Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Historiske spel

Se vedtakslister

Søknadsfrist

des

03

2024

Kl. 13:00

Formål

Formålet med ordningen er å bidra til utvikling av nye spel og gi etablerte spel mulighet til kontinuitet og økt kvalitet. Spelaktiviteten skal inngå som et ledd i å styrke kulturaktiviteten og egenidentiteten i lokalsamfunnet. Spelaktiviteten skal inkludere og stimulere til bred deltakelse. 

Åpne alle

Hva kan få tilskudd?

Det kan søkes om prosjekttilskudd på inntil 300 000 kr til utgifter knyttet til historiske spel (selve teaterproduksjonen). Med «historiske spel» menes her lokale oppsetninger som tar utgangspunkt i fjern eller nær fortid. 

Følgende vilkår gjelder:

 • Amatører skal være med som aktører, alene eller i samspill med profesjonelle utøvere. 
 • Spelet skal være forankret i lokalt kulturliv og kan spilles både innendørs og utendørs. 
 • Spelet skal ha tematisk tilknytning til spillestedet (forankret i lokalhistorie, eventuelt fra myter, sagn eller litteratur).  
 • Spelet skal ha frivillig dugnadsinnsats. 
 • Spelet skal være åpent for et allment publikum og det skal selges billetter til forestillingene. 
 • Spelet skal være gjennomført innen 30. april året etter at tilskuddet er tildelt (når kontrakten sendes ut). 

Det gis ikke tilskudd til 

 • driftsformål, investering i utstyr, oppgradering av spillested, kurs og tilknyttede arrangementer 
 • oppbygging av egenkapital: nedskriving av tidligere underskudd, avsetninger til fond eller kjøp av eiendom 
 • pilot/forprosjekt 
 • spelfrie år 
 • digitale prosjekter 
 • prosjekter som faller utenfor tilskuddsordningens formål 

Hvem kan søke

Søker må ha eget organisasjonsnummer.  

Ved søknader fra kommunale og fylkeskommunale virksomheter, samt virksomheter med fast årlig statstilskudd, blir det gjort en særlig vurdering av:

 • om spelet skilles klart ut som eget prosjekt med eget prosjektregnskap
 • virksomhetens egeninnsats/bidrag til tiltaket det søkes tilskudd til
 • virksomhetens grunnfinansiering
 • om virksomheten allerede mottar statsstøtte til å arrangere spel eller tilsvarende prosjekter

Krav til søknaden

Søknad leveres via Kulturdirektoratets elektroniske søknadsskjema og sendes inn, sammen med vedlegg, innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturdirektoratet. Søknader og vedlegg som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningens formål, vil bli avvist. 

Prosjekrbeskrivelse 

 • Det skal spesifiseres hva tilskuddet fra Kulturdirektoratet skal brukes til. Dette kommer i tillegg til synliggjøring og spesifisering i budsjettet (benytt kommentarfelt i budsjettet). Bruk av tilskuddet skal være i tråd med rammene for ordningen, jf. «Hva kan det søkes tilskudd til?».
 • Prosjektbeskrivelsen skal inneholde et kort sammendrag av handlingen (synopsis). 
 • Det skal redegjøres for spelets målsetting. Informer om tema, virkemidler og eventuelle andre elementer av betydning. Spel som er satt opp tidligere skal også informere om plan for kunstnerisk videreutvikling.
 • Informer om hvordan spelet er organisert.
 • Det skal redegjøres for den tematiske/historiske tilknytningen til spillestedet.
 • Det skal opplyses om spelets betydning i lokalsamfunnet og omfang av frivillig innsats.
 • Det skal opplyses om planer for markedsføring/formidling.

Medvirkende og fremdriftsplan 

 • Det må komme fram hvordan spelet er organisert med oversikt over prosjektansvarlige og sentralt medvirkende, både amatører og profesjonelle, og deres funksjon. 
 • Framdriftsplanen skal beskrive fremdriften i prosjektet, planlagt premieredato og antall forestillinger. 
 • Seneste mulige sluttdato er 30. april året etter at tilskuddet er tildelt. Frist for rapportering til Kulturdirektoratet er tre måneder etter oppgitt prosjektslutt. Merk at pengene må være brukt opp innen ett år etter tildelingen. 

Prosjektbudsjett 

 • Sammensatt finansieringsplan vektlegges. Kulturdirektoratet fullfinansierer normalt ikke prosjekter og det forutsettes at søker budsjetterer med andre finansieringskilder, som fylke og kommune, stiftelser og lignende. Søknadssummen skal ikke overskride 50 prosent av budsjettet. 
 • Alle inntekter skal spesifiseres, inkludert egenfinansiering. Alle tilskudd skal føres opp med beløp og navn på tilskuddsyter. Det skal kommenteres om tilskudd er omsøkt eller bevilget. 
 • Det skal være lett å se hvilke utgiftsposter det søkes tilskudd til i budsjettet. Bruk kommentarfeltet for gjeldende utgiftsposter.
 • Det er ikke krav om å synliggjøre dugnad / frivillig innsats i budsjettet. Dersom dugnadsinnsats ønskes synligjort, må dugnadsverdien stå som både inntekt og utgift, med identiske beløp. Bruk posten «Andre inntekter/utgifter» med kommentar. Det må komme tydelig frem at beløpet gjelder dugnad med kommentar på både utgifts- og inntektssiden.

Obligatoriske vedlegg til søknaden 

 • Et eget budsjettvedlegg med oversikt over spesifiserte honorarer til profesjonelle kunstnere/faglige medvirkende/prosjektansvarlige som inkluderer rolle og navn. 
 • Rapport og regnskap fra forrige gjennomførte spel skal legges ved (gjelder ikke nye spel). Her gjelder følgende:

- For spel som har søkt Kulturdirektoratet før skal forrige rapportskjema lastes inn som kopi direkte fra Altinn og legges ved søknaden. 

- Regnskapspliktige helårsvirksomheter som har spel som hovedvirksomhet skal i tillegg til prosjektrapporten legge ved årsregnskap og eventuelt årsberetning. Regnskapsplikt betyr at du må utarbeide et årsregnskap som sendes til Brønnøysundregistrene (regnskapsloven). 

- Dersom rapportfrist fra forrige gjennomførte spel ikke har gått ut ved søknadstidspunktet, skal rapportskjema (og ev. årsregnskap) fra forrige rapporterte spel legges ved.

Andre relevante vedlegg til søknaden 

Lydfiler, bildemateriale, anmeldelser, nettsider og lignende som presenterer spelet utover prosjektbeskrivelsen. Vi foretrekker at denne typen informasjon legges inn som nettlenke i søknadsskjema der dette er mulig. 

Slike vedlegg kan bidra til å styrke grunnlaget for behandlingen av søknaden. Prøv likevel å begrense antall vedlegg, slik at viktig informasjon ikke forsvinner i mengden. 

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet. 

Har du tekniske utfordringer med Altinn eller søknadsskjemaet?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Chrome.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Slik behandles søknaden

Søknadene vurderes av et fordelingsutvalg, som gjør sin vurdering ut fra kulturfaglig skjønn. Fordelingsutvalget gir tilrådninger ut fra en samlet vurdering av de innkomne søknader. Direktøren i Kulturdirektoratet fatter vedtak.

Se medlemmer i fordelingsutvalget for historiske spel 

Hva blir vektlagt i vurderingen? 

I vurderingen vektlegges: 

 • faglig innhold, kvalitet, og relevans i forhold til ordningens formål 
 • om prosjektet er tilstrekkelig gjennomtenkt/utviklet 
 • grad av kunstnerisk videreutvikling i spel som har vært satt opp tidligere
 • frivillig innsats 
 • grad av lokal forankring og tematisk tilknytning til spillestedet
 • kompetanse/erfaring i bærende funksjoner 
 • virksomhetens økonomi og økonomistyring 
 • om budsjettet fremstår uforholdsmessig høyt sammenlignet med arrangementets størrelse, markedspriser og det alminnelige kostnadsnivået på feltet 
 • lokal og regional medfinansiering 
 • gjennomføringsevne, organisering, ressursutnyttelse, muligheter for egeninntjening 
 • søknadens vektlegging av inkludering, tilgjengelighet og redusert miljøbelastning 

Andre hensyn som tas med i betraktning i den samlede prioriteringen av søknader er geografisk fordeling, kulturelt mangfold og tilskuddsbehov. Kulturdirektoratet kan, i vedtaksbrevet for tilskudd, stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. 

Mangelfulle søknader kan avslås. Forsinkelser som ikke er avtalt, eller manglende rapportering fra tidligere tildelinger kan føre til at søknaden avslås. 

Beslutning og svar på søknaden 

Tilskuddsmottakere vil først få et tilsagn om midler, sendt til kontaktpersonens e-postadresse (dette skjer normalt i mars). Tilsagn om tilskudd fra Kulturdirektoratet blir gitt med forbehold om fordelingen av spillemidler til kulturformål det aktuelle året. Når det endelige tilskuddet er vedtatt, sendes kontrakter ut via Altinn (dette skjer normalt i juni). 

Vilkår ved tildeling

Utbetaling 

Tilskuddsmottakere vil først få et tilsagn om midler, sendt til kontaktpersonens e-postadresse. Tilsagn om tilskudd fra Kulturdirektoratet blir gitt med forbehold om Kulturdepartementets fordeling av spillemidler til kulturformål det aktuelle året, samt om faktisk spilleoverskudd vil avvike fra prognosen. Disse midlene vil bli stilt til disposisjon etter at fordeling av Norsk Tippings spilleoverskudd er kjent og midlene er overført til Kulturdirektoratets konto. Forventet tidspunkt er i månedsskiftet mai/juni. Dersom Kulturdirektoratet mottar et mindre beløp til fordeling enn antatt, vil alle tilskuddene bli redusert. Dersom beløpet til fordeling blir høyere enn antatt, vil tilskuddene bli styrket deretter. 

Når det endelige tilskuddet er vedtatt, sendes kontrakter ut via Altinn. Spelet skal være gjennomført innen 30. april året etter at tilskuddet er tildelt. 

Etter at kontrakten er akseptert utbetales tilskuddet til det kontonummeret som blir oppgitt ved aksept i Altinn. Dersom det oppgis et annet kontonummer enn det vi har registrert fra før, vil kontonummeret gjelde for alle tildelinger fra Kulturdirektoratet. 

Tilskuddet skal være benyttet i sin helhet innen ett år etter at vedtaksbrevet er sendt ut (dvs. når kontrakten sendes ut).

Bortfall av tilskudd – akseptfrist 

Tildelingen faller bort dersom tilskuddsmottaker ikke har akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp. Kontrakten må aksepteres via Altinn. 

Ved å akseptere kontrakten forplikter tilskuddsmottaker seg til å gjennomføre i samsvar med søknaden og i henhold til vilkår og frister som står i kontrakten. Tilskuddsmottaker aksepterer også at tilskuddet kan kreves tilbakebetalt ved brudd på vilkårene i kontrakten. 

Dersom det foreligger vesentlige endringer i forhold til innsendt søknad når kontrakten skal aksepteres, skal tilskuddsmottaker akseptere med forbehold om godkjenning av endringene. Tilskuddsmottaker må da laste opp vedlegg hvor det redegjøres for endringene, for eksempel nytt budsjett. Dersom tilskuddsmottaker ikke kan/ikke ønsker å akseptere tilskuddet og betingelsene, kan kontrakten avvises. Det er da viktig at det begrunnes i kommentarfeltet i Altinn. 

Endringer etter aksept 

Tilskuddsmottaker skal i god tid melde fra til saksbehandler hvis spelet ikke kan gjennomføres etter at tilsagn er gitt. 

Tilskuddsmottaker skal i god tid melde fra om endringer i prosjektet etter aksept av kontrakt. Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller framdriftsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturdirektoratet. 

En endring vil alltid anses som vesentlig hvis: 

 • hovedaktører endres 
 • antallet forestillinger blir høyere eller lavere 
 • arena for gjennomføring av spelet endres 
 • budsjettet endres med mer enn 10 % 

Også andre vesentlige endringer enn de som her er nevnt må godkjennes av Kulturdirektoratet. Ved usikkerhet om hva som representerer ‘vesentlige endringer’, ta kontakt med Kulturdirektoratet. 

Rapportering og regnskap

Rapportering og regnskap 

Prosjektrapport og prosjektregnskap skal leveres i rapportskjema via Altinn senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet.. Regnskapspliktige helårsvirksomheter skal i tillegg sende inn årsrapport, men ellers er det ikke krav om vedlegg. Tilskuddsmottaker vil motta en påminnelse om rapporteringsfristen i sin innboks i Altinn før rapporteringsfristen er utløpt. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturdirektoratet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden. Tilskuddsmottaker er selv ansvarlig for å søke om en eventuell endring av rapporteringsfrist. Dersom fristen ikke overholdes, vil Kulturdirektoratet kreve tilskuddet tilbakebetalt. 

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer 90 dager før rapporteringsfristen og det andre 14 dager før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. 

Prosjektrapporten skal inneholde:

 • en kort oppsummering av prosjektet 
 • redegjørelse for omfanget av frivillig innsats 
 • redegjørelse for gjennomføring – antall forestillinger og antall publikummere 

Prosjektregnskap:

 • Regnskapet skal være fullstendig. Foreløpige regnskap godkjennes ikke.
 • Tilskudd fra Kulturdirektoratet og andre tilskuddsytere, inkludert kommune og fylkeskommune, skal spesifiseres i regnskapet med tilskuddsyterens navn og beløp 
 • Det skal komme tydelig fram av regnskapet hvordan tilskuddet er benyttet. Bruk kommentarfeltet for gjeldende post(er).
 • Avvik på mer enn 10 % mellom regnskap og budsjett i søknaden skal kommenteres. Eventuelle overskudd/underskudd skal alltid kommenteres. 
 • Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Tilskuddsmottakere skal oppbevare all dokumentasjon om at vilkårene for å motta tilskudd er oppfylt i fem år etter søknadsåret. 

Revisorkontroll 

Dersom tilskuddet av spillemidler til kulturformål er kr 500 000 eller høyere skal regnskapet være kontrollert av statsautorisert eller registrert revisor, eventuelt av kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan. 

Tilbakebetaling av tilskudd 

Dersom det ikke rapporteres innen fristen eller at tilskuddsmidlene ikke brukes etter forutsetningene, skal tilskuddet tilbakebetales til Kulturdirektoratet. Dersom tilskuddet er gitt på bakgrunn av uriktige opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene, kan Kulturdirektoratet kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake. Dette kan også få konsekvenser for fremtidige tildelinger. 

Evaluering 

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturdirektoratet krever det. 

Kontrolladgang 

Kulturdepartementet, revisor av spillemidlene og Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere at spillemidlene til kulturformål nyttes etter forutsetningene. Departementet viser til det generelle pålegget Stortinget har gitt forvaltningen om å føre kontroll med tilskudd til "offentlig eller privat virksomhet som ellers ikke er undergitt statlig kontroll”, jf. § 10 andre ledd i Stortingets bevilgningsreglement. 

Forutsetninger  

 • Tilskuddet skal benyttes til formålet innen ett år etter at tilskuddet er tildelt (dvs. når kontrakten sendes ut). 
 • Virksomheten/organisasjonen skal ha oversikt over økonomien og sørge for at forholdet mellom budsjetterte og faktiske utgifter og inntekter alltid er under kontroll. 
 • Tilskuddsmidlene skal ikke forvaltes på en måte som innebærer risiko for tap og/eller at midlene stilles til disposisjon for andre formål enn de er tiltenkt.
 • Ev. omdisponering av tilskuddet skal omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturdirektoratet.

Ledelsens og styrets ansvar 

Ledelsen/styret for virksomheten har ansvar for at forvaltningen skjer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Virksomheten/organisasjonen skal ha oversikt over økonomien og sørge for at forholdet mellom budsjetterte og faktiske utgifter og inntekter er under kontroll til enhver tid. 

Ledelsen/styret skal sørge for betryggende kontroll med bokføring og formuesforvaltning. Dette innebærer blant annet at tilskuddsmidlene ikke kan forvaltes på en måte som innebærer risiko for tap og/eller at midlene stilles til disposisjon for andre formål enn de er tiltenkt. Denne interne kontrollen kan ikke erstattes av kontrollen som utføres av ekstern revisor. Ledelsen/ styret skal påse at virksomheten/organisasjonen benytter tilskuddet etter fastsatte vilkår og forutsetningene som er gitt ved tildelingen av midlene. Kulturdirektoratet skal informeres dersom det oppstår vesentlige avvik.» 

Andre betingelser 

Ved presentasjoner og i rapporter skal det opplyses at prosjektet er støttet av Kulturdirektoratet.

Logoen til Kulturdirektoratet kan lastes ned her 

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett. Det forventes at tilskuddsmottaker sikrer god tilgjengelighet til arenaen, også for publikummere med nedsatt funksjonsevne.