til
 • virksomhetens grunnfinansiering  
   

Søknad om videreføring vil bli behandlet sammen med de øvrige søknadene til ordningen.

Faglig utvalg for teater og faglig utvalg for dans fatter vedtak i et samlet utvalgsmøte. Ved dissens eller andre prinsipielle spørsmål knyttet til en eller flere av sakene løftes saken(e) til rådet som fatter endelig vedtak i disse. 

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller motta lavere støtte enn det er søkt om.

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller.

Kulturrådet kan, i kontrakt for tilskudd, stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet bli redusert deretter.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden blir sendt inn til vedtakene blir offentleggjort.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Utbetaling for Fri scenekunst – kunstnerskap skjer i rater. De første 50 % av det årlige tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten. De resterende 50 % utbetales når Kulturrådet har godkjent årsrapport og årsregnskap for foregående år.

Bortfall av tilskudd – akseptfrist

Tildelingen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet. Ved usikkerhet om hva som representerer 'vesentlige endringer', ta kontakt med saksbehandler.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport/regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som er holdt tilbake vil da kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond.

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet.

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at virksomheten er støttet av Kulturrådet.

Logo kan lastes ned fra Kulturrådets nettsider

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.

Rapportering og regnskap

Rapport og regnskap

Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet og med unntak av første tilskuddsår, skal tilskuddsmottaker sende inn årsrapport, revidert årsregnskap og revisorbekreftet prosjektregnskap for forrige tilskuddsår, senest 1. juli hvert år i tilskuddsperioden. Hvis det er behov for å få utbetalt andre halvdel av årstilskuddet før august måned, må årsrapporten og revidert regnskap sendes inn før 1. juni. 

Årsregnskape skal revideres av statsautorisert eller registrert revisor.I tillegg til ordinær revisjonsgjennomgåelse skal det særlig bekreftes at regnskapsført tilskudd samsvarer med tilskudd i henhold til kontrakten.

Prosjektregnskapet skal inneholde spesifikasjon av lønn og honorarer per person per prosjekt. I tillegg skal øvrige utgifter spesifiseres i henhold til norsk standard kontoplan. Prosjektregnskapene skal kunne sammenholdes med innsendt arbeidsbudsjett. Avvik skal kommenteres i årsrapporten.

Tilskuddsmottaker skal gjøre revisor kjent med disse kravene til regnskapsavleggelse. Tilskudd fra Kulturfondet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel.

Årsrapporten skal inneholde kort omtale av organisasjonens samlede virksomhet i året som gikk, som f.eks. produksjon, formidling og økonomi. Periodiseringer skal kommenteres i rapporten og synliggjøres med noter i regnskapet. Rapporten skal inneholde publikumstall per produksjon per forestilling per år.

For organisasjoner som har et styre, skal årsrapporten undertegnes av styrets medlemmer.

Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i kontrakten.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapportfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av virksomheten plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det.

Rapportering av publikumstall og geografi

Kulturrådet rapporterer årlig om aktiviteten i det frie feltet til Kulturdepartementet. Rapportering inngår som en viktig del av departementets samlede oversikt over feltet, og er en forutsetning for tildeling av tilskudd. Kulturrådet er fra 2014 pålagt å hente inn publikumsrapporter gjennom http://kulturradet.scenestatistikk.no. Det er en felles plattform for innhenting av data for hele scenekunstfeltet. Kulturrådet ber om at informasjon over antall spilte forestillinger og publikumstall innrapporteres innen 1. mai påfølgende år.

Se også Forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond

Kontaktperson for publikumsrapporteringen: Guro Larsen