Hopp til innhold

Søk støtte

Tilskuddsordning - Fond for lyd og bilde

Markedsføring av musikkutgivelser

Se vedtakslister

Søknadsfrister

sep

03

2024

Kl. 13:00

nov

05

2024

Kl. 13:00

Formål

Å fremme salg og spredning innenlands og utenlands av norskproduserte musikkutgivelser.

Åpne alle

Hva kan få tilskudd?

Utgifter til markedsføring av en allerede produsert musikkutgivelse eller en serie singelutgivelser. Det kan også gis tilskudd til produksjon av musikkvideo.

Det er mulig å søke tilskudd til både markedsføring og produksjon av musikkvideo i samme søknad dersom det gjelder den samme utgivelsen.

Det kan søkes tilskudd til produksjon av musikkvideo som et visuelt virkemiddel for
musikkutgivelsen.

Det gis ikke tilskudd til:  
•    seminarer, studiereiser og utdanning
•    innkjøp og drift av utstyr
•    amatørvirksomhet. Det kan gis tilskudd til profesjonelles bidrag i samarbeidsprosjekter mellom profesjonelle og amatører. 
 

Hvem kan søke?

Rettighetshavere, utøvende kunstnere og produsenter kan søke tilskudd i Fond for lyd og bilde. I tillegg kan representanter for rettighetshavere, utøvende kunstnere og produsenter søke på vegne av disse. 

Søkere må ha registrert bosted i Norge og et kunstnerisk virke i Norge. 

Dersom du søker på vegne av en annen rettighetshaver bør dette komme frem i søknaden. Virksomheter med betydelig offentlig driftstilskudd/grunnfinansiering kan ikke motta tilskudd fra Fond for lyd og bilde. 
Arrangører vil normalt ikke kunne motta tilskudd fra Fond for lyd og bilde. 

Krav til søknaden

For at fagutvalget skal ha tilstrekkelig grunnlag for å vurdere søknaden, ber vi om at du legger ved følgende vedlegg:

Anbefalte vedlegg for alle søknader:
•CV eller omtale av kunstnerisk ansvarlige/viktigste medvirkende for musikken (artisten). Dette kan gjerne samles i en felles pdf-fil. 
•Musikken som skal markedsføres. Musikken skal være ferdig mastret og legges ved som filer i mp3-format. Dersom utgivelsen er utgitt, kan den legges ved som lenke til en allment tilgjengelig strømmetjeneste som for eksempel Spotify eller Tidal.

For søknader om tilskudd til produksjon av musikkvideo bør du i tillegg legge ved følgende vedlegg:
•CV eller omtale av kunstnerisk ansvarlige/viktigste medvirkende for musikkvideoen (profesjonell filmskaper). Dette kan gjerne samles i en felles pdf-fil. 
•Moodboard/storyboard til musikkvideo i pdf-format.

Vi ber om at du ikke legger ved dokumenter som ikke konkret vedrører prosjektet du søker tilskudd til. Det vil ikke være mulig å ettersende vedlegg.

Ikke legg ved lenker til nettsider eller skydelingstjenester som Soundcloud, Dropbox eller Google Drive. Eventuelle nettlenker må peke direkte til det relevante materialet, og være tilgjengelig i minst seks måneder fra søketidspunktet.
 
I søknadsskjemaet blir du i tillegg bedt om å fylle ut dette:
•kort presentasjon av artisten/gruppen og utgivelsen
•plan for markedsføring
•distribusjonskanaler
•markedsføringsaktiviteter/framdriftsplan
•budsjett
•ved søknader til musikkvideo: filmskaperens beskrivelse av den kunstneriske idéen for musikkvideoen
 

Generell informasjon for søknader til Fond for lyd og bilde

•    Den som er hovedansvarlig for prosjektet skal stå som søker og må ha de nødvendige rettighetene til prosjektet det søkes tilskudd til. 
•    Det kan gis tilskudd til framtidig aktivitet. Det gis ikke tilskudd til prosjekter som er gjennomført før søknadsfristen. 
•    Fond for lyd og bilde fullfinansierer normalt ikke prosjekter.
•    Du kan søke om tilskudd til flere ulike prosjekt til samme søknadsrunde. I så fall må du sende inn flere søknader.
•    Du kan ikke få tilskudd til å dekke de samme utgiftene som du tidligere har fått tilskudd til fra Fond for lyd og bilde.
•    Dersom du har fått avslag på en søknad kan du søke på nytt. Opplys om dette i søknadsskjemaet og beskriv endringer i prosjektet siden forrige søknad. 
•    Dersom du mottar et tilskudd på over 100 000 kroner fra Fond for lyd og bilde, må regnskapet være revidert av registrert eller statsautorisert revisor. 
 

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Chrome

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Søknadsveiledning

Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet. Det kan også være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om søknadsskriving og søknadsskjema. 

Før du kontakter en saksbehandler, må du ha lest informasjonen på nettsidene om den aktuelle ordningen.  

For tekniske spørsmål, send en e-post til support@kulturdirektoratet.no.  
For andre spørsmål, send en e-post til flb@kulturdirektoratet.no
 

Behandling av søknaden

Søknadene vurderes av underutvalg for Markedsføring av musikkutgivelser. Utvalget innstiller til styret i Fond for lyd og bilde som fatter vedtak.

Vurderingene skal bygge på en helhetsvurdering av de innkomne søknadene. Kvalitetsmessige kriterier skal legges til grunn for vedtaket. Det skal blant annet legges vekt på følgende momenter: 

•    Vurderingene skal være basert på kunstnerisk skjønn. 
•    Midlene skal komme særlig de grupper til gode som er utsatt for privatkopiering. 
•    Støtten skal være prosjektorientert.
•    Støtten skal fremme ny norsk produksjon og fremførelse. 
•    Det skal søkes oppnådd en geografisk og sjangermessig spredning av støtten.

Fond for lyd og bilde mottar langt flere søknader enn det er midler til. Dette betyr at utvalgene må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også kvalitetsprosjekter kan få avslag eller motta lavere tilskuddssum enn det er søkt om. 

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden er sendt inn til vedtak blir offentliggjort på nettsiden: 
Slik behandles søknaden til Fond for lyd og bilde
 

Tildeling av tilskudd

Dersom du får innvilget et tilskudd, vil du motta en kontrakt for tilskuddet i Altinn. I kontrakten går det fram hvilke vilkår og krav til rapportering som gjelder for tildelingen.   

Tilskuddet utbetales i to rater. Første rate (50 %) utbetales når du har akseptert kontrakten for tilskuddet i Altinn. Andre rate (50 %) utbetales når du har levert rapport for prosjektet og rapporten er godkjent av saksbehandler. 
 

Rapportering og regnskap

Alle som mottar tilskudd fra Fond for lyd og bilde skal rapportere i tråd med vilkårene i kontrakten for tildelingen. Tilskuddet skal benyttes til formålet det er bevilget til. Dersom tilskuddet ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Fond for lyd og bilde kreve at midlene blir tilbakebetalt.

Rapporten skal dokumentere at prosjektet er fullført og vise hvordan tilskuddet er benyttet. Regnskapet skal speile budsjettet i søknaden og avvik skal kommenteres.  

Når tilskuddsbeløpet fra Fond for lyd og bilde er over 100 000 kroner skal regnskapet være revidert av registrert eller statsautorisert revisor. 

 Les mer om krav til rapportering her: 

Rapportering – når, hva, hvordan?

Styringsdokumenter

Kontakt