Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 3. september 2019

Tilbake til 2019 (Alle)

Om søknadsrunden

I denne runden ble det behandlet 177 søknader, 79 av disse fikk støtte.

Ordningen er sortert i tre deler: utstillinger, diverse tiltak og søknader fra institusjoner:

Utstillinger

Kategorien omfatter søknader fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper. 101 søknader ble behandlet og 48 prosjekter er tildelt midler, til sammen kr 2 440 500. Samlet søknadssum var kr 7 614 687.

Det er bevilget midler til prosjekter med fokus på tegning, skulptur, tekstil, vev, maleri, keramikk, installasjon, video, kunstfilm, lydkunst, stedsspesifikke prosjekter, performance og fotografi. Søknadsmassen viser et stort mangfold i teknikker og materialvalg, og tildelingene i denne runden viser at denne bredden er godt ivaretatt.

I tillegg til generelle formale kunstneriske undersøkelser, gjenspeiles menneskets påvirkning på natur- og miljø i flere prosjekter på tvers av kunstneriske teknikker i denne runden. Et eksempel er Dag Alvengs nye fotografiske prosjekt, som skal stilles ut ved Norsk Industriarbeidermuseum avd. Telemarksgalleriet i Rjukan i 2021. Den nye serien «Tungt vann og dype daler» vil formidle det stedegne ved regionen Telemark, en kombinasjon av uberørt landskap og industriarv. Som en del av prosjektet ønsker kunstneren å tilbringe tid i Rjukan og på Notodden over en lengre periode. Et annet eksempel er Silje Figenschou Thoresen, som i 2020 skal ha soloutstillinger ved Terminal B, Pikene på Broens visningsrom i Kirkenes og ved Kunstnerforbundet i Oslo. Arbeidene til den Kirkenesbaserte kunstneren samles rundt prosess, improvisasjon og materialitet basert i samisk livsanskuelse, håndverks- og designtradisjon. Hun vil til de to utstillingene vise tegninger basert på arkeologiske rapporter fra samiske bosettinger i Finnmark, en serie utvalset blekk på papir, og skulpturer formet av myrull-støpemasse og av opptenningsved.

Sammenlignet med forrige runde ser man et økt antall søknader vedrørende kunst og teknologi. Kunstneren Ayatgali Tuleubek har blitt tildelt midler til et samarbeidsprosjekt med Michael Rasmussen ved det kunstnerdrevene visningsstedet She Will i Ski. Prosjektet innebærer at deler av utstillingslokalet skal bygges om med tredeler fra en sauna, og varmes opp til 50 grader ved hjelp av datamaskiner som lager eller «utvinner» kryptovaluta. I tillegg vil en videoinstallasjon som tar opp temaer som infrastruktur, global økonomi og miljø bli vist som en del av utstillingen. En busstur fra Oslo til Ski vil også bli organisert som en del av utstillingsprosjektet, der passasjeren får høre et lydspor satt sammen av stemmer, dikt og lyder fra industri og datamaskiner under reisen.

En annen søknad som har blitt tildelt midler i denne runden er gruppeutstillingen FAEN (Female Artistic Experiments Norway) under Meta.Morf Biennale X på Gallery KiT i Trondheim. Utstillingen er kuratert av Zane Cerpina, og setter et viktig søkelys på unge kvinnelige kunstnere som jobber med kunst og teknologi. Det vil vises åtte kunstverk av ni kunstnere med base i Norge: Unnur Andrea Einarsdóttir, Natalie Seifert Eliassen, Dragongirl (Nikoline Ursin Erichsen), Annike Flo, Renate Synnes Handal, Anne Cecilie Lie, Anja Malec, Sara Skogøy og Tuva Aanensen. Utstillingen vil bl.a. undersøke mellommenneskelige relasjoner i vår digitale samtid, og hybride økologier mellom menneske, maskin og natur.

Ser vi på runden under ett var det også denne gangen mange sterke prosjekter fra søkere bosatt i Oslo-området. Samtidig er nedslagsfeltet for bevilgningene spredt over hele landet. Det ble bevilget midler til utstillingsaktivitet i Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Kirkenes, Karasjok, Alta, Steinkjer, Sortland, Lillestrøm, Moss, Skien, Ski og Fredrikstad. Os, Rjukan, Inderøy, Sørum, Førde og Øystese i Hardanger er også representert. Basert på søkers oppgitte bosted fordeler de 48 tildelingene seg slik geografisk: Akershus (4), Aust-Agder (0), Buskerud (1), Finnmark (1), Hedmark (0), Hordaland (4), Oppland (0), Møre og Romsdal (0), Nordland (0), Oslo (30), Rogaland (1), Sogn og Fjordane (1), Telemark (1), Troms (1), Trøndelag (0), Vest-Agder (1), Vestfold (1), Østfold (0), Utlandet (2).

Denne runden var det overvekt av både kvinnelige søkere og støttemottakere. 28 kvinner og 20 menn fikk innvilget støtte.

Barn og unge

Antall søknader: 2

Søknadssum: kr 156 000

Antall tildelinger (vedtak): 2

Vedtakssum: kr 120 000

Kulturrådet lyste høsten 2018 ut to millioner kroner til gode kunstprosjekter rettet mot barn og unge, der prosjektstøtten på visuell kunst er en av fire ordninger som skal fordele disse midlene. Det var imidlertid noe nedgang i søknader til prosjekter som omhandler eller involverer denne målgruppen, sammenlignet med forrige runde. Av totalt to søknader nådde to opp i prioriteringen og ble tildelt midler, tilsammen kr 120 000.

Billedkunstner Eamon O'Kane har mottatt midler til «Fröbel Studio: Institute for Creativity» og «The Glass Classroom», to installasjoner som har tidligere har vært utstilt internasjonalt, men som nå for første gang vises samlet ved Norsk Billedhoggerforening i perioden januar – mars 2020. "Fröbel Studio" baseres i stor grad på byggesett av fargede treklosser, inspirert av arven fra en av pedagogikk-pioneren og oppfinneren av barnehagen, Fredriech Fröbel (1782-1852). Fröbel ble en inspirasjonskilde for Bauhaus-bevegelsen og de tidlige modernistene, og estetikken i foreliggende prosjekt trekker likeledes veksler på geometriske former og primærfarger. "The Glass Classroom" er influert av Maria Montesorris innglassede klasserom fra 1915 ved samme navn. Her kombineres visualiseringer av klimaaktivitet på skjerm med treklosser på kart for å forklare klima, meteorologi og topografi, samt hvordan meteorologer bygger og utvikler modeller for å se inn i fremtiden. Målgruppen er både voksne og barn. Kunstneren ser arbeidene som en plattform for å utvikle nødvendig kreativitet i møte med miljø- og klimaforandringer. Et uttalt mål for prosjektet er å legge til rette for at barn skal samhandle, bygge og tegne egne tanker i forhold til sine egne verdier og oppfatninger.

Det andre prosjektet som omhandler barn og unge, er Una Line Ree Hunderis fotografiske prosjekt BORN FREE. Her portretterer hun barn og unge fra familier som av ideologiske årsaker praktiserer hjemmeundervisning - i USA, Norge, Åland og Østerrike. Prosjektet som helhet gir innblikk i en altomfattende livsstil som preges av en skepsis mot etablerte samfunnsstrukturer. Ved å skildre barnas frie aktiviteter innomhus og ute i naturen, stiller Hunderi spørsmål ved vedtatte sannheter og i siste instans om frihet. For hvordan skulle vi klare oss uten skolen? Undersøkelsene har resultert i en publikasjon med tekst og fotografi og en utstilling ved Kunstnerforbundet i Oslo oktober – november 2019.

Søknader om prosjektstøtte utstillinger behandles av Faglig utvalg for visuell kunst.

Diverse tiltak

Porteføljen omfatter forskjellige tiltak som ikke faller inn under de andre kategoriene og støtteordninger på området visuell kunst: seminarer, forsøksprosjekter, kurs og workshops, andre formidlingstiltak m.m.

Det er behandlet 23 søknader og gitt 5 bevilgninger, til sammen kr 255 000. Samlet søknadssum var kr 2 673 901.

Geografisk fordeling: Oslo (7), Østfold (1), Buskerud (2), Akershus (2), Hordaland (6), Vestfold (1), Finnmark (1), Vest-Agder (1) og Trøndelag (2).

Eksempler på prosjekter som fikk støtte i denne runden:

Karl Heinz Patrik Entian: Prosjektet «Ut å male hester» består av kunstnertrioen -& Co. Jens Hamran, Patrik Entian og Aleksi Wildhagen. Et omgående feltarbeid med formidling til ungdomsskoleelever underveis, samt avsluttende utstilling, happening og fest Sankthansaften på gården til billedkunstnerkollegene Halvard Haugerud og Hilde Svalheim på Mysen i Eidsberg kommune. Gruppen dokumenterer omgivelsene de plasserer seg i, gjennom oljemaleri. Etterhvert utover vinteren når gruppen er godt inne i prosjektet, trekkes ungdomsskoleklasser inn med jevne mellomrom for å formidle prosjektet og holde maleriverksteder utendørs. Men like viktig som å avbilde omgivelsene er dokumentasjonen av prosessene i det hele, da med tegning, tekst, foto og video. Prosjektet ble bevilget kr 75 000.

Andre Steenbuch Marandon. Søker skal sammen med barn i alderen 2-6 år i Sandslimarka Kanvas Barnehage tilbakeføre natur elementer til et designet utendørs lekemiljø og la barna reflektere over dette og dokumentere prosessene igjennom samtaler og tegning. Tiltaket er en videreføring av to tidligere prosjekter (Skal Vi Lage Noe Sammen? og Nomader i Skogen) og bygger på erfaringer fra disse. Begge prosjektene er støttet med midler fra Kulturfondet. I disse prosjektene mener søker å ha funnet at opphold i det komplekse miljøet som skogen representerer samt refleksjon over og dokumentasjon av erfaringer virket positivt på utviklingen av så vel motorikk som kognitive evner. Prosjektet ble bevilget kr 50 000.

Søknader om prosjektstøtte diverse tiltak behandles av Faglig utvalg for visuell kunst.

Søknader fra institusjoner

Det er behandlet 53 søknader og gitt 26 tildelinger, kr 877 000 (2019), kr 2 535 000 (2020), 1 089 000 (2021), 289 000 (2022). Søknadssum var kr 90 000 for 2019, totalt kr 12 060 390.

Det ble gitt tilskudd til ulike typer visningssteder over store deler av landet. 11 av søknadene omhandlet teknologiutviklingen og teknologiske plattformer. Rogaland fylke hadde den høyeste tildelingsprosenten, med 5 søknader som alle ble tildelt midler.

Hå gamle prestegård i Rogaland mottok tilskudd til en utstilling i 2020 med internasjonale kunstnere som markerer at det er 40 år siden Alexander Kielland ulykken.

Det ble gitt midler til programmering for 2020 til Sandefjord kunstforening, Spriten kunsthall i Skien, Velferden Sokndal scene for samtidskunst, og til Galleri Ö, et nyetablert kunstnerdrevet visningssted på Tjøtta i Nordland. Alta kunstforening og Landart Gjerdrum, en relasjonell og stedsspesifikk samtidskunstfestival er også blant tilskuddsmottakerne.

To søknader mottok flerårig tilskudd til videreføring av virksomheten:

VISP i Bergen fikk en bevilgning på kr 800 000 per år i 2020 og 2021. VISP er en kompetanse- og nettverksorganisasjon basert på medlemskap. Gratis medlemskap tilbys til alle som arbeider profesjonelt med visuell kunst (billedkunstnere og kunsthåndverkere, produsenter, kuratorer, gallerister, formidlere). Virksomhetens målsetting er å hjelpe medlemmene med praktiske utfordringer i deres profesjonelle virke og er en informasjonsbank, gir råd og veiledning, bidrar til synliggjøring og nettverksbygging, kompetanseheving og profesjonalisering. Visp driver nettsidene visp.no og kunstguide.no.

U.F.O Utstillingsguide For Oslo fikk videreført tilskudd på kr 140 000 per år for perioden 2020-2022. Utstillingsguiden ble startet i 2012, den finnes både som webside og i papirutgave og gir en oversikt over samtidskunstscenen i Oslo hver måned. Den viser mangfoldet og bredden av små og store institusjoner i regionen for et lokalt, nasjonalt og internasjonalt publikum.

Geografisk fordeling

  Søknader Tildelinger Antall søknader Antall tildelinger Tildelingsprosent (ift. ant. søkn. fra fylket) Tildelingsprosent (ift. total)
Fylke Antall Prosent Antall Prosent
Akershus 4 8 % 1 4 % 15 6 40,00 % 5,70 %
Aust-Agder 0 0 % 0 0 % 1 0 0,00 % 0,00 %
Buskerud 1 2 % 1 4 % 7 2 28,60 % 1,90 %
Finnmark 1 2 % 1 4 % 4 3 75,00 % 2,90 %
Hedmark 1 2 % 0 0 % 3 1 33,30 % 1,00 %
Hordaland 11 21 % 4 15 % 52 25 48,10 % 23,80 %
Møre og Romsdal 1 2 % 0 0 % 3 0 0,00 % 0,00 %
Nordland 3 6 % 1 4 % 16 7 43,80 % 6,70 %
Oppland 0 0 % 0 0 % 3 2 66,70 % 1,90 %
Oslo 18 34 % 9 35 % 74 33 44,60 % 31,40 %
Rogaland 5 9 % 5 19 % 12 9 75,00 % 8,60 %
Sogn og Fjordane 0 0 % 0 0 % 1 0 0,00 % 0,00 %
Svalbard 0 0 % 0 0 % 0 0 0,00 % 0,00 %
Telemark 3 6 % 2 8 % 6 4 66,70 % 3,80 %
Troms 1 2 % 0 0 % 7 4 57,10 % 3,80 %
Trøndelag 2 4 % 0 0 % 11 4 36,40 % 3,80 %
Vest-Agder 0 0 % 0 0 % 2 1 50,00 % 1,00 %
Vestfold 1 2 % 1 4 % 1 1 100,00 % 1,00 %
Østfold 1 2 % 1 4 % 6 3 50,00 % 2,90 %
Til sammen 53   26   224 105 46,90 %  

Barn og unge-søknader

  Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4
2018 8 6 5 2
2019 17  10  3  9

 

Antall BU-søknader runde 4: 9

Søknadssum: 2 700 000

Antall tildelinger: 3

Sum tildelinger: kr 900 000

2019: 332 000

2020: 270 000

2021: 149 000

2022: 149 000

I runde 4 er det behandlet 9 søknader. Også i disse søknadene er aldersspennet i målgruppen stort, og de fleste prosjektene har middels eller høy grad av medvirkning/egenaktivitet fra deltakerne. Av tematikker som tas opp i prosjektene er ytringsfrihet, etiske og religiøse spørsmål, også med et kunsthistorisk utgangspunkt, samt opplæring i ulike kunstneriske teknikker.

Det er kommet to søknader fra Oslo, to fra Hordaland og én søknad hver fra Hedmark, Telemark, Rogaland, Møre og Romsdal og Trøndelag.

Kunsthall Stavanger ble tildelt til sammen kr 498 000 over tre år til prosjektet Mobilizing Citizenship, rettet mot ungdom 12-16 år. En gruppe ungdom får i løpet av ett semester og fire workshoper arbeide med internasjonalt kjente kunstnere og designere. I fokus er hvordan ungdommen kan bruke kunstneriske strategier for å selv ta til orde og delta i det offentlige ordskifte. Prosjektet utvikles i perioden til et samarbeidsprosjekt med vekt på kunnskapsinnhenting og kompetanseutvikling. Det avsluttes i 2022 med et større symposium og deling av kunnskap om hvordan man skaper gode møter mellom kunst og ungdom.

MIKROLABS fikk kr 70 000 til utstillingen Sonic Fiction på Visningsrommet USF i Bergen. Utstillingen omhandler samtidens bruk av lyd gjennom spill og interaksjon og viser nye arbeider av Marieke Verbiensen, FUR – Tilman Reis & Volker Morawe (DE), Marlous de Valk & Ayemeric Monsoux (FR) og Lasse Heide Fjordbo (DK). Utstillingen retter seg mot og involvere ungdom 12-18 år gjennom den kulturelle skolesekken. Det vil også bli laget en publikasjon om utstillingen.

Kunsthall Oslo fikk tildelt kr 332 000 til Oslo Kunst og Kunnskapsverksted, et prosjekt inspirert av Art And Knowledge Workshop og gruppen Kids of Survival (New York

1980-tallet), med mål å utvikle et langsiktig lavterskeltilbud innen visuell kunst for unge mennesker i Oslo, med hovedvekt på ungdommer fra Oslo øst og sentrumsområdene. Prosjektet vil bestå av praktiske verksteder på Biblo Tøyen i møte med kunstnere som er en del av kunsthallens program i 2020: Robert Temesgen og Netsa Art Village (Etiopia), Marte

Eknæs(NO/DE), Nicolau Verguiero og Teatro Oficina (BR) og Ida Madsen Følling (NO), kunstnergruppen Kollektivt Kaosmos (NO) og Vermillion Sands (DK). Prosjektet utvikles også i samarbeid med aktører fra scenekunstfeltet og musikkfeltet.

Prosjektstøttesøknader fra institusjoner behandles av Arrangørutvalget for visuell kunst.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 177

Søknadssum: 22 348 978

Antall tildelinger: 79

Tildelingssum: 3 572 500

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.9.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 18. - 20.11.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Elind Rui Lone Blix Elind Rui Blix - The weight of written paper Troms 2020 31153 20.11.2019 Avslått 0 DAVID AUGUSTO RIOS ALOMIA David A Rios - Separatutstilling ved RAM Galleri og Trykkeriet 2020 Hordaland 2020 50000 20.11.2019 Avslått 0 ANTIPODES CAFÉ antipodes café - POSTKORTTID 2019-2020 (utgaver 4 og 5) Oslo 2020 30000 20.11.2019 Avslått 0 PERFORMANCE ART BERGEN Kunstgarasjen - Hour, Bergen International Performance Festival 2020 Hordaland 2020 80000 20.11.2019 Avslått 0 PÅLROLANDJANSSEN.NO Pål Roland Janssen - Hva er glass? Profesjonelle. 2019. Oslo 2020 86000 20.11.2019 Avslått 0 PÅLROLANDJANSSEN.NO Pål Roland Janssen - Hva er glass? Profesjonelle. 2019. Oslo 2021 86000 20.11.2019 Avslått 0 PÅLROLANDJANSSEN.NO Pål Roland Janssen - Hva er glass? Profesjonelle. 2019. Oslo 2022 86000 20.11.2019 Avslått 0 TONJE TUNOLD Norgesglass nettverk glasshytter i Norge - Boblende skapertrang; formidlingsprosjekt norske glasshytter Finnmark 2020 140000 20.11.2019 Avslått 0 Alf Edgar Andresen Alf Edgar - Utstilling 2020 Hordaland 2020 60000 20.11.2019 Avslått 0 Leif Inge Xi Leif Inge Xi - «Solen» verksturné 2020-2023 Oslo 2020 55112 20.11.2019 Avslått 0 Leif Inge Xi Leif Inge Xi - «Solen» verksturné 2020-2023 Oslo 2021 41245 20.11.2019 Avslått 0 Leif Inge Xi Leif Inge Xi - «Solen» verksturné 2020-2023 Oslo 2022 22145 20.11.2019 Avslått 0 Geir Morten Brungot Geir M. Brungot - Moll-resirkulerte minner 2020 Møre og Romsdal 2020 200000 20.11.2019 Avslått 0 GIANMARCO DONAGGIO Gianmarco Donaggio - Image - Trace Oslo 2020 55000 20.11.2019 Avslått 0 Erik Gustafsson Erik Gustafsson - The Image Utlandet 2020 28500 20.11.2019 Avslått 0 Tord Ketilson Øverland Tord Ketilson Øverland - Infantil, 2019 Oslo 2019 19650 20.11.2019 Avslått 0 Grethe Unstad Grethe Unstad - Respectare III - 2020 Hordaland 2020 40000 20.11.2019 Avslått 0 PERSPEKTIVET MUSEUM Lawrence Malstaf - Sara og friheten 2020, 2 installasjoner Troms 2020 140000 20.11.2019 Avslått 0 BILLEDKUNSTNER GURI SANDVIK Billedkunstner Guri Sandvik - Separatutstilling Galleri Soon 2020 Oslo 2020 45000 20.11.2019 Avslått 0 NORSK INDUSTRIARBEIDERMUSEUM NIA avd. Telemarksgalleriet - Veien til Paradis - Borgny Svalastog 2020 Telemark 2020 154000 20.11.2019 Avslått 0 ANTIPODES CAFÉ antipodes café - æCornerstones 2020 Oslo 2020 69000 20.11.2019 Avslått 0 Manuel Portioli Manuel Portioli - Obliterated landscapes Hordaland 2020 23800 20.11.2019 Avslått 0 Elisabet Norseng elisabet norseng - FABEL 2020 Hedmark 2020 30000 20.11.2019 Avslått 0 True Solvang Vevatne True Solvang Vevatne - Å finne ord. 2020 Oslo 2020 56000 20.11.2019 Avslått 0 KUNSTPILOTENE Annette L Marandon kunstpilotene - Lux Animalia, 2020 Hordaland 2020 20000 20.11.2019 Avslått 0 Frøydis Eriksson Erstad Frøydis Eriksson Erstad - Møter i naturen 2020 Oslo 2020 40000 20.11.2019 Avslått 0 Bjørn Arne Krogstad Bjørn Krogstad - Utstilling 2019 Akershus 2019 170432 20.11.2019 Avslått 0 Anne Katrine Senstad Anne Katrine Senstad - Music for Plutocracy Oslo 2020 150000 20.11.2019 Avslått 0 Bente Elisabeth Finserås Bente Elisabeth Finserås - Evigvarende landskap? 2020-2022 Oslo 2020 134000 20.11.2019 Avslått 0 Bente Elisabeth Finserås Bente Elisabeth Finserås - Evigvarende landskap? 2020-2022 Oslo 2021 120000 20.11.2019 Avslått 0 Bente Elisabeth Finserås Bente Elisabeth Finserås - Evigvarende landskap? 2020-2022 Oslo 2022 90000 20.11.2019 Avslått 0 ANA RITA DE FARIA ANTONIO Ana Rita Antonio - An ambitious project collapsing AKA "The 5th wheel" , 2019 Hordaland 2020 80000 20.11.2019 Avslått 0 Britt Evelyn Smelvær Britt Smelvær - ”Speile en himmel av” 2020 Utlandet 2020 40492 20.11.2019 Avslått 0 Kristina Aas Kristina Aas - Tekstillab 2019 Hordaland 2020 180000 20.11.2019 Avslått 0 Andreas Meinich Andreas Meinich - A Wave From It All, 2019 Oslo 2020 33805 20.11.2019 Avslått 0 Christian Tunge Christian Tunge - Bait, 2020 Oslo 2020 20000 20.11.2019 Avslått 0 Itonje Marie Søimer Guttormsen Lilithistene, Itonje Søimer Guttormsen - Lilithisme, 2020 Oslo 2020 65000 20.11.2019 Avslått 0 FOTOGALLERIET Fotogalleriet - En Kropp i krise Oslo 2020 100800 20.11.2019 Avslått 0 Siri Berqvam Siri Berqvam - Mutasjoner 2019 Vestfold 2019 50000 20.11.2019 Avslått 0 Kristin Dyb Kristin Dyb - Maleri Hordaland 2020 30000 20.11.2019 Avslått 0 Johan Söderström Johan Söderström - Res Ipsa 2019 Oslo 2020 60000 20.11.2019 Avslått 0 Synnøve Gabrielsen Wetten SYNNØVE SIZOU G. WETTEN - CONDITION IIII, ÅR 2020 Oslo 2020 200000 20.11.2019 Avslått 0 Kjetil Skøien KJETIL SKØIEN - LOST ROOMS Oslo 2020 80000 20.11.2019 Avslått 0 Kwestan Jamal Bawan Kwestan Jamal Bawan - Kulturtråder, brodering 2019 Hordaland 2019 30000 20.11.2019 Avslått 0 Fredrik Raymond Lloyd Fredrik Lloyd - YOURSELF Oslo 2020 22000 20.11.2019 Avslått 0 ST. HANS KOMMUNIKASJON AS Jenny Kinge og Johanne N. Wernø - Studiolo, 2020-2021 Oslo 2020 175000 20.11.2019 Avslått 0 Anne Marthe Dyvi Anne Marthe Dyvi - Time is the color white 2019 Hordaland 2020 20000 20.11.2019 Avslått 0 Anne Marthe Dyvi Anne Marthe Dyvi - Time is the color white 2019 Hordaland 2021 10000 20.11.2019 Avslått 0 Maria Gullaksen Brinch Maria Brinch - Høstlys Kunstfestival i Groruddalen, 2019 Oslo 2020 60000 20.11.2019 Avslått 0 Nanna Melland Nanna Melland - Mobil applikasjon SVERM Oslo 2020 150000 20.11.2019 Avslått 0 Tone Saastad Tone Saastad - Topografiske Strukturer 2020 Hordaland 2020 76000 20.11.2019 Avslått 0 LISE WULFF Lise Wulff - BU - Hengekøye (Hammock) 2021-2023 Akershus 2020 44000 20.11.2019 Avslått 0 LISE WULFF Lise Wulff - BU - Hengekøye (Hammock) 2021-2023 Akershus 2021 44000 20.11.2019 Avslått 0 LISE WULFF Lise Wulff - BU - Hengekøye (Hammock) 2021-2023 Akershus 2022 44000 20.11.2019 Avslått 0 GALLERI GOLSA AS Darja Bajagic og Boyd Rice - Darja Bajagic and Boyd Rice, 2020 Oslo 2020 130000 20.11.2019 Avslått 0 BÆREKRAFTIGE LIV SA Idealist Institute - Hjertekunstsone pilotprosjekt 2019-2020 Hordaland 2020 500000 20.11.2019 Avslått 0 BÆREKRAFTIGE LIV SA Idealist Institute - Hjertekunstsone pilotprosjekt 2019-2020 Hordaland 2021 500000 20.11.2019 Avslått 0 KUNSTHALL TRONDHEIM AS Kunsthall Trondheim, Susanne Winterling - Between an atom and an amoeba, 2020 Trøndelag 2020 187000 20.11.2019 Avslått 0 ERIKK MCKENZIE Erikk McKenzie - Body Language 2020 Akershus 2020 50000 20.11.2019 Avslått 0 Kamilla Skrinde Kamilla Skrinde og Charlotte Rostad - å snakke med seg selv ( sammen ) 2020 Oslo 2020 75000 20.11.2019 Avslått 0 Petter Solberg Petter Solberg - PHANTOM BOX, 2019 Oslo 2019 33800 20.11.2019 Avslått 0 Yamile Calderon Bermudez Yamile Calderon - Accidentally I got a GoPro 2020 Oslo 2020 100000 20.11.2019 Avslått 0 Trine Lise Lindheim Trine Lindheim - Utstilling 2020 Oslo 2020 80000 20.11.2019 Avslått 0 Henriette Vartdal Gisle Frøysland - Anti-corruption-code-my-circumstances 2018 Hordaland 2019 15000 20.11.2019 Avslått 0 Torunn Skjelland Torunn Skjelland Vigdis Fjellheim - Årsmelding - The Torunn and Vigdis Show Oslo 2020 50000 20.11.2019 Avslått 0 ALT GÅR BRA Alt Går Bra - Mimeograph 2019 Hordaland 2020 90000 20.11.2019 Avslått 0 UPNORTH UpNorth - UpNorth Retrospective 2020 Nordland 2020 30000 20.11.2019 Avslått 0 TONJE BØE BIRKELAND Tonje Bøe Birkeland - Stage and Landscape 2020 Hordaland 2020 90000 20.11.2019 Avslått 0 VERK-STEDET Foreningen Verk-Stedet - Workshops og kurs 2020-2022 Buskerud 2020 417443 20.11.2019 Avslått 0 VERK-STEDET Foreningen Verk-Stedet - Workshops og kurs 2020-2022 Buskerud 2021 170729 20.11.2019 Avslått 0 VERK-STEDET Foreningen Verk-Stedet - Workshops og kurs 2020-2022 Buskerud 2022 170729 20.11.2019 Avslått 0 Edith Antonia Spira Edith Spira - Utstilling "Horisonter" . 2020 Vestfold 2020 30000 20.11.2019 Avslått 0 Ulla Marianne Schildt Ulla Marianne Schildt - 2 utstillinger 2020 - 2021, 1 publikasjon 2020 Oslo 2020 70000 20.11.2019 Avslått 0 JANNE TALSTAD OPEN VIDEO - OPEN VIDEO XIII Oslo 2020 69000 20.11.2019 Avslått 0 Scott Henry Elliott Weekend Server presents Paul Haworth - Guide Me O Thou Great Redeemer Hordaland 2020 50000 20.11.2019 Avslått 0 Kiyoshi Yamamoto Farias Kiyoshi Yamamoto - The Stitch Project Hordaland 2020 120000 20.11.2019 Avslått 0 ANN BEATE TEMPELHAUG Ann Beate Tempelhaug - Ouvert 2020 Vest-Agder 2020 70000 20.11.2019 Avslått 0 MATILDE WESTAVIK GAUSTAD Matilde Westavik Gaustad - Videoprosjekt Til Dovre Faller, 2019 Trøndelag 2019 70000 20.11.2019 Avslått 0 Mathias Hagen Nordby Ma$arati - Separatutstilling Kunstbanken, 2020 Oslo 2020 100000 20.11.2019 Avslått 0 PIKSEL PRODUKSJONER LTD Piksel Produksjoner - HackteriaLab 2019 Hordaland 2020 150000 20.11.2019 Avslått 0 HVERDAG BOOKS JESSICA WILLIAMS Hverdag Books - Hverdag Books 2020 Oslo 2020 140000 20.11.2019 Avslått 0 Line Bøhmer Løkken Line Bøhmer Løkken - Separatutstilling BOA 2020 Oslo 2020 80000 20.11.2019 Avslått 0 STIFTELSEN NORDLAND AKADEMI FOR KUNST OG VITENSKAP Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap - Den store stillheten 2020 Nordland 2020 80000 20.11.2019 Avslått 0 Silje Eugenie Strande Øktner silje eugenie s øktner - Fylkesordførerne 2019 Hedmark 2020 21000 20.11.2019 Avslått 0 Nathalie Fuica Sanchez Nathalie Fuica Sanchez - TO THE RUNNING OF A HOME- HEALTH INTERIOR EDITION, 2020. Oslo 2020 60000 20.11.2019 Avslått 0 HARDING PULS Harding Puls - Vitalisering av kunstløype i Mellom himmel og fjord. SJÅ! Hordaland 2020 160000 20.11.2019 Avslått 0 ANNE LINE SUND Anne Line Sund NESODDEN KUNSTNERE - PULS 2020 Akershus 2020 250000 20.11.2019 Avslått 0 LØTEN KOMMUNE Løten kommune - Camp Munch 2020, merk BU Hedmark 2020 150000 20.11.2019 Avslått 0 Pia Myrvold Pia Myrvold - Pia MYrvoLD Jubileums Utstilling 2020 Utlandet 2020 200000 20.11.2019 Avslått 0 Jessica Curran Ullevålseter Jessica Ullevålseter - Sacrum Libellum 2019 Oslo 2020 64350 20.11.2019 Avslått 0 Vibeke Frost Andersen VIBEKE FROST ANDERSEN - De Usynlige 2020 Oslo 2020 50000 20.11.2019 Avslått 0 YNGVILD KINGREN ROLLAND Yngvild K. Rolland - utstilling på galleri 222T i 2020 Oslo 2019 60000 20.11.2019 Avslått 0 YNGVILD KINGREN ROLLAND Yngvild K. Rolland - utstilling på galleri 222T i 2020 Oslo 2020 40000 20.11.2019 Avslått 0 Erik Pirolt Erik Pirolt - ROMSKIP 2020 Vest-Agder 2020 80000 20.11.2019 Avslått 0 Magnus Eric Patrik Oledal Magnus Oledal - Dreamt Matter, 2020 Oslo 2020 41000 20.11.2019 Avslått 0 Nathalie Fuica Sanchez Nathalie Fuica Sanchez - Arkitektonisk maleri- 2020 Oslo 2020 57000 20.11.2019 Avslått 0 NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE OSLO Norske kunsthåndverkere Oslo - Working with art internationally 2020 Akershus 2020 107000 20.11.2019 Avslått 0 Karoline Bakken Lund Karoline Bakken Lund - Bløtkokt teppe, 2019 Oslo 2020 60000 20.11.2019 Avslått 0 GALLERI GOLSA AS URARA TSUCHIYA - Soloutstilling, 2020 Oslo 2020 90000 20.11.2019 Avslått 0 BARNEFESTIVALEN AS Erla Audunsdottir - Does it make sense 2020 Oslo 2020 90000 20.11.2019 Avslått 0 TRONDHJEMS KUNSTFORENING Trondhjems Kunstforening - Piano and Dancer, part II, 2020 Trøndelag 2020 90000 20.11.2019 Avslått 0 VITENPARKEN CAMPUS ÅS NOBA i samarbeid med Elin T. Sørensen - HAV 2020 Akershus 2020 250000 20.11.2019 Avslått 0 NYJORDET BJØRG Bjørg Nyjordet, Magnar Gilberg - "Å skape i tid" 2019 og 2020 Trøndelag 2019 262000 20.11.2019 Avslått 0 Magnus Andreas Holen Myrtveit Magnus Myrtveit - Soft Flicker, 2020 Oslo 2020 35000 20.11.2019 Avslått 0 NORTHING YILEI WANG Northing - Norwegian Mini Zine City Tour 2019-2020 Hordaland 2020 120000 20.11.2019 Avslått 0 TOVE SUNDT-HANSEN Tove Sundt-Hansen - HORISONT 2019 Rogaland 2019 383095 20.11.2019 Avslått 0 Stian Korntved Ruud Stian korntved Ruud - Fork 2020 Oslo 2020 50000 20.11.2019 Avslått 0 Calina Pandele Yttredal Calina Pandele Yttredal - IPMIL 2019 - 2020 Oslo 2020 70000 20.11.2019 Avslått 0 Julia Gina Plahte Vance Julia Vance - LET ME IN 2020 Oslo 2020 100000 20.11.2019 Avslått 0 Ellen Therese Ringstad Ellen Ringstad - Fighting fire with fire (2019) Hordaland 2020 15000 20.11.2019 Avslått 0 Silje Figenschou Thoresen silje figenschou thoresen - 2 separatutstillinger 2019-2020 Finnmark 2020 52000 20.11.2019 Bevilget 50000 Dler Mariam Dalo Shwan Dler Qaradaki - My Brother Still Whispers To Me-2020 Oslo 2020 48904 20.11.2019 Bevilget 40000 Sigbjørn Ingar Hverven Bratlie Sigbjørn Bratlie - Togn, 2019 Akershus 2020 14000 20.11.2019 Bevilget 14000 Marit Følstad B. Bisgaard, M. Følstad, O.J. Ness - 222T Transfusion, 2020 Oslo 2020 200000 20.11.2019 Bevilget 50000 Sebastian Makonnen Kjølaas Sebastian Makonnen Kjølaas - Sammenslåingen, 2020 Oslo 2020 30000 20.11.2019 Bevilget 30000 Runhild Hundeide Runhild Hundeide - Tåken fra Fjellet 2019 Oslo 2020 20000 20.11.2019 Bevilget 20000 Bruno Zhu Bruno Zhu - Soloutstilling UKS 2020 Utlandet 2020 100000 20.11.2019 Bevilget 50000 UNGE KUNSTNERES SAMFUND Unge Kunstneres samfund - UKS 100 - FORPROSJEKT JUBILEUMSUTSTILLING Oslo 2020 225000 20.11.2019 Bevilget 100000 Tarjei Bodin Larsen Tarjei Bodin Larsen - Tarjei Bodin Larsen- malerier 2020 Oslo 2020 25000 20.11.2019 Bevilget 25000 Agnes Guttormsgaard Agnes Guttormsgaard - Utstilling med tekstile arbeider av Agnes Guttormsgaard 2019 Telemark 2019 20000 20.11.2019 Bevilget 20000 Dag Alveng Dag Alveng - Tungt vann og dype daler, Telemark, 2019-20 Vestfold 2020 200000 20.11.2019 Bevilget 120000 Andre Steenbuch Marandon André S. Marandon - Rewilding 2020 - 2021 Hordaland 2020 50000 20.11.2019 Bevilget 50000 Ingrid Johanne Linn Torvund Ingrid Torvund - Kunstfilmserie 2019 Oslo 2020 150000 20.11.2019 Bevilget 70000 VISP - PRODUKSJONSENHET FOR VISUELL KUNST VISP - Toårig støtte 2020-21 Hordaland 2020 1000000 20.11.2019 Bevilget 800000 VISP - PRODUKSJONSENHET FOR VISUELL KUNST VISP - Toårig støtte 2020-21 Hordaland 2021 1000000 20.11.2019 Bevilget 800000 CHRISTINE HANSEN Christine Hansen og Line Anda Dalmar - Ørkendveling 2019 Rogaland 2020 70000 20.11.2019 Bevilget 70000 Sara Korshøj Christensen Sara Christensen - When Absence turns present And Silence turns Loud 2020 Oslo 2020 60000 20.11.2019 Bevilget 60000 Stein Rønning Stein Rønning - 17 Bronse 2020 Oslo Oslo 2020 65622 20.11.2019 Bevilget 65000 NOEMATA Noemata - One-Off Moving Image Festival 2020 Buskerud 2020 30000 20.11.2019 Bevilget 30000 SANDEFJORD KUNSTFORENING Sandefjord Kunstforening - Programmering og innholdsproduksjon 2020 Vestfold 2020 400000 20.11.2019 Bevilget 300000 Eirik Arthur Blekesaune Eirik Arthur Blekesaune - A Thoth Work 2019 Oslo 2020 30000 20.11.2019 Bevilget 30000 Arne Rygvold Arne Rygvold - " Forskyvninger " 2020 Akershus 2020 50000 20.11.2019 Bevilget 50000 I/O/LAB ROGALANDS SENTER FOR FRAMTIDSKUNST AS iolab - Senter for Framtidskunst - NORWEGIAN DIGITAL ART 2000-2020 Rogaland 2020 60000 20.11.2019 Bevilget 40000 Nicolas William Hughes Nicolas William Hughes - The New Pollinators 2020 2021 Østfold 2020 40000 20.11.2019 Bevilget 40000 ELISABETH PETCH Galleri Ö - Kunstnerdrevet visningssted 2019-2020 Nordland 2020 59000 20.11.2019 Bevilget 59000 SKIEN KOMMUNE Spriten kunsthall - Innholdsutvikling 2020 Telemark 2020 500000 20.11.2019 Bevilget 200000 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Bergen senter for elektronisk kunst - Prototype interaktiv digital plattform - BEK 20 år, 2020 Hordaland 2020 135000 20.11.2019 Bevilget 100000 UFORIA AS UFORIA - U.F.O.-Utstillingsguide For Oslo 2020-2022 Oslo 2020 140000 20.11.2019 Bevilget 140000 UFORIA AS UFORIA - U.F.O.-Utstillingsguide For Oslo 2020-2022 Oslo 2021 140000 20.11.2019 Bevilget 140000 UFORIA AS UFORIA - U.F.O.-Utstillingsguide For Oslo 2020-2022 Oslo 2022 140000 20.11.2019 Bevilget 140000 Trude Westby Nordmark Trude Westby Nordmark - "Stop, Rewind, Play" - "Underverk" - 2020. Oslo 2020 70000 20.11.2019 Bevilget 50000 HANNE GRIEG HERMANSEN Hanne Grieg Hermansen - Separatutstilling ved Østfold kunstsenter våren 2020 Oslo 2020 65000 20.11.2019 Bevilget 50000 Hilde Hovland Honerud Hilde H. Honerud - It is a light..., (part three)og (part three) 2019 Buskerud 2020 80000 20.11.2019 Bevilget 50000 Siri Anker Aurdal Siri Aurdal - Komposisjonsplan Oslo 2020 50000 20.11.2019 Bevilget 50000 FLORIANE GROSSET WAAW gallery - Program 2019-2020 Hordaland 2020 26250 20.11.2019 Bevilget 26000 Inger Johanne Rasmussen Hovedøya Kunstsal - "Å speile en himmel av" 2020 Oslo 2020 195000 20.11.2019 Bevilget 60000 Ayatgali Tuleubek Ayatgali Tuleubek and Michael Rasmussen - Cryptocurrency Sauna (working title) Oslo 2020 87750 20.11.2019 Bevilget 50000 Anne Mai Urstad Maia Urstad og Lars Ove Toft - Soloutstilling Kabuso 2020 Hordaland 2020 90000 20.11.2019 Bevilget 90000 Una Line Ree Hunderi Kunstnerforbundet - Born Free (2019) Oslo 2019 60000 20.11.2019 Bevilget 60000 TELEMARK KUNSTSENTER Telemark Kunstsenter - SYKLUS 2020, kuratert av Una Mathiesen Gjerde Telemark 2020 50000 20.11.2019 Bevilget 50000 Gentian Rhosa Meikleham Gentian Rhosa Meikleham - speakerspeaker 2019-2020 Hordaland 2020 52752 20.11.2019 Bevilget 50000 Sveinn Fannar Johannsson Sveinn Fannar Jóhannsson - Person of Interest, 2019 Oslo 2019 35000 20.11.2019 Bevilget 35000 Marte Aas Marte Aas - Container Technologies 2020 Oslo 2020 90000 20.11.2019 Bevilget 90000 Ingwill Margrethe Gjelsvik ingwill gjelsvik - Hva er natur og hva som er naturlig - og for hvem? 2020 Oslo 2020 80000 20.11.2019 Bevilget 50000 Apichaya Wanthiang Apichaya Wanthiang - ...and she said it was because of the sun (working title) Oslo 2020 90000 20.11.2019 Bevilget 60000 Joakim Blattmann Moldestad Joakim Blattmann - Separatutstilling ved Atelier Nord 2019 Oslo 2019 18000 20.11.2019 Bevilget 18000 Å ELDØY Åsne Eldøy - Innhold og Beholdere - 2020 Hordaland 2020 22680 20.11.2019 Bevilget 20000 Eli Herlaug Eines Eli Herlaug Eines - Pappa (Foreløpig arbeidstittel) 2020 Akershus 2020 50000 20.11.2019 Bevilget 40000 Taru Katja Elina Kallio Taru Kallio - The divider, 2020 Hordaland 2020 70000 20.11.2019 Bevilget 40000 K4GALLERI K4galleri - BU 6 utstillinger 2020 Vår Oslo 2020 143340 20.11.2019 Bevilget 90000 Siv Bugge Vatne Siv Bugge Vatne - Mykt, varmt og åndelig. 2019 Oslo 2020 80000 20.11.2019 Bevilget 50000 Eamon O'Kane Eamon O'Kane - Froebel Studio: Institute For Creativity, 2020 Utlandet 2020 96000 20.11.2019 Bevilget 60000 HÅ KOMMUNE Hå gamle prestegard - Crude - For aig veit existen af vorld, 2020 Rogaland 2020 125000 20.11.2019 Bevilget 100000 Petter Buhagen Petter Buhagen - Outsourced Dreams and Desires 2020 Oslo 2020 70000 20.11.2019 Bevilget 50000 Thorbjørn Skjensvold Sørensen Thorbjørn Sørensen - «På den andre siden av fjorden» 2020 Oslo 2020 30000 20.11.2019 Bevilget 30000 Ole Martin Lund Bø Ole Martin Lund Bø - separatutstilling LNM Oslo 2020 30000 20.11.2019 Bevilget 30000 Bianca Hisse Silva Bianca Hisse - Fight Fire with Fire, 2020 Troms 2020 117400 20.11.2019 Bevilget 60000 Dag Erik Elgin DAG ERIK ELGIN - ET MODERNISTISK PUNKTUM, VIGELAND MUSEET 2020 Oslo 2020 56000 20.11.2019 Bevilget 56000 PODIUM PODIUM - STRUKTURA, 2020 Oslo 2020 139000 20.11.2019 Bevilget 75000 ZANE CERPINA Zane Cerpina - FAEN EXHIBITION 2020 at Meta.Morf Oslo 2020 183000 20.11.2019 Bevilget 115000 Are Blytt Are Blytt - Tre separatutstillinger og én artists’ book - 2019 og 2020 Oslo 2019 100000 20.11.2019 Bevilget 50000 ANNEX ANNEX - We are guided by the beauty of our weapons Oslo 2019 190000 20.11.2019 Bevilget 50000 Karl Heinz Patrik Entian Patrik Entian m.fl. - Ut å male hester, 2019-20 Buskerud 2020 100000 20.11.2019 Bevilget 75000 PLUM TRIM Plum Trim - utstillingsstøtte til prosjekter Oslo 2020 30000 20.11.2019 Bevilget 30000 GJEDREM EIRIK Eirik Gjedrem - Gjennom 2020 Vest-Agder 2020 60000 20.11.2019 Bevilget 60000 Carina Charlotte Hedén Carina Hedén og Ingrid Book - Renessanse 2019 Oslo 2020 100000 20.11.2019 Bevilget 100000 Karoline Jahn Hjorth Karoline Hjorth og Riitta Ikonen - Eyes as Big as Plates 2019 Akershus 2020 30000 20.11.2019 Bevilget 30000 Hans Christian Gilje HC Gilje - slambassenget Rom i bevegelse (arbeidstittel) 2020 Oslo 2020 65000 20.11.2019 Bevilget 65000 ALTA KUNSTFORENING Alta Kunstforening - Skare 2020 Finnmark 2020 90000 20.11.2019 Bevilget 60000 SOPHIE RODIN Sophie Rodin - Analoge koblinger 2019 Akershus 2019 22000 20.11.2019 Bevilget 20000 HALDENKERAMIKK Foreningen Haldenkeramikk - Haldenkeramikk 2020 Østfold 2020 160000 20.11.2019 Bevilget 100000 GJERDRUM KOMMUNE Gjerdrum kommune - LANDART Gjerdrum 2020 Akershus 2020 100000 20.11.2019 Bevilget 100000 ART REPUBLIC AS Art Republic - The Bone (2020) Rogaland 2020 250000 20.11.2019 Bevilget 100000 FORENINGEN MIKROLABS MIKROLABS - SONIC FICTION 2019 Hordaland 2020 70000 20.11.2019 Bevilget 70000 SAMAN KAMYAB Caravan - Caravan program høst, vinter 2019 Oslo 2019 75000 20.11.2019 Bevilget 50000 Karina Siegmund Karina Siegmund - Biophilia hypothesis - Tell me yours, I tell you mine 2019 Sogn og Fjordane 2019 70000 20.11.2019 Bevilget 40000 Solveig Lønseth Solveig Lønseth - BLIKK 2019 Oslo 2019 136000 20.11.2019 Bevilget 40000 ANJA CARR Anja Carr - Separatutstilling på BergenKjøtt vol. 2 i 2020 Oslo 2020 200000 20.11.2019 Bevilget 50000 Ask Bjørlo Ask Bjørlo - Separatutstilling, vev, broderi, OSL Contemporary 2020 Oslo 2020 70000 20.11.2019 Bevilget 57500