Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Norsk musikk i audiovisuelle produksjoner

Se vedtakslister

Søknadsfrister

feb

06

2024

Kl. 13:00

sep

03

2024

Kl. 13:00

Formål

Målet med ordningen er å fremme ny norsk originalmusikk i norske audiovisuelle produksjoner, som film, tv-produksjoner, dokumentar og dataspill.

I tillegg skal støtteordningen styrke samarbeidet mellom musikk- og filmbransjen – slik at produktenes markedsføringspotensial øker – samt bidra til prosjekter som stimulerer til lansering av norske artister og audiovisuelle produksjoner i inn- og utland. 

 

Åpne alle

Hva kan få støtte?

Det kan søkes om tilskudd til produksjon av ny norsk originalmusikk i audiovisuelle produksjoner. Med audiovisuelle produksjoner menes kortfilm, langfilm, dokumentarfilm, tv-produksjoner og dataspill. Ordningen omfatter ikke produksjon av musikkvideo.

Bruk av spesialkomponert norsk musikk og bruk av norske musikere med internasjonalt potensial vektlegges.

Med norsk musikk menes musikk av komponister og musikere som bor og hovedsakelig har sitt kunstneriske virke i Norge.

Dette er ikke en ordning til støtte for direkte innkjøp av ferdig norsk musikk til audiovisuelle produksjoner. Unntaket er med mindre dette gir en klar merverdi og inngår i ytterlige planer for lansering av musikken og spredning av de audiovisuelle produksjonene.

Det legges særlig vekt på nyskapende prosjekter og nye samarbeidskonstellasjoner, spesialkomponert norsk musikk og bruk av norske musikere med internasjonalt potensial.

Midlene i Fond for lyd og bilde skal fremme ny norsk produksjon og fremførelse og gjelder for fremtidig aktivitet i et prosjekt.

Det er mulig for en søker å sende flere søknader om ulike prosjekter til samme ordning i samme søknadsrunde. Det må fylles ut og sendes eget søknadsskjema for hvert prosjekt.

Det må dokumenteres at det fullførte prosjektet vil være tilgjengelige gjennom en eller flere offentlig tilgjengelige distribusjonskanaler, visningsarenaer eller spillesteder.

Fond for lyd og bilde innvilger ikke tilskudd til:

 • Seminarer, studiereiser, andre reiser eller utgifter til kurs eller utdanning.
 • Innkjøp, vedlikehold og drift av utstyr og instrumenter.
 • Produksjon og lansering av spill.
 • Forprosjekter, piloter og research.

Hvem kan søke?

Norske audiovisuelle produksjonsselskaper må stå som søker i denne ordningen.

Den som er hovedansvarlig for prosjektet skal stå som søker og må ha de nødvendige rettighetene til prosjektet det søkes tilskudd til.

Søkere til Fond for lyd og bilde må ha registrert bosted i Norge og hovedsakelig ha sitt kunstneriske virke i Norge. Jfr. Forskrift om tilskudd fra Fond for lyd og bilde.

Virksomheter med betydelig offentlig driftstilskudd eller grunnfinansiering kan ikke motta tilskudd fra Fond for lyd og bilde. Dersom virksomheten mottar driftstilskudd eller annen grunnfinansiering over statsbudsjettet eller fra andre offentlige instanser, som for eksempel Norsk kulturråd, en kommune eller fylkeskommune, må dette oppgis i søknaden.

Det gis ikke tilskudd til amatørvirksomhet i Fond for lyd og bilde. Det kan gis tilskudd til de profesjonelles bidrag i samarbeidsprosjekter mellom profesjonelle og amatører.

Arrangører og festivaler kan normalt ikke søke tilskudd i Fond for lyd og bilde.

Se informasjon om Ulike ordninger for arrangører i Norsk kulturfond

Krav til søknaden

Det må vises til et kunstnerskap og profesjonelt virke innenfor det kunstuttrykket ordningen man søker gjelder for. Bakgrunn og profil presenteres i vedlagt CV eller omtale.

Fond for lyd og bilde fullfinansierer ikke prosjekter, men legger vekt på gjennomføringsevne.
I budsjettet må det oppgis hva som er sikre midler og hva som er omsøkte midler.

Dersom du har søkt Fond for lyd og bilde med samme prosjekt tidligere skal det spesifiseres i prosjektbeskrivelsen i søknadsskjemaet hva som har skjedd av endringer i prosjekt og finansieringsplan siden sist.

Generelt om vedlegg:

 • Alle vedlegg skal være digitale og må være tilgjengelige i minimum 6 måneder etter søknadsfristen. 
 • Husk å oppgi passordet i kommentarfeltet for lenker til filmer i Vimeo etc.
 • OBS Vedlegg i lenker til skydelingstjenester som Dropbox eller Google Drive godkjennes ikke fordi filene da kan forbedres og redigeres i etterkant av innsendt søknad.
 • Eventuelle nettlenker må peke direkte til det aktuelle relevante materialet.
 • Fond for lyd og bilde tar ikke ansvar for å lete etter informasjon i portaler eller lete gjennom hele nettsider.

Obligatorisk vedlegg i denne ordningen

 • Det skal legges ved et mer detaljert budsjett med finansieringsplan. Budsjettet skal inneholde informasjon om musikkdelen av den audiovisuelle produksjonen. Legg inn buntsummer fra vedlagt detaljbudsjett på relevante poster i budsjettet, og sørg for at budsjettet i søknaden speiler vedlegget. Det fullstendige budsjettet for hele AV-produksjonen er ikke nødvendig for søknaden.
 • CV eller omtale av kunstnerisk ansvarlig/hovedprodusent/de viktigste medvirkende.
 • Demo/skisse fra komposisjonen/musikken som skal benyttes, eventuelt eksempler på tidligere arbeider av komponist som er relevant for søknaden.
 • Dokumentasjon av den audiovisuelle produksjonen (pilot, manus/storyboard og/eller tidligere arbeider).
 • Intensjonsavtale mellom samarbeidspartnere.

Det er ikke nødvendig å legge ved presseomtale, attester eller anbefalinger som ikke konkret vedrører prosjektet det søkes tilskudd til.

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut det elektroniske søknadsskjema i Altinn.

Tenk gjennom om du søker via Altinn-bruker som privatperson eller virksomhet.
Det er dessverre ikke mulig å endre på dette i etterkant.
Les veiledning i hjelpeteksten i søknadsskjemaet ved å peke på spørsmålstegnet: ?
Kontakt brukerstøtte hvis du har tekniske problemer med for eksempel innlogging eller å knytte inn vedlegg i søknadsskjemaet.

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Chrome

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Søknadsveiledning

Før du kontakter en saksbehandler, må du ha lest informasjonen på nettsidene om den aktuelle ordningen. 

For tekniske spørsmål, send en e-post til support@kulturdirektoratet.no.  
For andre spørsmål, send en e-post til flb@kulturdirektoratet.no. 

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på kunstfaglig innhold, profesjonalitet, kvalitet, gjennomføringsevne og prosjektets relevans i forhold til formålet i den enkelte tilskuddsordning.

Tildelingene bygger på en helhetsvurdering av alle mottatte søknader til ordningen hver søknadsrunde. Kvalitetsmessige kriterier skal legges til grunn for vedtaket.

Det skal blant annet legges vekt på følgende momenter:

 • Vurderingene skal være basert på kunstnerisk skjønn
 • Midlene skal komme særlig de grupper til gode som er utsatt for privatkopiering
 • Støtten skal være prosjektorientert
 • Støtten skal fremme ny norsk produksjon og fremførelse
 • Geografisk og sjangermessig spredning av støtten.


Det legges vekt på at prosjektet eller formålet med søknaden er så konkret som mulig, med et realistisk budsjett og finansieringsplan for den planlagte produksjonen.

Søknadene hver søknadsfrist vurderes av det oppnevnte fagutvalget for hver ordning. Fagutvalget gjør vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med ordningens og fondets formål. Hvert fagutvalg leverer sin innstilling til styret som fatter vedtak. Styret for Fond for lyd og bilde.

Fond for lyd og bilde mottar langt flere søknader enn det er midler til i budsjettrammen for hver tilskuddsordning. Dette betyr at fagutvalgene og styret må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også kvalifiserte søkere og prosjekter med høy kunstnerisk kvalitet dessverre vil få avslag.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden er sendt inn til vedtak offentliggjøres på nettsiden.

Slik behandles søknaden til Fond for lyd og bilde

Rapportering for tilskudd fra Fond for lyd og bilde

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Fond for lyd og bilde.

Logo Norsk Fond for lyd og bilde

Logos English The Audio and Visual Fund

Generelt

Fond for lyd og bilde er en selvstendig fond med lovforskrift og en årlig økonomisk ramme fra Kulturdepartementet. Alle som mottar et tilskudd fra Fond for lyd og bilde må levere rapport og prosjektregnskap som viser hvordan tilskuddet er benyttet.

Tilskuddet skal benyttes til formålet det er bevilget til. Dersom tilskuddet ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Fond for lyd og bilde kreve at midlene blir tilbakebetalt. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd. Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde.

Når tilskudd innvilges vil tilskuddsmottaker motta en kontrakt for tilskuddet der vilkår og krav til rapportering fremkommer via Altinn. Kontrakten må aksepteres via Altinn.

Tilskuddet utbetales i to rater. Første rate utbetales når søker har levert signert kontrakt for tilskuddet. Andre rate utbetales når søker har levert rapport for prosjektet og rapporten er godkjent av saksbehandler. Prosjektregnskap og rapport med dokumentasjon for fullført prosjekt leveres via Altinn. Regnskapet skal speile opprinnelig budsjett i søknaden og avvik kommenteres. Når tilskuddsbeløpet fra Fond for lyd og bilde er over kr 100 000 skal regnskapet være revidert av registrert eller statsautorisert revisor.
Revisjonskravet står i forskriften: Lovdata: Forskrift om tilskudd fra Fond for lyd og bilde

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering. Det første 90 dager før rapporteringsfristen og det andre 14 dager før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Du etablerer selv i Altinn-bruker hvilken e-post og mobilnummer som skal få beskjeder om meldinger.

Les artikkel om strengere oppfølging.

Ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen hvis det er behov for mer tid til gjennomføring og utsatt rapportfrist. Hvis du venter til rapporteringsfristen er passert, vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler i første rate kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler blir tilbakeført til Fond for lyd og bilde og kommer annen kunstprosjekter til gode.

Se Veiledning om rapportering til Fond for lyd og bilde