Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Kunst og teknologi (Avsluttet)

Se vedtakslister

Viktig melding:

Ordningen er avsluttet.

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte utforskende kunstneriske uttrykk som skapes ved hjelp av teknologi, eller som på andre måter forholder seg til teknologiske metoder og kunnskap eller til teknologiutviklingens betydning for kunsten og samfunnet. Avsetningen til ordningen er i 2016 på 1,5 mill. kroner.

Åpne alle

Tidligere utlysningstekst

Ordningen skal:

• støtte eksperimenterende og utforskende prosjekter av høy kunstnerisk kvalitet
• stimulere til refleksjon om forholdet mellom kunst, teknologi, vitenskap og samfunnsmessige endringer
• stimulere til samarbeid mellom kunstnere og andre typer fag- og forskningsmiljøer

Ordningen gjelder billedkunst, musikk, scenekunst og litteratur. Ordningen er en avsetning innenfor området billedkunst og kunsthåndverk i Norsk kulturfond.

Hva kan få støtte

• utstillinger
• workshops, seminarer og konferanser
• forsøksprosjekter
• andre tiltak innenfor produksjon og formidling av samtidskunst

Prosjektene kan være uavhengige, eller de kan bli utviklet i samarbeid med en institusjon.

Støtten kan gis i form av:
• støtte til forprosjekt, pilotprosjekt eller liknende
• støtte til hele prosjektet under ett

Det gis ikke tilskudd til:
• ordinær drift av organisasjoner og institusjoner
• dekking av underskudd
• reisevirksomhet
• undervisningsmateriell
• student- og utdanningstiltak
• utsmykking/permanente installasjoner i offentlige rom

Søknad om støtte til ett og samme tiltak blir vanligvis bare behandlet én gang i løpet av et budsjettår. Budsjettåret begynner på nytt ved søknadsfristen i mars.

Hvem kan søke

Profesjonelle kunstnere, kuratorer, produsenter, formidlere, institusjoner, kunstnerstyrte visningssteder m.fl.

Se også Retningslinjer for støtte til kunst og teknologi.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene til denne ordningen blir det lagt vekt på det kunstneriske innholdet, og at det reflekteres over bruken av teknologi og valg av plattform dersom dette er relevant for prosjektet.

I vurderingen av alle søknadene til Kulturrådet legges det overordnet vekt på kunstfaglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for visuell kunst vurderes også. Andre hensyn som tas med i betraktning i den samlede prioriteringen av søknader er gjennomføringsevne, geografisk fordeling og kulturelt mangfold.

Søknadene behandles av Utvalget for kunst og teknologi, som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med fondets og ordningens formål.

Kulturrådet fullfinansierer normalt ikke prosjekter, og det forutsettes at søker budsjetterer med andre finansieringskilder. For denne ordningen kan Kulturrådet normalt støtte inntil 50 % av prosjektets totalkostnad.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller motta lavere støtte enn det er søkt om.