Hopp til innhold

Søk støtte

TILSKUDDSORDNING – KULTURRÅDET

Mangfold i det visuelle kunstfeltet – ekstraordinær utlysning (Avsluttet)

Se vedtakslister

Viktig melding:

Dette er en ekstraordinær éngangsutlysning knyttet til tilskuddsordningen prosjektstøtte visuell kunst rettet mot prosjekter som fremmer samarbeid, utvikler nettverk og skaper møteplasser for et åpent og mangfoldig kunstliv. Ordningen er nå avsluttet.

Formål

Dette er en ekstraordinær éngangsutlysning knyttet til tilskuddsordningen prosjektstøtte visuell kunst. Utlysningens formål er å styrke mangfoldet i det visuelle kunstfeltet. Ordningen er særlig rettet mot samarbeid, nettverk og møteplasser. Med mangfold mener vi her et kunstliv hvor folk med ulik sosial og kulturell bakgrunn, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet, nasjonalitet, alder og ulike funksjonsvariasjoner deltar som kunstnere, formidlere og publikum.

Åpne alle

Forvaltning av ordningen

Kulturrådet forvalter ordningen og midlene kommer fra Kulturfondet. Kulturdirektoratet er sekretariat.

Information in English

This is a one-time call for proposals linked to the grant scheme visual art project funding aimed at projects that promote collaboration, develop networks and create meeting places for an open and diverse arts world.

The guidelines and application form for this extra funding are available in Norwegian. Applications can be written in Norwegian and English.

Contact the organiser Nina Refsnes if you have any questions or to book an appointment for guidance.

Diehtu davvisámegillii

Dát lea ovttaháválaš almmuheapmi mii lea čadnon doarjjaortnegii projeaktadoarjja projeavttaide visuála dáidagii mat ovddidit ovttasbarggu, ovdánahttet fierpmádaga ja dahket deaivvadansajiid rabas ja máŋggadáfot dáiddaeallimii.

Njuolggadusat ja ohcanskovvi dán ovttaháválaš almmuheapmái lea gávdnamis dárogillii. Ohcamat sáhttet čállojuvvot dárogillii ja eŋgelasgillii.

Váldde oktavuođa ovddasvástideddjiin ortnega várás, Nina Refsnes, rájes jus lea gažaldagat dahje diŋgot áiggi bagadallamii.

Hva kan få støtte?

Dette er en ekstraordinær éngangsutlysning knyttet til tilskuddsordningen prosjektstøtte visuell kunst rettet mot prosjekter som fremmer samarbeid, utvikler nettverk og skaper møteplasser for et åpent og mangfoldig kunstliv.

Det kan søkes om tilskudd til produksjon og formidling av samtidskunst. Eksempelvis kan det søkes om tilskudd til:

 • utstillinger og annen visning av samtidskunst
 • workshops, seminarer og konferanser
 • formidlingstiltak
 • utstillingsprogrammering

Vi er særlig interessert i prosjekter som legger til rette for samarbeid mellom nye og mer etablerte aktører i det visuelle kunstfeltet.

Hva kan det ikke søkes støtte til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Kulturrådets formål.
Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er igangsatt før søknad om støtte er innsendt.

Det gis ikke tilskudd til:

 • ordinær drift av organisasjoner og institusjoner
 • dekking av underskudd
 • reisevirksomhet
 • undervisningsmateriell
 • student- og utdanningstiltak
 • utsmykking/permanente kunstverk i offentlige rom. Det henvises til Kunst i offentlige rom KORO.
 • kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling. Da må du søke støtte fra støtteordning for kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling
 • residencyopphold og reisevirksomhet 
 • arbeidsstipend (individuell kunstnerisk fordypning og videreutvikling). Det henvises til ordninger under Statens kunstnerstipend
 • søkere til støtteordningen Utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen kan ikke søke Prosjektstøtte visuell kunst til samme prosjekt

Kulturrådet støtter normalt ikke prosjekter som kun foregår i utlandet. For støtte til prosjekter som foregår bare i utlandet, vennligst kontakt: 

Office for Contemporary Art Norway OCA

Norwegian Crafts

Hvem kan søke?

Privatpersoner, private institusjoner, offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke. 

Vedrørende søknader fra virksomheter med fast årlig statstilskudd, se avsnittet om "Hva blir vektlagt i vurderingen?".

Hvor mye kan jeg søke om?

Rammen for ekstrautlysningen er tre millioner kroner. Det gis tilskudd i spennet mellom 30 000 og 300 000 kroner.

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Kulturdirektoratets søknadsportal i Altinn innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Søknaden må inneholde:

 • hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av prosjektet
 • prosjektskisse med beskrivelse av bakgrunn, kunstnerisk innhold og formål med tiltaket
 • formidlingsplan med beskrivelse av hvordan tiltaket skal nå et allment publikum
 • fremdriftsplan med forventet start- og avslutningspunkt
 • budsjett og finansieringsplan
 • søknadssum

Obligatoriske vedlegg:

 • CV for deltakende kunstner(e) og andre medvirkende
 • billedmateriale/lydmateriale/videoskisse/dokumentasjon av prosjektet eller tidligere arbeider

Angående vedlegg:

 • Alle aktuelle CV-er skal samles i én PDF-fil. 
 • Billedmateriale skal samles i én PDF-fil. Opplysninger om medium, materiale, format, tittel og produksjonsår skrives direkte i PDF-filen.

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten og «Krav til søknaden» på denne nettsiden nøye før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet.

Pass også på å lese alle hjelpetekstene. Disse finner du i søknadsskjemaet, merket med «?». Det er viktig at du leser «Krav til søknaden» samtidig som du fyller ut søknadsskjemaet.

Har du problemer med å registrere deg, logge deg på, velge skjema eller sende vedlegg? Se svar på ofte stilte spørsmål.

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Chrome.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support@kulturdirektoratet.no senest 14 dager før søknadsfrist.

If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturdirektoratet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Hva blir vektlagt i vurderingen?

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på kunstfaglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Søknadens relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for visuell kunst vurderes også. Gjennomføringsevne, geografisk fordeling og mangfold er andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen av søknader.

Manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden.

Virksomheter med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond.

Ved søknader fra slike virksomheter blir det lagt vekt på

 • om tiltaket fremmer utvikling av det visuelle kunstfeltet
 • om tiltaket ligger utenfor virksomhetens kjerneoppgaver
 • virksomhetens egeninnsats/bidrag til tiltaket
 • nivået på virksomhetens årlige statstilskudd

Hvem vurderer søknaden?

Søknadene vurderes av medlemmer av arrangørutvalget for visuell kunst.

Disse er oppnevnt av Kulturrådet. Fagutvalget gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med Norsk kulturfonds formål.

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller. Kulturrådet kan, i kontrakt for tilskudd, stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet bli redusert deretter.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Utbetaling for Prosjektstøtte visuell kunst skjer i rater. De første 80 % av tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten. De resterende 20 % utbetales når Kulturrådet har godkjent rapport og regnskap.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Bevilgningen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt av Kulturrådet. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport/regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som er holdt tilbake vil da kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond.

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet.

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet.

Logo kan lastes ned her

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av budsjetter, rapport og regnskap.

Rapportering og regnskap

Tilskuddsmottaker skal sende inn rapport, regnskap og dokumentasjon på ferdigstilt prosjekt senest tre måneder etter sluttdatoen som søker selv oppgir for prosjektet. Sluttdato settes i god tid etter selve gjennomføringen, til et tidpunkt der søker har fått oversikt over alle inntekter og utgifter. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden. Siste del av tilskuddet bortfaller dersom rapport ikke leveres innen fristen.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet. Sammen med den faglige rapporten skal det sendes inn dokumentasjon på ferdigstilt prosjekt i form av bildefiler, lydfiler eller liknende. Prosjekter som mottar tilskudd, vil bli invitert til å presentere resultatene på et seminar i regi av Kulturrådet i 2024.

Presseomtale og publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Hele tilskuddet fra Kulturrådet og tilskudd fra andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Merk at Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i forbindelse med tildeling av tiskudd.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk.

Les artikkel om strengere oppfølging

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Norsk kulturfond, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturdirektoratet.no med henvisning til prosjektnummer.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det.