Hopp til innhold
Vedtaksliste

Gjesteoppholdsstøtte for arenaer, arrangører og festivaler

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. september 2023

Tilbake til 2023 (Alle)

Om søknadsrunden


Kulturrådet har i søknadsrunden bevilget om lag 3,2 millioner kroner til 20 gjesteoppholdsprosjekter på ulike steder i landet. I alt er 38 søknader om tilskudd til gjesteopphold behandlet, med et samlet søknadsbeløp på ca. 9,2 millioner kroner. 

Dette er den siste søknadsrunden for gjesteoppholdsstøtten i dens nåværende form. Det har vært en veldig god søknadsrunde, med sterke søknader fra både etablerte aktører og helt nye søkere. Søknadene kommer fra nesten alle landets fylker, med unntak av Innlandet og Møre og Romsdal. En stor andel kommer fra aktører i det visuelle feltet, i tillegg er både scenekunst- og tverrfaglige aktører og prosjekter godt representert. Dette samsvarer med hvordan ordningen har truffet kunstfeltene over tid. I denne runden er det i tillegg en god andel søknader fra musikk- og litteraturaktører. 

Mer enn 60% av søknadene har en internasjonal profil, enten i form av inviterte internasjonale gjester, eller at prosjektet er del av og/eller har tilgang på et internasjonalt nettverk, har internasjonale samarbeidspartnere eller liknende. Over en tredjedel av søknadene er knyttet til flerårige tilskudd. Det er også ca. en tredjedel som i større eller mindre grad involverer utvikling av program og prosjekter for og/eller med barn og unge. 

Mer enn halvparten av de omsøkte prosjektene er tildelt tilskudd. De prioriterte prosjektene spenner fra kuraterings- og programutviklingssamarbeid til arbeid med utvikling av nye praksiser og metoder, og internasjonal nettverks- og kompetanseutveksling. Flere tilskudd går til søkere og prosjekter som Kulturrådet og fagutvalget har fulgt over lengre tid.

Mangfold og større ytringsrom

Flere arenaer bruker gjesteopphold som et verktøy for å styrke arbeidet med mangfold og representasjon i kunstfeltene, og/eller som fremmer nye og uhørte stemmer. Eksempler på prioriterte prosjekter er bl.a.:

 • Entrée, Tekstallianse og T-Michael er tildelt tilskudd til etablering av et residensprogram for internasjonale skribenter i Bergen i 2023-24. Tilskuddet dekker gjesteopphold for fire skribenter, fra bl.a. Kenya og Chile. Målet med programmet å skape større tverrfaglige synergieffekter, styrke nettverk mellom internasjonale skribenter og lokale utøvere, samtidig som det utvikles kritikk og research i regionen.
   
 • Litteraturhuset i Oslo er tildelt tilskudd til å invitere den tyrkiske journalisten, forfattere og oversetteren Yasemin Çongar til å kuratere en arrangementsrekke som fokuserer på den tilspissede situasjonen for forfattere og journalister i Tyrkia ved Litteraturhuset i Oslo i 2024. Et overordnet mål med samarbeidet er å skape en større forståelse for kunstens og ytringsfrihetens verdi, og truslene man står overfor internasjonalt.  
   
 • Halden Bookworks er tildelt tilskudd til et residens- og utvekslingsprosjekt i samarbeid med det kunstnerstyrte Offset Projects i India i 2025. Prosjektet har bl.a. til formål å bidra til mangfold i og styrking av bokkunstfeltet i Norge, til etablering og utvikling av internasjonale samarbeid, og til kunnskaps- og kompetanseutveksling. 
   
 • Borealisfestivalen i Bergen er tildelt tilskudd til gjesteopphold for den dansk-iranske slagverkeren, komponisten og lydkunstneren Jaleh Negari i 2024 og 2025, for et samarbeid som skal utforske sammenvevingen mellom sosial og politisk aktivisme og eksperimentell lydpraksis. 

Langsiktige og strategiske utviklingsprosjekter 

Særlig sterke er søknadene fra aktører og arenaer som bruker gjesteoppholdene som del av en langsiktig utviklingsstrategi, gjerne som ledd i en mangeårig, systematisk og helhetlig strategisk satsing ved en arena. Eksempler på dette er bl.a.: 

 • Kunsthall Grenland i Porsgrunn er tildelt toårig tilskudd til å invitere Sisse Lee, Trygve Ohren og Catrine Danielsen som kuratorteam for by- og stedsutviklingsprosjektet «Porselensbyen Porsgrunn» i 2024 og 2025. Prosjektet er en treårig satsing på kunst i by- og stedsutvikling, som gjennomføres i samarbeid med Porsgrunn kommune. Gjestekuratorene skal bl.a. bidra til å styrke kunstfaglig kompetanse og programstrategi i prosjektet, med særlig fokus på historie, bærekraft og regional identitet, bruk av nye metoder samt vektlegging av samspill, samarbeid og medvirkning. 
 •  Sånafest i Hølen er tildelt toårig tilskudd til gjestekuratorene Philipp Schulte, Pau Estrem og Kristin Bjørn i 2024 og 2025. Gjestekuratorene skal bl.a. samarbeide med festivalen om program og innholdsutvikling, bidra til kunstnerisk og faglig utvikling av festivalen som arena og styrke internasjonalt nettverksarbeid. 
 •  Folkemusikk- og folkedansarrangøren TrondheimFOLK i Trondheim er tildelt tilskudd til et «mesterlæresamarbeid» med kulturhistoriker Inger Christine Årstad og musiker/arrangør Terje Foshaug våren 2024. Samarbeidet skal bl.a. fokusere på utvikling av strategier for arbeid med immateriell kulturarv og utvikling av nye konsepter, styrking av arrangørkompetanse, nettverksbygging og samarbeidsmodeller. Prosjektet er ledd i et større utviklings- og profesjonaliseringsprosjekt som har til mål å gjennomføre organisatoriske endringer og få på plass finansiering for en mer bærekraftig og profesjonell drift av TrondheimFOLK.. 

Samarbeid mellom institusjoner og aktører i det frie feltet

Fordi tilskudd fra ordningen i sin helhet går til å honorere kunstnere, kuratorer eller andre fagpersoner utenfor institusjonen eller arenaen som søker tilskudd, kan gjesteoppholdsstøtten fungere som et verktøy som kan utnytte synergier i spennet mellom institusjoner og det frie feltet, og gi institusjoner mulighet til utvikling gjennom å knytte til seg ekstern kompetanse i kortere eller lengre perioder. Fem institusjoner med fast årlig statstilskudd over post 74 eller 75 mottar tilskudd til slike prosjekter i denne runden: Litteraturhuset i Oslo, Dans i Trøndelag, Rosendal Teater, Kunstnerforbundet og Norwegian Crafts.

Grenseoppganger mot andre tilskuddsordninger i Kulturrådet

Gjesteoppholdsstøtten skal stimulere til prosjekter som utfordrer, utvikler og bidrar til nytenkning ved arenaene. Flere søknader omhandler tilskudd til prosjekter som ligger i grenseland for ordningens formål, og/eller som grenser tett opp mot arrangør- eller produksjonsstøtteordninger innenfor andre fagområder i Kulturrådet. Dette omhandler i stor grad prinsipielle forhold som grenseoppganger mot kunstproduksjon eller gjennomføring av program, visninger, arrangementer, samt søknader om fornyet finansiering av faste/veletablerte AiR-ordninger. Flere avslag er begrunnet med henvisning til både ordningens retningslinjer og mer relevante tilskuddsordninger som arrangør- eller produksjonsstøtteordningene på de ulike fagområdene. Til en rekke prioriterte prosjekter er det også gjennom vedtakstekstene sendt signaler om at tilskuddsmottakeren ikke kan forvente jevnlige tilskudd til metodikker og praksiser som etter hvert er blitt en del av deres faste og etablerte virksomhet.

Ny ordning fra 2024

Kulturrådet har gjennom 2022 og 2023 arbeidet med å videreutvikle gjesteoppholdsstøtten, med formål om å åpne den opp for flere typer utviklingsprosjekter. Høsten 2023 vedtok Kulturrådet å avvikle ordningen i dens nåværende form. Fra og med 2024 slås den sammen med tilskuddsordningen for tverrfaglige tiltak prosjektstøtte, og blir til en bredere, tverrgående ordning for utvikling, samarbeid, kompetanseheving og nettverk for det frie feltet: Utviklingstilskudd for kulturaktører. Første søknadsfrist for den nye ordningen er i mars 2024

Lenke til den nye tilskuddsordningen: Utviklingstilskudd for kulturaktører - kulturradet.no (kulturdirektoratet.no)

Det holdes et informasjonsmøte om den nye ordningen 8. februar 2024. Les mer og meld deg på her: infomøte utviklingstilskudd for kulturaktører - Kalenderhendelse - kulturradet.no (kulturdirektoratet.no) 

Tall fra søknadsrunden
Antall søknader: 38
Søknadsbeløp: kr 9 201 246
Antall tildelinger: 20
Tildelingsbeløp: kr 3 214 000

Prosess:

 • Søknadsfrist: 5.9.2023 kl. 13:00

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
APARTE FESTIVAL Neiro og Mutsumi Yamamoto - Aparte festival 2024 Vestfold og Telemark 2024 125000 23.11.2023 Bevilget 125000 FOSSE-STIFTINGA 8 gjestekunstnarar - Fosse-huset, Strandebarm, haust 2024 og vår 2025 Vestland 2024 40000 23.11.2023 Avslått 0 FOSSE-STIFTINGA 8 gjestekunstnarar - Fosse-huset, Strandebarm, haust 2024 og vår 2025 Vestland 2025 40000 23.11.2023 Avslått 0 DANS I TRØNDELAG AS Cai Tomos - Dans i Trøndelag 2024 og 2025 Trøndelag 2024 58918 23.11.2023 Bevilget 50000 DANS I TRØNDELAG AS Cai Tomos - Dans i Trøndelag 2024 og 2025 Trøndelag 2025 58918 23.11.2023 Bevilget 50000 BRASSWIND Sarah Belle Reid - BrassWind 2024 Vestland 2023 100000 23.11.2023 Avslått 0 BRASSWIND Sarah Belle Reid - BrassWind 2024 Vestland 2024 100000 23.11.2023 Bevilget 100000 BRASSWIND Sarah Belle Reid - BrassWind 2024 Vestland 2025 100000 23.11.2023 Avslått 0 ALDEA AS 9 kunstnerar busett i Noreg - Aldea 2024-2026 Vestland 2023 117000 23.11.2023 Avslått 0 ALDEA AS 9 kunstnerar busett i Noreg - Aldea 2024-2026 Vestland 2024 125000 23.11.2023 Bevilget 117000 ALDEA AS 9 kunstnerar busett i Noreg - Aldea 2024-2026 Vestland 2025 134000 23.11.2023 Avslått 0 DEN GJENFUNDNE TID Frédéric Vaysse-Knitter m.fl. - Reconciliation festival - 2024 Rogaland 2024 60000 23.11.2023 Bevilget 60000 TENTHAUS PACK Space413 og Studio150 - Tenthaus 2024-2025 Oslo 2024 210000 23.11.2023 Avslått 0 TENTHAUS PACK Space413 og Studio150 - Tenthaus 2024-2025 Oslo 2025 140000 23.11.2023 Avslått 0 ARTDOM AS Nilisha Jagdish Phad - Artdom 2024 Oslo 2024 152320 23.11.2023 Avslått 0 OSLOFJORD TRIENNALE Eva Maria Lopez m.fl. - Oslofjord Triennale 2024 Viken 2024 361250 23.11.2023 Avslått 0 ENTRÉE Isabel Baboun Garib, Eric Otieno Sumba.. - T-Yard Writers Residency 2023-24 Vestland 2023 150000 23.11.2023 Bevilget 150000 URBANSOUNDART Invitert gruppe på 13 fagpersoner - UrbanSoundArt Konferanse-festival Viken 2023 50000 23.11.2023 Avslått 0 NISSEDAL VOKALFESTIVAL Øyonn Groven Myhren og Kvedarkvintetten - Nissedal VokalFestival 2024 Viken 2024 60000 23.11.2023 Avslått 0 CONTEMPORARY ART STAVANGER Residency in Art Writing: 6 skribenter - Contemporary Art Stavanger 2024-2026 Rogaland 2023 100000 23.11.2023 Avslått 0 CONTEMPORARY ART STAVANGER Residency in Art Writing: 6 skribenter - Contemporary Art Stavanger 2024-2026 Rogaland 2024 100000 23.11.2023 Avslått 0 CONTEMPORARY ART STAVANGER Residency in Art Writing: 6 skribenter - Contemporary Art Stavanger 2024-2026 Rogaland 2025 100000 23.11.2023 Avslått 0 SKUR 53 AS Bizarra AS - Havet 2024 Trøndelag 2024 310000 23.11.2023 Avslått 0 BOREALIS Jaleh Negari - Borealis – en festival for eksperimentell musikk 2024-2026 Vestland 2024 92350 23.11.2023 Bevilget 90000 BOREALIS Jaleh Negari - Borealis – en festival for eksperimentell musikk 2024-2026 Vestland 2025 92350 23.11.2023 Bevilget 90000 TEKSTALLMENNINGEN AS May-Wenche Amundsen - Tekstallmenningen 2024 Vestland 2023 125000 23.11.2023 Avslått 0 TEKSTALLMENNINGEN AS May-Wenche Amundsen - Tekstallmenningen 2024 Vestland 2024 0 23.11.2023 Bevilget 125000 BERGENS KUNSTFORENING Waste no Talent - Guest Artists - Live Studio, Bergen Kunsthall, 2024-25 Vestland 2024 500000 23.11.2023 Avslått 0 BERGENS KUNSTFORENING Waste no Talent - Guest Artists - Live Studio, Bergen Kunsthall, 2024-25 Vestland 2025 400000 23.11.2023 Avslått 0 UNIVERSITETET I AGDER Nordic Noise - Platform Nord 24 Nordic Noise Agder 2024 270000 23.11.2023 Avslått 0 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Sisse Lee m.fl. - Kunsthall Grenland 2024-26 Vestfold og Telemark 2023 200000 23.11.2023 Avslått 0 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Sisse Lee m.fl. - Kunsthall Grenland 2024-26 Vestfold og Telemark 2024 200000 23.11.2023 Bevilget 200000 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Sisse Lee m.fl. - Kunsthall Grenland 2024-26 Vestfold og Telemark 2025 200000 23.11.2023 Bevilget 200000 STIFTELSEN LITTERATURHUSET Yasemin Çongar - Litteraturhuset 2023 Oslo 2024 53170 23.11.2023 Bevilget 53000 NORDLYSFESTIVALEN TROMSØ Thomas Enhco m.fl - Nordlysfestivalen 2024 Troms og Finnmark 2024 68000 23.11.2023 Bevilget 68000 MINIFJORDEN AS 6 tverrfaglige kunstgrupper og utøvere - MiniFjorden 2024-2026 Vestfold og Telemark 2023 100000 23.11.2023 Avslått 0 MINIFJORDEN AS 6 tverrfaglige kunstgrupper og utøvere - MiniFjorden 2024-2026 Vestfold og Telemark 2024 100000 23.11.2023 Avslått 0 MINIFJORDEN AS 6 tverrfaglige kunstgrupper og utøvere - MiniFjorden 2024-2026 Vestfold og Telemark 2025 100000 23.11.2023 Avslått 0 ROSENDAL INTERNASJONALE TEATER Meierhans Bersani Traversi Klimakultur - Rosendal Teater Bastard Int Performing Arts Festival 2024 25 Trøndelag 2024 215000 23.11.2023 Bevilget 215000 ROSENDAL INTERNASJONALE TEATER Meierhans Bersani Traversi Klimakultur - Rosendal Teater Bastard Int Performing Arts Festival 2024 25 Trøndelag 2025 215000 23.11.2023 Bevilget 215000 NITJA SENTER FOR SAMTIDSKUNST 6-10 gjestekunstnere - Nitja senter for samtidskunst, nyMusikk, Notam Viken 2024 250000 23.11.2023 Avslått 0 KUNSTNERFORBUNDET AS Feminist Culture House (Helsinki, FIN) - Atelier Kunstnerforbundet 2024 Oslo 2024 187370 23.11.2023 Bevilget 187000 STIFTELSEN BERGEN INTERNASJONALE TEATER Mørkerommet ++ Prøverommet guests - Rosendal Teater, Black Box Teater, BIT Teatergarasjen 2024 Vestland 2023 200000 23.11.2023 Avslått 0 SPIKERSUPPA LYDGALLERI Le Patin Libre - Spikersuppa Lydgalleri 2024 Oslo 2024 80000 23.11.2023 Avslått 0 HALDEN BOOKWORKS AS 10 visiting artists from India - Halden Bookworks 2025 Viken 2024 384000 23.11.2023 Avslått 0 HALDEN BOOKWORKS AS 10 visiting artists from India - Halden Bookworks 2025 Viken 2025 0 23.11.2023 Bevilget 250000 BODØ KUNSTFORENING Helga Marie Nordby - Bodø Kunstforening 2024 Nordland 2024 240000 23.11.2023 Bevilget 100000 SÅNAFEST Philipp Schulte m.fl. - Sånafest 2024-2026 Viken 2023 225000 23.11.2023 Avslått 0 SÅNAFEST Philipp Schulte m.fl. - Sånafest 2024-2026 Viken 2024 225000 23.11.2023 Bevilget 150000 SÅNAFEST Philipp Schulte m.fl. - Sånafest 2024-2026 Viken 2025 180000 23.11.2023 Bevilget 150000 NORWEGIAN CRAFTS AS Christina Zetterlund - Norwegian Crafts 2024-2026 Oslo 2023 120000 23.11.2023 Avslått 0 NORWEGIAN CRAFTS AS Christina Zetterlund - Norwegian Crafts 2024-2026 Oslo 2024 120000 23.11.2023 Bevilget 120000 NORWEGIAN CRAFTS AS Christina Zetterlund - Norwegian Crafts 2024-2026 Oslo 2025 160000 23.11.2023 Bevilget 120000 NOUA AS Michael Raymond m. fl. - NOUA 2024 Nordland 2024 90000 23.11.2023 Bevilget 90000 TRONDHEIMFOLK Mesterlære: Foshaug og Årstad - TrondheimFOLK 2024 Trøndelag 2024 89100 23.11.2023 Bevilget 89000 OSLO OPEN Casandra Strand Simon - Oslo Open 2024 Oslo 2023 252000 23.11.2023 Avslått 0 AGDENES VEKST AS Endre Sjåk - Leiranger, agdenes vikingpark Trøndelag 2023 55000 23.11.2023 Avslått 0 AGDENES VEKST AS Endre Sjåk - Leiranger, agdenes vikingpark Trøndelag 2024 50000 23.11.2023 Avslått 0 AGDENES VEKST AS Endre Sjåk - Leiranger, agdenes vikingpark Trøndelag 2025 45000 23.11.2023 Avslått 0 BODØ ARENA FOR DANSEKUNST Gjestekurator til Bodø Biennale  - Bodø Biennale 2024 (arr. Bodø Arena for Dansekunst) Nordland 2024 340000 23.11.2023 Avslått 0 KULTURKOLLEKTIV BODØ Endre Lund Eriksen - Beddingen Kulturhus Nordland 2024 50500 23.11.2023 Bevilget 50000 NUSFJORD DRIFT AS Xavier Bové Studio 2 personer - Salteriet Galleri Niusfjord Nordland 2023 135000 23.11.2023 Avslått 0