Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. desember 2020

Tilbake til 2020 (Alle)

Om søknadsrunden

Prosjektstøtte visuell kunst har som formål å styrke produksjon og formidling av samtidskunst. Ordningen er sortert i tre deler: utstillinger, diverse søknader, og institusjoner. Søknadene om utstillinger fra enkeltkunstnere og diverse tiltak behandles av Faglig utvalg for visuell kunst og søknadene fra institusjoner behandles av Arrangørutvalget for visuell kunst.

Utstillinger

Kategorien omfatter søknader til utstillinger fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper.

Av innvilgede prosjekter kommer 22 fra Oslo, 11 fra Vestland, sju fra Viken, to fra hvert av fylkene Innlandet, Nordland, Trøndelag og Vestfold og Telemark, én fra hvert av fylkene Agder og Troms og Finnmark, og en fra utlandet.

To prosjekter sorterer under «kunst og teknologi», og det var i denne runden ingen av prosjektene som var rettet mot barn og unge som nådde opp. Det er en overvekt av kvinner i både antall søknader og tildelinger. 40 kvinner og 9 menn fikk innvilget tilskudd (antall søknader: 65/27). Det er bevilget midler til prosjekter innenfor tekstil, maleri, skulptur, installasjon, keramikk, performance, fotografi og video, og mer.

Faglig utvalg for visuell kunst har gjort helhetlige vurderinger basert på søknaden og billedmateriale, med hovedvekt på kunstnerisk kvalitet. På generell basis viser utvalgets vurderinger at det visuelle feltet, også i denne runden, holder høyt aktivitets- og kvalitetsnivå. Nivået på de innkomne søknadene er jevnt, og det var i denne runden færre entydige og klare avslag.

Det var i runden flere søknader til store prosjekter som Skulpturtriennalen/ Billedhoggerforeningens 75- års jubileumsutstilling, Vestlandsutstillingens hundreårsjubileum og biennalen Greenlight District Festival. Disse søknadene holdt stort sett høyt nivå, og en relativt høy andel ble tilgodesett. Andre støttede tiltak skal stilles ut på Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Kunstnernes hus i Oslo, USF Verftet i Bergen, Trondheim kunstforening, Hå gamle prestegård og Nitja. Flere søknader gjelder separatutstillinger ved kunstnerdrevne visningssteder: det er blant annet gitt tilskudd til Kurt Johannessen som viser performance og installasjon på Tag Team Studio i Bergen, til Hanan Benammars utstilling på det nyåpnede H.E.K.S Halden Eksperimentelle Kunstsenter, og til Miriam Hansens utstilling på Hulias i Oslo.

Det er bevilget midler til prosjekter som tematiserer representasjon- og identitetsproblematikk, artsmangfold og sårbarheten til denne, men også relativt rene formale utforskninger, samt prosjekter som bedriver historiefortelling. Eksempel på det siste er Øyunn Hustveits fortelling om to franske luftballongførere fra første verdenskrig, som ved en feil endte med nødlanding på Liafjellet ved Seljord.

PROSJEKTSTØTTA - OG PANDEMIEN

Man kunne tenke at pandemien ville stimulert til enda flere søknader i bunken som søkte støtte for prosjekter som skulle skje utenfor institusjonene og visningsrommene. Men overraskende få av søknadene er temporære kunstverk i offentlig rom, land art eller liknende. Irene Rasmussen er en av de som tar kunsten ut i landskapet. Hun har fått støtte til det plantebaserte miniskulptur-prosjektet From seed to sim, som skal realiseres i et industriområde i Nikkel.

Heller ikke når man ser på temaene som blir tatt opp, er det umiddelbart åpenbart at vi befinner oss i en pandemi som har store samfunnsmessige konsekvenser. Men det finnes søknader som tar opp spørsmål om økologi, bærekraft eller globalisering – ofte miljømessig, sjeldnere med et direkte helseperspektiv.

Et interessant eksempel blant disse er Åse Løvgren og Stine Gonsholts Weed out soil. Dette glokale prosjektet dreier seg rundt det lokale landskapet i Skien og samtidig globale endringsprosesser. Det berører fagfelt som klima, økonomi og produksjon. Av de mer eksplisitte prosjektene innenfor tematikken er Bjørn Hegardt og Theo Ågrens Tipping Point.

Landskap og natur, og særlig det norske, var mye til stede i søknadene som motiv. Ikke bare som landskapsmaleri, men også gjennom andre medier og materialer. Blant de gode og bevilgede prosjektene av denne typen kan det nevnes Line Anda Dalmars La Fosen forsvinne i tåke, der landskapet brukes til å utforske begrepet tilknytning. Har denne tilbaketrekningen til det norske landskapet sammenheng med periodevis utreiseforbud og generell immobilitet, som følge av pandemien?

To søknader er for utstillinger som er utsatt på grunn av smitterestriksjoner. Sett i forhold til arrangørstøtten er dette et lavt tall.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 92

Søknadssum: kr 8 944 248

Antall tildelinger: 49

Vedtakssum: kr 2 727 000

Diverse tiltak

Porteføljen omfattar ymse tiltak som ikkje fell inn under dei andre kategoriane og støtteordningar på området visuell kunst: seminarar, forsøksprosjekt, kurs og workshops, andre formidlingstiltak m.m.

Av dei løyva tiltak kjem tre frå Oslo, og eitt frå vart av fylka Vestland og Rogaland.

Kategorien «diverse tiltak» omfattar søknader frå enkeltkunstnarar og kunstnargrupper. Alle dei tilgodesette tiltaka i kategorien diverse tiltak blir i denne runden finansiert med avsetning frå stimuleringsmidla fordi dei strekk seg ut over ordinær formidling i visingsromma:

Kristen Rønneviks friluftsprosjekt Grøn hage er eit unikt døme i så måte. Dette er eit prosessorientert relasjonskunstprosjekt som går ut på å demontere eit hus - spiker for spiker, murstein for murstein. Huset skal flyttast til ei anna tomt i Haugesund, der det rekonstruerast i ei viss form. Prosjektet forholder seg til tradisjonar frå trongare tider og ressursmangel, og skal utførast med omsorg til dei involverte menneska så vel som til materiala. Dette lokale og konkrete prosjektet evnar å seie noko om globale tilhøve og større fenomen som berekraft og økologi.

Janicke Schønning har produsert måleri i og med skogen i Sørkedalen i ti år. Ho får støtte for å presentere verk frå desse ti åra med produksjon i skogsatelieret sitt.

Blant andre tiltak i kategorien som blir tilgodesett, finn ein det fleirkulturelle kollektivprosjektet Emilie Wrights Kal-eh-o’Ensemble, som tangerer både det feministiske og aksjonistiske. I denne runden blir det også gitt støtte til Siri Jahn Hjorths prosjekt Tove Ulla – In and out of contex, der tekstilkunst skal formidlast på nye måtar. Bak Maya Økland med fleire sitt prosjekt Benkene til Kim finn ein tiltak relatert til eit kunst i offentleg plass i Bergen; kunstfagleg program i og ved eit verk til ode for homopioneeren Kim Friele.

DIVERSE TILTAK - OG PANDEMIEN

Det var i runden noko færre seminar- eller verkstadsbaserte prosjekt, noko som kan ha samanheng med stengde institusjonar og rom for kunst, og restriksjonar på kor mange ein kan vere samla. Til gjengjeld var det noko fleire prosjekt i friluft.

Tall frå søknadsrunden

Antall søknadar: 22

Søknadssum: kr 2 804 000

Antall tildelinger: 5

Vedtakssum: kr 290 000

Søknader fra institusjoner

Det er behandlet 74 søknader og gitt 35 tildelinger, totalt kr 3 125 000 (2021).

Tildelingsprosent (antall søknader): 47,3 %.

Tildelingsprosent (kroner): 13,8 %.

Det ble gitt tilskudd til ulike typer visningssteder og andre arrangører og institusjoner over store deler av landet. På grunn av budsjettrammen i denne runden måtte utvalget foreta strenge vurderinger.

I runden ble det blant annet gitt tilskudd til programmering ved kunstnerdrevne visningssteder som Hulias og Plum Trim i Oslo, og Entrée og Gyldenpris Kunsthall i Bergen. Det ble også tildelt midler til Heimdal kunstforenings Midtsommerfestival. Unge Kunstneres Samfund mottok støtte til sin jubileumsutstilling. Det ble også gitt støtte til utstillingsprogrammering til Galleri Sagene Kunstsmie.

I tillegg kan følgende prosjekter trekkes fram:

Stavanger kunstmuseum ble gitt et tilskudd på kr. 250 000 til en utstilling som kunsterisk undersøker våre erfaringer av å leve i en oljenasjon. Utstillingen vi legge til rette for kuratorisk forskning, og flere kunstnere vil bli invitert til å skape verk spesielt for utstillingen. Festivalen Greenlightdistrikt i Skien ble gitt tilskudd på kr. 200 000 til to utstillinger, med tilhørende workshops. Tematikken er «Skog», med bakgrunnsteppe at Google har kjøpt skog i Skien kommune i tilfelle behov for ekstra datalagringsplass i Europa. Podkasten Kunstpodden ble gitt et tilskudd på kr. 100 000 til sin podkastserie i 2021. Kunstpodden er en plattform for kunstformidling gjennom intervjuer, kunstkritikk og reportasjer. Muralverkstedet i Oslo fikk et tilskudd på kr. 80 000 til å arrangere kurs og workshops i spesialiserte muralteknikker.

Fylke Antall søknader Antall tildelinger Tildelingsprosent antall søknader
Agder 2 1 50%
Innlandet 2 1 50%
Møre og Romsdal 0 0  
Nordland 2 1 50%
Oslo 27 12 44,4%
Rogaland 6 3 50%
Troms og Finnmark 8 3 37,5%
Trøndelag 4 3 75%
Vestfold og Telemark 8 3 37,5%
Vestland 10 6 60%
Viken 4 2 50%

Barn og unge-søknader

Antall BU-søknader: 10

Søknadssum:

2021: 1 654 000

2022: 233 000

2023: 100 000

Antall tildelinger: 3

Sum tildelinger:

2021: 270 000

Det er mottatt tre søknader fra Oslo, to søknader fra Rogaland, én søknad fra Viken, én søknad fra Agder, én søknad fra Trøndelag, én søknad fra Vestfold og Telemark, og én søknad fra Innlandet. Tre av de ti søknadene mottok tilskudd.

Kristiansand Kunsthall fikk en bevilgning på kr. 40 000 til prosjektet «LES KUNST», et verkstedstilbud for ungdom i alderen 15-25 år. Verkstedet fungerer som et møtested mellom lokale utøvere og unge kunstinteresserte. Det planlegges en verkstedserie vår og høst 2021.

Kr. 80 000 ble bevilget til prosjektet «Make your mark». Arrangementet er en to-dagers ungdomsfestival som skal finne sted under Oslo Open 2021. Dette er et eget rom hvor Oslo-ungdom kan lage sine egne budskap som trykkes på t-skjorter, plakater og publiseres på digitale plattformer. Prosjektet springer ut av et pilotprosjekt Oslo Open gjennomførte i våren 2020, med fokus på å nå nye grupper. Målgruppen er ungdommer i alderen 16-20 år.

Praksis i Oslo fikk en bevilgning på kr. 150 000 prosjektet Praksis Teen Advisory Board, som er en mentortjeneste for en gruppe på ti unge fra Oslo med ulik kulturell bakgrunn, språk og livserfaring. Det ble spesielt søkt om støtte til programmet «In Character», som lar ungdommen utforske språkbruk, oppførsel og strukturer som finnes innen kunstverdenene igjennom rollespill og karakterutvikling. Det er planlagt samarbeid med bl.a. Tenthaus Radio og Torpedo Press.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.12.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
ALT GÅR BRA Alt Går Bra - Ytringsfrihet - KODE take-over 2021 Vestland 2021 400000 25.2.2021 Avslått 0 Andreas Jacobsen Andreas Jacobsen - Antivers og Sosial Distanse 2021 Møre og Romsdal 2021 118000 25.2.2021 Avslått 0 Anita Hillestad Anita Hillestad - Støy! 2021 Viken 2021 405000 25.2.2021 Avslått 0 ANNE SIV FALKENBERG PEDERSEN Anne Siv Falkenberg Pedersen - Cluster 2021 Oslo 2021 70000 25.2.2021 Avslått 0 ANNE TRAEGDE Anne Trægde - Hunder på flåte Vestfold og Telemark 2021 180000 25.2.2021 Avslått 0 ARTCARDS.NO AS Artcards norske kunstnere i kortformat - Vinterbad Performance ART Svalbard 2020 Oslo 2021 100000 23.2.2021 Avslått 0 Birgit Eide Birgit Eide - Separatutstilling på Sogn og Fjordane Kunstmuseum 2021 Vestland 2021 50000 25.2.2021 Avslått 0 Bjørn Magnhildøen bjørn magnhildøen - bjornym.com + Omriss Viken 2021 50000 25.2.2021 Avslått 0 SAMAN KAMYAB Caravan - Caravan vinter 2020 - vår 2021 Oslo 2020 50000 23.2.2021 Avslått 0 SAMAN KAMYAB Caravan - Caravan vinter 2020 - vår 2021 Oslo 2021 75000 23.2.2021 Avslått 0 CECILIA XINYU ZHANG AS Cecilia Zhang - Separatutstilling 2021 Vestland 2021 60000 25.2.2021 Avslått 0 Dan Skjæveland Dan Skjæveland - Utstillinger Galleri ni, 2021 Trøndelag 2021 14000 25.2.2021 Avslått 0 DECONFORM AS Deconform AS - "Kunsten å Leve 21" Agder 2021 250000 23.2.2021 Avslått 0 DECONFORM AS Deconform AS - "Kunsten å Leve 21" Agder 2022 250000 23.2.2021 Avslått 0 DECONFORM AS Deconform AS - "Kunsten å Leve 21" Agder 2023 250000 23.2.2021 Avslått 0 Eivind Alfred Lentz Eivind Lentz - se(e) me(g) 2005-2021 Oslo 2021 56000 25.2.2021 Avslått 0 ERFJORDGT.8 AS Elefant, Erfjordgt.8 AS - Ta Plass! 2021 Rogaland 2021 196000 23.2.2021 Avslått 0 ELIN GLÆRUM HAUGLAND Elin Glærum Haugland - Formidling og workshop Oslo 2021 28000 23.2.2021 Avslått 0 ELIN GLÆRUM HAUGLAND Elin Glærum Haugland - Formidling og workshop Oslo 2022 32000 23.2.2021 Avslått 0 Elin Melberg Elin Melberg - JÆREN 2021 Rogaland 2021 50000 25.2.2021 Avslått 0 Elisabet Norseng elisabet norseng - 2000-2023 POCKET STONE COLLECTION Innlandet 2021 46500 25.2.2021 Avslått 0 Elisabet Norseng elisabet norseng - 2000-2023 POCKET STONE COLLECTION Innlandet 2023 23500 25.2.2021 Avslått 0 Ellen Karine Solberg Ellen K. Solberg - Refleks, 2021 Viken 2021 80000 25.2.2021 Avslått 0 Erik Friis Reitan Erik Friis Reitan - Teleportation #3, 2021 Vestland 2021 75000 25.2.2021 Avslått 0 Erik Øyvind Hovland Erik Hovland - Pappi, 2021 Vestland 2021 80000 25.2.2021 Avslått 0 FACTORY LIGHT FESTIVAL AS Factory Light Festival - Utstillingsprogrammering - Factory Light Festival 2021 Viken 2021 90000 23.2.2021 Avslått 0 James Stewart Lee Failure, Understanding, Care and Kunst - Programme: 2021 Troms og Finnmark 2021 178508 23.2.2021 Avslått 0 Farhad Kalantary Farhad Kalantary og Linn Lervik - Skulpturer på Bentsebrua, 2020-2022 Viken 2021 370000 25.2.2021 Avslått 0 JENNY KINGE Femtensesse - Vårprogram 2021 Oslo 2021 440000 23.2.2021 Avslått 0 THE FIRST SUPPER SYMPOSIUM First Supper Symposium - Age-ism Oslo 2021 250000 23.2.2021 Avslått 0 STIFTELSEN GRUNERLØKKA LUFTHAVN Galleri 69, Grünerløkka Lufthavn - Utstillinger i eksil 2019 - 2021  Oslo 2021 180000 23.2.2021 Avslått 0 ROSA SORGENFRI PRODUCTIONS Turid Kristin Øveraas Galleri art•point. - Visning av samtidskunst i galleri art•point i 2021. Oslo 2021 170000 23.2.2021 Avslått 0 Geir Backe Altern Geir Backe Altern - Jeg gikk en tur på stien og følte googles ro... Oslo 2021 86940 25.2.2021 Avslått 0 GENTIAN RHOSA MEIKLEHAM gentian rhosa meikleham - speakerspeaker 2021 Vestland 2021 143120 25.2.2021 Avslått 0 TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE KULTUR Gjesteatelieret i i Vadsø - Kunstuke i Vadsø Troms og Finnmark 2021 225000 23.2.2021 Avslått 0 GLEN FARLEY Glen Farley - Memories 2021 Viken 2021 33000 25.2.2021 Avslått 0 Mohammad Hamid Waheed Hamid Waheed m.fl. - Taking Root 2021 Oslo 2021 100000 25.2.2021 Avslått 0 HARDING PULS Harding Puls - Fjord PIANORAMA 2021 -2022 Vestland 2021 140000 25.2.2021 Avslått 0 HARDING PULS Harding Puls - Fjord PIANORAMA 2021 -2022 Vestland 2022 190000 25.2.2021 Avslått 0 HAUGALAND KUNSTVERK Haugaland Kunstverk - Programmering 2021 Rogaland 2021 160000 23.2.2021 Avslått 0 Hedda Roterud Amundsen Hedda Roterud Amundsen - The advantages of depression (season one) - 2021 Oslo 2021 60000 25.2.2021 Avslått 0 Hilde A Danielsen Hilde A Danielsen - Korona korridorene turnérer Norge 2021-2022 Vestland 2021 150000 25.2.2021 Avslått 0 Hilde A Danielsen Hilde A Danielsen - Korona korridorene turnérer Norge 2021-2022 Vestland 2022 50000 25.2.2021 Avslått 0 SAFEMUSE, SAFE HAVENS FOR ARTISTS Hvitsten Salong og Safemuse - Emmerstad residency 2021-2023 Oslo 2021 250000 23.2.2021 Avslått 0 SAFEMUSE, SAFE HAVENS FOR ARTISTS Hvitsten Salong og Safemuse - Emmerstad residency 2021-2023 Oslo 2022 250000 23.2.2021 Avslått 0 SAFEMUSE, SAFE HAVENS FOR ARTISTS Hvitsten Salong og Safemuse - Emmerstad residency 2021-2023 Oslo 2023 250000 23.2.2021 Avslått 0 FOTOGRAF JORDAL Ingerid Jordal - She Hunts 2021-2022 Vestland 2021 42000 25.2.2021 Avslått 0 FOTOGRAF JORDAL Ingerid Jordal - She Hunts 2021-2022 Vestland 2022 20000 25.2.2021 Avslått 0 Ingvar Moi Ingvar Moi - Stuperne på Boen Gård. 2021 Viken 2021 150000 25.2.2021 Avslått 0 Jessica Ji Williams-Holmberg Jessica Williams - The data center reimagined as mycelium 2021 Viken 2021 250000 25.2.2021 Avslått 0 Kamilla Skrinde Kamilla Skrinde - "Men det glitrer likevel som svar" 2022 Oslo 2021 50000 25.2.2021 Avslått 0 Kamilla Skrinde Kamilla Skrinde - "Men det glitrer likevel som svar" 2022 Oslo 2022 70000 25.2.2021 Avslått 0 William Kudahl Karen Werner og William Kudahl - Radio Boat, 2021 Vestland 2021 73000 25.2.2021 Avslått 0 KARI ANN LENDING Kari Ann Lending Kleiveland - "Hvor ender kroppen?", 2021 Rogaland 2021 25000 25.2.2021 Avslått 0 Kari Mette Wik Kari Mette Wik - MULM 2021 Oslo 2021 100000 25.2.2021 Avslått 0 KENNETH KORSTAD LANGÅS Kenneth Korstad Langås - Utvikling av HOTBOX 2020 Oslo 2021 150000 25.2.2021 Avslått 0 KRISTINA AAS Kristina Aas - Digitalvev workshoper i Bergen 2021 Vestland 2021 90000 25.2.2021 Avslått 0 KULTURBYRÅET MESÈN AS Kulturbyrået Mesén - Movements 2021 Oslo 2021 200000 23.2.2021 Avslått 0 KUNSTBANKEN HEDMARK KUNSTSENTER Kunstbanken Hedmark Kunstsenter - Kunstklubb for ungdom 2021-2023 Innlandet 2021 50000 23.2.2021 Avslått 0 KUNSTBANKEN HEDMARK KUNSTSENTER Kunstbanken Hedmark Kunstsenter - Kunstklubb for ungdom 2021-2023 Innlandet 2022 100000 23.2.2021 Avslått 0 KUNSTBANKEN HEDMARK KUNSTSENTER Kunstbanken Hedmark Kunstsenter - Kunstklubb for ungdom 2021-2023 Innlandet 2023 100000 23.2.2021 Avslått 0 TEATER FOT Lise Hovik Kunsthall Trondheim og Teater Fot - Animalium på kunsthallen 2021-22 Trøndelag 2021 40000 23.2.2021 Avslått 0 TEATER FOT Lise Hovik Kunsthall Trondheim og Teater Fot - Animalium på kunsthallen 2021-22 Trøndelag 2022 100000 23.2.2021 Avslått 0 KURANT VISNINGSROM Kurant Visningsrom og Invisibledrum - The WitchTrails, 2021 Troms og Finnmark 2021 115000 25.2.2021 Avslått 0 Lars Kjemphol Lars Tore Kjemphol - Lyden av Grafikk - GaffaImprovisasjonene 2021 Oslo 2021 75000 25.2.2021 Avslått 0 Lena Heggelund Lena Heggelund - 2 separatutstillinger i 2021 Vestfold og Telemark 2021 40000 25.2.2021 Avslått 0 Lena Søeborg Lena Søeborg - Vi tror vi vet, og vi tror vi husker 2020 Vestfold og Telemark 2021 50000 25.2.2021 Avslått 0 Lillian Marie Tørlen Lillian Tørlen - Stedsspesifikt verk; Hå gamle prestegard 2021 Oslo 2021 50000 25.2.2021 Avslått 0 Lillian Marie Tørlen Lillian Tørlen - Stedsspesifikt verk; NBF jubileumsutstilling Oslo 2021 80000 25.2.2021 Avslått 0 Lise Bjorne Linnert Lise Bjørne Linnert - Utpust, Avtrykk, Avbrudd,(arbeidstittel) 2019-2022 Oslo 2021 200000 25.2.2021 Avslått 0 Manuel Portioli Manuel Portioli - Vandring 2020 Vestland 2021 50000 25.2.2021 Avslått 0 Maria Andrea Pasenau Lyngnes Maria Pasenau - Photo Nut ‘ Pasenau 2020-2022 Vestland 2021 185500 25.2.2021 Avslått 0 MARIANNE MORILD Marianne Morild - Septentrionalis 2021 Vestland 2021 70000 25.2.2021 Avslått 0 Marit Gunhild Arnekleiv Marit Arnekleiv og Egil Martin Kurdøl - OVERHOPP - Møllers Landhandel 2021 Oslo 2021 150000 25.2.2021 Avslått 0 Marit Gunhild Arnekleiv Marit Arnekleiv og Egil Martin Kurdøl - OVERHOPP - Møllers Landhandel 2021 Oslo 2022 50000 25.2.2021 Avslått 0 LARVIK KOMMUNE Marit Benthe Norheim - Life-Boats Sailing Sculptures 2021 Vestfold og Telemark 2021 200000 23.2.2021 Avslått 0 Marius Hankø Wang Marius Wang - Untitled Untangle - 2021 Viken 2021 32000 25.2.2021 Avslått 0 DAVVI ÁLBMOGIID GUOVDDÁS OS / SENTER FOR NORDLIGE FOLK AS Marte Lill Somby, Jukke Rosing - De språkløse Troms og Finnmark 2021 31500 25.2.2021 Avslått 0 Michelle Marie Letelier Corral Michelle-Marie Letelier - The Bonding - Clearing and Staining Utlandet 2021 55900 25.2.2021 Avslått 0 VERKSTAD MICHIEL JANSEN Michiel Jansen - Din A4, 2021 Oslo 2021 59000 25.2.2021 Avslått 0 VERMELI PRODUKSJONER MiniFjorden - MiniFjorden 2021 Vestfold og Telemark 2021 100000 23.2.2021 Avslått 0 Monica Winther monica winther - Vi er alle flytende - We are all fluid Oslo 2021 100000 25.2.2021 Avslått 0 NICOLE RAFIKI Nicole Rafiki - The power of visibility (arbeidstittel) Oslo 2021 160000 25.2.2021 Avslått 0 Evelyn Holm Oseana Kunst- og kultursenter - Utstillingsprogram vårsesong 2021 Vestland 2021 376000 23.2.2021 Avslått 0 PODIUM Podium Oslo - Alternative Times, 2021 Oslo 2021 207000 25.2.2021 Avslått 0 PRIMA INK Prima Ink og L'Impremerie - Montreal - Tromsø , utvekslingsprosjekt 2021 Troms og Finnmark 2021 247000 23.2.2021 Avslått 0 ROAR SLETTELAND Roar Sletteland - Strengemaskinen 2021 Vestland 2021 65000 25.2.2021 Avslått 0 VISUAL ARTIST - RODRIGO GHATTAS PEREZ Rodrigo Ghattas - Rostros | video-political instantáneas [Pilot: 2021-2023] Innlandet 2021 590675 25.2.2021 Avslått 0 VISUAL ARTIST - RODRIGO GHATTAS PEREZ Rodrigo Ghattas - Rostros | video-political instantáneas [Pilot: 2021-2023] Innlandet 2022 383360 25.2.2021 Avslått 0 VISUAL ARTIST - RODRIGO GHATTAS PEREZ Rodrigo Ghattas - Rostros | video-political instantáneas [Pilot: 2021-2023] Innlandet 2023 318280 25.2.2021 Avslått 0 ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR ROM for kunst og arkitektur - ROM dictionary (2021) Oslo 2021 70000 23.2.2021 Avslått 0 SABINA JACOBSSON Sabina Jacobsson - The Idea 2021 Oslo 2021 100000 25.2.2021 Avslått 0 NORDIC ART INSTITUTE TVEITO Santolarosa - Santolarosa 2021 Oslo 2021 150000 23.2.2021 Avslått 0 Scott Robert Rettberg Scott Rettberg - ELO 2021 Festival: Platform (Post?) Pandemic Vestland 2021 100000 23.2.2021 Avslått 0 SE KUNST I NORD-NORGE (SKINN) Se Kunst i Nord-Norge - Kompetanseutvikling 2021 - Fagseminarer Nordland 2021 125000 23.2.2021 Avslått 0 SELJORD KUNSTFORENING Seljord kunstforening - Briste eller bera 2021 Vestfold og Telemark 2021 180000 23.2.2021 Avslått 0 SHAHRZAD MALEKIAN STUDIO Shahrzad Malekian Studio - Soft Play, 2020 Oslo 2021 105000 25.2.2021 Avslått 0 SIGVE KNUTSON Sigve Knutson - Utstilling Gerhardsen Gerner 2021 Oslo 2021 100000 25.2.2021 Avslått 0 HEIDI TORSVIK Simone Hooymans - Beneath The Surface Touch the Sky - 2021 Vestland 2021 90000 25.2.2021 Avslått 0 SJØHOLMEN AS Sjøholmen - App med kunstformidiling til barn i 2021 Viken 2021 350000 23.2.2021 Avslått 0 SIDSEL NIELSEN BONDE Skifte.Land - Levende hegn og Skifte-kort – Entangled Landscapes 2021 Vestfold og Telemark 2021 60000 25.2.2021 Avslått 0 STACY BRAFIELD stacy brafield - tear project (2020-2022) Vestland 2021 120000 25.2.2021 Avslått 0 STACY BRAFIELD stacy brafield - tear project (2020-2022) Vestland 2022 140000 25.2.2021 Avslått 0 WINJE AGENCY AS Stiftelsen Eva Bull Holte Museet - Formidling av Eva Bull Holte og kunstnerstedet Sneie 2021 Vestfold og Telemark 2021 50000 23.2.2021 Avslått 0 KARI ANN LENDING Studio K - Utstillingsprogram Studio K, vår 2021 Rogaland 2021 95000 23.2.2021 Avslått 0 THE UNION The Union - Hjemmefra-low-residency II Edition, 2021 Oslo 2021 439000 23.2.2021 Avslått 0 Thomas Taarsted Bremerstent Thomas Bremerstent - Løvens Hule vår program 2021 Utlandet 2021 37000 25.2.2021 Avslått 0 Thomas Egil Sæverud Thomas Sæverud - Dyp tid. Separatutstilling galleri Haaken 2022 Oslo 2021 60000 25.2.2021 Avslått 0 TOR ERIK BØE Tor Erik Bøe - Morildsambandet 2021 Rogaland 2021 460000 25.2.2021 Avslått 0 Tove Kommedal Tove Kommedal - OKSYMORON 2022 Rogaland 2021 100000 25.2.2021 Avslått 0 Ulf Wilhelm Meyn Ulf Meyn - Møter med ild 2020 Troms og Finnmark 2021 94000 25.2.2021 Avslått 0 UNNI GJERTSEN Unni Gjertsen - Marit og mikroorganismene 2021 Oslo 2021 40000 25.2.2021 Avslått 0 LOOP Urtegata - Open Call - Public Television Oslo 2021 150000 25.2.2021 Avslått 0 Katja Van Etten Jarem Van Etten visningsrom for kunst - Utstillingsprogrammering Van Etten Våren 2021 Oslo 2021 138500 23.2.2021 Avslått 0 VILDE TUVS TJENESTER Vilde Eriksen Tuv - Fake Children 2021 Vestland 2021 40000 25.2.2021 Avslått 0 Vivian Grieg Teisner Vivian Grieg Teisner - Briste eller Bera 2021 Oslo 2021 47700 25.2.2021 Avslått 0 ANNETT BUSCH Women on Aeroplanes - Transversal Evening Class Trøndelag 2021 173000 25.2.2021 Avslått 0 LAURIE LAX aerial - aerial programme 2021 Vestland 2021 250000 23.2.2021 Bevilget 80000 Aleksander Stav Aleksander Stav - Separatutstilling TSSK Innlandet 2021 40000 25.2.2021 Bevilget 30000 ANDREA LANGE Andrea Lange - Faraway Nearby, 2021 Oslo 2021 11000 25.2.2021 Bevilget 11000 ANE HJORT GUTTU Ane Hjort Guttu - VOICE  2022 Oslo 2021 230000 25.2.2021 Bevilget 100000 Ann-Cathrin November Høibo Ann Cathrin November Høibo - Separatutstilling Arbeidstittel : Trykk og Mønster 2021 Agder 2021 95000 25.2.2021 Bevilget 60000 Anna Marie Sigmond Gudmundsdottir Anna Sigmond Gudmundsdottir - HOMO GUDBRANDALUS 2021 Innlandet 2021 90000 25.2.2021 Bevilget 60000 ELIN ANDREASSEN Ann-Cathrin Hertling og Elin Andreassen - Drawings belonging to the Heart 2021-2022 Trøndelag 2021 240000 25.2.2021 Bevilget 120000 Anne Marthe Dyvi Anne Marthe Dyvi - Å gjøre tid 2021 Vestland 2021 50000 25.2.2021 Bevilget 30000 Anna Aurora Bentedatter Passero Aurora Passero - Separatutstilling, Galleri Haaken Oslo 2021 154000 25.2.2021 Bevilget 70000 BILDENDE KUNSTNERES FORENING HORDALAND Bildende Kunstneres Forening Hordaland - BKFHsalong 2021 Vestland 2021 300000 23.2.2021 Bevilget 60000 Bjørn Moi Hegardt Bjørn Hegardt og Theo Ågren - Tipping Point Oslo 2021 50000 25.2.2021 Bevilget 30000 BODØ KUNSTFORENING Bodø kunstforening - Equinox 2021 Nordland 2021 80000 23.2.2021 Bevilget 30000 Brynhild Grødeland Winther Brynhild Winther, Galleri Christinegaard - Eit punktum er ikkje ein harelort... Vestland 2021 34000 25.2.2021 Bevilget 30000 Camilla Elisabeth Løw Camilla Løw - Produksjon av nye skulpturer i pleksiglass, 2021 Oslo 2021 68000 25.2.2021 Bevilget 60000 Cecilia Ester Jiménez Ojeda Cecilia Jiménez Ojeda - Vegg 2021 Oslo 2021 50000 25.2.2021 Bevilget 15000 Cecilia Beatrice Marianne Jonsson Cecilia Jonsson - Monokrome Projeksjoner, 2021-2022 Vestland 2021 66000 25.2.2021 Bevilget 66000 CECILIE TYRI HOLT Cecilie Tyri Holt - Kunstpodden 2021 Oslo 2021 150000 23.2.2021 Bevilget 100000 Turid Christine Aspelund Christine Aspelund - Urtidshval, 2021 Oslo 2021 240000 25.2.2021 Bevilget 120000 Elna Hagemann Elna Hagemann - Skulptur, Norsk Skulpturtriennale, 2021. Oslo 2021 169000 25.2.2021 Bevilget 90000 Emilie Jane Wright Emilie Wright - Kal-eh -o' Ensemble 2021 Vestland 2021 100000 25.2.2021 Bevilget 40000 ENTRÉE Entrée - Entrée Cinema Program 2021-2023 Vestland 2021 100000 23.2.2021 Bevilget 80000 FOTOGRAFIHUSET AS Fotografihuset - Pilotprogram 2021 Oslo 2021 500000 23.2.2021 Bevilget 150000 SAGENE KUNSTSMIE Galleri Sagene Kunstsmie - Utstillingsprogram 2021 Viken 2021 90000 23.2.2021 Bevilget 40000 GERD TINGLUM Gerd Tinglum - Utstilling i Kunstnerforbundet 2021 Oslo 2021 180000 25.2.2021 Bevilget 80000 MUSEENE FOR KYSTKULTUR OG GJENREISING I FINNMARK IKS Gjenreisningsmuseet - LANDSKAP - I RENNINGEN PÅ EN GAMMEL MATTE. 2021 Troms og Finnmark 2021 33000 23.2.2021 Bevilget 30000 GLASSLÅVEN KUNSTSENTER AS Glasslåven kunstsenter - Utstillingsprogram 2021-2023 Innlandet 2021 580000 23.2.2021 Bevilget 150000 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Greenlightdistrict - 2 utstillinger (inkludert workshops) 2021 Vestfold og Telemark 2021 420000 23.2.2021 Bevilget 200000 Grethe Unstad Grethe Unstad - Intervall - 2021 Vestland 2021 40000 25.2.2021 Bevilget 40000 HEDVIG BIONG Gruppe-11 - Heimkomst 2021 Viken 2021 200000 25.2.2021 Bevilget 80000 BCAP AS Gyldenpris Kunsthall - Gyldenpris Kunsthall 2021 - 2023 Vestland 2021 1000000 23.2.2021 Bevilget 100000 Hanan Benammar Hanan Benammar - Ørkenideologi, 2021 Oslo 2021 25092 25.2.2021 Bevilget 20000 Hanne Lydia Opøien Figenschou Hanne Lydia Opøien Figenschou - PANELET, 2021 Oslo 2021 30500 25.2.2021 Bevilget 20000 Hanne Tyrmi Hanne Tyrmi - De fleste veier står ikke på kartet 2022 Oslo 2021 100000 25.2.2021 Bevilget 50000 Heidi Bjørgan Heidi Bjørgan - I have always been here before - 2021 Vestland 2021 200000 25.2.2021 Bevilget 80000 HEIMDAL KUNSTFORENING Heimdal Kunstforening - Midtsommerfestival på Heimdal 2021 Trøndelag 2021 100000 23.2.2021 Bevilget 40000 AUDIATUR BOKHANDEL AS House of Foundation - Prosessuell utstilling Del 1: Fahlstrøm, Bjørgeengen, Ljones Viken 2021 200000 23.2.2021 Bevilget 100000 ISAK WISLØFF Hulias - Utstillingsprogram Hulias februar-august 2021 Oslo 2021 124000 23.2.2021 Bevilget 70000 KUNSTKONSULENT IDA HØJGAARD THJØMØE Ida Højgaard - Programmering 2021-2023 Rogaland 2021 65000 23.2.2021 Bevilget 50000 Irene Rasmussen IRENE RASMUSSEN - From Seed to Sim, 2021 Troms og Finnmark 2021 110000 25.2.2021 Bevilget 110000 Janicke Schønning Janicke Schønning - Styggedalen Holiday Resort Oslo 2021 84000 25.2.2021 Bevilget 70000 Janine Cecilie Magelssen Janine Magelssen - "Linje i rom", 2021 Oslo 2021 30000 25.2.2021 Bevilget 30000 Jon Eirik Kopperud Jon Eirik Kopperud - Plum Trim, 2021 Oslo 2021 68000 25.2.2021 Bevilget 60000 KRUTTHUSET OSLO SA K.O.S A (Krutthuset Oslo SA) - K.O.S A 2021 Oslo 2021 221500 23.2.2021 Bevilget 100000 KATRINE KØSTER HOLST Katrine Køster Holst - Leire i Fjøset 2021 Viken 2021 60000 25.2.2021 Bevilget 60000 KIOSKENSTUDIO Kiosken Studio - Kiosken Studio, 2021 Vestland 2021 400000 23.2.2021 Bevilget 80000 GRØNN HAGEPLEIE V/KRISTEN RØNNEVIK Kristen Rønnevik - A° erfare sirkulær økonomi 2021 Rogaland 2021 60000 25.2.2021 Bevilget 40000 CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Kristiansand Kunsthall - LES KUNST 2021 Agder 2021 80000 23.2.2021 Bevilget 40000 KURT JOHANNESSEN Kurt Johannessen - tre opp ned tre 2021 Vestland 2021 60000 25.2.2021 Bevilget 60000 Lars Laumann lars laumann - Brønnøy Kunstforening 2021 Nordland 2021 90000 25.2.2021 Bevilget 70000 MAYA ØKLAND Lina Viste Grønli m.fl. - Benkene til Kim 2021 Oslo 2021 150000 25.2.2021 Bevilget 80000 Line Anda Dalmar Line Anda Dalmar - Utstilling Kongsberg Kunstforening 2021 Trøndelag 2021 80000 25.2.2021 Bevilget 60000 LISA HIM-JENSEN Lisa Him-Jensen - Solid Matter 2021 Vestland 2021 80000 25.2.2021 Bevilget 30000 MAGNHILD ØEN NORDAHL Magnhild Øen Nordahl og Cameron MacLeod - Two Rocks Do Not Make a Duck, 2021 Vestland 2021 80000 25.2.2021 Bevilget 50000 Marianne Frederikke Skard Heier Marianne Heier - Pool, 2021 Oslo 2021 94600 25.2.2021 Bevilget 60000 Lars Mattias Cantzler Mattias Cantzler - 2,45.  2021 Oslo 2021 45000 25.2.2021 Bevilget 40000 MIRIAM HANSEN Miriam Hansen - Separatutstilling 2021 Oslo 2021 20000 25.2.2021 Bevilget 20000 Mona Orstad Hansen Mona Orstad Hansen - En tematisk vinkling er å ta utgangspunkt i arkitekturen2021 Rogaland 2021 100000 25.2.2021 Bevilget 60000 MURALVERKSTEDET Muralverkstedet på Lilleborg - Drift av Muralverkstedet 2021 Oslo 2021 505000 23.2.2021 Bevilget 80000 MUSEUM STAVANGER AS Museum Stavanger AS - Opplevelser av olje (arbeidstittel) 2021-2022 Rogaland 2021 900000 23.2.2021 Bevilget 250000 NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE SØR-NORGE Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge - NKs Temaustilling Skog Vestfold og Telemark 2021 200000 23.2.2021 Bevilget 150000 OPEN OUT Open Out - Open Out 2021 Troms og Finnmark 2021 140000 23.2.2021 Bevilget 120000 OSLO OPEN Oslo Open - Make Your Mark 2020 Oslo 2021 250000 23.2.2021 Bevilget 80000 PLUM TRIM Plum Trim - Prosjektstøtte 01.01.2021- 01.04.2021 Oslo 2021 30000 23.2.2021 Bevilget 30000 PRAKSIS PRAKSIS  - PRAKSIS Teen Advisory Board 2021 - 2022 Oslo 2021 400000 23.2.2021 Bevilget 150000 RAFIKI ARTS INITIATIVES (RAI) Rafiki Art Initiatives - Good mourning del 2: Glem aldri 22 Juli Viken 2021 170000 25.2.2021 Bevilget 100000 RINA LINDGREN Rina Charlott Lindgren - Nils Aas Kunstverksted, 2021 Nordland 2021 40000 25.2.2021 Bevilget 40000 Roderick Weir Bell Roddy Bell + Brian Catling - Unshriven with company. 2021 Oslo 2021 85000 25.2.2021 Bevilget 50000 RUTH ALEXANDRA AITKEN Ruth Aitken and Sarah Schipschack - KINOBOX 2021 Troms og Finnmark 2021 136000 23.2.2021 Bevilget 50000 HAVFERD AS SALT - 2021 Oslo 2021 200000 23.2.2021 Bevilget 80000 MARITA ERI MO KERAMIKK Senter for keramisk kunst - Trevet 2021 Vestland 2021 55000 23.2.2021 Bevilget 55000 SIGNE HALLE Signe Halle - Shibori og Smock 2021 Vestland 2021 40000 25.2.2021 Bevilget 40000 Siri Jahn Hjorth Siri Hjorth - Tove Ulla - In and out of Context Oslo 2021 100000 25.2.2021 Bevilget 60000 Sissel Aurland Sissel Aurland - 5 utstillinger i Nord-Norge i 2021 Viken 2021 45000 25.2.2021 Bevilget 45000 Gabriella Eli Gøransson Sogn Kunstsenter - Mellom Lys og Skygge 2021 Oslo 2021 120000 25.2.2021 Bevilget 40000 Ingunn Bakke Sogn og Fjordane kunstmuseum - Flyvende teppe 2021 Oslo 2021 99016 25.2.2021 Bevilget 60000 STJØRDAL KOMMUNE ETAT KULTUR ADMINISTRASJON Stjørdal kommune etat kultur - Stjørdal Kuriostetskabinett Trøndelag 2021 150000 23.2.2021 Bevilget 50000 TABLEAU PAPER AS Tableau Paper - Livstilspodden 2021 Oslo 2021 32200 25.2.2021 Bevilget 30000 TELEMARK KUNSTSENTER Telemark kunstsenter - TKS TV - digital formidling og styrke kunstnerøkonomien Vestfold og Telemark 2021 500000 23.2.2021 Bevilget 100000 STIFTELSEN TOU TRYKK - GRAFISK VERKSTED STAVANGER Tou Trykk - Plattform Tou Trykk 2020 Rogaland 2021 95000 23.2.2021 Bevilget 50000 Trine Mauritz Trine Mauritz - "PUR 2", 2021 Viken 2021 70000 25.2.2021 Bevilget 40000 TRONDHJEMS KUNSTFORENING Trondhjems Kunstforening - Utstillingsprogrammering 2021 Trøndelag 2021 245000 25.2.2021 Bevilget 100000 Trygve Ohren Trygve Ohren m.fl. - De stabler steiner i bue og krysser fingre - ROM 2021 Viken 2021 140000 25.2.2021 Bevilget 100000 UFORIA AS UFORIA - Oslo Art Weekend 2021 Oslo 2021 300000 23.2.2021 Bevilget 150000 UNGE KUNSTNERES SAMFUND Unge Kunstneres Samfund - UKS JUBILEUMSUTSTILLING: 100 ÅRS SAMLIV Oslo 2021 400000 23.2.2021 Bevilget 100000 Unn Fahlstrøm Unn Fahlstrøm - Prosessuell utstilling Del 1, 2021 Viken 2021 60000 25.2.2021 Bevilget 60000 Wenche Gulbransen Wenche Gulbransen - PUR II, 2021 Oslo 2021 50000 25.2.2021 Bevilget 50000 Øyunn Hustveit Øyunn Hustveit - To utstillingar 2021 Oslo 2021 40000 25.2.2021 Bevilget 40000 Jon Øyvind Johnsen Øyvind Johnsen - To separatutstillinger i 2021og en folder om video. Vestland 2021 50000 25.2.2021 Bevilget 30000 STINE GONSHOLT Åse Løvgren og Stine Gonsholt - Weed out soil (arbeidstittel), 2021 Vestfold og Telemark 2021 60000 25.2.2021 Bevilget 60000